• No results found

Gårdsförsäljning Motion 2019/20:1278 av Lars Beckman (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gårdsförsäljning Motion 2019/20:1278 av Lars Beckman (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1812

Motion till riksdagen

2019/20:1278

av Lars Beckman (M)

Gårdsförsäljning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi både ett alkoholmonopol och en restriktiv alkoholpolitik som i kombination med varandra resulterat i en koncentration av ägandet av svenska

alkoholdrycker till endast ett fåtal intressenter. För att skapa förutsättningar för att små lokala dryckesproducenter ska kunna expandera vore det önskvärt med fler

tillvägagångssätt för att sälja deras varor.

Småföretag i andra branscher växer ofta efter mönstret att de först etablerar sig på den lokala marknaden och därefter, allteftersom expansion sker, etablerar de sig i nya områden. Detta första steg förhindras i och med alkoholmonopolet eftersom små-företagen då tvingas följa direktiv och förhållningsorder från ett monopolföretag som saknar intresse av att mindre producenter får möjlighet att sälja sina varor.

Samhället bör eftersträva att lokalt producerade alkoholhaltiga drycker får samma möjligheter att nå konsumenter i närområdet som större producenter från kända regioner. Inte minst för att lokalt producerade varor innebär mindre slitage på ändliga naturresurser från transporter samt att lokalt producerade alkoholhaltiga drycker är efterfrågade från konsumenterna i egenskap av att de är lokalt producerade.

Landsbygden och glesbygden kan med ett förenklat regelverk kring försäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker få fler möjligheter till inkomst, där en enskild jordbrukare då exempelvis kan ha som bisyssla att producera sitt eget gårdsvin. Att på detta sätt underlätta för småbrukare och mångsysslare leder till att fler vägar till fram-gång blir möjliga. Fler inkomstvägar som tillåts för landsbygdsbefolkningen leder till en mer levande landsbygd, vilket borde uppmuntras.

(2)

2 Slutligen ska sägas att det torde vara en smal sak att se till att den restriktiva svenska alkoholpolitiken upprätthålls samtidigt som gårdsförsäljning tillåts. Detta bör ges regeringen till känna.

References

Related documents

Vår teoretiska referensram kan då till slut formuleras på följande sätt: När vi analyserar tävlingsregler från olika idrotter kommer vi att behandla alla de konsekvenser som kön

Det är därmed inte tydligt om beslut om inter- kommunal ersättning och mottagande till riksrekryterande sammanhållen yrkes- utbildning kommer att kunna överklagas till nämnden... 2

Skövde kommun anser att detta är ett bra förslag då det redan ingår i samverkansavtal mellan Skaraborgs 15 kommuner. 9) – Statens inflytande över utbudet ska öka genom att

Vinnova ställer sig bakom förslaget som syftar till att säkerställa att alla de patienter med behov som innefattar insatser från flera olika verksamheter eller enheter inom hälso-

Vision instämmer i denna analys, men beklagar att utredningen inte landar i något förslag på förändrade ekonomiska incitament för att styra över mer resurser till den

Åre kommun ser även positivt på utredningens förslag att tydliggöra samverkan för en gemensam plan för hälso- och sjukvård för den gemensamma vårdnivån primärvård för

Omsorgsnämnden har av Älvkarleby kommun utsetts till att svara på remiss från Socialdepartementet – God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och

Det är sannolikt att stöd vid korttidsarbete kommer att lämnas för arbetstagare vilkas lönekostnad också subventioneras genom stöd för nystartsjobb, särskilt

Det kan emellertid antas att behörig domstol, i den mån det är möjligt, kommer att göra sitt yttersta för att handlägga målen med den skyndsamhet som målens natur kräver.. Vilket

Eller innebär övergångsregeln att lagen gäller berörda fordon som har tagits i trafik före 1 mars 2021, men som registreras som avställda efter den 1 mars 2021?... Datum

[r]

Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig över angivna förslag och har följande synpunkter.. Skatteverket föreslår utökade möjligheter

I lagrådsremissen lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatte- rättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förslagen innebär att Skatte- rättsnämnden genom

Rekvisiten för en straffbar gärning ska således formuleras noggrant för att säkerställa förutsebarheten vad gäller dess tillämpning, omfattning och innebörd (lex

Vad gäller Turkiets agerande i förhållande till EU:s yttre gräns kommer regeringen att betona vikten att EU behöver stå enat och till stöd för... Regeringen avvisar användning

Det finns även andra omständigheter som skolpersonal möter frekvent vilka ställer krav på hur personalen ska anpassa skolvardagen för dessa elever.. Allt fler elever

Brå ska redovisa hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas för att minska tillgången till narkotika.. Brå ska inom ramen för uppdraget inhämta

Region Kalmar län Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland Region Västerbotten Region Västernorrland Region Västmanland

Jag har inte några synpunkter på förslagen i promemorian annat än att det i förarbetena till den föreslagna bestämmelsen i 32 c § folkbokföringslagen (1991:481) bör

If a person sentenced to imprisonment for a fixed term or to closed juvenile care, or if the court orders, in conformity with Chapter 34, Section 1, that such sanction shall

Klimatklivet – stöd till infrastruktur och fordon Inom ramen för klimatklivet ingår stöd till inköp av fordon som kan drivas på alternativa drivmedel, stöd till infrastruktur

Enligt en rapport från 2017 av FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor löper personer med funktionsnedsättningar i Palestina större risk för att utsättas för våld

Ledaren för gruppen, Kalupeteka, dömdes till 28 års fängelse för mord och försök till mord.. EKONOMISKA, SOCIALA OCH