• No results found

Stärk väljarnas makt Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärk väljarnas makt Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1927

Motion till riksdagen

2020/21:3510

av Magdalena Schröder (M)

Stärk väljarnas makt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrat valsystem där väljarnas makt att utse folkvalda stärks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. I praktiken är emellertid medborgarnas inflytande över vilka som ska representera dem i kommun, region och riksdag

begränsad. Makten att utse vilka som ska representera väljarna i kommun, region och riksdag finns framförallt hos de politiska partierna. Processerna för att ta fram valsedlar till de olika beslutande församlingarna ser olika ut i de olika partierna, också olika i olika delar av landet då processen kan se olika ut från valkrets till valkrets.

Kombinationen av sjunkande medlemsantal i de politiska partierna och höga krav för att bli personvald i Sverige är ett demokratiskt problem. Få av Sveriges politiker är personvalda. Många innehar sina positioner som förtroendevalda som en följd av sin placering på partiets valsedel.

Sverige borde inspireras av Finland där väljarna har större makt att utse vilka de ska representeras av. I Sverige är traditionen, till följd av vårt system, att många medborgare i första hand röstar på ett politiskt pari, inte på en viss person. I Finland däremot måste medborgarna personrösta. Väljaren röstar således på en person, som i sin tur också representerar ett parti. Inte som i Sverige där många enbart röstar på ett parti, vilka i sin tur genom rangordnade listor har utsett personerna som ska företräda partiet.

(2)

Att stärka väljarnas makt över vilka som ska representera dem i beslutande församlingar vore bra för demokratin och skulle stärka förtroendet och tilltron till det politiska systemet.

Sverige borde med inspiration av Finland förändra valsystemet för att bli mer öppet och demokratiskt. Partierna borde inte ha möjlighet att rangordna kandidater på listor utan istället bör valsedlarna utformas på annat sätt, exempelvis att kandidaterna skrivs ut i bokstavsordning eller annan slumpmässig ordning för att sedan i allmänna val låta väljarna utse vilka av partiernas kandidater som ska representera dem i beslutande församlingar. Ett förändrat valsystem där samtliga folkvalda är personvalda skulle stärka demokratin.

Magdalena Schröder (M)

References

Related documents

6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod Vår uppfattning är att förslagen om en längre övergångstid och justerade bestämmelser under

För att säkerställa kvalitén i vården och för att följa betänkandets och promemorians utgångspunkt om att det ska krävas en väl genomförd utbildning och inte enbart

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

PRO anser att validering av individens reella kompetens är nödvändig för att uppnå formell kompetens och för att få titeln undersköterska.. Det är enligt PRO en förutsättning

Detta beror framför allt på att ersättningsnivån enligt utredningens förslag trappas ned från 80 procent till 70 procent redan efter 100 dagar, när det 2019 endast var taket

Utredaren förklarar vidare att den som inte är aktiv i näringsverksamheten eller som har låga inkomster från näringsverksamheten i de flesta fall inte kommer att bedömas

Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den

Företagarna anser vidare att skyddet för den juridisk person som skadats av medvetet falsk rapportering behöver införas tydligare, nuvarande förslag är inte tillfyllest..

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk

Vi anser att minst 75% fosfor samt även krav på att andra näringsämnen och mull återvinns i avloppsslam oavsett teknik eller metod.. 1.4

Eftersom för högt kadmiuminnehåll är den enskilt vanligaste orsaken idag till att slam inte får spridas är det mycket olyckligt att pyrolysalternativet på detta sätt inte

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.. -

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.. (Vårt

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inget att invända mot förslaget.

Att utforma lagstiftningen med utgångspunkt i brott där lägsta föreskrivna straff är fängelse ett år medför att brottslighet som kan utgöra en del av grov organiserad

För att undvika onödiga repressionsökningar bör sådan mindre allvarlig brottslighet även fortsättningsvis omfattas av en generell ungdomsreduktion och unga myndiga

Den föreliggande studiens syfte är att belysa huruvida kommunala partier avger vallöften i sina valmanifest. Studien fokuserar vidare på vallöftenas substantiella innehåll

KSS and SUS values were obtained from nine of the eleven participants and used to check whether there are any differences in subjective rest while the driver is allowed to use