• No results found

Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se Regeringsbeslut 6 2020-04-09 Ku2020/00918/MD Sametingets huvudkansli Box 90 981 22 GIRON/KIRUNA

Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Sametinget att genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess

beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin.

I genomförandet av uppdraget ska Sametinget samråda med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) samt andra relevanta aktörer.

Sametinget får för uppdraget använda högst 1 000 000 kronor 2020. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11 – del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2020. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En delredovisning av aktiviteter inom uppdraget utförda under 2020 ska lämnas till regeringen

(Kulturdepartementet) senast den 29 januari 2021. Regeringen avser att besluta om motsvarande medel för uppdragets genomförande även för 2021 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

(2)

2 (4)

Bakgrund

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin. Genom olika insatser avser regeringen främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins

motståndskraft.

Skälen för regeringens beslut

Ett aktivt deltagande i demokratin såväl genom deltagande i val och deltagande i demokratin mellan valen grundläggs tidigt i livet. I en levande och jämlik demokrati är det viktigt att alla invånare har de kunskaper, verktyg och förmågor som krävs för att aktivt kunna föra sin talan och delta i

demokratins beslutsprocesser. Mot denna bakgrund är det viktigt att unga tidigt ges stöd och möjlighet att delta i demokratiska processer och därigenom etablera kunskaper och förmågor som kan användas hela livet. I regeringens strategi för en stark demokrati (Ku2018/01406/D) lyfts det demokratiska utanförskapet och det hotade demokratiska samtalet fram som två av demokratins stora utmaningar. En allt för stor del av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. Undersökningar pekar mot att uppemot en femtedel av befolkningen saknar de kunskaper, verktyg och förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap. 23 procent av unga i åldern 16–24 år deltar aldrig i diskussioner om politik. Dessutom har debattklimatet hårdnat och personer som deltar i samhällsdebatten riskerar att utsättas för hot och hat. Tystas människor tystnar demokratin. Det offentliga samtalet ska vara öppet för en mångfald av röster.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lyfter fram att en förutsättning för att unga ska vilja vara delaktiga är att individen vet hur samhället och det demokratiska systemet fungerar. Detta är även en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet att alla unga ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen

(Ku2019/00778/CSM).

Sametinget invigdes 1993 och är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter. Ett skäl till Sametingets tillkomst var att

(3)

3 (4)

skapa ett organ som kunde företräda det samiska folket och öka samers möjligheter att delta i den offentliga debatten. Två av de övergripande målsättningarna för Sametingets ungdomsråd (SUR) är att samisk ungdom ska ha inflytande och medbestämmande både i Sametinget och i svensk politik och att samiska ungdomars deltagande i politiskt arbete ska öka. Hösten 2020 genomför Sametinget en rikstäckande kampanj för att öka andelen samer som registrerar sig för deltagande i valet till Sametinget. I anslutning till denna kampanj finns goda möjligheter att genomföra folkbildande och kunskapshöjande aktiviteter som bidrar till ett stärkt deltagande i demokratin och ett ökat samhällsengagemang bland samer, särskilt unga samer. Valrörelsen inför sametingsvalet i maj 2021 utgör ytterligare ett bra tillfälle att genomföra demokratistärkande insatser riktade mot de samiska väljarna, särskilt unga samer. Under hösten 2021 kan de demokratistärkande insatserna i högre grad kopplas till de ordinarie politiska beslutsprocesserna på kommunal, regional och nationell nivå och till den partipolitiska debatten inför de allmänna valen 2022.

På regeringens vägnar

Peter Eriksson

(4)

4 (4) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Kulturdepartementet/CSM Arbetsmarknadsdepartementet/MRB

Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

References

Related documents

Den rättsliga situationen som uppkommer om Girjas sameby anses vara ensamma innehavare av rätten, samt upplåtelserätten, till småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen skulle

Därför ställer hon sig mycket positivt till att ha ett samtal mellan bara lärare och förälder, som komplement till det trepartssamtal som finns idag, inte som ersättning eftersom

Samisk religion bör därmed vara ett moment inom ramen för undervisningen i religionskunskap, trots det visar studiens resultat att såväl läromedel som undervisande lärare inte

- Icke renskötande samiska män och kvinnor från renskötarhushåll hade en högre risk för stroke, på cirka 20 %, jämfört med andra svenskar i samma geografiska område.. Kvinnor

Från ett rättighetsperspektiv är rätten till mark ett särskilt fenomen, inte minst när det kommer till traditionella urfolksmarker som Sápmi som bekant innehar kulturella

Under 1960-talets mitt genomfördes en första statlig utredning av inkomstförhållandena inom rennäringen, där framkom det att lönsamheten var oacceptabelt låg. Resultatet

Vilka positiva respektive negativa aspekter beskriver personalen att den nya vårdrutinen ’viktfri amning’ medför för mammor och barn Utifrån personalens beskrivning har

Boverket fick under sommaren 2011 regeringens uppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt som går ut på att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Chorda tympani ansluter först till n.lingualis, med vilken den färdas till canalis facialis (kanal genom os temporale mellan meatus acusticus internus och foramen stylomastoideus)

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Längre höstmöte med tema – helst lunch till lunch – gärna ort som inte är med i SKVM Expertgruppen är nätverket – kontaktperson blir Pyotr Platonov det kommande året

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter

6 a § andra stycket socialtjänstlagen omformuleras till att ange att socialnämnden får, även utan vårdnadshavarens samtycke, besluta om bistånd för livsföringen till barn som

Att de norska studierna talar för att samer med stark samisk identitet utanför samiska majoritetsområden har sämre hälsa, och att detta sannolikt delvis är kopplat till upplevelser

§ 26 Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. § 25 Val

Regeringen uppdrar åt Sametinget att genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att