• No results found

Sonata Brilliante Mauro Giuliani : Ett konstrnärligt examensarbete om en livlig gitarrsonat med fokus på improvisation inom första satsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sonata Brilliante Mauro Giuliani : Ett konstrnärligt examensarbete om en livlig gitarrsonat med fokus på improvisation inom första satsen"

Copied!
19
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp

2020

Konstnärlig kandidatexamen 180 hp

Institutionen för klassisk musik

Sonata Brilliante

Mauro Giuliani

Ett konstnärligt examensarbete om en livlig gitarrsonat

med fokus på improvisation inom första satsen

Timmy Hantoft

Handledare: Peter Berlind Carlson Examinator: David Thyrén

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete Till dokumentationen hör även följande inspelning: xxx

(2)

Sammanfattning

Denna konstnärliga examensuppsats handlar om första satsen till Mauro Giulianis (1781-1829) Sonata Brilliante Op.15. Syftet med studien var att utforska olika sätt att väcka liv i musik. Tillvägagångssättet var improvisation inom musiken i fråga. Läsaren kan också ta del av information om ex. Mauro Giuliani, ornamentik och improvisationspraxis under

klassicismen. I studien förekommer också en analys utav satsens storform och utav delarna. Här redovisas också några av mina improvisationer, konstnärliga val och lösningar.

(3)

Innehållsförteckning

1 Inledning ...1

1.1 Bakgrund ...1

1.1.1 Mauro Giuliani i Wien 1806 - 1819 ...1

1.1.2 Ornamentik och improvisation under klassicism ...2

1.2 Syfte ...2 1.3 Avgränsning ...2 2 Metod ...2 3 Analys ...3 3.1 Översikt...3 3.2 Del för Del ...4 3.2.1 Huvudtema ...4 3.2.2 Fortspinning ...4 3.2.3 Sidotema ...5 3.2.4 Slutgrupp...5 3.2.5 Genomföring ...6 3.2.6 Återtagning ...6 4 Utförande/interpretation ...7 4.1 Utskrivna ornament ...7

4.1.1 Förslag eller appoggiatura ...7

4.1.2 Drillar ...8

4.2 Egna tillägg ...9

5 Diskussion ... 11

5.1 Samspelet mellan originalnoterna och egna tillägg... 11

5.2 Angående improviserat spel ... 11

(4)

5.3.2 Julian Breams version... 12

6 Referenser ... 13

7 Bilagor ... 14

7.1 Bilaga 1 Tema och triolvariation Op. 45 M. Giuliani ... 14

(5)

1 Inledning

Jag har som klassisk gitarrist länge haft ett komplex för att vara alltför lik andra och låta därefter. Det har i hela mitt musicerande liv nästan varit snudd på för viktigt för mig att vara annorlunda. Jag kom för en tid sedan på idén att ornamentik och improvisation kunde vara ett utmärkt sätt för mig att lyckas med föregående. Därför har jag, med fokus på bland annat variationsteknik, ornamentik och improvisationer, gjort en djupdykning i 1:a satsen, Allegro spiritoso, ur Mauro Giulianis Sonata Brilliante Op.15

1.1 Bakgrund

1.1.1 Mauro Giuliani i Wien 1806 - 1819

Det var i Wien som Giuliani utförde majoriteten av sitt kompositionsarbete för gitarr. Här komponerade han 270 av sina verk, men han undervisade också, samt var en uppskattad musiker. Under denna period (1806-1819) tillkom flera framstående verk, bland annat två av hans tre Gran Concerti (1812). Men det var också här som han komponerade Sonata

Brilliante (1812) för gitarr som denna uppsats kommer att handla om.

Förutom kompositör, gitarrist och pedagog var Giuliani även cellist. Den 8 december 1813 satt han med i orkestern och spelade cello i uruppförandet av Ludwig van Beethovens 7:e symfoni (Annala & Mätlik, 2007 s.78). Giuliani var även den första ”kändisen” i världen med egen fantidning (Sparr, Hämtat 2020-08-17).

