• No results found

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)"

Copied!
26
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RAPPORT 2015:4

REGERINGSUPPDRAG

Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring

plan- och bygglagen

(2010:900)

(2)
(3)

Boverket januari 2015

Delrapport 1

Regeringsuppdrag –

Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring

(4)

Titel: Delrapport 1. Regeringsuppdrag – Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Utgivare: Boverket januari 2015

Upplaga: 1 Antal ex: 50

Tryck: Boverket internt

ISBN tryck: 978-91-7563-207-0 ISBN pdf: 978-91-7563-208-7

Sökord: PBL kompetens, tillämpning, plan- och bygglagen, delrapport, genomförande, nätverk, informationsinsatser, Stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning, PBL-nätverk

Dnr: 1242/2014

Publikationen kan beställas från:

Boverket, Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 00

Fax: 0455-819 27

E-post: publikationsservice@boverket.se Webbplats: www.boverket.se

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats.

Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

(5)

3

Förord

Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet med regeringsuppdraget - Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring

plan- och bygglagen (2010:900) har planerats och genomförts under

2014. Regeringsuppdraget genomförs i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget består av 3 delar, stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda/politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. I rapporten beskrivs de aktiviteter som genomförts under året inom uppdragets 3 delar.

Rapporten är sammanställd av Elisabeth Guthagen, Lina Magnusson, Carl-Magnus Oredsson och Maria Rundqvist.

Karlskrona januari 2015

Janna Valik

(6)

Innehåll

Förord ... 3

Inledning ... 5

Sammanfattning ... 6

Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt ... 6

Del 2 – PBL-utbildning ... 7

Del 3 – PBL-nätverk ... 7

Organisation PBL Kompetens ... 8

Budget PBL Kompetens ... 8

Del 1 – Stöd till nationella utvecklingsprojekt ... 9

Uppdraget ...9 Genomförande 2014 ...9 Planering 2015 ... 10 Del 2 – PBL-utbildning ... 12 Genomförande 2014 ... 12 Webbaserade utbildningsmoduler ... 13

Förstudie webbaserad utbildning ... 13

Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker ... 13 Planering 2015 ... 14 Del 3 – PBL-nätverk ... 16 Uppdraget ... 16 Genomförande 2014 ... 16 Medverkan på nätverksträffar 2014 ... 17

(7)

5

Inledning

Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska

genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och SKL Sveriges kommuner och landsting. Under 2014 har Boverket diskuterat med samverkansparterna hur upplägg och genomförande av

kompetensinsatserna ska ske för att skapa mesta möjliga nytta. PBL Kompetenssatsning har flera beröringspunkter med

regeringsuppdraget Plattform för hållbar utveckling. Målgrupperna för uppdragen är delvis desamma och det finns stora möjligheter att utnyttja varandras nätverk i kunskapsspridning, informationsinsatser och externa arrangemang. Samarbete om externa arrangemang kan också stimulera till nya nätverk mellan yrkesaktiva som kanske inte annars skulle kommit i kontakt med varandra.

(8)

6

Sammanfattning

Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra

kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900).

Kompetensinsatsen ska pågå 2014-2016 och genomföras i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Satsningen är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Målet med

kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regeringen avser att avsätta 10 miljoner 2014, 12 miljoner 2015 respektive 2016.

Uppdraget består av tre delar:

• Stöd till nationella utvecklingsprojekt

• PBL-utbildning

• PBL-nätverk

Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt

Kommunerna kan, så länge medel finns under sökperioden 2014-2016 söka stöd för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Resultat och erfarenheter ska sedan spridas till kommuner och

länsstyrelser.

Till stödet har en förordning och föreskrift tagits fram. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av

utvecklingsprojektet, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun. Den totala stödsumman för 2014-2016 är 12 miljoner.

