• No results found

Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-08-15 Ju2019/02681/PO II:2 Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Rosenbad 4 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika

Regeringens beslut

I syfte att minska tillgången på narkotika i samhället och därmed försvåra missbruk av narkotika uppdrar regeringen åt Polismyndigheten att förstärka och utveckla bekämpningen av illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel. I uppdraget ingår även att förstärka bekämpningen av illegal produktion av narkotika. Att bekämpa narkotikabrottsligheten är ett viktigt led i arbetet med att försvåra

finansieringen av den organiserade brottsligheten och öka tryggheten hos befolkningen t.ex. i socialt utsatta områden. I linje med visionen om ett narkotikafritt samhälle ska ett av målen för polisens arbete vara att öppen handel med narkotika på offentliga platser inte ska förekomma i landet. Parallellt med detta behöver Polismyndighetens förmåga att arbeta mot den dolda handeln, som företrädesvis bedrivs via internet, förbättras.

I uppdraget ingår att

• Utveckla åtgärderna för att minska förekomsten av narkotikahandel på offentliga platser,

• utveckla arbetsmetoderna och samverkan med berörda myndigheter för att öka upptäcktsrisken och lagföringen gällande illegal handel med narkotika,

• analysera och vid behov även föreslå åtgärder som kan vidtas för att ytterligare bekämpa den illegala handeln med narkotika.

(2)

2 (3)

Polismyndigheten ska i uppdraget beakta och redogöra för jämställdhets- och jämlikhetsaspekterna. Polismyndigheten ska också analysera hur det internationella arbetet, t.ex. det svenska engagemanget i Empact1, kan

utvecklas för att ytterligare stärka den gemensamma förmågan att minska narkotikan.

Samverkan ska ske med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2021. En

delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020.

Skälen för regeringens beslut

Sverige har sedan lång tid tillbaka och i politisk enighet haft en vision om ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiken bygger på en balanserad strategi som syftar till att minska både tillgången till och efterfrågan på narkotika. Narkotikabrott i alla former påverkar hela samhället. Brotten utgör s.k. ingripande- och spaningsbrott, vilket innebär att nivåerna på den upptäckta brottsligheten är beroende av myndigheternas förmåga att upptäcka, ingripa och förebygga den illegala verksamheten.

Enligt Polismyndigheten pekar en rad indikatorer på att

narkotikabrottsligheten ökar. Det kommer att ställa allt större krav på Polismyndigheten de kommande åren. Marknaden för narkotika är

föränderlig och gränsöverskridande. Det ställer kontinuerligt nya krav på de brottsbekämpande myndigheterna. Bruket av syntetisk narkotika tenderar att öka och tillverkarna hittar nya sätt att förpacka narkotikan i lockande format. Exempelvis har den illegala handeln med narkotiska läkemedel ökat kraftigt i Sverige. Narkotikaklassade läkemedel utgör i dag den näst största gruppen av beslagtagna missbrukssubstanser i Sverige och uppvisar en stadigt ökande trend. Missbruket återfinns i alla åldrar och samhällsgrupper och är i hög grad förekommande även utanför de för polisen vanligen kända

brukargrupperna.

Den webbaserade drogmarknaden har visat på en omfattande tillväxt, och det finns indikationer på att personer i Sverige i större utsträckning än i andra länder köper narkotika på internet. Den ökande näthandeln med narkotika medför att allt fler beslag görs i postflödet. Riktade kontroller mot

(3)

3 (3)

postflödet visar att omfattande mängder narkotika skickas till och inom Sveriges gränser.

På allt fler platser i landet förekommer i ökad utsträckning också en

förhållandevis öppen handel med narkotika. Narkotika utgör en central del i de kriminella nätverkens aktiviteter, ofta i form av gränsöverskridande organiserad brottslighet, och utgör inte sällan en huvudsaklig inkomstkälla i den kriminella verksamheten. Genom narkotikahanteringen öppnas vägar till att rekrytera unga personer till nätverken samt till att skapa och upprätthålla kontakter med andra kriminella. Våldskapitalet hos de kriminella nätverken är stort och ofta står narkotikarelaterade orsaker att finna bakom de grova våldsbrott som begås, ofta med skjutvapen. Förekomsten av narkotika påverkar den upplevda tryggheten i lokalsamhället negativt, bland annat genom den öppna narkotikaförsäljning som pågår i anslutning till vissa områden. Att bekämpa narkotikabrottsligheten är tätt förknippat med det långsiktiga arbetet mot lokal organiserad brottslighet och för ökad trygghet. Den svenska narkotikapolitiken ska grundas på jämställdhet och jämlikhet. I regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

