• No results found

ROVDJUR: Instruktion för regelbunden eller tillfällig förekomst inom renskötselområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ROVDJUR: Instruktion för regelbunden eller tillfällig förekomst inom renskötselområdet"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

IN

VE

N

TE

R

IN

G

S

TO

R

A R

O

VD

JU

R

M

ET

O

D

IK

INSTRUKTIONER ROVDJUR INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2020

ROVDJUR

:

Instruktion för

regelbunden eller tillfällig förekomst

inom renskötselområdet

Detta dokument Rovdjur: Instruktion för regelbunden eller tillfällig förekomst

inom Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt inom Nasjonalt

overvåknings-program for rovvilt (www.rovdata.no) i Norge och inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige (www.naturvardsverket.se) är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.

Instruktionen riktar sig till för personer, knutna till Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge och länsstyrelserna i Sverige samt för de svenska samebyarnas inventeringssamordnare. Dessa har alla ett ansvar för att dokumentera och kvalitetssäkra observationer av stora rovdjur, samt för att registrera dessa i den svensk-norska databasen Rovbase. För övriga instruktioner och faktablad som reglerar inventering av stora rovdjur i Norge och Sverige, och för vetenskaplig litteratur om rovdjursinventeringar med mera se www.rovdata.no och www.naturvardsverket.se. Faktablad och instruktioner syftar även till att visa och beskriva inventeringsarbetet för en bredare allmänhet.

I Sverige finns också förordningar och föreskrifter som reglerar inventering-arna av stora rovdjur. Dessa finns listade sist i detta faktablad.

I detta dokument presenteras de regler som gäller för registrering av regelbunden och tillfällig förekomst av rovdjur, det vill säga här synonymt med björn, varg, lo och järv, och gäller endast i områden som berörs av svenska samebyars renbetesområden.

(2)

rovdjur: inventeringsmetodik

2

Regelbunden eller tillfällig förekomst

När ensamma rovdjur observeras i län eller områden som berör svenska same- byars betesområden där familjegrupper inte har dokumenterats, ska inventeringen fastställa om förekomsten ska kategoriseras som regelbunden eller tillfällig.

Tillfällig förekomst: Art som normalt inte uppträder i samebyn men av vilken spår eller andra observationer har dokumenterats minst en gång under tidsperioden 1:a juli–30 juni.

Regelbunden förekomst: (När föryngring inte dokumenterats) spår eller andra observationer av rovdjur har dokumenterats i samebyn vid minst tre tillfällen under minst tre månader (det ska ha gått minst 90 dagar mellan två av observationerna) under tidsperioden 1:a juli–30 juni.

Krav på observationerna

För att observationer av rovdjur ska kunna användas för att fastställa tillfällig och regelbunden förekomst krävs att de är klassade i databasen Rovbase antingen som ”Dokumenterad” eller som ”Bedömd som säker”.

KRITERIER FÖR ”DOKUMENTERAD FÖREKOMST”

Minst ett av följande kriterier ska uppfyllas för att observationen av rovdjur ska registreras som ”Dokumenterad”:

1) Spårobservation med minst 500 meter sammanhängande spårning. Foto som verifierar art och spårlogg ska bifogas i Rovbase.

2) Rovdjur som tillvaratas, skjuts eller påträffas dött.

3) Synobservation av ett rovdjur gjord av länsstyrelsens fältpersonal. Foto som verifierar art och spårlogg ska bifogas i Rovbase.

4) Resultat från DNA analys som påvisar art av rovdjur. Provet och tillhörande observation i samband med insamlandet ska vara registrerade i Rovbase. 5) Av SNO/länsstyrelsens besiktningsman för skadedokumentation dokumenterad

predation på tamdjur orsakad av rovdjur. Foto och skadedokumentation ska vara inlagda i Rovbase.

(3)

3

rovdjur: inventeringsmetodik

KRITERIER FÖR ”BEDÖMD SOM SÄKER”

Om ett av kriterierna för ”Dokumenterad” uppfylls, men spårlogg eller foto saknas, ska observationen av rovdjur registreras som ”Bedömd som säker”. • Art kan också dokumenteras av kvalitetssäkrare med certifierad hund steg 1

eller högre (SLU Viltskadecenter prövningsordning). Hunden har markerat för ett av de stora rovdjuren och spårat djuret. I spåret (oavsett löpans längd) har tassavtryck eller DNA-prov hittats som visar art (DNA-provet ska analyseras).

Regler för foto och film

FOTO FRÅN FÄLTPERSONAL ELLER

LÄNSSTYRELSENS/SNO:S ÖVERVAKNINGSKAMEROR

För att via foto eller film uppnå kravet för Dokumenterad förekomst krävs att fotot visar ett rovdjur av arterna björn, varg, lo eller järv. Alla foton som ligger till grund för bedömning av observationen ska bifogas i Rovbase.

FOTO FRÅN ALLMÄNHETEN

Foto eller film av ett rovdjur ska godkännas som ”Dokumenterad förekomst” under följande förutsättningar:

• Originalfoto finns.