(9)

Sammanfattning 7

Beviljat stöd 2014

En första sökomgång har genomförts. Stödet trädde i kraft den 1 september och sista ansökningsdag 2014 var 10 september. Det

inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Totalt beviljades stöd till 13 projekt och totalt 41 kommuner samverkar i projekten. Den totala stödsumman som beviljades 2014 var 8 miljoner kronor.

Stöd kommer även att beviljas för nya ansökningar i mars 2015 för 4 miljoner kronor.

Del 2 – PBL-utbildning

Hösten 2013 fick Boverket ett regeringsuppdrag att utreda behovet av kompetensinsatser kring plan- och bygglagen och resulterade i rapporten

Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan-och bygglagen, rapport 2014:3. Rapportens slutsatser från workshops, enkäter, djupintervjuer och

referensgruppsmöten ligger till grund för PBL-utbildningens innehåll och utformning.

Målgrupp för PBL-utbildningen

PBL-utbildningen riktar sig till förtroendevalda/politiker samt anställda på kommuner och länsstyrelser. Utbildningen ska inte ersätta andra PBL-utbildningar som till exempel högskolePBL-utbildningar.

Utbildning för förtroendevalda/politiker

Enligt regeringsuppdraget ska en särskild utbildning riktad till förtroendevalda/politiker tas fram i samverkan med SKL. Ett sådant arbete påbörjades hösten 2014 och beräknas vara klart under första kvartalet 2015.

PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser

PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser planeras bestå av en webbaserad PBL-utbildning i kombination med fysiska möten på nätverksträffar. Utbildningen kommer att bestå av grund- och

fördjupningsmoduler. Under hösten 2014 gjordes förberedelser för en upphandling för produktion av webbaserad utbildning. Under våren sker upphandlingen och de första delarna av PBL-utbildningen beräknas vara i drift september 2015.

Del 3 – PBL-nätverk

I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk. Det har även inkommit

önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer. Boverket har därför under hösten deltagit på ett flertal seminarier och träffar

(10)

Organisation PBL Kompetens

Projektet är omfattande med många korta avstämningstider vilket innebär att det krävs en god planering för alla parter som är involverade i

projektet samt för att kompetenssatsingen ska få de effekter som avses i regeringsuppdraget. En extern styrgrupp för samverkan har skapats som haft möten med representanter från samverkansparterna ett antal gånger under hösten. Till den externa styrgruppen för samverkan har även en beredningsgrupp skapats med representanter från samverkansparterna.

En projektgrupp för manusarbete till PBL-utbildningen skapades inom Boverket i början av hösten 2014.

Budget PBL Kompetens

För uppdraget är anslaget 10 miljoner konor 2014 och 12 miljoner 2015. Regeringen skriver i uppdraget att den avser även att avsätta 12 miljoner 2016.

I uppdraget ingår bland annat att Boverket ska ta fram en budget för de tre delarna i uppdraget. I maj 2014 presenterade Boverket en budget för fördelning av medlen mellan uppdragets 3 delar under 2014. I det förslag som presenterades fördelades 2 miljoner kronor till kansli, 3 miljoner kronor till stöd till nationella utvecklingsprojekt, 4,5 miljoner kronor till PBL-utbildning och 0,5 miljoner kronor till PBL-nätverk. På grund av stort antal ansökningar till stödet till nationella

utvecklingsprojekt ändrades budgeten så att 6 miljoner kronor gick till stödet och medlen för PBL-utbildningen minskades i motsvarande mån. Detta motiverades också med att upphandlingen av PBL-utbildningen tog längre tid än beräknat.

(11)

9

Del 1 – Stöd till nationella

utvecklingsprojekt

Uppdraget

Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 1 – stöd till nationella

utvecklingsprojekt enligt följande:

”En förutsättning för förenklingar och en enhetlig tillämpning är att det utvecklas metoder och arbetssätt som baseras på den praktiska

tillämpningen i kommuner och på länsstyrelser. Boverket får i uppdrag att fördela bidrag till kommuner för att skapa nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning från olika delar av landet. I Boverkets uppdrag ingår att ta emot förslag till projekt, utvärdera och fördela bidrag till kommuner. Länsstyrelsens kompetens bör tas tillvara i projekten och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Boverket ska inom ramen för uppdraget även analysera resultatet,

sammanställa förbättringsförslag och idéer till effektiviseringar, dra slutsatser av projekten samt sprida erfarenheter och resultat genom vägledning och informationsinsatser.”