tobakspolitiken 2016–2020 (skr. 2015/16:86) fastslås att både jämlikhets- och

jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra arbetet på alla nivåer. Det är därför angeläget att Polismyndigheten beaktar faktorer som kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och boendeort eftersom dessa

faktorer har avgörande betydelse för om förebyggande insatser ska få önskad effekt.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

References

Related documents

Till skillnad mot vad som gäller för narkotika och hälsofarliga varor används en generisk definition när det gäller att fastställa vilka dopningsmedel som är förbjudna

Skolan ska verka för ett aktivt samarbete mellan elever, vårdnadshavare, socialtjänst och polis för att i första hand arbeta förebyggande och i andra hand tidigt upptäcka samt

I de fall det i kartläggningen framkommer att det hos eleven finns en pågående droganvändning, kallas elev och eventuell vårdnadshavare till möte med rektor, kurator och

anta Riktlinje för missbruk och beroende av alkohol och/eller narkotika, daterad 2021-06-23, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

• Vårdnadshavare och omyndig elev eller myndig elev kallas för information om skolan oro och att nedanstående åtgärder ska ske?. Om det är aktuellt kallas även handläggare

ytterligare ett tecken på att unga kvinnors missbruk ökade fram till 2001 för att sedan minska fram till 2004.. I CAN: s rapport nr: 84 (2004) fanns även en undersökning

Intressant vore att studera elevernas syn på undervisningen om alkohol, narkotika och tobak i skolan samt deras attityder till dessa

Resultaten för den grupp som använt ”övriga narkotikaklassade substanser” under det senaste året liknade resultaten för gruppen som använt cannabis, det vill säga

Att legalisering/avkriminalisering av narkotika skulle leda till en dramatisk ökning av problematisk konsumtion i Sverige är inte något som vi vet, utan är bara en åsikt

Det visar sig till exempel att personer med ADHD ofta även har andra beteendestörningar eller diagnoser som talar för en särskillt förhöjd risk för missbruk, mest uppenbart

Regeringen bör därför utreda hur ett absolut identifikationskrav enligt ovan kan införas och implementeras till de allmänna valen 2022 samt hur systemet med bud- röstning kan bli

Eftersom denna del av studien handlar om kommunikationes roll för lärandet i historieundervisningen som sker utanför klassrummet, är det relevant att även ta upp den del

Förbrukningsjournal ska finnas både för personbundna läkemedel i läkemedelsförråd (=personbundna läkemedel i läkemedelsrum) och för läkemedel i hemmet (= lägenhetsskåp hemma

Under konferensen hölls även en extra riksstämma för att besluta om en ny budget och förändringar av arvoden, där de fasta arvodena togs bort för styrelsens ledamöter..

(SOU 1998:46) Om buggning och andra hemliga tvångsmedel, är detta förslag verkligen helt genomtänkt. Har det gjorts en ordentlig undersökning denna om ev. Det finns risker

Gustafsson, Contributions to Low-Complexity Digital Filters, Link¨ oping Studies in Science and Technology, Diss., No.. Andersson, Modeling and Implementation of

För att polisiärt komma till rätta med missbruket krävdes det att andra regler blev tillämpliga. Det ansågs allmänt att dopningslagen kunde vara tillämplig på GHB, vilket

Detta var hos restauranger som medgav att det förekommit droger i verksamheten, och man kan ana en rädsla för att framstå som en bidragande del till problemet just i undersökningen,

Maternal behaviour, infanticide and welfare in enclosed European wild boars.. (Sus scrofa) A licentiate

Under 1990-talet var MDMA på andra plats i Europa efter cannabis, i flera länder ”inkörsport” för andra droger Sedan början av 2000-talet minskning av MDMA.. Hur ser

”Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för livsfarligt

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på hur boende ska kunna fredas från ofrivillig passiv rökning och

Där uppgav 17% i åldrarna 16-24 år att de någon gång använt narkotika (23 % av de unga i storstadsområden) och 7% att de använt droger någon gång under det senaste året. I