• No results found

Värna riksvägarnas kvalitet Motion 2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Värna riksvägarnas kvalitet Motion 2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1973

Motion till riksdagen

2018/19:1509

av Viktor Wärnick (M)

Värna riksvägarnas kvalitet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna riksvägarna i Sveriges gles- och landsbygdsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksvägarnas kvalitet är av central betydelse för gles- och landsbygdslänen. Långa avstånd mellan byar, orter och städer kräver goda vägförbindelser då mycket av förflyttning sker med hjälp av bil eller buss. Både gods och individer är i behov av möjligheter till snabba och säkra transporter.

Riksvägarna ska binda samman Sveriges långa avstånd genom att vara av hög kvalitet. Tyvärr har många av dem dock changerat. Det handlar delvis om medelstill-delningen i den statliga budgeten, men också om Trafikverkets prioritering vad gäller satsningar och underhåll.

I Gävleborgs län har riksväg 50 varit aktuell i debatten med anledning av den föreslagna avsmalningen av vägen mellan Söderhamn och Bollnäs, i och med att Trafikverket av kostnadsskäl vill ta bort vägrenarna, dessvärre med försämrad farbarhet till följd. Även den tidvis väldigt tungt trafikerade riksväg 83, som löper från Tönnebro och förbi Ljusdal, är i skriande behov av underhåll och säkerhetsåtgärder. Och så här ser det ut på många håll i landet.

Framkomligheten på våra vägar i allmänhet och riksvägarna i synnerhet måste värnas. Satsningar måste också ske i andra delar av landet än – som idag – till allra största del i storstadsregionerna. Därför bör regeringen se över möjligheten att i högre grad värna och utveckla landets riksvägar i gles- och landsbygdsområden.

References

Related documents

Utifrån detta vill Brottsoffermyndigheten betona att vi ser ett behov av framtida insatser inom rättsväsendet kopplade till funtionshinderspolitiken, exempelvis

The teachers’ use of digital tools, their motivations, challenges and associated support systems for digital pedagogy is examined through interviews with 10 teachers

In the case of Pecoraro’s archive many problems have been faced: how was it possible to check in more than 43.000 files, in terms of pointing out undisclosed items or

The USAR pilot in Brightlingsea proved that waste sediment is suitable for habitat restoration and demonstrated the feasibility of using sediment as a resource and utilizing nature

The IEA DHC Annex Task Shared Project “Status assessment, ageing, lifetime prediction and asset management of District Heating (DH) Pipes” intends to initiate this collaborative work

The SCbF proved to be potentially an excellent strategy for P removal from sewage, particularly for decentralized systems and an attractive use of the sun coral exoskeleton

The Project IWAMA aims at improving the wastewater management in the Baltic Sea Region by capacity development of the operators and implementation of pilot

It is defined, that biological need of water is about 2-5 liters of drinking water for a person per day (I]. Consumption of water in cities is.. The same level of water