• No results found

Bistånd via ideella föreningar Motion 2020/21:1005 av Magnus Jacobsson (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bistånd via ideella föreningar Motion 2020/21:1005 av Magnus Jacobsson (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2020/21:1005

av Magnus Jacobsson (KD)

Bistånd via ideella föreningar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en större del av dagens bistånd ska förmedlas via de ideella organisationerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har haft lite olika biståndskulturer över tid. Enkelt utryckt kan man säga att när Socialdemokraterna sitter i regering, får Sida uppdrag att förmedla bistånd till olika länder via i första hand FN och direkta nationella stöd. När Kristdemokraterna är med i regering, får Sida även uppdraget att stödja och värna olika former av biståndsprojekt som genomförs av civilsamhället.

Tittar man på de olika rapporter som finns framkommer att FN-bistånd är bra vid akuta situationer, exempelvis katastrofbistånd, men de långsiktiga projekten kantas tyvärr allt för ofta av olika former av korruptionsskandaler. Samma tendens ser vi inom det mer bilaterala biståndet där olika länder får stöd. Vid flera tillfälle har dessa stöd ifrågasatts då det är uppenbart att en del av resurserna försvinner i korruption.

De studier som finns avseende civilsamhällets engagemang visar på en högre grad av långsiktighet. Dels finns ofta dessa organisationer på plats redan innan man påbörjar ett biståndsprojekt, de finns på plats under projektet och framför allt finns de på plats när projektet är över. Detta gör att det är svårare att använda pengarna på ett felaktigt sätt. En annan fördel med det bistånd som förmedlas via civilsamhället är att det blir ett långsiktigt stöd som bygger på relationer som varar över tid.

Jag anser därför att regeringen skall bidra till att en större andel av dagens bistånd förmedlas till de länder där vi arbetar via den ideella sektorn vilket gör att biståndet kommer att användas på ett bättre sätt.

References

Related documents

1 V änligen no tera att SI S full stän di ga namn se dan våre n 2019 är ” Sv enska i nstit utet fö r sta ndar der” a lternativt ”Sw e dis h Instit ute fo r Stan dard s”.. SIS

På sid 47 står: Sammantaget är bedömningen att ett sammanslaget producentansvar för förpackningar och returpapper inte är en hållbar lösning varken för att

Inom ramen för rollen som kontaktpunkt för NIS- direktivet har MSB en samverkan med andra medlemsländer och med Enisa, Enisa har genom Cybersäkerhetsakten fått en permanent roll

A613.173/2020 000 Fö2020/00954 Polismyndigheten Rättsavdelningen Försvarsdepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till

Konjunkturinstitutet ska senast den 15 oktober 2020 redovisa sin kvantitativa bedömning av de makroekonomiska och offentligfinansiella konsekvenserna 2020 och 2021 av

SKR:s styrelse var också positiva till delrapportens förslag om att inrätta språkcentrum för nationella minoritetsspråk avseende finska och meänkieli inom ramen för Institutet

Kommunen ser att det finns vinster för den romska minoriteten och flera aktörer i Uppsala kommun och Uppsala län i att kunna samarbeta med det kommande språkcentrum för romani

Skollagen ger redan i dag möjlighet för enskilda huvudmän att begränsa mottagandet till elever i behov av särskilt stöd, varför de otydligheter som utredningens förslag om

15 § 2 Böter som inte har kunnat drivas in, skall på talan av åklagare för- vandlas till fängelse, om det är uppenbart att den bötfällde av tredska har

av vad som får anses vara ett röjande och hur personuppgiftsansvarets fördelning ska kunna förenas med skyddet för privatlivet i myndigheters digitala tjänster.. Dessutom

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss. Tiina Kangasniemi 08-613

Pensionssystemet är idag konstruerat för att gynna de som arbetat tidigt i livet och för ett fullt inkomstpensionstillägg krävs att du har 40 år av pensionsgrundande inkomster

Dessa uppgifter rör nettoomsättningstappet (första punkten), orsakssambandet mellan nettoomsättningstappet och effekterna av spridningen av sjukdomen covid- 19, den

Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att den försäkrade för den del som ersättning lämnas för inte har möjlighet att utföra

Socialstyrelsen har valt att avgränsa vårt svar till att endast behandla vilka grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdomsutveckling, vilket myndig- heten tidigare

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, tackar för möjligheten att delge sina synpunkter på förslaget till ny förordning för att reglera möjligheten till

Även om det omnämns tidigare i rapporten finns det inte under avsnitt 6 Konsekvenser av förslaget någon tydlig redogörelse för hur mindre fastighetsägare, särskilt

För att elbilarna ska kunna bidra med flexibilitet är det en förutsättning att de står anslutna till nätet även när de inte laddar aktivt.. En samtidig uppkoppling av många