• No results found

Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2021-03-11 Fi2021/01169

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Anna Döös Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut Remissinstanser Sveriges advokatsamfund Almega Brottsförebyggande rådet Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket Företagarna Förvaltningsrätten i Stockholm Handelsanställdas förbund Hotell- och restaurangfacket IF Metall

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Industriarbetsgivarna

(2)

2 (3) Konjunkturinstitutet

Kammarkollegiet

Kammarrätten i Stockholm Kronofogdemyndigheten

Landsorganisationen i Sverige (LO) Nacka tingsrätt Polismyndigheten Regelrådet Skatteverket Svensk Handel Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) Taxiförbundet

Teknikföretagen i Sverige Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Transportarbetareförbundet

Transportföretagen Unionen

Visita

(3)

3 (3) Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 7 juni

2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/01169 och remissinstansens namn i ämnesraden på

e-post-meddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Johanna Mihaic Departementsråd

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-26 Fö2019/00912/MFU Försvarsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24