• No results found

Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen Motion 2020/21:605 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen Motion 2020/21:605 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:605

av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Åtgärder för balansering av

vildsvinsstammen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om balansering av vildsvinsstammen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinsstammen ökar återigen kraftigt trots att avskjutningen ökat kraftigt det senaste decenniet. Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar av Sverige, till exempel i södra Sveriges skogs- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och boende på landsbygden. Vi vet också att trafikolyckor och skadegö-relse för markägare ökar. Av detta kan dras slutsatsen att stammen ökat markant, trots den kraftiga ökningen av skjutna djur. De kostnader som uppstår hos markägare beräk-nas till mycket stora belopp utöver olägenheter. Mörkertalet för hur mycket invester-ingar som markägare/lantbrukare avstår på grund av befarade vildsvinsskador är sanno-likt stort. Mot bakgrund av detta anser vi att en utgångspunkt måste vara att viltets värde balanseras mot dess kostnader. De problem som markägare/djurägare redovisar anser vi inte ligga i linje med intentionerna i livsmedelsstrategin. Vildsvinen är en betydande del av olyckorna i vägtrafiken. Inte minst i sydöstra Sverige där Kalmar och Kronobergs län toppar landets viltolycksstatistik.

Det finns en betydande oro för att den afrikanska svinpesten kan få fotfäste i landet genom vildsvinen. Här krävs motåtgärder. Vidare generösare regler för skyddsjakt och tillämpningen av dessa regler. En annan åtgärd kan vara ökade möjligheter att tillåta större fällor som jaktmetod, samt att tillåta drönare vid vildsvinsjakt. Vi anser också att utfodring av vildsvin kan regleras genom att avkräva vad och hur mycket som kan utfodras. Vidare måste efterfrågan på köttet stimuleras genom att förenkla för försälj-ningen av kött och subventionera trikintester.

Efterfrågan på vildsvinskött måste stimuleras. En begränsning är slaktkapaciteten i närområdet. Avstånden idag är, inte minst i Sydostsverige, för stora. Genom att skapa bättre förutsättningar för mindre viltslakterier att lokalt och regionalt växa fram, mins-kas transporterna för jägare och incitamenten för att faktiskt leverera in villebråd ökar.

(2)

Per Schöldberg (C) Anders Åkesson (C)

References

Related documents

Utredningens förslag bör också ses som en del i de nationella åtgärder som genomförs för att stärka vattenförvaltningen där tidigare beslutade ändringar bland annat

Utredningens förslag att fördela ut vattenmyndigheternas uppdrag på flera andra myndigheter innebär att omfattningen och behovet av samverkan mellan alla olika aktörer kommer att

Länsstyrelsen Norrbotten anser att Vattenförvaltningsutredningens förslag att avskaffa vattenmyndigheterna och fördela ut ansvaret för vattenförvaltningsarbetet på en mängd

Vattenförvaltningen är också per definition knuten till sina regioner, det vill säga till sina avrinningsområden, och det dagliga arbetet bör därför inte centraliseras i

18.2 Kartläggning och analys och förslag till miljökvalitetsnormer Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om ansvarsfördelning av uppgifter in om kartläggning och analy s samt

Svemin stödjer utredningens förslag (avsnitt 21.2.1, sid. 588) att det är länsstyrelserna som bör ha i uppdrag att ta fram förslag till miljökvalitetsnormer,