• No results found

Din rätt att veta när och hur mycket du betalat i skatt Motion 2018/19:2571 av Ida Drougge (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Din rätt att veta när och hur mycket du betalat i skatt Motion 2018/19:2571 av Ida Drougge (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1315

Motion till riksdagen

2018/19:2571

av Ida Drougge (M)

Din rätt att veta när och hur mycket du

betalat i skatt

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att regeringen ålägger stat, kommun och landsting/region att redovisa tillbaka hur mycket, vad och när beskattning sker och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att redovisningen sker genom medborgarens bank och att skatteutgifterna ska gå att sammanställa i likhet med andra utgifter som dras från bankkontot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Få personer i Sverige kan överblicka hur mycket skatt de betalar varje månad. Detta trots att skatten är den enskilt största utgiften för en person som arbetar. I förlängningen skapar detta ett demokratiskt problem eftersom samtal om politiska vägval och vad vi får för våra gemensamma skattepengar inte förs på en rättvis spelplan.

Om du som enskild skattebetalare inte förstår vad du betalar i skatt och hur dina skattepengar används kan du inte fullt ut delta i det demokratiska samtalet. Det får i förlängningen effekten att det politiska samtalet riskerar att handla om förhållanden som inte är sanna. Ett sådant exempel är uppfattningen att vi tar in skatt för att fördela resurser från rika till fattiga, när sanningen är att vi i dagens system främst fördelar om resurser från medelklass till medelklass med tillägget att politikerna styr hur medborgarnas pengar ska användas.

Detta är skäl nog för att införa ett transparent skattesystem. Det finns fler. En medvetenhet om hur mycket du betalar skapar starkare incitament för dig att granska vart pengarna tar vägen. På samma sätt fungerar det med subventioner. Är de osynliga vet du inte när du tar emot bidrag och ser heller inte vad tjänster du nyttjar kostar.

Ytterligare ett skäl för transparenta skatter är att det avsevärt underlättar möjligheten att jämföra offentliga system och kommuner emellan.

(2)

2 Utöver ovan nämnda argument bör principen om synliga skatter vara en moralisk hörnsten bland våra skattepolitiska principer. Utan den närmar vi oss ett samhälle där staten tar pengar från sina medborgare snarare än samlar in dem på demokratisk grund.

Därför behöver det bli möjligt att löpande eller månadsvis se hur mycket du betalat i skatt. Denna information bör finnas där människor sköter sin ekonomi till vardags. Ett exempel är internetbanker och mobilbanker. Det borde också vara möjligt att begära ut sin kontohistorik i pappersform och även då få med sina skatteutgifter.

Att införa denna transparens är olika komplicerat beroende på vilken skatt vi talar om. Inkomster och skatter på arbete är enklast. Moms är mer komplicerat, men

informationen finns redan i de kassaregistreringssystem som alla butiker måste använda sig av. Svårast är punktskatterna som idag inte registreras på ett sammanhållet sätt någonstans. I takt med att elektroniska kvitton blir allt mer utvecklade kommer ovan nämnda förslag förenklas ytterligare.

Ett radikalt förslag är att avskaffa den så kallade källskatten. Då skulle medborgaren själv få betala sin inkomstskatt, istället för att arbetsgivaren betalar in skatten till staten. Även detta kan såklart göras på lite olika sätt. Löntagaren kan själv betala in skatten som vilken räkning som helst, eller låta den dras mer eller mindre automatiskt via autogiro samtidigt som lönen betalas ut. Alternativt kan det ske som idag, med tillägget att arbetsgivaren eller förslagsvis stat och kommun rapporterar till den anställde, via dennes bank, vilken skatt denne faktiskt betalat.

Det sistnämnda torde vara enklast och mest riskfritt för den anställde, då denna på detta sätt inte kan riskera att dra på sig stora skatteskulder. Hur information om dragen skatt når den anställde är mer en fråga som handlar om vad som är tekniskt enklast och mest effektivt. Kan vi i och med denna förändring också förenkla för företag, genom att lägga större ansvar hos den som begär in skatten, så vore det en bonus.

Slutligen kan jag konstatera att ett enligt skatteutskott tidigare uttryckt att detta bör utredas i syfte att den enskilde enklare och oftare ska få reda på hur mycket denne totalt betalar i skatt. Tyvärr har utskottet trots denna åsikt inte bifallit motionen och dess förslag till beslut, vilket jag nu därför verkligen vill uppmana det nya utskottet att göra!

References

Related documents

SYVI ställer sig positiv till förslaget att den individuella studie- och yrkesvägledningen ska erbju- das elever som avser att avsluta sin gymnasieutbildning

Teknikföretagen tackar för möjligheten att avge ett yttrande över betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Teknikföretagen hänvisar till

Tillväxtverket anser att det finns skäl för att utforma och möta ett kontinuerligt kompetensutvecklingsbehov för karriärvägledarna.. Särskilt gäller det olika

Umeå universitet ställer sig tveksam till den skillnad i förberedelse för undervisningsuppdrag mellan karriärvägledare och lärare som utredningen föreslår.. Universitetet menar

Boverket instämmer i förslaget att om sökanden erhållit stöd enligt annan för- fattning för projektet ska detta räknas av vid beräkning av stödets slutliga stor- lek..

• En förändring som kan vara positiv med tanke på att projekten skall påbörjas inom 1 år och färdigställas inom 2 år efter start, kan vara en utmaning för byggherren med

HiG ställer sig också ytterst tveksam till utredningens ståndpunkt att de åtgärder som föreslås är nödvändiga och befogade för att förhindra fusk vid högskoleprovet och att

Skulle förslagen gå igenom finns risk att den organiserade fuskverksamheten siktar in sig på antingen de mindre orterna, där det finns en risk att alla nyheter inte klarat att

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter föredragning av elmarknadsutredare, Mikaela Sjöqvist.. Betänkandet (SOU 2019:30)

Tullverket delar utredningens uppfattning att samordningsnummer för vilka det inte har anmälts att det finns ett fortsatt behov bör avregistreras. I övrigt har Tullverket

Den utvidgade skyldigheten att underrätta Skatteverket om att det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är felaktig eller oriktig innebär en ny arbetsuppgift för

Högskolan befarar att provets upplägg kommer behöva ändras för att ta hänsyn till den tidsaspekt som kommer krävas för att kunna genomföra de föreslagna kontrollerna..

Högskolan är av uppfattningen att vi redan är på god väg avseende att minska fusket utifrån de åtgärder som är vidtagna, så som sigill och öppnandet av provpåsar

När det gäller kostnaden för provet är vi tveksamma till en ytterligare höjning, frågan är vart smärtgränsen för skrivande går utan att det blir en klassfråga huruvida du

Rådets beslut att inte meddela något provresultat vid sådana överträdelser kommer dock inte att vara överklagbara. Denna ordning

Enligt utredningens förslag ska UHR:s beslut att inte meddela resultat på provet för provdeltagare som vägrar genomgå in- eller utpasseringskontroll vara överklagbart, medan

Ställningen för integrativ vård inom hälso- och sjukvården bör stärkas, särskilt inom diagnoser, där evidensbaserade behandlingskoncept saknas eller är svaga.. Vi saknar

Kommunen stödjer den lagmässiga regleringen som föreslås i SOU 2019:28 om att utövningen av komplementär alternativ medicin och vård skiljs från patientsäkerhetslagen och

Kostnadsutjämningssystemet är till för att utjämna för opåverkbara strukturella skillnader och ett sådant system måste med nödvändighet uppdateras och justeras med

Torsås kommun anser därmed att det är av stor vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att indexering sker.. Det föreslås

Under 1000- och 1100-talen kom så översättningar till occitanska (som talades i södra Frankrike) och till franska på 1100-talet.. Därefter kom flera franska översättningar

Kyrkoherden Joen Klints ”järteckenbok” från 1500-talets slut är en av den svenska reformationstidens mest kända handskrifter, ofta använd i histo- riska översiktsverk

Dessutom, genom att satsa på elektronisk distribution anpas- sar vi oss till de nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) som Vetenskapsrådet tagit fram.. År 2025 ska