• No results found

Remiss av Livsmedelsverkets rapport om lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av Livsmedelsverkets rapport om lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Remiss 2020-04-20 N2020/00310/JL Näringsdepartementet

Remiss av Livsmedelsverkets rapport om lag- eller

förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

Remissinstanser Folkhälsomyndigheten Förvaltningsrätten i Uppsala Hushållningssällskapet Konsumentverket Kommerskollegium Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Livsmedelsföretagen Livsmedelsgrossisterna Livsmedelsverket Näringslivets regelnämnd Patent- och registreringsverket Regelrådet

Skatteverket

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm

Fax: 08-411 36 16 Besöksadress: Herkulesgatan 17

(2)

Socialstyrelsen

Statens jordbruksverk

Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) Svenskt Näringsliv

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges konsumenter

Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges vin- och spritleverantörer Systembolaget

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 juni

2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till johan.krallis.anell@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2020/00310/JL och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Samtliga remissinstanser ombeds att yttra sig enbart över de förslag i promemorian som avser ändringar i lagen

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Remissen omfattar därmed inte de förslag och bedömningar som rör ändringar i lagen (2018:1654) om skydd för

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (avsnitt 2.2, 6,5 och 8,5).

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 2 (3)

(3)

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Ida Stjernberg

Biträdande enhetschef

References

Related documents

En flerårig planering av kontrollen behövs för att myndigheterna ska kunna utföra riskbaserad offentlig kontroll regelbundet och så ofta som är lämpligt, se art 3.1 i

1 § Denna taxa gäller avgifter för Krokom kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar

Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 2017 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll

Enligt en lagrådsremiss den 10 september 2015 (Näringsdeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för- slag till.. lag om ändring i lagen (2009:1424)

Enligt EU förordningen 882/2004 (om offentlig kontroll inom livsmedel) skall myndigheten se till att tillräckligt stora resurser med kvalificerad och erfaren personal

Dokumentet gäller för: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dokumentet gäller till den: 31 december 2018... Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka ansvarar för kontroll utifrån

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Miljö - och byggnadsnämnden har i beslut 2017 - 09 - 21, § 154, föreslagit att fullmäktige antar en ny taxa för prövning och kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter..

ansvarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning av ärenden hos en

Regeringen föreskriver att 11 § och rubriken närmast före 11 § förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jord- bruksprodukter ska ha

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn

13 a § Den som hos den behöriga myndigheten ansöker om registrering av en skyddad beteckning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23

2 c § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn

skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ

15 § Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk får, inom sina respektive ansvarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion, meddela

10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar

Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

Kontrollmyndigheten får även, i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, besluta att en avgift i det

associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom- energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, av den 27 juni

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 2. dels att 8 § ska upphöra