• No results found

Uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats med stöd av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats med stöd av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen"

Copied!
3
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2021-03-04 S2021/02147 (delvis) I:11 Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten 171 82 Solna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats med stöd av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats av förvaltningsmyndigheter eller kommuner med stöd av bemyndiganden i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Folkhälsomyndigheten ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20:e varannan månad med start i mars 2021, så länge covid-19-lagen lagen och lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serveringsställen kommer att gälla. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolk-ningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Folkhälsomyndigheten har utfärdat en rad föreskrifter, all-männa råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen syftar till att minska risken för smittspridning på serveringsställen genom att införa krav på att serveringsställen vidtar smittskyddsåtgärder. Närmare begränsningar regleras i Folkhälsomyndig-hetens föreskrifter.

(2)

2 (3) Den 10 januari 2021 trädde covid-19-lagen ikraft. Den syftar till att möjlig-göra träffsäkra smittskyddsåtgärder som inte i onödan hindrar sådan verk-samhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. De närmare begränsningarna för olika verksamheter regleras i förordning och myndighetsföreskrifter.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-ställen innehåller bestämmelser som innebär att statliga myndigheter och kommuner kan ges rätt att meddela föreskrifter av förhållandevis ingripande slag. I förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen), som närmare reglerar begränsningar för verksamheter enligt covid-19-lagen, bemyndigas kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt an-givna platser, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. I samma förordning finns det även bemyndiganden för länsstyrelserna och Folkhälso-myndigheten att meddela föreskrifter.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att det finns en samlad bild av vilka föreskrifter som har meddelats. Detta för att regeringen vid behov ska kunna vidta åtgärder om ingreppen i grundläggande fri- och rättigheter bedöms vara för långtgående och ska kunna informera riksdagen om aktuella fri- och rättighetsinskränkningar om så begärs.

Folkhälsomyndigheten får därför i uppdrag att föra en förteckning över de föreskrifter som förvaltningsmyndigheter och kommuner har meddelat med stöd av bemyndiganden i covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serveringsställen och redovisa detta samlat till regeringen.

På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

(3)

3 (3) Kopia till Statsrådsberedningen, SAM, RCK Justitiedepartementet, L4, L6 Finansdepartementet, BA, K, SFÖ Länsstyrelserna

References

Related documents

Vid den här tiden fanns pastöriseringsapparater ute på marknaden, och även mindre mejerier kunde finna lösningar för att pastörisera mjölken om de ville det, menade de som

Trots att det under första kvartalet påbörjades betydligt färre hyresrätter och bostadsrätter jämfört med ett år tidigare så ökade tolvmånaderstakten för bostadsrätter

Eftersom det i förslaget till klimatdeklarationer inte ställs krav på att cer- tifierade personer ska upprätta klimatdeklarationen anser Boverket det vara rimligt

Plattformen bidrar på så vis till en ökad tvärsektoriell samverkan och samordning av såväl aktörer som frågor kopplade till hållbar stadsut- veckling. Under året

Inom vård och omsorg behöver både den verbala och den icke verbala kommunikationen fungera för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert sätt.. Kommunikation som

Träningsresponsen kommer att vara beroende av hur ofta (frekvensen) träningen genomförs, hur hård träningen är (intensiteten), hur länge träningen genomför (tid) samt vilken

Forskning har visat att personer med Parkinsons sjukdom har svårare än friska personer att göra flera saker samtidigt och att dessa situationer begränsar rörelsekontrollen och

De studier som utvär- derat individuell övervakad träning jämfört med hemträning (44,39,33), vilka alla hade medelhögt bevisvärde, konkluderade att den

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Hotell- och restaurangfacket Hudiksvalls kommun Justitiekanslern Jönköpings kommun Konkurrensverket Leksand kommun Livsmedelsverket LO Lunds kommun Länsstyrelsen

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till- fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av september 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till- fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av maj 2021 2

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om att serveringsställens öppettider ska begränsas, om det är nödvändigt för

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till- fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av 2020,. dels

Vidare ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna om tillämpningen av de bestämmelser i LVU som träder i kraft den 1 juli 2022 om att socialnämnden inte får besluta att vård

I samband med att lagen införs har regeringen även beslutat att kompensera kommunerna med 72 miljoner kronor för att genomföra tillsyn kopplat till den nya lagen. Medlen kommer

Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 20 000 skr. 7 och 8 §§ Miljö-och hälsoskyddschef

Den nuvarande situationen när det är Folkhälsomyndigheten som med föreskrifter och beslut indirekt hanterar den lokala situationen kan det bli svårt för regionen att till exempel

lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma lag,.. Förslagen har

Nämndens förslag till politisk organisation är att budget för all myndighetsutövning (miljö, bygg och räddning) samlas på den nyinrättade myndighetsnämnden (inklusive budget

Enligt Konkurrensverkets bedömning kommer de begränsningar som föreslås få fortsatta negativa konsekvenser för många av de företag som berörs, även om effekterna troligen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om förlängning av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med följande synpunkter För det

Visita och våra medlemsföretag har nu i mer än tio månaders tid vidtagit en mängd åtgärder för att bidra till att motverka smittspridning och för att efterleva de restriktioner