• No results found

Avskaffa fideikommiss Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffa fideikommiss Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S2244

Motion till riksdagen

2018/19:1079

av Gustaf Lantz (S)

Avskaffa fideikommiss

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fideikommiss innebär att särskilda regler ska tillämpas vid arvsskiften som möjliggör att kringgå. Detta har historiskt varit ett sätt att tradera gods i sin helhet inom familjer. Ett system som gör det möjligt för den äldste sonen att ta över egendom, som annars skulle tillfalla syskonskaran i sin helhet, strider dock mot vår tids jämlikhets- och jämlikhetsideal.

I Frankrike avskaffades fideikommisset i slutet av 1700-talet. Motsvarande skedde därefter i relativt snabb takt även i kringliggande länder. Men inte i Sverige. Här har vi som sista land i Europa kvar fideikommiss ännu i dag.

Visserligen trädde en avvecklingslag i kraft 1964, med innebörden att

fideikommisset ska avvecklas i takt med att innehavarna avlider. Det finns genom lagen än idag möjlighet till undantag från lagens bestämmelser som innebär att ett

fideikommiss kan förlängas. Som skäl för dessa undantag anges i lagen bevarandet av kulturarvet.

Detta intresse måste rimligtvis kunna tillvaratas på andra sätt än genom ett i grunden orättvist regelverk.

Systemet med fideikommiss bör en gång för alla avskaffas, där inga undantag är möjliga.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Skolverket anser att myndigheten, inom ramen för nuvarande instruktionen, redan har i uppgift att utveckla insatser kopplat till studie- och yrkes- vägledning.. Skolverket har

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade

Under tioårsperioden har åtta områden framstått som centrala: (1) Rekrytering; (2) Kompetens och kompetensutveckling; (3) Arbetsplatslärande och arbetsplatsen som lärmiljö;

De kan också vid en första anblick ses som motsägelsefulla där ökad flexibilitet förknippas med en minskad styrning och kontroll med större autonomi och frihet för den

The results obtained from this preliminary study shows that the uranium concentration in the remaining oil shale are about twenty times the average concentration found in Swedish

Nowadays several water recipients have been suffering of contamination due to sources such as urban and industrial stormwater runoff, port and harbour activities, and leakage from old

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten vill dock

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har inga invändningar mot förslaget att öka respektavståndet men anser att det bör genomföras långsiktigt inom ramen för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med