• No results found

Avskaffa informationsplikten för hivsmittade Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffa informationsplikten för hivsmittade Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S2284

Motion till riksdagen

2018/19:2231

av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)

Avskaffa informationsplikten för

hivsmittade

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa informationsplikten för hivsmittade och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har tyvärr en problematisk lagstiftning avseende hanteringen av personer som lever med hiv. För detta har Sverige kritiserats internationellt.

Enligt smittskyddslagen ställs krav på hivsmittade att informera bland annat sina sexuella partners om sin hivstatus. Det fulla ansvaret ligger på den som bär hiv, medan den som inte har viruset eller inte vet om att hen bär på det inte har något ansvar. Liksom med andra sexuellt överförbara sjukdomar bör ansvaret att skydda sig istället rimligen ligga på var och en.

Lagstiftningen gör rättsläget osäkert för den som lever med hiv och är kontraproduk-tiv ur ett preventionsperspekkontraproduk-tiv. Redan 2008 konstaterade Unaids att kriminalisering av hivexponering och hivöverföring inte får de önskade följderna gällande hivprevention utan enbart leder till ökad stigmatisering av personer som bär på hiv.

I somras, tio år senare, gick tjugo världsledande hivforskare ut i ett gemensamt upprop, där de gav stöd för den uppfattningen. De uppmanade regeringar och parlament att ta hänsyn till de vetenskapliga framsteg som gjorts på området och sätta dessa i förhållande till de lagar som rör hivsmitta. Forskarna menade att många av de lagar i olika länder som reglerar hur viruset hanteras inte är grundade i vetenskapen, då de stiftades innan man hade tillgång till den kunskap som vi har idag. Sålunda har de inte avsedd effekt, att förhindra smittspridning.

Forskarna syftade bland annat på det faktum att det med dagens medicinering kommit att bli mer regel än undantag att virusnivåerna hos personer med hiv som står under fungerande behandling är så låga att de är omätbara. Det i sin tur innebär att viruset inte kan överföras till andra.

(2)

2

I linje med det fattade Högsta domstolen ett banbrytande beslut i juni i år, om att ogilla ett åtal om ”framkallande av fara för annan” som gällde just en man som bar på hiv, vars virusnivåer var så låga att de var omätbara. Då ingen smittorisk förelåg

menade domstolen att mannen inte kunde dömas för att ha brutit mot smittskyddslagens informationsplikt.

Det finns idag en möjlighet att efter läkarbedömning få ett undantag från informa-tionsplikten gentemot sexpartners. Dock känner alla smittade inte till den möjligheten och det är heller inget som sker per automatik då en person har omätbara virusnivåer.

Hiv är överrepresenterat i gruppen män som har sex med män. Detsamma gäller andra grupper som ofta står i utkanten av eller exkluderas i samhället, till exempel människor som injicerar droger, migranter, unga vuxna och personer som säljer sex mot ersättning. I praktiken får lagstiftningen således en diskriminerande effekt.

Istället för att bidra till stigmatiseringen bör vi arbeta förebyggande ur ett brett samhälleligt perspektiv. Sverige bör också aktivt arbeta med den sociala situation som de personer som lever med hiv upplever i sin vardag och aktivt motverka diskriminering och utanförskap.

References

Related documents

Därför ska Jämställdhetsmyndigheten lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller primärpreventiva våldsförebyggande

Linköpings universitet har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen Stärkt kompetens i vård och omsorg – Betänkande av Utredningen Reglering av yrket undersköterska

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan det därför behövas ett förtydligande om vilka reella kompetenskrav som ska vara uppnådd för att erhålla skyddad yrkestitel som

Därmed berörs också en klassisk åtskillnad mellan individ och organisation som organisationsforskningen ständigt har brottats med (Argyris 2000; Ahrne 1995). Risken är

The present study is an example of explorative empirical case studies based on thorough investigations of daily actions and work practices of workers and managers over time in

Redan 2008 konstaterade Unaids, FN:s samlade pro- gram mot hiv/aids, att kriminalisering av hivexponering och hivöverföring inte får de önskade följderna gällande hivprevention

Riksdagen bör bifalla denna motion så att en utredning kan se över möjligheter till begränsningar för retusch-

I väntan på de utredningar och den forskning som behövs för att visa på vilket sätt vi kan fasa ut plasten och vilka alternativ som är bäst att ersätta den med, måste vi dock

Coupled heat and mass transfer in wood and wood-based products: macroscopic formulation, upscaling and multiscale modelling.. Patrick

Adding SEBS-MA to WPC made with glycerol treated kraft fibers led to a substantial improvement of elongation at break (95.1%) Similarly, SEBS-MA

Tidigare har jag analyserat hur de 13 paneltalarna berättar om samma händelser i livet med 30 års mellanrum (Sundgren 2003) och äldre personers samtalsstil med exempel på hur min

Fem kollegor och vänner till Maria har arbetat med festskriften som gästredaktörer och här samlat nio bidrag som på olika sätt knyter an till texter på svenska språket.. Det

Att etablera huvudpersonen eller huvudpersonerna redan på omslaget är vanligt när det gäller fantasy för barn, som ovan i fallet Vargbröder.. Vi ser också en ökande trend att

I Kristina Ohlssons barnroman Det magiska hjärtat (2016) finns också Astrid Lindgren, både som celebritet och som författare av välkända böcker, som intertext. Charlotte har

När man vill skriva inifrån tystnaden, när man använder tystnaden som förutsättning för det som man ska säga eller skriva, då verkar det vara oundvikligt att man distanserar

Forskning har visat att splittringar i barns relationer och sociala gemenskaper därför kan vara en negativ faktor för barnen i övergången från för- skola till skola (Reichmann,

Det rör dels verksam- heter med primärt kulturella och konstnärliga ambitioner och dels verksamheter som använder teater (eller kultur) som primärt ett verktyg för att på olika sätt

In 2009, furniture manufactured in Lithuania was exported to forty countries in the world which at that time were either hardly affected by the economic recession or

Various pilot plant studies showed that the imposed effluent phenol concentration of 10 mg/L by the Jordanian standards for the discharge of industrial wastewater to

Ett annat belägg är när jag riktar blicken mot åtgärdsprogram och handlingsplaner i dagens förskola och lyfter aspekter av jämförelser och hierarkier, inte bara av barnets

En sådan beskrivning blir lätt till en lista över hur många kända personer som kommer just från detta område, och helt har väl inte författarna lyckats undvika detta.. Men trots

En rimlig balans mellan utförandets logik och utvecklingens logik är dock avhängigt olika aktörers (ledningens, anställdas, fackliga före- trädares) intresse av och förmåga

För att denna utveckling, när det gäller ansvaret för kompetensutveckling, skall leda till förbättrad kompetensutveck- ling och inte stanna vid retorik krävs både villighet från