• No results found

Värna riksvägarnas kvalitet Motion 2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Värna riksvägarnas kvalitet Motion 2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1973

Motion till riksdagen

2018/19:1509

av Viktor Wärnick (M)

Värna riksvägarnas kvalitet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna riksvägarna i Sveriges gles- och landsbygdsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksvägarnas kvalitet är av central betydelse för gles- och landsbygdslänen. Långa avstånd mellan byar, orter och städer kräver goda vägförbindelser då mycket av förflyttning sker med hjälp av bil eller buss. Både gods och individer är i behov av möjligheter till snabba och säkra transporter.

Riksvägarna ska binda samman Sveriges långa avstånd genom att vara av hög kvalitet. Tyvärr har många av dem dock changerat. Det handlar delvis om medelstill-delningen i den statliga budgeten, men också om Trafikverkets prioritering vad gäller satsningar och underhåll.

I Gävleborgs län har riksväg 50 varit aktuell i debatten med anledning av den föreslagna avsmalningen av vägen mellan Söderhamn och Bollnäs, i och med att Trafikverket av kostnadsskäl vill ta bort vägrenarna, dessvärre med försämrad farbarhet till följd. Även den tidvis väldigt tungt trafikerade riksväg 83, som löper från Tönnebro och förbi Ljusdal, är i skriande behov av underhåll och säkerhetsåtgärder. Och så här ser det ut på många håll i landet.

Framkomligheten på våra vägar i allmänhet och riksvägarna i synnerhet måste värnas. Satsningar måste också ske i andra delar av landet än – som idag – till allra största del i storstadsregionerna. Därför bör regeringen se över möjligheten att i högre grad värna och utveckla landets riksvägar i gles- och landsbygdsområden.

References

Related documents

I efterintervjuerna skiljer sig förståelsen för kommunikation från före på följande sätt: Den läkare som såg kommunikationen som effektiv före, problematiserar

Viktigt att ta hänsyn till vid genomgång av internationell forskning är att villkoren för såväl utbildning som yrkesutövning inom området socialt arbete skiljer sig starkt mellan

The teachers’ use of digital tools, their motivations, challenges and associated support systems for digital pedagogy is examined through interviews with 10 teachers

In the case of Pecoraro’s archive many problems have been faced: how was it possible to check in more than 43.000 files, in terms of pointing out undisclosed items or

The USAR pilot in Brightlingsea proved that waste sediment is suitable for habitat restoration and demonstrated the feasibility of using sediment as a resource and utilizing nature

The IEA DHC Annex Task Shared Project “Status assessment, ageing, lifetime prediction and asset management of District Heating (DH) Pipes” intends to initiate this collaborative work

The SCbF proved to be potentially an excellent strategy for P removal from sewage, particularly for decentralized systems and an attractive use of the sun coral exoskeleton

The Project IWAMA aims at improving the wastewater management in the Baltic Sea Region by capacity development of the operators and implementation of pilot

It is defined, that biological need of water is about 2-5 liters of drinking water for a person per day (I]. Consumption of water in cities is.. The same level of water

A comprehensive analysis of stom1water collected from three different urban locations was carried out in this study, I n comparison to rainwater, the concentration of most of the

In 1989, the duplication of the Petrochemical Complex boosted a significant number of water disposal regulations in tenns of quality and quantity forcing the industries to treat

The samples of sewage were collected at the following points of technological line: at the inflow, after mechanical treatment (after primary sedimentation tanks), after

Based on the fact that at the beginning of the experiment oxygen concentration inside the cell is equal to oxygen concentration in the air, it is possible to calculate oxygen flow j

När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter inom de nationella programmen ska Statens skolverk för varje utbildning eller variant fastställa

Naturvårdsverket ser positivt på att kommissionen tar fram ett förslag till långsiktig strategi med olika scenarier för omställningen till en modern.. konkurrenskraftig,

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Utöver detta vill Arvsfondsdelegationen nämna att en begränsning av utdelningsbara medel till målgruppen äldre personer sannolikt leder till en omständlig och potentiellt

Avfall Sverige kan också konstatera att utredningens förslag endast i begränsad utsträckning (två av 18 typer av engångsartiklar) bidrar till att minska användningen

Coompanion Sverige tillstyrker att allmänna arvsfondens ändamål breddas så att det omfattar att främja verksamhet även till förmån för målgruppen äldre personer samt

BillerudKorsnäs välkomnar och stödjer utredningsförslagets syfte, nämligen att accelerera övergången till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi och att minska

Anslaget får användas för oförutsedda utgifter, inklusive utgifter för ersättningar till enskilda för skador av statlig verksamhet enligt en dom som fått laga kraft eller efter

Detta yttrande avges av tillförordnad generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av verksjurist Jennie Åkesson Holst..

Utifrån detta vill Brottsoffermyndigheten betona att vi ser ett behov av framtida insatser inom rättsväsendet kopplade till funtionshinderspolitiken, exempelvis