I tidskriften ”Gitarren och Mandolinen” från 1900 talets tidige skede skrev Philip James Bone att en samtida kritiker i Wien hade skrivit följande om honom:

Giulianis uttryck och ton i sitt gitarrspel var häpnadsväckande, och en kunnig kritiker sade: ”Han artikulerade sina adagion till ett sätt som inte går att beskriva för dem som inte hört honom; hans melodiföring i långsamma satser var det inte mindre av, oundvikliga staccaton från ett piano, som krävde ett överflöd av harmonik för att täcka upp bristen på långa notvärden, men det hade sån själ, inte bara upprätthållande och penetrerande, utan också äkta och gripande, ett sätt att beskriva de naturliga karaktärsdragen av instrumentet. I ett annat ord, fick han instrumentet att sjunga.” (1912 s.127)

(6)

1.1.2 Ornamentik och improvisation under klassicism

Under klassicism såg man på notation av tonhöjd, rytmik och utsmyckning aningen flexibelt (Brown, 2004). Det togs för givet att en musiker kunde improvisera och detta var självklart för denne musiker (Klingfors, 1990). I en avhandling från 1771 skriver Anslem Bayly att kompositörer infogar appoggiaturas och förslag som kan vara användbart för nybörjaren, men inte för den som är välutbildad och besitter god smak (Bayly, 1771).

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att hitta sätt att väcka mer liv i musik i allmänhet och Sonata Brilliante i synnerhet. Medlet för detta är med hjälp utav improvisationsteknik och ornamentik.

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar utarbetats: • I vilka delar fungerar bäst att göra friare variationer? • Vad säger forskning om ämnet i fråga?

1.3 Avgränsning

I tanke att hålla denna studie inom sitt ämne så tänker jag endast i interpretationsdelen beskriva utförande utav de ornament jag valt, samt de tillägg i form av improvisationer jag arbetat in.

2 Metod

Jag har gjort en analys utav Allegro spiritoso och har utifrån den letat efter eventuella ställen att smycka ut musiken.

För att komma fram till sätt att utsmycka musiken har jag bland annat tittat på hur Giuliani själv varierar sig i sekvenser i sina kompositioner. Både i Allegro spiritoso men även i andra gitarrstycken han skrivit. Noter jag använt mig av är hämtade ur Boijes samling på Musik- och Teaterbibliotekets hemsida. Övriga notexempel är gjorda i notskriftsprogrammet MuseScore.

(7)

Jag har också jämfört olika klassiska gitarristers, ex. Johan Löfving och Julian Bream, interpretationer med min egen. Jag har lyssnat på respektives skivinspelningar av sonaten. Johan Löfvings skiva heter Fandango! och släpptes 2020. Breams skiva: Classic Guitar släpptes 1969. Jag har också studerat tidigare forskning inom ämnet i form av bland annat Clive Browns Classical and Romantic Performance Practise 1750-1900.

3 Analys

3.1 Översikt

Sonata Brilliantes första sats är skriven i C dur och följer tidens sonatform då den är

uppbyggd i tre delar med exposition (takt 1-84), genomföring (takt 85-133) och återtagning (takt 134-201). Något som är anmärkningsvärt är att genomföringen är den kortaste delen. Satsen har fått tempobeteckningen Allegro Spiritoso som jag tolkar till ungefär

”levande/livligt allegro”. Här följer en översikt av satsens olika delar: Takt 1-9: huvudtema i C-dur

10-25: fortspinning i C inklusive modulering till: (DD) D-dur 26–33: mellanspel och kadens 34-50: sidotema 1 i G-dur

51-58: sidotema 2 i G-dur 59-64: fortspinning i G-dur 65-77: slutgrupp i G-dur 78-84: mellanspel

85-133: genomföring a-moll tillfällig tonika 85-94: mellanspel

95-101: tema 1 genomföring 102-106 kadens

107-113: tema 1 genomföring (Tv, A-dur) 114-121: tema 2 genomföring

122-125: mellanspel 126-133: kadens till:

Återtagning 134-141: huvudtema C-dur 142-151: fortspinning och förtätning 152-155: kadens

156-172: sidotema 1 i C-dur

(8)

187-197: slutgrupp 198-201: coda

3.2 Del för Del

3.2.1 Huvudtema

Satsen inleds men en kort en och en halvtaktsuppbyggnad där det på åttondelar spelas

ackompanjerande ackordstoner som håller sig i C och G. I upptakten till takt 3 så presenteras huvudtemat som är på 4 takter och leder till ett halvslut på ackordet G. Den har en repris men med en takt mindre på slutet och avslutar med ett helslut.

