• No results found

Privatisera distriktsveterinärverksamheten Motion 2019/20:3152 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Privatisera distriktsveterinärverksamheten Motion 2019/20:3152 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:3152

av Markus Wiechel (SD)

Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera distriktsveterinärverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns över 400 statliga distriktsveterinärer i Sverige, och verksamheten bedrivs på ett nittiotal olika orter. Distriktsveterinärernas främsta uppdrag är att i första hand bedriva sjukvård samt hålla jour för lantbrukets djur. Om det finns djurskyddsskäl eller om annan djursjukvård inte kan anvisas ska alla djur, inklusive sällskapsdjur och hästar, erbjudas djursjukvård. I detta fall finns det olika tolkningar av veterinärernas uppdrag.

Den statliga veterinärverksamheten har med tiden alltmer kommit att innebära djursjukvård för sällskapsdjur och hästar, vilka inte betecknas som produktionsdjur i lantbruket. Detta beror på att andelen lantbruksdjur i distriktsveterinärernas verksamhet successivt har minskat sedan lång tid tillbaka, och behandling av sällskapsdjur är nödvändig för att fylla distriktsveterinärernas arbetstid. I dag finansieras de statliga distriktsveterinärerna med djurägaravgifter och med statliga anslag. De sistnämnda används i stor utsträckning till att investera i utrustning avsedd för vård av sällskaps-djur.

Detta leder framför allt till en snedvriden konkurrens men ibland även till mot-sättningar mellan statliga distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer. Dagens statliga anslag till distriktsveterinärorganisationen subventionerar en verk-samhet som bedrivs i konkurrens med privata veterinärer.

I dag är det i praktiken distriktsveterinärerna som sköter tillsynen över samma djur och djurhållning som man även konkurrerar med de privata veterinärerna om. Där-igenom är de djurägare som riskerar att få anmärkningar existerande eller potentiella kunder, vilket kan komma att påverka distriktsveterinärens hantering av ärendet. Det kan potentiellt även bli ett problem vid en eventuell rättslig process. Den här tillsynen har tidigare dömts ut av såväl Sveriges Veterinärförbund som EU-kommissionen, som pekat på att kontrollverksamheten bör skiljas från den praktiska djursjukvården.

I ett läge där staten är i behov av ytterligare resurser för att ha råd med grund-läggande välfärd vore det rimligt att genom en privatisering av den kliniska

(2)

verk-samheten minska onödiga utgifter, som dessutom snedvrider sund konkurrens mellan veterinärer i hela landet. Regeringen bör därför återkomma med förslag med syftet att privatisera den svenska kliniska distriktsveterinärverksamheten.

Markus Wiechel (SD)

References

Related documents

I den utsträckning som det behövs för att utgöra en utgångspunkt för de analyser och förslag som efterfrågas får utredaren göra en bedömning av vilka externa effekter som det

Regeringens förslag: Om det inte finns någon som kan fullgöra ansva- ret för säkerheten enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet övergår ansvaret till staten.. Staten

inte att detta är tillräckliga skäl för att inte genomföra artikel 7.5 i den föreslagna förordningen. 41) att ” bestämmelsen i artikel 7 i direktivet, som reglerar vad som

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de bestämmelser i lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken som de avser

Om en enskild som fyllt 18 år på grund av sitt hälsotillstånd eller av annat skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen enligt 1 § inte att

På motsvarande sätt som gäller för uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning bör uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-02-19 (Det här är en

[r]