Genomförande 2014

Stödet till nationella utvecklingsprojekt syftar till att få fram metoder och arbetssätt som bidrar till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (PBL). Kommuner kan söka stödet för att genomföra olika projekt och ska genomföras i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in för att medverka i projekten.

Inför genomförande av del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt har föreskrifter, ansökningsblanketter, informationsmaterial med mera tagits fram.

(12)

Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) är ett komplement till förordning (2014:835) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen.

För att stöd skulle kunna betalas ut under 2014 blev ansökningstiden bara 10 dagar. Anledning var att från det att beslut om beviljat stöd har tagits av Boverket har stödmottagaren 3 månader på sig att starta projektet. Enligt förordningen betalas stödet ut när anmälan om

projektstart inkommit. Det var därför viktigt att sista ansökningsdag var den 10 september 2014 så att medel skulle kunna betalas ut innan årets slut. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden. Stödet uppgår dock till maximalt 500 000 kronor per medverkande kommun.

Trots den korta ansökningstiden att söka stödet var intresset stort bland kommunerna. Totalt inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Den 15 september beslutade Boverket om att bevilja stöd till 13 av de inkomna projekten till en summa av 8 miljoner kronor. I de 13 projekten medverkar sammanlagt 41 kommuner. 75 procent av stödsumman betalas ut i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren och resterande 25 procent betalas ut i samband med att projektet slutredovisas till Boverket.

På Boverkets webbplats finns en beskrivning av de 13 projekt som fått beviljat stöd under 2014, se länk.

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/kompetensinsatser -kring-plan--och-bygglagen/stod-till-utvecklingsprojekt-2014-2016/hitta-projekt/

I Boverkets uppdrag ingår att resultaten från projekten ska spridas till anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillämpning av PBL. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under uppdragets genomförandetid på till exempel nätverksträffar, seminarium och på Boverkets webbplats. Enligt förordningen är 1 september 2016 sista datum för slutredovisning av projekt, om inte Boverket har angett ett tidigare datum i beslutet om beviljande av stöd. Av de påbörjade projekten som beviljades stöd i september 2014 anger 5 av de 13 projekten att de beräknas vara klara under 2015.

Planering 2015

Intresset för stödet har varit mycket stort i kommunerna under 2014. Enligt de indikationer Boverket fått kommer det även att vara ett stort intresse att söka medel nästa sökomgång. Den korta ansökningstiden 2014 gjorde att ett många kommuner inte hann få in en ansökan. Flera av de 16 projekt som inte beviljades stöd förra gången kommer enligt de indikationer vi fått troligtvis att bearbeta sin ansökan och skicka in en ny ansökan nästa stödomgång.

Sista ansökningsdag för 2015 är den 24 februari. Beslut om vilka projekt som får stöd fattas den 17 mars 2015. Stödsumman för beviljande av stöd 2015 är 4 miljoner kronor. Det stora sökintresset i relation till den summa medel som finns att tillgå för utbetalande av stöd talar för att det

(13)

Del 1 – Stöd till nationella utvecklingsprojekt 11

även nästa sökomgång kommer att vara betydligt fler ansökningar än vad det finns medel. Boverket har tagit fram urvalskriterier för att kunna prioritera ansökningarna. För stödet till nationella utvecklingsprojekt var totalt 12 miljoner kronor avsatt för hela uppdragets genomförandetid. Det innebär att om 4 miljoner kronor beviljas i stöd den 17 mars 2015

(14)

Del 2 – PBL-utbildning

Uppdraget

Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 2 – PBL-utbildning

enligt följande:

”Att handlägga plan- och byggärenden kräver, förutom grundläggande sakkunskaper och färdigheter, insikt och förståelse för roller och ansvarsfördelning inom PBL-systemet. Boverket får i uppdrag att tillhandahålla en samordnad och systematisk introduktionsutbildning för nyanställd personal inom kommuner och länsstyrelser med ansvar för handläggning inom PBL-området. Utbildningsmaterial för kommunala politiker om PBL och PBL:s möjligheter för den kommunala planeringen ska tas fram i samråd med SKL.”

