• No results found

Kommenterad dagordning inför utrikesministrarnas möte den 7 december 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kommenterad dagordning inför utrikesministrarnas möte den 7 december 2020"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2020-11-30 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 7 december 2020

Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter

3. Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Transatlantiska relationer

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera ett gemensamt

förhållningssätt till den inkommande amerikanska administrationen med syfte att ytterligare stärka och utveckla den transatlantiska relationen. Fokus förväntas ligga på relationen till USA på utrikes- och säkerhetspolitikens område.

(2)

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att USA är och förblir

EU:s viktigaste partner. Den transatlantiska relationen är central för Europas välstånd och säkerhet. Det finns goda förutsättningar att framgent ytterligare stärka relationen mellan EU och USA.

Regeringen anser att EU bör sända ett tydligt och enigt budskap till den inkommande amerikanska administrationen om vikten av den transatlantiska relationen och möjligheterna till utökat samarbete mellan EU och USA. Regeringen ser möjligheter att utöka samarbetet mellan EU och USA på en rad områden. Dit hör delar av utrikes- och säkerhetspolitiken, inklusive vad gäller utvecklingen i EU:s närområde, klimatfrågan, demokratifrämjande samt globala hälsofrågor. Möjligheterna att uppnå resultat i de globala frågorna stärks när EU och USA samarbetar. Regeringen bedömer att det finns förutsättningar att återigen stärka det transatlantiska samarbetet i multilaterala fora.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Relationen mellan EU och

USA behandlades senast i EU-nämnden den 12 juni 2020 inför rådets möte den 15 juni.

5. Strategisk autonomi

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera utrikespolitiska aspekter på

frågan om EU bör utveckla större strategisk autonomi i relation till omvärlden. Diskussionen kommer föras i ljuset av den geopolitiska utvecklingen och Covid-19-pandemins efterverkningar.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser att framhålla betydelsen

av att EU agerar enigt och handlingskraftigt på utrikespolitikens område. EU behöver stå upp för den regelbaserade världsordningen, och agera för

respekt för folkrätten. EU:s värdegrund, inklusive de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer, är en styrka i den gemensamma

(3)

3 (3) Regeringen stödjer utvecklingen av ett mer samlat och strategiskt agerande inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. EU:s handlingsförmåga och motståndskraft i förhållande till dagens hotbild, inklusive pandemier, bör stärkas.

Regeringen avser samtidigt att betona att diskussionen om strategisk autonomi inte får innebära att EU sluter sig mot omvärlden eller minskar samarbetet med partnerländer. En aktiv och öppen handelspolitik, en väl fungerande inre marknad och en industripolitik som bidrar till den gröna och digitala omställningen stärker EU. Den transatlantiska relationen bör värnas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Strategisk autonomi berördes

delvis i EU-nämnden den 30 september 2020 inför Europeiska rådet den 1– 2 oktober.

References

Related documents

Det fanns även barn som menade att de helt enkelt turades om från match till match att spela på olika positioner, vilket även uppfattades vara rättvist: Om några är

Det senare är en förutsättning för att inte få för stora mätosäker- heter utan att med större tillförlitlighet kunna mäta en patients förändring över tid eller jämföra

Beskriv kortfattat (rita gärna) hur gram-positiva och gram-negativa bakterier är uppbyggda och markera vilken som är G+ respektive G-(ange minst 4 olika delar).. Ange 4 strukturer

[r]

Exempel från över- siktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg” beskrivs och analyseras exempel, hämtade från tre kommuner med olika befolk- ningsstorlek, areal

Ytterligare en typ av indikatorer som är viktig för att följa upp resurs- hushållning i fysisk planering är de som mäter resurseffektivitet och uttag av resurser i förhållande

Stockholms universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete, samt Institutet för social forskning – SOFI) Sundsvalls kommun

Akademikerförbundet SSR tillstyrker utredningens förslag att det ska införas en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser