• No results found

Åtgärder mot reafusk Motion 2019/20:953 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åtgärder mot reafusk Motion 2019/20:953 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion SD323

Motion till riksdagen

2019/20:953

av Markus Wiechel (SD)

Åtgärder mot reafusk

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändringar av marknadsföringslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den norska sajten E24.no avslöjade i augusti 2019 att sportvarukedjan XXL har fuskat med sin reaprissättning, vilket fick många att kritisera företaget. Faktum är dock att detta knappast är ett nytt fenomen. I många år har nämligen helt vanliga privatpersoner kunnat avslöja hur butiker trixat med prissättningen för att senare kunna rea ut sina produkter och därmed lura köparna. Detta är i mångas ögon att betrakta som falsk marknadsföring och det är fullt förståeligt att det irriterar konsumenterna.

Att detta är ett påtagligt problem bekräftas av Konsumentverket, som är den svenska myndigheten med uppdrag att se över att företag följer marknadsföringslagen i Sverige. Efter det norska avslöjandet om XXL kunde en jurist från Konsumentverket, i en inter-vju med Svenska Dagbladet, konstatera att de haft ärenden i samtliga branscher de granskat. Vilket innefattade samtliga större aktörer inom sportvaruhandeln, leksaks-handeln, handeln med barnprodukter och handeln med sängar.

Enligt marknadsföringslagen måste en rea omfatta ordinarie sortiment, enbart gälla under en begränsad tid, normalt sett ett par veckor, samt vara väsentligt lägre än det ordinarie priset. Mot bakgrund av detta räcker inte nuvarande bestämmelser, varför regeringen bör återkomma med förslag på förändringar av marknadsföringslagen för att stärka konsumentskyddet. Detta kan exempelvis ske genom krav på hur länge en produkt eller tjänst kan ha kostat något för att det ska kunna anses vara ordinarie pris.

References

Related documents

På större öar finns riktiga ÅVC- anläggningar som används intensivt men ofta är svåra att utnyttja för kringliggande öar då de inte är nåbara

I texten är det otydligt formulerat kring de skillnader som finns i hur rasthagar och beteshagar används, vilket är av mycket stor betydelse för vilket näringsläckage som

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att, inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för

Ett sätt att införa ett nationellt biljettsystem är att koppla sam- man befintliga biljettsystem med gemensamma standarder för biljettsystemets utformning (BoB-standarden) och

Många svenskar väljer även att bosätta sig i ett tredje land och där ser vi en enorm orättvisa i att en person som uppfyller förmånskraven för grundpension, blir fråntagen

avgörande är att de svenska reglerna rörande garantipension inte är tillämpliga, dvs att garantipensionen ska baseras på det antal år individen varit bosatt i Sverige och

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

I den utsträckning som det behövs för att utgöra en utgångspunkt för de analyser och förslag som efterfrågas får utredaren göra en bedömning av vilka externa effekter som det

Regeringens förslag: Om det inte finns någon som kan fullgöra ansva- ret för säkerheten enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet övergår ansvaret till staten.. Staten

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

Denna förordning syftar till att säkerställa att den inre mark- naden fungerar effektivt med avseende på utsläppande på mark- naden i gemenskapen av material och produkter avsedda

1 Överklagande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om detaljplan för fastigheten Väster 7:9 m.fl., kvarteret Norra Brinken, Gävle kommun Fi2019/01248/SPN. 2 Överklagande

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-07-02 DIARIENR 2019/133-4 ER BETECKNING U2019/02278/GV Regeringskansliet

Enligt denna process ska ett certifierat organ först framföra sitt klagomål till det ackrediterade organ som utfärdat certifieringen och för det fall att det certifierade

• Svensk Kollektivtrafik anser att regeringen bör utarbeta en samlad nationell strategi för svensk tågtrafik samt behov och underhåll av infrastruktur och kapacitet.. •

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utreseförbud om det finns en risk att resan syftar till tvångsgifte eller könsstympning och tillkännager detta för