Genomförande 2014

Under hösten 2013 genomförde Boverket ett regeringsuppdrag Att

genomföra kompetenssatsning i plan- och bygglagen (Rapport 2014:3

Syftet med uppdraget var att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL, vilka målgrupper, vilka ämnen som bör ingå i en sådan samt på vilket sätt utbildningarna bör genomföras.

Kartläggningen genomfördes med workshops med anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med PBL-ärenden. Deltagarna på workshopsen var både erfarna handläggare med många års erfarenhet och handläggare med högst två års erfarenhet av PBL-handläggning. Det gjordes även enkäter och intervjuer med chefer på kommuner,

länsstyrelser och byggherrar för att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL.

Gemensamt för samtliga grupper var att de önskade en webbaserad PBL-utbildning som kombineras med fysiska träffar.

(15)

Del 2 – PBL-utbildning 13

Webbaserade utbildningsmoduler

En webbaserad utbildning med ett kvalitetssäkrat PBL-innehåll garanterar samma information till hela landet och goda förutsättningar för en bred spridning av utbildningsmaterialet tack vare flexibiliteten för när, hur och var man kan ta del av utbildningen. En webbaserad utbildning kan även vara tillgänglig för konsulter som i praktiken behöver ha samma PBL-kunskaper som en kommunal tjänsteman i framtagande av till exempel och översiktsplaner och detaljplaner.

Förstudie webbaserad utbildning

Under sommaren 2014 gjordes en förstudie för att få en djupare förståelse för hur en webbaserad PBL-utbildning skulle kunna genomföras med fokus på målgruppen anställda på kommuner och länsstyrelser samt politiker.

Förstudien bestod av en inventering och analys av 12 webbutbildningar producerade av myndigheter, företag och

organisationer. Syftet med förstudien var att få en överblick över hur en webbaserad utbildning kan utformas.

Dessutom gjorders ett antal intervjuer för att få en bild av redan genomförda och producerade utbildningar på olika myndigheter och organisationer. Resultatet av inventeringen och intervjuerna blev ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. En stor del av höstens arbete har bestått av att skapa förståelse och erfarenheter av hur denna typ av utbildning kan utformas, genomföras och förvaltas.

Förberedelser för webbaserad utbildning. Foto: Boverket Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker

I regeringsuppdraget ingår att utforma ett utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker i landets kommuner om PBL och PBL:s

(16)

möjligheter för den kommunala planeringen. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samverkan med SKL. Utgångspunkten har varit att

utbildningsmaterialet ska vara webbaserat och utformat i ett antal kortare utbildningsmoduler (ca 20 min per modul) som kan genomföras i grupp under en del av till exempel ett nämndsammanträde. Utbildningen kan även göras individuellt.

I början av september startade Boverkets arbete med att ta fram manusunderlag till utbildningen. Den webbaserade PBL-utbildningen är uppdelad i fem moduler.

Som komplement till den webbaserade utbildningen kommer det även att finnas ett powerpointmaterial efter önskemål från samverkansparter. Under oktober månad genomfördes en upphandling av leverantör av webbaserad utbildning och under november 2014- mars 2015 kommer det pågå ett arbete med produktion av utbildningen. Utbildningen för

förtrondevalda planeras att vara klar till slutet av mars 2015 och kommer att förmedlas via www.boverket.se.

Planering 2015

Det första kvartalet 2015 kommer till stor del att innehålla planering av de kommande utbildningsmodulerna för anställda på kommuner och länsstyrelser.

