• No results found

Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 5 2021-01-21 N2021/00171 Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm

Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för

verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom

livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. Tillväxtverket ska genomföra uppdraget i samråd med Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

I uppdraget ingår att i ett första steg analysera företags och andra

verksamhetsutövares behov av stöd för ett effektivare, enklare och snabbare genomförande av tillstånds- och anmälningsprocessen utifrån gällande lagstiftning. Behovsanalysen ska ligga till grund för framtagandet av tjänster för en sammanhållen guidad process som tillsammans med mallar

underlättar anmälnings- och ansökningsförfarandet och ger ökad

transparens, förståelse för processen samt bidrar till kvalitativa anmälningar och ansökningar som ger förutsättningar för en effektiv och snabb

ärendehandläggning. De tjänster som tas fram ska, i den mån det är möjligt och lämpligt, utformas på ett sätt som gör tjänsterna möjliga att använda även vid prövning av och anmälan om andra miljöfarliga verksamheter än sådana inom livsmedelskedjan.

Tillväxtverket ska också beakta pågående arbete för en ökad digitalisering av myndigheternas processer och informationshantering inom miljöområdet,

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

bl.a. det arbete som pågår inom ramen för Samverkan om Smart miljöinformation.

Tillväxtverket ska samordna uppdraget och se till att de tjänster som utvecklas integreras i den redan pågående åtgärden 3, Förenkling genom utveckling av verksamt.se, i uppdraget att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin under 2020–2025 (N2019/03240).

Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda 2 miljoner kronor under 2021. För 2022–2025 beräknas 5 miljoner kronor årligen tillföras för uppdraget. Medlen får även användas av Tillväxtverket för att medfinansiera insatser hos Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna samt andra berörda myndigheter.

Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 5.

En redovisning av uppdragets genomförande ska lämnas senast den

28 februari varje år från och med 2022 till regeringen (Näringsdepartementet). Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i det arbete som Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna och andra myndigheter genomfört. Vid den första redovisningen 2022 ska behovsanalysen bifogas samt en tidplan för de tjänster som ska utvecklas och en bedömning av de arbetsinsatser som förväntas av respektive myndighet för uppdraget. En slutredovisning av uppdraget samt en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2026.

Skälen för regeringens beslut

För att nå målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktionen ökar i syfte att skapa sysselsättning, tillväxt och hållbar utveckling, måste förutsättningar för en sådan hållbar och konkurrenskraftig livsmedels-produktion skapas.

En del verksamheter inom livsmedelsproduktionen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga på grund av att verksamheten klassificeras som miljöfarlig enligt miljöbalken. Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den

(3)

yttre miljön och hälsan. Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är miljöfarliga verksamheter indelade utifrån miljöpåverkan av verksamheten; en B-verksamhet ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten; C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Regeringen bedömer att stöd för att effektivare och enklare kunna genomföra processen vid prövning av och anmälan om miljöfarlig verksamhet skapar bättre förutsättningar för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan och bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig

livsmedelsproduktion. Den nationella livsmedelsstrategin är långsiktig med sikte mot 2030. I förlängningen kan uppdraget även bidra till att förenkla för företag med annan miljöfarlig verksamhet än sådana inom livsmedelskedjan. På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Lena Eckerdal Rimsten

Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA och SFÖ Miljödepartementet/ME, KE och NM länsstyrelserna Naturvårdsverket Statens jordbruksverk

Sveriges Kommuner och Regioner

References

Related documents

66 I förarbetena görs bedömningen att en ändring av verksamheten ofta kommer att innebära en så pass omfattande förändring av verksamheten att det i praktiken inte är

Myndigheterna får förena tillstånd för miljöfarlig verksamhet med villkor och detta har sin legala grund i 16 kap. Som nämndes i inledningen betonas även här

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för luktolägenheter för omgivningen. Finns risk för störning i form av buller till

Beskriv den närmaste omgivningen (ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, till värdefulla natur- eller kulturmiljöer eller till annan störningskänslig verksamhet)..

användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller

Beskriv vilka åtgärder som gjorts (kommer att göras) för att minska näringsförlusterna från hårt belastade

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet.. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier och kemiska produkter som används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ eller namn

Utveckla vägledning utifrån handläggarnas behov på länsstyrelserna Tillväxtverket föreslår att berörda myndigheter får förutsättningar och uppdrag att utreda vilket behov

Vissa av kommunerna som besvarat undersökningen har inte besvarat alla frågor och flera kommuner har angett att de inte har någon miljöfarlig verksamhet i form av biltvätt

Kunskapskravet innebär att du som verksamhetsutövare fortlöpande ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet,

För utsläpp till mark finns en viss risk för spill, men det finns samtidigt skyddsåt- gärder för att minska risken för spill, varför konsekvenserna preliminärt bedöms vara

Beskriv kortfattat vilka skyddsåtgärder som vidtas och den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra onödiga störningar som kan påverka miljön eller olägenheter

Beskriv hur råvaror och kemiska produkter hanteras och förvaras (ange t.ex. skyddsåtgärder som finns såsom invallningar eller liknande för att förhindra läckage till mark

Vi kan även behöva spara uppgifter som är av allmänt intresse i kommunen, till exempel mark-, vatten- radon och luftprover, eller uppgifter om lokala. naturvårdsprojekt, som går

Beskrivning av produktionskemikalier eller andra kemikalier som används, typ/namn och förbrukning per år Beskrivning av kemikalier som tillverkas eller importeras, typ/namn och

Med miljö farlig verksamhet avses sammanfattningsvis all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller till andra

Bedömningen av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte kan ha skett redan på myndighetssamrådet/undersökningssamrådet och i dessa fall kan VU

Om verksamheten kan antas medföra betydande mil- jöpåverkan, antingen därför att den finns med i bilaga 1 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar eller därför att

Samråd vid betydande miljöpåverkan (BMP) Om verksamheten kan antas medföra BMP, antingen därför att den fi nns med i bilaga 1 eller därför att den anses

Kontrollrapport för anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia Beskrivning av verksamheten, dess miljöpåverkan samt försiktighetsmått. Beskrivning

Kontrollrapport för anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia Beskrivning av verksamheten, dess miljöpåverkan samt försiktighetsmått. Beskrivning

Beslut om årlig kontrolltid och avgift för kontroll av livsmedelsanläggning.. DBM