Det som är intressantast med huvudtemat är att där finns två linjer som båda kan tas fram med samma vikt, basgången med mellanstämman (ackompanjemanget), och melodin.

Ackompanjemanget fyller en viktig funktion med sina motrörelser och sin melodiska idé. Kontrasterande till det är ett sångbart tema som innehåller lekfulla element, som exempelvis att det börjar ett C# även om det är obetonat, men också synkop och förslag

3.2.2 Fortspinning

Direkt efter huvudtemat kommer ett avsnitt som jag tar i tillfälle i akt att visa på hur i stort sett allt i stycket upprepas två gånger. Ofta med en variation den andra gången.

I denna sekvensen är det två C-dur ackord som har samma rörelse och resa. Första gången är det oktaver i kvintläge, andra gången är det terser i grundläge vilket skapar en läcker men enkel variation.

Något som är väldigt intressant i notbilden är hur Giuliani vill att det ska fraseras. Legatospel i gitarrvärlden används ofta för att visa att du inte ska slå an den andra tonen med

högerhandens fingrar utan att du slår på eller drar av med vänsterhanden. Och det som intresserar i detta mellanspel är att anslagen ligger på synkopen.

(9)

I takt 22-23 bearbetas huvudtemat och det leder sedan fram till spännande harmonik i takt 26-30. Där ligger tonen D i orgelpunkt och harmoniken utvecklas från D-A-D7-G-Gm och slutligen tillbaka till D. Efter denna mellandelen kommer en kadens till G-dur som etablerar att vi befinner oss i dominanten.

3.2.3 Sidotema

Sidotema 1 är 8+1 takter långt med omtagning. Det melodiska inslaget är väldigt varierat kontra huvudtemat i form av längre notvärden och linjer. Ackompanjemanget ligger till stor del på en liten sekunds avstånd och skapar en känsla av kluster. Motivet i ackompanjemanget är hämtat från huvudtemat.

Det första sidotemat leder rätt in i det andra som kontrasterar på så sätt att det är livligare och naturligt ljudstarkare. Detta leder i sin del in i ett av de tydligaste exemplen på fråga/svar två delar sinsemellan.

Rödmarkerade sektionen är frågan.

3.2.4 Slutgrupp

Slutgruppen inleds av tre insatser som alla leder framåt till nästa. Den första landar på ett E-dim, och kräver ett svar från den andra som landar på ett D. Den tredje leder in i ett

fanfarliknande motiv som väcker en känsla av att man närmar sig slutet.

Fanfarmotivet. Mellanspel

Det avslutande mellanspelet eller codan på expositionen trevar i frågande harmonik och ger en oklar indikation på vilken riktning musiken är på väg i. Det lämnar nämligen abrupt tryggheten av dominanten i stycket, G-dur, och landar någonstans i d-dim. I reprisen av expositionen leder ackordet i fråga tillbaka till huvudtemat via G7. Den andra gången detta mellanspel kommer leder den in i:

(10)

3.2.5 Genomföring

Codan i expositionen väljer här en annan väg och går till en ny dominant, E7. Detta mellanspel är utifrån notskriften styckets höjdpunkt sett till dynamiken.

Nu är tonikaparallellen etablerad och det följer ett tema som presenteras i a-moll, och sedan efter en kadens kommer den i variation i A-dur. Harmoniken i fråga är mer progressiv, och det händer alltså mer på mindre tid än tidigare. Exempelvis takt 95-102:

Det andra temat i genomföringen kommer direkt efter A-dur-delen och här förs det en dialog mellan melodin i basen (takt 114-115) och svaret i diskanten (takt 116-117).

Denna dialog intensifieras ytterligare strax före återtagningen där stämmorna spelar max 1-2 toner vars innan de överröstas av den andra.

Det sista som händer i genomföringen är en överraskande snabbmodulering från E till G7 precis innan kadensen och övergången kommer. Kadensen i sig använder sig till en början av samma motiv som codan (takt82) i expositionen.

