• No results found

Stopp för den kommunala inkomstutjämningen Motion 2020/21:3708 av Margareta Cederfelt (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stopp för den kommunala inkomstutjämningen Motion 2020/21:3708 av Margareta Cederfelt (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1765

Motion till riksdagen

2020/21:3708

av Margareta Cederfelt (M)

Stopp för den kommunala

inkomstutjämningen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stopp för den kommunala inkomstutjämningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Huruvida den kommunala inkomstutjämningen genererar positiva effekter eller ej är svår mätt. Det finns enligt Riksrevisionen inga kvantitativa metoder för att

kommunernas tillväxtincitament och därmed inga tillförlitliga underlag för huruvida inkomstutjämningen genererar positiva effekter.

Tvärtom finns det forskning som visar att oron för att inkomstutjämningen påverkar kommunernas incitament för tillväxt negativt.

Vidare bedömer riksrevisionen utifrån sin granskning av den kommunala

inkomstutjämningen att det finns ett fortsatt behov av välunderbyggda underlag för att utforma en effektiv inkomstutjämning.

En skatt som kan eventuellt kan vara kontraproduktiv för tillväxten och där det saknas tillförlitliga underlag för att studera dess effekt för tillväxten kan vara direkt skadlig för den ekonomiska tillväxten. Inte minst under coronapandemin och tiden efter epidemin är det angeläget att incitamenten för ekonomisk tillväxt utgår från väl

underbyggda metoder och att de politiskt beslutade ekonomiska fördelningsmetoder som tillämpas inte ställer till mer skada än vad de tillföra nytta är evidensbaserade och

(2)

tillförlitliga. Så är inte fallet vad gäller den kommunala inkomstutjämningen, tvärtom finns det studier som visar på att situationen kan vara den motsatts.

Utifrån detta perspektiv bör riksdagen besluta att den kommunala

inkomstutjämningen skall upphöra per omgående och ett eventuellt återinförande bör ske först i det fall det finns kvalificerade studier som entydigt visar att den kommunala inkomstutjämningen ger positiva effekter för såväl de kommuner som bidrar som för de kommuner som emottar ekonomiskt stöd från inkomstutjämningen.

Så som systemet för den kommunala inkomstutjämningen är utformat idag ter det sig snarare som att det är politiska prioriteringar framför nyttoperspektivet som ligger till grund för den kommunala inkomstutjämningen. Ut ett medborgarperspektiv på skatter som kan vara skadliga för den ekonomiska tillväxten inte tillämpas. För en regering bör det vara mer angeläget att arbeta för tillväxt än att endast agera på känn.

Margareta Cederfelt (M)

References

Related documents

Dessa för- hållanden kan även nyttjas i smittskyddsarbetet i syfte att tillhandahålla digitala stöd till olika aktörer för att bryta smittkedjor eller stävja utbred- ningar

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Region Blekinge Region Dalarna Region Gävleborg Region Halland Region Jämtland Region Jönköping Region Kalmar Region Kronoberg

Mjölby kommun ser en risk i att vissa i målgruppen inte kommer ansöka om skyddad yrkestitel med an- ledning av avgiften, samt en svårighet i att hantera de som dels inte ansöker

Socialnämnden

Det framgår inte i utredningens förslag om Myndigheten för utbetalningskontroll kan ta emot en upplysning om statliga myndigheter anar missbruk av utbetalningar

Alternativet är att lagen om uppgiftsskyldighet till Myndigheten för utbetalningskontroll även har ett tillägg om att statliga myndigheter ska upplysa dem vid misstänkte om fusk inom

Länsstyrelsen har tagit del av utredningen SOU 2020:35 ”En ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen” och

Förslaget inkluderar inte Migrationsverket bland de myndigheter som initialt föreslås anslutas till de transaktionskonton som den föreslagna nya myndigheten, Myndigheten