En upphandling beräknas starta i januari för framtagning av

utbildningsmoduler (e-learning). Inventering av utbildningens innehåll gjordes under hösten inom Boverket och vid de träffar som Boverket medverkade i samarbetet med SKL och länsstyrelser. Det materialet tillsammans med Boverkets framtagna underlag ska under våren

bearbetas för att skapa ett faktainnehåll till manus för PBL-utbildningen. En första grundläggande utbildningsdel för anställda i kommun och länsstyrelser i PBL planeras vara klar i september/oktober 2015 och fler delar i utbildningen kommer sedan att tillkomma under 2016.

Produktionstider för e-learning med interaktivitet är cirka fyra månader. Faktabearbetning av texter och manus kan påbörjas innan men själva produktionsdelen kan komma igång först under våren. Ett annat förarbete är att via referensgrupper och andra intressenter ta fram hur

fördjupningsdelarna kan byggas upp.

Parallellt med detta fortsätter under våren bearbetning av material och teknisk uppbyggnad av den webbaserade PBL-utbildningen för

förtroendevalda/politiker.

(17)

Del 2 – PBL-utbildning 15

(18)

Del 3 – PBL-nätverk

Uppdraget

Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 3 – PBL-nätverk enligt

följande:

”Ett nationellt nätverk av PBL-experter skapades av utredningen Ny PBL – på rätt sätt, som stöd i deras arbete med att föra ut den nya lagen. Regeringen anser att nätverket är en viktig resurs för fortsatt

kvalitetssäkring av olika insatser för att främja en god tillämpning av PBL, för erfarenhetsutbyte samt för att på ett enhetligt sätt föra ut utbildnings- och informationsinsatser i kommuner. Boverket får i uppdrag att upprätthålla och vidareutveckla nätverket och samt att arrangera en årlig sammankomst med nätverket Forum PBL.”

Genomförande 2014

I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk alternativt utveckla det nätverk som finns kvar från Ny PBL på rätt sätt. Efter diskussioner med våra samverkansparter i uppdraget har det framkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer istället för att skapa nya nätverk.

Boverket hade för avsikt att hålla fyra regionala träffar i november 2014 på olika platser i Sverige samt hålla en avslutande nationell nätverksträff i Stockholm i början på december 2014. På dessa träffar skulle huvudsyftet vara att anordna workshops för att definiera vilka fördjupade kunskaper målgruppen ansågs sig behöva inom PBL.

Nätverksträffarnas fokus skulle ha varit en fördjupad fortsättning på den

(19)

Del 3 – PBL-nätverk 17

kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget ”Uppdrag att

förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3”.

När planeringen av de regionala nätverksträffarna påbörjades (i samverkan med Länsstyrelsen, SKL och Lantmäteriet) framkom dock tydligt att Boverket inte bör skapa något nytt nätverk eller anordna egna nätverksträffar. I stället föreslogs från samverkansparterna att använda redan befintliga nätverk och inplanerade träffar som till exempel

länsstyrelserna arrangerar. Boverket har därför inte arrangerat någon egen nationell nätverksträff-utan medverkat på olika typer av

konferenser/seminarier/träffar under hösten 2014 som arrangerats av Länsstyrelsen, SKL eller andra arrangörer. Detta har varit mycket uppskattat och resulterat i bra inspel till den fortsatta planeringen av kompetensinsatserna. Boverket avser att även delta på sådana arrangemang under 2015-2016.

Diskussioner och inspel till innehållet i PBL-utbildningen, Luleå 2014. Foto: Susanne Lindholm

Medverkan på nätverksträffar 2014

Inom ramen för uppdraget har Boverket medverkat vid ett flertal tillfällen.

Plan- och bostadsdagarna, 20-21 maj, Kiruna.

Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten

Deltagare och målgrupp: Plan- och bostadsdagarna riktar sig

huvudsakligen till tjänstemän på samtliga länsstyrelser.

