• No results found

Kvalitetssäkra missbruksvården Motion 2019/20:931 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kvalitetssäkra missbruksvården Motion 2019/20:931 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1618

Motion till riksdagen

2019/20:931

av Roza Güclü Hedin (S)

Kvalitetssäkra missbruksvården

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kommunerna kan ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva en kvalitativ och resultatinriktad

missbruksvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialtjänstlagen är en viktig lagstiftning som ska garantera människor stöd efter behov. Människor som har ett missbruk skall få den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. I många kommuner i Sverige kan man läsa att socialnämnden och socialförvaltningar kämpar med att få ekonomin i balans – många gånger en svår uppgift då deras verksamhet är lagstyrd och det är individernas behov som styr insatserna. I de flesta fall är det också just de behandlande insatserna som är de kostsamma. Man beviljas stöd i form av behandling på behand-lingshem och förväntas sedan erbjuda eftervård i kommunen. Oftast fungerar vården bra och den berörde svarar på behandlingen. I vissa fall gör den det inte, och då beviljar man en ny behandling osv. Eftersom behoven skiljer sig åt så skiljer sig också behand-lingsmetoderna. Här behöver det göras ett arbete som kvalitetssäkrar och ser över vilka metoder som används och som har bäst utfall. Det ligger i samtligas intresse – såväl den enskildes som kommunernas och socialtjänstens – att få till en ordning där den som faller offer för missbruk snabbt ges bästa möjliga förutsättningar att komma på fötter igen.

References

Related documents

Många av de förslag som läggs fram i Naturvårdsverkets rapport skulle, om de genomförs, öka kommunens möjlighet att tillsätta effektiva åtgärder för förbättrad

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

En situation där kommunerna måste förhålla sig till både Boverket och den nya Byggkravsnämnden riskerar att skapa nya problem och det finns en risk att byggprocessen

Inom politiken för Gestaltad livsmiljö framgår att kulturvärden spelar en roll för en hållbar utveckling och bidrar till attraktiva miljöer i både städer och på landsbygden. De

Region Örebro län tillstyrker förslaget att hälso- och sjukvård samt tandvård ska vara ett särskilt prioriterat samhällsområde för genomförandet av funktionshinderpolitiken

Region Östergötland ser positivt på att kultur ska vara ett särskilt prioriterat samhällsområde och formuleringen av det övergripande målet; att personer med

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

I detta inspel (kapitel 5) beskrivs hur en förstärkning av anslagen och en utveckling av ägarens uppdrag till RISE skulle kunna stärka vår förmåga att stötta svensk

För att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och för att klara omställningen till nära vård behövs fler satsningar på. tvärvetenskaplig och

KPU för forskarutbildade bra och behöver om möjligt byggas ut, men mer behöver göras, inte minst mer resurser inom statsbidraget för karriärtjänster.. Huvudmännen måste också

• Regeringen riktar specifika forskningsmedel mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa* för att generera kunskap, säkra en hög kvalitet inom kvinnovården samt

Det måste vara möjligt för personer att återvända till högskolan senare i karriären för att forska eller undervisa.. Samverkan och rörlighet är viktigt både för att ställa

Behovet av att stärka samiska institutioners kapacitet för att kunna vara delaktig i arbetet bör också lyftas fram (jfr 11.3), liksom förslag om att stärka kunskapen om samiska

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

serna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen Jonas Grönkvist.. Katrin

Den mycket uppskattade funktionen ”ungdomspoliser” prioriteras heller inte i alla regioner och kommuner, en funktion som många gånger stärkt känslan av närhet och trygghet till