• Foto eller film lämnas till SNO/Länsstyrelsen löpande eller senast 10 dagar efter avslutad inventeringsperiod.

• Fotot visar foto av rovdjur av arterna björn, varg, lo eller järv.

• Platsen där fotot är taget ska kontrolleras av fältpersonal. Vid kontroll ska det kunna fastställas att platsen på fotot och tidpunkten då fotot är taget motsvaras av verkligheten.

• Datuminställning på kamera ska kontrolleras för att verifiera tidpunkten då foto/filmen är tagen.

(4)

INSTRUKTIONER ROVDJUR

INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2020 ISBN: 978-91-620-8868-2

Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm – Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad, Östersund – Forskarens väg 5 hus Ub.

Tel: 010 698 10 00, e-post: kundtjanst@naturvardsverket.se Internet: www.naturvardsverket.se Beställningar Ordertel: 08 505 933 40, e-post: natur@cm.se.

Postadress: Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

rovdata.no | naturvardsverket.se

Förordningar och föreskrifter

I Sverige finns även följande förordningar och föreskrifter som reglerar inventeringar av rovdjur och ersättningar för förekomst av rovdjur: 1) 1Viltskadeförordning (2001:724)

2) Förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (NFS 2009:1263)

3) Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (NFS 2007:10)

4) Föreskrift om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar (STFS 2007:9)

Figure

FOTO FRÅN FÄLTPERSONAL ELLER

References

Related documents

Även om det verkade finnas en stor medvetenhet kring dessa normer hos intervjupersonerna beskrev många att detta kunde påverka tankegångar och känslor kopplat till erektionsproblem

Det händer ibland att spillningar som skickats in till DNA-laboratoriet för analys i samband med varginventering, visar sig komma från räv eller hund. Eftersom DNA-analyser är

antalet inkluderar hundar som dödats eller skadats av ett rovdjur eller som saknas efter

Varje år anordnas kraftigt subventionerade utbildningar för pedagoger av Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö men även av Länsstyrelsen i Stockholms län.. Många av de

Det är viktigt att framhålla att ungdomarna som kommer till tals i denna studie skiljer sig från andra ungdomar på två sätt – de bor inte i en storstad och det är fler av dem som

Det finns även ungdomar från olika gymnasieprogram, både män och kvinnor, som inte är fysiskt aktiva inom en idrott eller går på gym vid intervjutillfället men som uppger att

För att frilägga penisbenet skär du av penisen nära öppningen i skinnet och låter resten sitta kvar på kroppen.. Testiklarna friläggs försiktigt från pungen så att de sitter

Det konstaterades att majoriteten av Sveriges befolkning var positiva till förekomsten av varg men man såg även att det fanns kommuner där varg förekommer där

Med den uppskattning av totalt dödade renar pga rovdjurs- predation som finns (19 500–72 500) skulle ersättningsnivån utifrån det genomsnittliga värdet på 2 732 kronor/ren

Förvaltningsverktyget för renar och rovdjur är en arbetsmodell att användas av länssty- relse och rennäring i rovdjursförvaltningen, dels vid ett årligt samråd, dels löpande. Alla

Förvaltningsverktyget för renar och rovdjur är en arbetsmodell att användas av länsstyrel- se och rennäring i rovdjursförvaltningen, dels vid ett årligt samråd, dels löpande. Alla

I denna studie innebär detta en metod för att skatta sambandet mellan antalet timmar erlagd på övervakning (beroende variabel) och exempelvis variabeln

För att få bättre noggrannhet används ett större intervall för sekanten (se gröna triangeln). Man ser direkt på lutningen att detta är en negativ fart.. Medelhastigheten

For specific quantifications of high accuracy in the recycling industry today, it is necessary to apply laboratory analyses, as the online quantification techniques (X-

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (NFS 2012:01).

Institutionen för bedömning i Island (Námsmatsstofnun) publicerar årligen statistiska rapporter om nationella provens resultat. Efter proven får ett antal lärare, rektorer och

Det kan också relateras till vikten av att ha en balans mellan olika typer av socialt kapital där det är viktigt att inte det sammanbindande kapitalet får för stor tonvikt då det

Slutsatsen är att vi behöver ett fortsatt forsk- nings- och utvecklingsarbete på detta område för att nå fram till en evi- densbaserad praktik som gynnar såväl personer med

(Undantag finns dock: Tage A urell vill räkna Kinck som »nordisk novellkonsts ypperste».) För svenska läsare är Beyers monografi emellertid inte enbart

Främst verkar det som att tillgången till resurser för att kunna genomföra tillsynen enligt miljöbalken är en något mindre utmaning för grupperna storstadskommuner och

Under förutsättning att det finns en livskraftig population av fältpiplärka kan arten användas som en indikator för statusen hos enskilda större områden med öppna sandmarker,

Genom att sätta konsumenter i fokus för om- ställningen belyser rapporten hur politik och styrmedel kan skapa förutsättningar och underlätta för svenska konsumenter att

I Sverige får vi gå tillbaka till 1821 för att finna fall där människor dö- dats av varg.. Det handlade om en varg som växt upp