Medverkande: Boverket medverkade bland annat med information om

PBL Kompetens.

FSB:s informations- och utbildningsdagar, 21-23 maj, Luleå

Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB.

Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om

(20)

Information om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpningen av PBL, 26 juni, Stockholm

Arrangör: Boverket

Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering och byggande hos

kommuner och länsstyrelser.

Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget med

tyngdpunkt på stödet.

Sveriges planerares riksförbund, 27-28 augusti, Ronneby

Arrangör: Sveriges planerares riksförbund

Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering hos kommuner,

länsstyrelser och konsulter.

Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL

Kompetens.

FSBS utbildningsdagar, 17-19 september, Uppsala

Arrangör: Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och

Byggnadsnämndssekreterare, FSBS

Deltagare och målgrupp: Målgruppen är tjänstemän på landets

kommuner som arbetar inom byggnadsnämndsområdet, politiker i byggnadsnämnder och också tjänstemän på landets länsstyrelser som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.

Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om

vad Boverket gör och om vad som är på gång (t.ex. Propositioner och kommande lagändringar, Utredningar – SOU, Regeringsuppdrag till Boverket, Boverkets arbete med föreskrifter och allmänna råd, Kunskapsbanken) samt deltog i expertpanelen.

Boverkets byggråd, 23 september, Karlskrona

Arrangör: Boverket

Deltagare och målgrupp: Representanter från bygg- och

fastighetssektorn.

Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL

Kompetens.

FSB:s länsombudsmöte, 2-3 oktober, Stockholm

Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB

Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om

aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall.

Boverkets webbseminarium, 7 oktober – En föränderlig

PBL-kulturvärden, buller och en enklare planprocess.

Seminariet med inriktning planering tog bland annat upp kulturvärden i planeringen.

Arrangör: Boverket

Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och

byggande

Medverkande:Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättade bland annat om en enklare planprocess (ny process från 1/1 2015). En del av

(21)

Del 3 – PBL-nätverk 19

webbseminariet handlade om information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

Bostäder för Unga i Umeå 16 oktober, Umeå – inriktning på nyligen

genomförda förenklade regler för byggandet och ombyggnation av små bostäder.

Arrangörer: Umeå universitet, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå

kommun och Akademiska Hus.

Deltagare: branschen, kommunanställda med fokus på plan-och

byggfrågor.

Medverkande: Boverket medverkade som föreläsare inom buller och

BBR (Boverkets byggregler).

Samhällsbyggnadsdagarna, 15-16 oktober, Stockholm –

samhällsbyggnad, teknik, juridik, exploateringsfrågor.

Arrangörer: Nätverksorganisationen Samhällsbyggarna.

Deltagare och målgrupp: Lantmätare, civilingenjörer mm som arbetar

med samhällsbyggnad

Medverkande: Boverket var medarrangör och hade en monter i

utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens.

Träff med länsjuristerna i Malmö, 5 november, Malmö

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Deltagare: konferens för samtliga länsstyrelsers jurister. Konferensen är

ett forum för såväl information, uppdateringar som meningsutbyte

Medverkande: Boverket medverkar med information avseende pågående

PBL-utredning (Effektiv och rättsäker PBL-överprövning) och dess framskridande och status samt en föreläsning om Attefallsreglerna och dess konsekvenser.

SGBC 14, 11-12 november, Stockholm – stadsplanering, hållbarhet och

miljöfrågor.

Arrangörer: Sweden green Buildings council och Stockholms stad. Deltagare och målgrupp: alla som arbetar med stadsplanering, hållbarhet,

miljöfrågor samt bygg- och fastighetsfrågor inom offentlig förvaltning, kommuner och näringsliv.

Medverkande: Boverket medverkade med bland annat sakkunnig buller,

hållbara städer samt medverkande från regeringsuppdraget PBL Kompetens. Boverket hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens.

Seminarium SKL Bygglov 2014, 17 november, Stockholm - fokus på

seminariet var aktuella frågor om lov, byggande och tillsyn.

