Remiss av Livsmedelsverkets rapport om lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

Full text

(1)

Remiss 2020-04-20 N2020/00310/JL Näringsdepartementet

Remiss av Livsmedelsverkets rapport om lag- eller

förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

Remissinstanser Folkhälsomyndigheten Förvaltningsrätten i Uppsala Hushållningssällskapet Konsumentverket Kommerskollegium Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Livsmedelsföretagen Livsmedelsgrossisterna Livsmedelsverket Näringslivets regelnämnd Patent- och registreringsverket Regelrådet

Skatteverket

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm

Fax: 08-411 36 16 Besöksadress: Herkulesgatan 17

(2)

Socialstyrelsen

Statens jordbruksverk

Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) Svenskt Näringsliv

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges konsumenter

Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges vin- och spritleverantörer Systembolaget

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 juni

2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till johan.krallis.anell@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2020/00310/JL och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Samtliga remissinstanser ombeds att yttra sig enbart över de förslag i promemorian som avser ändringar i lagen

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Remissen omfattar därmed inte de förslag och bedömningar som rör ändringar i lagen (2018:1654) om skydd för

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (avsnitt 2.2, 6,5 och 8,5).

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 2 (3)

(3)

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Ida Stjernberg

Biträdande enhetschef

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.regeringen.se
Relaterade ämnen :