3.2.6 Återtagning

Huvudtemat från expositionen kommer åter och leder andra gången in i en variation på materialet i expositionen. Här tätnar musiken och det händer mer på mindre tid.

Ackordföljden är F-D-G-E7-am-D-G innan det återigen är tillbaka på ett C och här använder sig kompositören av ett avsnitt från slutgruppen.

Kadens tillbaka till C där nu sidotemat uppträder i tonikan. Musiken är i stort sett samma gentemot expositionen fast med några små ändringar. Båda sidoteman kommer här i C-dur, vilket precis som tidigare leder in i slutgruppen som också är i tonikan.

Efter slutgruppen kommer en kort coda som till sist leder till slutackordet som till synes kan verka intressant.

(11)

Dock så är tersbasen endast till för att skapa så mycket volym som möjligt går med gitarren.

4 Utförande/interpretation

Jag fann att de intressantaste ställena att fylla på i musiken utanför notbilden var de sekvenser där kompositören antingen inte har gjort något nytt, eller väldigt lite.

När det kommer till expositionen så har jag valt att göra vissa utsmyckningar,

improvisationer, förslag eller ornament, endast i reprisen. Då det inte finns en sådan att arbeta med i genomföringen eller återtagningen så sker utsmyckningarna i högre grad oftare.

4.1 Utskrivna ornament

4.1.1 Förslag eller appoggiatura

Ferdinando Carulli (1770-1841) skrev i sin gitarrskola från tidigt 1800-tal (c: a 1811) ”de små noterna är notation av ornament … som tar halva notvärdet av noten som kommer” (Carulli, 1811). Dionisio Aguado (1784–1849) säger med andra ord samma sak fast, hänvisar till de små noterna, som appoggiatura istället (Aguado 1843). Giuliani själv säger utöver samma sak, angående appoggiatura, även hur de ska utföras speltekniskt, vilket är med

vänsterhandslegaton (Giuliani, 1812). Problemet som kvarstår är att förstå vad som är förslag, italienska: acciaccatura, och vad som är appoggiatura. Enligt Brown är

differensen mellan dessa i början på 1800-talet otydlig (Brown, 2004. S. 458). Oavsett hur man tolkar, som Carulli uttryckte det, de små noterna, anser jag att det är viktigt att förstå skillnaden dem emellan.

När det kommer till mitt utförande av allegro spiritoso så har jag tolkat de förslag som dyker upp olika. Huvudtemat:

(12)

Dessa ovanstående förslag har jag valt att spela kort på slagen. Som variation har jag valt att utföra dem som appoggiaturan i reprisen:

I genomföringen har jag valt att utföra liknande lösning som ovan:

utförs: Samt:

utförs:

I huvudtemat i återtagningen utför jag på samma sätt som första reprisen, kort på slagen. Kadensen i återtagningen har jag valt att ta mer tid och jag utför:

ungefär såhär:

Och slutligen dyker där i sidotemat i återtagningen upp ett motiv i en del av C-dur ackorden:

detta motiv kommer tillbaka flera gången som ett svar på olika frågor. Eftersom svaret alltid är det samma valde jag att också spela det på samma sätt alla gånger det uppträder:

(13)

detta ornament. Exempelvis:

(från Brown, 2004)

Min tolkning av detta är att det inte endast är tempi det handlar om utan även notvärde. Exempelvis om det är en helnot i 4/4 i tempo 100 så utförs den eventuellt inte på samma sätt som en fjärdedel.

Det är uteslutande vänddrillar, utskrivna eller med sitt tecken, som förekommer i Allegro spiritoso.

Det första exemplet dyker upp i fortspinningen efter huvudtemat, där står den utskriven som ett förslag:

jag utför det:

Vänddrillen förekommer på ytterligare två platser i satsen, först i kadensen till sidotemat. Sedan även i sidotemat: (i expositionen samt återtagningen)

Kadensen:

utförs:

Sidotemat:

utförs:

4.2 Egna tillägg

Som tidigare skrivits har jag valt i min interpretation att lägga till i notbilden i vissa sekvenser. Nedan visar jag först originalnot som jag spelar först, det som följer är min utsmyckade version.