Arrangör: SKL

Deltagare: bygglovchefer eller motsvarande

Medverkande: Boverket deltog med sakkunnig tillsyn samt information

om PBL Kompetens. Under dagen genomfördes ett längre

(22)

Boverkets webbseminarium, 27 november – Ändrade byggregler,

kulturvärden och ombyggnad – Ett webbseminarium för byggnaden.

Arrangör: Boverket

Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och

byggande

Medverkande:Boverket informerade bland annat om ändrade regler i BBR.

Plan-, bygg- och bostadsdagarna 9-10 december, Luleå

Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten och kommunförbundet Norrbotten. Deltagare: kommuner tjänstemän & politiker i Norrbotten med inriktning

på plan- och byggfrågor, länsstyrelsen samt privat sektor.

Medverkande: Boverket medverkade med flera föreläsare inom områdena

detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, planbestämmelser detaljplan, BBR samt buller. Boverket medverkade även på open space sessioner där medverkande på konferensen fick diskutera samt få svar på sina frågor från Boverkets sakkunniga. Boverket höll även en Open Space- övning som handlade om en fördjupad fortsättning på den kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda

kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3.

Fortsatt inriktning för nätverksträffar

Boverket kommer fortsätta att delta på olika nätverksträffar som arrangeras i landet. Boverket prioritetar att medverka i de nätverk som riktar sig till kommuner och länsstyrelser.

Boverket har ställt förfrågan till samtliga länsstyrelser i Sverige, SKL och Lantmäteriet om behov av medverkan av PBL Kompetens på de nätverksträffar som de kommer att arrangera under 2015. Boverket prioriterar att medverka på träffar med PBL-frågor i fokus för att nå målgruppen för uppdraget.

Flera länsstyrelser och kommunförbund har svarat på förfrågan och nedan följer en sammanställning av redan inbokade tillfällen där Boverket planerar att medverka.

En kartläggning gjordes hösten 2013 i samband med

regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och

bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Där framkom det bland deltagarna

i workshops, enkäter och intervjuer att bästa sättet att höja sin kompetens inom plan- och bygglagstiftningen var via webbaserad utbildning och fysiska träffar. Vid fysiska träffar var önskan att kunna diskutera olika konkreta fall där tillämpningen av PBL kan upplevas som svår.

I PBL Kompetens finns ett tänkt scenario att deltagare som har gått någon av utbildningsmodulerna därefter får möjlighet att träffas på en nätverksträff för att diskutera hur PBL- tillämpningen kan bli mer enhetlig och fungera bättre.

Boverket kommer därför förutom att medverka på till exempel länsstyrelsernas kommunträffar eller andra arrangemang, att anordna nätverksträff i samband med att webbaserade utbildningsmoduler lanseras hösten 2015. Boverket kommer under början av 2015 ta fram en

planering för hur detta kan genomföras. Alternativt kompletteras

(23)

Del 3 – PBL-nätverk 21

konventet inom plattformen för Hållbara städer (Boverkets uppdrag tillsammans med 5 andra myndigheter) med ytterligare en dag som motsvarar nätverksträff inom regeringsuppdraget för PBL kompetens. Boverket planerar bland annat att medverkat vid följande tillfällen under 2015.

Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder, 15 januari, Jönköping

Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings och Kronobergs län

Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och

tillsynsfrågor.

Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom OVK samt med

information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

Öppet hus för kommunerna på planenheten, 29 januari, Stockholm

Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.

Deltagare: Riktar sig till detaljplanehandläggare på kommunerna i

Stockholms län.

Medverkande: Boverket medverkar med sakkunniga inom

detaljplanprocessen från 1 januari 2015 samt planbestämmelser detaljplan samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

Sydlov Tillsyn, 2 mars, Hässleholm

Arrangör: Länsstyrelsen i Skåne.

Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och

tillsynsfrågor i Skåne.

Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom Tillsyn

samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

Tillsyn, 12 mars, Gävle

Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg och Dalarna.

Deltagare: Riktar sig till handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor på

kommunerna i Gävleborg och Dalarna.

Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom tillsyn

samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

Planerardagen 2015, 10 april, Stockholm, Sveriges arkitekter

Arrangör: Sveriges arkitekter

Deltagare: Riktar sig till verksamma inom planering, arkitektur,

landskapsarkitektur (kommun, länsstyrelen och privat).

Medverkande: Boverket kommer troligtvis att delta med ett pass

innehållande information om PBL Kompetens samt information om Plattformen för hållbara städer. Boverkets rättschef Yvonne Svensson deltar även under dagen med ett pass om PBL.

Bra planer och Bygglov, 10 april, Jönköping

Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping

Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom plan- och

(24)

Medverkande: Boverket kommer troligtvis att delta med ett pass

innehållande information om PBL Kompetens samt information om lagförändringar i PBL.

SAMSA-träff, 22 april, Slagsnäs

Arrangör: SAMSA-kommunerna

Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom miljö- och

byggfrågor i kommunerna Malå, Norsjö, Arjeplog, Arvidsjaur, Storuman och Sorsele.

Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom bygglov

samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

FSB:s informations- och utbildningsdagar, 6-8 maj, Visby

Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB.

Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om

aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall.

Detaljplanering, 22 april, Skåne

Arrangör: Kommunförbundet Skåne.

Deltagare: Riktar sig till detaljplanhandläggare på kommunerna i Skåne. Medverkande: Boverket medverkar med 2 sakkunniga inom detaljplan

samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

Byggnadsingenjör Fokus: projektledning, 2-3 juni, Stockholm

Arrangör: Conductive

Deltagare: Riktar sig till byggnadsingenjörer

Medverkande: Boverket medverkar med föredrag om byggprocessen

enligt PBL

FSBS, 16-18 september, Halmstad

Arrangör: Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och

byggnadsnämndssekreterare.

Deltagare: Handläggare på kommun som arbetar med byggfrågor Medverkande: Boverket medverkar med rättschef samt olika sakexperter

samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens.

SGBC, 30 september-1 oktober, Stockholm

stadsplanering, hållbarhet och miljöfrågor.

Arrangörer: Sweden green Buildings council och Stockholms stad. Deltagare och målgrupp: alla som arbetar med stadsplanering, hållbarhet,

miljöfrågor samt bygg- och fastighetsfrågor inom offentlig förvaltning, kommuner och näringsliv.

Medverkande: Boverket medverkar troligtvis med flera olika sakexperter.

SKL Det kommunala planeringsansvaret, 8-9 oktober, Stockholm

Arrangörer: SKL

Deltagare och målgrupp: En konferens för alla tjänstemän som till

vardags arbetar med PBL. Ett tillfälle där vi kommer att ta upp hela PBL-processen och aktuella sakfrågor

(25)

Del 3 – PBL-nätverk 23

Medverkande: Boverket medverkar troligtvis med information om

regeringsuppdraget PBL kompetens.

Samhällsbyggnadsdagarna, 14-15 oktober, Stockholm

samhällsbyggnad, teknik, juridik, exploateringsfrågor.

Arrangörer: Nätverksorganisationen Samhällsbyggarna.

Deltagare och målgrupp: Lantmätare, civilingenjörer mm som arbetar

med samhällsbyggnad

(26)

Box 534, 371 23 Karlskrona Besök Karlskrona: Drottninggatan 18 Telefon: 0455-35 30 00

References

Related documents

byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt lagen (2021: 787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon

9. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 21 § 15

6. om något av de underlag som avses i 5 kap. 8 § har tagits fram av en enskild, vilket underlag det i så fall är och vem som har tagit fram det. Planbeskrivningen ska innehålla

biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggpro- dukter som bygg-

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.. Sådan åtgärd får även vidtas närmare

13 b § Om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det behövs för

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning