• No results found

Förändrat strandskydd Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förändrat strandskydd Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1914

Motion till riksdagen

2020/21:3702

av Magdalena Schröder (M)

Förändrat strandskydd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet har funnits sedan 1950 och har funnits i miljöbalken sedan 1999. Strandskyddet innebär att det är byggnadsförbud 100 meter intill alla vattendrag. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om utvidgat strandskydd som gäller 300 meter intill alla vattendrag. Syftet med strandskyddet är dels att skydda miljö- och

naturintressen men framförallt att skydda den allemansrättsliga tillgången till marken. Strandskyddet må ha haft goda intentioner, men regleringen innebär en mycket stor inskränkning i äganderätten och motverkar många gånger sitt eget syfte, att säkerställa tillgång för allmänheten. När marken inte tas om hand om växer den ofta igen med effekten att det blir svårare för allmänheten att få tillträde än om den som äger marken fick bruka den och bygga exempelvis en bastu intill vattnet.

Äganderätten ska bara kunna inskränkas av tungt vägande allmänintressen. Det kan ifrågasättas om det generella strandskydd som gäller idag verkligen kan anses vara ett sådant tungt vägande allmänintresse att det är proportionerligt att inskränka

äganderätten. Det hade varit en mycket rimligare ordning att kommunerna fick peka ut särskilda områden kring vattendrag som man vill ska omfattas av strandskydd.

(2)

2

Idag är ordningen för att få dispens från strandskyddsreglerna mycket krångliga. Kommunen kan besluta om dispens, dispensen måste sedan godkännas av länsstyrelsen vilka oftast nekar dispens från strandskyddet. Slutligen är det domstol som avgör om dispens får ges eller inte. Det finns exempel när fastighetsägare fått vänta i flera år på att få besked om huruvida de får bygga en bastu på sin egen mark eller ej. Det är inte rimligt.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över och förändra reglerna kring strandskydd. Regeringsföreträdare har dock inte kunnat svara på frågan om avsikten med förändringarna i strandskyddet kommer vara att det ska bli lättare att bygga nytt och förädla vattennära fastigheter.

Dagens allmänna strandskydd är inte en proportionerlig inskränkning av

äganderätten och lagstiftningen behöver förändras så att möjligheten att bygga nytt intill vattendrag stärks och att de enskilda markägarnas rätt och möjlighet att förvalta och förädla sina vattennära fastigheter stärks.

References

Related documents

6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod Vår uppfattning är att förslagen om en längre övergångstid och justerade bestämmelser under

För att säkerställa kvalitén i vården och för att följa betänkandets och promemorians utgångspunkt om att det ska krävas en väl genomförd utbildning och inte enbart

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

PRO anser att validering av individens reella kompetens är nödvändig för att uppnå formell kompetens och för att få titeln undersköterska.. Det är enligt PRO en förutsättning

Detta beror framför allt på att ersättningsnivån enligt utredningens förslag trappas ned från 80 procent till 70 procent redan efter 100 dagar, när det 2019 endast var taket

Utredaren förklarar vidare att den som inte är aktiv i näringsverksamheten eller som har låga inkomster från näringsverksamheten i de flesta fall inte kommer att bedömas

Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk

Dock finns andra delar av “protest paradigm” med i rapporteringen - som just fokuset på våldsamhet eller olaglighet som dyker upp i både texterna om Standing Rock och texterna om

Det finns inga kommuner i Sverige där kvinnor äger mer eller lika mycket som män i termer av lagfartsandelar eller sammanlagt taxeringsvärde.. Utifrån sammanlagd areal för

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.. -

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.. (Vårt

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inget att invända mot förslaget.

Swedish Medtech vill i detta sammanhang även betona vikten av att all personal inom äldreomsorgen (inte enbart undersköterskor och biståndshandläggare) har en grundläggande

Vi anser dock att det är en begränsning att utredningen inte tagit hänsyn till den forskning som finns om hur digitaliseringen påverkar äldres hälsa, vård och

The fact that Swedish working-class literature is a central strand in national literature, at the same time as it is embraced by the labor movement and popular among both workers

Both conventional and improved LSSVM models were applied in the short term forecasting of the water level in the middle reaches of the Yangtze River, China.. Evaluations were made