• No results found

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-07-11 A2019/01358/A I 1 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen

Arbetsförmedlingen ska inrätta ett preliminärt register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen i enlighet med artikel 19.3 i

Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares till-gång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av

arbets-marknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013, senast den 18 juli 2021. Kartläggningen ska ske mot den förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen som beskrivs i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1020 av den 18 juli 2018 om antagande och uppdatering av för-teckningen över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen för användning vid automatisk matchning via den gemen-samma it-plattformen för Eures.

(2)

2 (2) Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet

(Arbetsmarknads-departementet) senast den 31 mars 2021. På regeringens vägnar

Ylva Johansson

Karin Hermanrud

Kopia till

References

Related documents

Vi delar Naturvårdsverkets uppfattning att för sådant bioavfall där materialåtervinning såsom kompostering eller rötning inte är lämpligt ska med utgångspunkt

(7) De tekniker för reducering av operativ risk för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart, i enlighet med Japans regler för OTC-derivat, är fortsatt

Dessa bestämmelser överensstämmer med reglerna i förordning (EU) nr 1308/2013, där det i del II punkt 1 i bilaga VII föreskrivs att den övre gränsen för

En beskrivning av mätpunkterna återfinns i del 2 av det protokoll för Polen som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 23.4 i förordning (EG) nr 1249/2008. Denna

larna 20 och 21 i direktiv 2008/50/EG. Medlemsstaterna ska lämna informationen enligt punkt 1 till kommissionen för ett helt kalenderår senast nio månader efter utgången

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

Som beskrivits i kapitel 3 Vad är ett delat incitament? uppstår delade incitament efter det att ett kontrakt har upprättats mellan två parter. Problemet uppstår för

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

Vitaminer och mineraler och prestation Trots att behovet av vitaminer och mineraler är relativt litet ger brist upphov till typiska sjukdomssymptom (bristsjukdomar). Det är

”Idol” gav inspiration att leta efter ett nytt koncept där TV4 kunde äga varumärket och inte endast betala för en licens” Därför resulterade sam- arbetet

tidig mobilisering och fysisk aktivitet efter buk­ kirurgi på grund av cancer anses vara viktiga delar för att minska risken för postoperativa komplika­ tioner (1).. Efter

[r]

Medlemsstaterna ska rekommendera alla aktörer, särskilt lokala och regionala administrativa organ, att de vid planering, utformning, byg- gande och renovering av industri-

Plan- och bygglagen innehåller ett flertal krav om att kulturvärdena ska be- aktas i olika beslutsprocesser. Bedömningen är att en förbättrad efterlevnad av kunskapskraven

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

Inspektionen för vård och omsorg Integritetsskyddsmyndigheten Jokkmokks kommun Justitiekanslern Jämställdhetsmyndigheten Kalmar kommun Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten

Enligt andra stycket får socialnämnden också, om det finns anledning till det, besluta att vårdnadshavare ska lämna sådana prov som anges i första stycket för kontroll

• tillstyrker förslag 19.2.3 Bestämmelsen om barnets bästa anpassas till barnkonventionens lydelse, 19.3.2 Rätten till information förtydligas i socialtjänstlagen, 19.4.1 Om

Ett sådant arbete bör enligt Forte även inkludera frågor om hur socialtjänsten kan bli mer forskningsintegrerad samt vad som behövs inom akademin för att

FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen (2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag Luleå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att Institutet för språk och