(14)

Slutgrupp:

Slutet av genomföringen:

Sidotema återtagning:

(15)

5 Diskussion

När det kommer till att beskriva hur jag spelar ornament, variationer och improvisationer så vill jag förmedla att mina lösningar i interpretationsdelen inte är ristade i sten. Jag tror nämligen på spontanitet och känsla i stundens hetta av ett utförande. Dessa lösningar är snarare något som jag utgår ifrån.

5.1 Samspelet mellan originalnoterna och egna tillägg

Efter att ha studerat notbilden utan och innan, är sättet jag kommer fram till mina egna tillägg ofta genom att titta på hur Giuliani själv varierar sig. Exempelvis i sidotemat väljer Giuliani att ändra om läggning i ackordet som variation, och det var med detta i åtanke jag kom fram till den andra delen utav mitt trioltillägg, ackorden som spelas i triolrytm uppifrån och ned. Trioler i detta stycke tillför enligt mig en luftig och elegant känsla. Genom att studera hur Giuliani själv använder sig av trioler i variationsverk (se bilaga 1 och 2) hjälpte det mig att komma fram till hur jag ville ha det

5.2 Angående improviserat spel

När det kommer till förslag/appoggiaturan var det, enligt Leopold Mozart, i till stor del fri tolkning på de små noternas längd i förhållande till de stora. Mozart ville samtidigt varna utövaren att inte förstöra eventuell harmonik (Brown, 2004). Jag vill inte nödvändigtvis tolka detta som att alla förslag/appoggiatura liggande utanför ett ackords plats i en harmonisk progression alltid är korta, utan snarare att det handlar om att utövaren ska vara medveten om konsekvenserna av längd på förhållningar. Samtidigt skriver Brown (2004) senare att om en kompositör vill ha ett förslag/appoggiatura i en viss längd, så skulle hen aldrig ha anvisat ett sådant utan snarare skrivit rena noter med precis längd. Man ska också ha i åtanke det jag tidigare skrev när jag refererade till C.P.E. Bachs skola, där det enligt honom beror på vilken känsla/uttryck man vill förmedla (också tempi).

5.3 En jämförelse mellan andra musikers vägar till variation

För att försöka bevara musikerna, Johan Löfving och Julian Breams integritet har jag inte använt mig av några notexempel från deras inspelningar. Jag har inte heller analyserat djupt utan hållit mig på ett ytligt plan. För övrigt vill jag poängtera att detta är mina tolkningar av deras tolkningar.

(16)

5.3.1 Johan Löfvings version

Löfvings tolkning präglas av hans säregna sätt att variera sig, vilket i min mening är att ornamentera i sekvenser. Han skyr inte heller tanken att lägga till, ta bort eller förändra notbilden. Men något som aldrig händer är att varken den harmoniska progressionen eller storformen i stycket försvinner. Exempel på tillägg är alltifrån förhållningar till förstorade ackord.

5.3.2 Julian Breams version

När man lyssnar till Breams version slås man av hur han plockar isär och tar fram olika stämmor och linjer. Breams variationsteknik också något alldeles säreget, att färga musiken med hjälp av placering utav högerhanden, och sin artikulation.

(17)

6 Referenser

Aguado, Dionisio. (1843). New Guitar Method. London: Tecla Editions, 1981 37. Övers. Brian Jeffery

Annala, Hannu & Mätlik Heiki. (2007). Handbook of Guitar and Lute Composers. Pacific, Missouri: Mel Bay Publications

Bach, Carl Philipp Emanuel. (1753). Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin.

Bayly, Anslem. (1771). A Practical Treatise on Singing and Playing with Just Expression and

Real Elegance. London: J. Ridley

Bone, Philip James. (1912). The Guitar and Mandolin. London: Schott & Co. Övers. Hantoft Brown, Clive. (2004). Classical and Romantic Performance Practise 1750-1900. Oxford: Oxford University Press

Carulli, Ferdinando. (1811). Complete Method for Guitar. Paris: Carli, 37. Övers. Hantoft Klingfors, Gunno. (1990). Med Mozart I tiden. Stockholm: Gehrmans.

Giuliani, Mauro. (1812). Method for Guitar, Op. 1. Ancona: Bèrben, 37-39. Övers. Caliendo Sparr, Kenneth. Den äldsta gitarrtidskriften – The Giulianiad. Hämtad 2020-08-17 från

http://www.tabulatura.com/giulianiad.pdf Fonogram och multimedia

Löfving, Johan (2020) Fandango! Music for Solo Guitar and String Quartet. Resonus Limited. Hämtad 2020-08-18 från:

https://open.spotify.com/album/4WnJ0JURhWBtTopXnBHfmB?si=B_qJEIW_SS67CmrKCH3e4 w

Bream, Julian (1969) Classic Guitar. Sony Music Entertainment Hämtad 2020-08-18 från:

(18)

7 Bilagor

(19)

References

Related documents

Har Lars Ohly och Vänsterpartiet varit så upptagna av att, i sminkloger och riksdagskanslier, markera ett fysiskt mätbart avstånd till SD att man inte ser hur farligt nära

3:7 Medlem äger rätt att lämna motion till årsmöte, och sådan motion skall vara styrelsen till handa senast 1 oktober.. 4

Fördelen med den interaktiva skrivtavlan är att den fångar uppmärksamheten hos eleverna, att det är lätt för alla elever att se vad som pågår och att arbetet enkelt kan spa-

[r]

Dock är det värt att poängtera att det inte är ledbrosket som smärtar när hästen blir halt, men skadan i brosket ger en inflammation i ledkapseln som består av massor av nerver

De historiska eller fiktiva berättelser som tas upp i undervisningen tänks vara relevanta inte minst i förhållande till det existentiella historiebruket – de ska kunna användas

Table 1: LICS matrix displaying service targets for each transaction and price class 30 Table 2: Production schedule of week 16 in 2016 on the profile line 34 Table 3: Summary of

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

Efter denna inledning (kapitel 1) som utgör en bakgrundsbeskrivning och det uppfattade pro- blemet samt vilken metod som valts för att studera problemet, kommer jag i kapitel 2 att

Henrik Sundin, PR-ansvarig, är mycket yngre, Han lärde känna Kuba först genom X Alfonso på spelningar i Sverige och han blev avgörande för att flytta över Peace

Författare: Felix Björklund Handledare: Patrik Ahlm och Hans-Erik Holgersson Konstnärlig: Patrik Ahlm Examinator: Patrik Ahlm och Karin Larsson Eriksson

I detta skede är det kanske inte fråga om att göra en detaljerad transkription av alla individuella stämmor, utan att mer lyssna till helheten och även reflektera över

Svar: Ja, fru Wagner lever och är bosatt i Bayreuth. För några år sedan gjordes en insamling för henne, vilken betryggat hennes existens, även om den icke ger henne

tar vid. Men det bör understrykas att expositionen för den sakens skull ingalunda nödvändigtvis behöver vara fixerad tidigt i sujeten. Tvärtom kan expositionen vara utspridd

I behov av särskilt stöd i matematik handlar inte bara om uppnående målen i kursplanen utan det finns fler elevkategorier som också är i behov av detta särskilda stöd.. Det

Vidare har Liksom utgått från Kariniemis memoarer och Liksom har även intervjuat personer som kände Annikki Kariniemi, Oiva Willamo samt Taisto Kaarlo Heikanmaa som blev

Jag förväntar mig även att se en skillnad i skattning av ”hur bra mår du av ljudet” mellan ljuden med låg frekvens (120 Hz) och hög ljudnivå (95 och 105 dB) och de

Jag har inget rehabbehov och vill inte gå med i PALEMA eftersom jag är frisk Efter två år har jag har fortfarande mycket problem efter behandlingarna och behöver

En Application skapas med åtkomst till endast de API:er/tjänster upp- draget kräver, samt en giltighetstid för behörighetsnyckeln anges.. • en arbetsgrupp eller avdelning

En av våra kunder säger att hon precis köpt en korsett i storlek16 stål, med en stål buksöppning och undrar om någon hade några tips för att bära korsetter under en längre

Formative assessment, assessment for learning, mathematics, professional development, teacher practice, teacher growth, student achievement, motivation, expectancy-value

Minskningen förklaras delvis av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi och energieffektivisering) och till viss del industrins mindre tillväxt. Under

Jag har fått fiollektioner sedan jag var åtta år och har under åren träffat flera olika lärare. Alla dessa lärare har guidat mig på vägen genom stycken och kommit med råd om