• No results found

Göteborgs hamn Motion 2020/21:2993 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Göteborgs hamn Motion 2020/21:2993 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1536

Motion till riksdagen

2020/21:2993

av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda

M)

Göteborgs hamn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lyfta Göteborgs hamn som en angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborgs hamn är bokstavligen Sveriges port till omvärlden. Cirka 30 procent av vår utrikeshandel passerar hamnen och hamnen är nödvändig för att kunna försörja vårt samhälle med förnödenheter och livsmedel. Hamnen är inte bara central för svensk utrikeshandel utan också för Norge och Finland.

Göteborgs Hamn har ett fördelaktigt läge på Sveriges västkust. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm.

Hamnens främsta styrka är det breda linjeutbudet. Det inkluderar till exempel direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Direktlinjerna skapar i sin tur låga transportkostnader och konkurrensfördelar för svensk industri, fördelar som går förlorade om gods istället skulle tvingas lastas om i någon annan hamn i Europa innan den importeras eller exporteras vidare.

Därför är det av yttersta vikt att Sverige tar ett nationellt ansvar för att utveckla Göteborgs Hamn. Det handlar framförallt om att säkra utbyggnaden av farleden för att

(2)

2

möjliggöra djupgående fartyg. Redan idag tvingas många fartyg gå utan full last för att kunna angöra Göteborg och planerade fartyg och under fartyg under byggnad är redan idag ”för stora” för Göteborgs hamn med nuvarande djupgående.

Men det handlar också om att investera i omlandsinfrastruktur – det vill säga att det finns goda väg- och järnvägsförbindelser och en fungerande inlandssjöfart. Dessutom måste vi trygga Göteborgs hamn ur ett säkerhetsperspektiv. Hamnen är en nyckelfaktor för landets försörjning, både i fredstid och i tider av kris och krig. Det kräver att det finns ett adekvat försvar av hamnen både militärt och på andra sätt för att förhindra såväl sabotage och terrorhandlingar som militära angrepp.

References

Related documents

Om alla fartyg hade så stora ambitioner så skulle det innebära positiva ekonomiska aspekter för Kalmar hamn eftersom de kan få betalt för till exempel plast om det är

Lena är den som kan tänka sig att bo i generationsboende och hennes ekonomi är för närvarande inte särskilt bra, så om hennes situation inte förbättras så tror hon absolut

ESV vill lyfta fram att promemorians konsekvensutredning inte lyckas ge en heltäckande bild av vilka ekonomiska konsekvenser förslaget kan få för.. kommunerna eller företagen som i

Vi ställer oss frågande till förslaget om att bosättningstid i ett tidigare hemland inte ska få tillgodoräknas (såsom tidigare varit fallet), då vi ser en risk att detta kan

Svenskt Näringsliv anser vidare att ett krav för att erhålla en förmån som inte baseras på individens eget intjänande genom arbete bör vara att individen är bosatt i Sverige..

Regionen stödjer förslaget om ändringar i vård- och omsorgsprogrammets utformning med krav på genomgången utbildning inriktning vård och omsorg och minst 1400

Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr 212000-0803

Eur opapar lamentets och r ådets för or dning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om åter vinning av far tyg och om ändr ing av för or dning (EG) nr 1013/2006 och dir

[r]

Ut redningen är nu klar och Nynäshamns kommun har mott agit bet änkandet Vägen t ill en klimat posit iv f ramt id (SOU 2020:4) på remiss från Regeringskansliet.. Ny näshamns

• Preem positiva till ett utökad investeringsstöd för såväl CCS som bio-CCS. Preem är positiva till såväl investeringsstöd för upprättande av CCS-anläggningar samt

Region Gotland ser mycket positivt på förslagen om att inom nästa period för landsbygdsprogrammet tillföra ersättningar för olika insatser för ökade.. kolsänkor på de

En satsning på den fortsatta bredbandsutbyggnaden är viktigt för att nå hela Sverige för att skapa god livskvalitet och för att nå de sista kvarvarande procenten som idag inte

PTS delar i övrigt behovsanalysens slutsatser om digitaliseringens betydelse som motor för att bland annat stärka innovationskraft och affärsmässighet och för att skapa

98 procent svarar att situationen har haft omfattande påverkan på den publika verksamheten, med betydligt färre besökare, inställda program, inställda eller framflyttade

För att säkerställa att korrekt information bevaras anser Riksantikvarieämbetet att undantagen borde utsträckas även till de arkiv som finns hos myndigheterna.. Även

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit kriminalvårdsdirektören Hanna Jarl, direktören för frivård, häkte och anstalt Lennart Palmgren, ekonomi-

Såväl utredningen som stödmaterialet till utredningen, som ska fungera som en vägledning och stöd för handläggarna, är bra med praktiska exempel och hänvisningar till

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Petter Classon och kammarrättsrådet Liselotte Tagaeus, efter föredragning av den sistnämnde. Petter Classon

Fartyget, med en 14 personer stark besättning hemmahörande i Sverige och Norge, ville sättas i karantän i Göteborgs hamn, vilket beviljades i enlighet med hamnens status