• No results found

Stärk väljarnas makt Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärk väljarnas makt Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1927

Motion till riksdagen

2020/21:3510

av Magdalena Schröder (M)

Stärk väljarnas makt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrat valsystem där väljarnas makt att utse folkvalda stärks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. I praktiken är emellertid medborgarnas inflytande över vilka som ska representera dem i kommun, region och riksdag

begränsad. Makten att utse vilka som ska representera väljarna i kommun, region och riksdag finns framförallt hos de politiska partierna. Processerna för att ta fram valsedlar till de olika beslutande församlingarna ser olika ut i de olika partierna, också olika i olika delar av landet då processen kan se olika ut från valkrets till valkrets.

Kombinationen av sjunkande medlemsantal i de politiska partierna och höga krav för att bli personvald i Sverige är ett demokratiskt problem. Få av Sveriges politiker är personvalda. Många innehar sina positioner som förtroendevalda som en följd av sin placering på partiets valsedel.

Sverige borde inspireras av Finland där väljarna har större makt att utse vilka de ska representeras av. I Sverige är traditionen, till följd av vårt system, att många medborgare i första hand röstar på ett politiskt pari, inte på en viss person. I Finland däremot måste medborgarna personrösta. Väljaren röstar således på en person, som i sin tur också representerar ett parti. Inte som i Sverige där många enbart röstar på ett parti, vilka i sin tur genom rangordnade listor har utsett personerna som ska företräda partiet.

(2)

Att stärka väljarnas makt över vilka som ska representera dem i beslutande församlingar vore bra för demokratin och skulle stärka förtroendet och tilltron till det politiska systemet.

Sverige borde med inspiration av Finland förändra valsystemet för att bli mer öppet och demokratiskt. Partierna borde inte ha möjlighet att rangordna kandidater på listor utan istället bör valsedlarna utformas på annat sätt, exempelvis att kandidaterna skrivs ut i bokstavsordning eller annan slumpmässig ordning för att sedan i allmänna val låta väljarna utse vilka av partiernas kandidater som ska representera dem i beslutande församlingar. Ett förändrat valsystem där samtliga folkvalda är personvalda skulle stärka demokratin.

Magdalena Schröder (M)

References

Related documents

Vi anser att minst 75% fosfor samt även krav på att andra näringsämnen och mull återvinns i avloppsslam oavsett teknik eller metod.. 1.4

Eftersom för högt kadmiuminnehåll är den enskilt vanligaste orsaken idag till att slam inte får spridas är det mycket olyckligt att pyrolysalternativet på detta sätt inte

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk