• No results found

Stödområde A Motion 2019/20:920 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stödområde A Motion 2019/20:920 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) - Riksdagen"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1140

Motion till riksdagen

2019/20:920

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Stödområde A

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att föreslå Säfsnäs gamla socken (del av Ludvika kommun) och Rättvik till stödområde A och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För landsbygdens fortlevnad och för att människor ska kunna bo och verka där krävs kraftfulla stödåtgärder. Vi måste skapa förutsättningar för yngre människor att leva och verka i bygden. I Fredriksberg och i Furudal är verkligheten att tandvårdskliniken läggs ner, banken stänger sitt kontor, postkontoret stängs och vårdcentralen stängs.

Till detta kommer ett vikande befolkningsunderlag med en stigande genomsnittsål-der.

Inom stödområden finns särskilda möjligheter till insatser som gynnar näringslivsut-veckling, till exempel avdrag för arbetsgivaravgifter och regionala investeringsstöd. År 2014 omarbetades kartan för stödområden i Sverige och sedan dess ingår kommunerna Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro och Mora i stödområde A. Övriga kommuner i Dalarna, med undantag för Borlänge och Falu tätorter, ingår i stödområde B.

Att få ingå i stödområde A skulle förbättra förutsättningarna för nuvarande företa-gande och entreprenörskap samt också kunna stimulera nyetablering av verksamhet. Inom stödområde A finns företagsstöd som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgif-ter och större möjlighearbetsgivaravgif-ter till stöd till exempelvis nya invesarbetsgivaravgif-teringar. Lägre energiskatt genom avdrag är en fördel för tjänsteföretag och invånare.

References

Related documents

[r]

Teknikföretagen tillstyrker förslaget om möjlighet att hantera kommunalt avfall som har producerats i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet, på annat sätt än genom att

Vilhelmina kommun anser att det är bra att det införs förbud mot depo- nering av avfall som samlats in separat för att förberedas återanvänd- ning.. Det är dock mer tveksamt

Villaägarnas Riksförbund avstår från att besvara remissen angående Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Med vänlig hälsning

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

En situation där kommunerna måste förhålla sig till både Boverket och den nya Byggkravsnämnden riskerar att skapa nya problem och det finns en risk att byggprocessen

Inom politiken för Gestaltad livsmiljö framgår att kulturvärden spelar en roll för en hållbar utveckling och bidrar till attraktiva miljöer i både städer och på landsbygden. De

För att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och för att klara omställningen till nära vård behövs fler satsningar på. tvärvetenskaplig och

KPU för forskarutbildade bra och behöver om möjligt byggas ut, men mer behöver göras, inte minst mer resurser inom statsbidraget för karriärtjänster.. Huvudmännen måste också

a) säkerställa att en karriär utanför akademin ger meriter till en anställning på våra lärosäten. Regeringen behöver uppmuntra universiteten och högskolorna att ta vara

I detta första nummer av tidskriften för 2014 samsas två peer-review granskade artiklar och dess engelska sammanfattningar, två aktuella debattartiklar samt en presentation av en

Fleischer och hans handledare Elise Anderberg konstaterar att resultatet var betydligt bättre när eleverna inte hade tillgång till egen dator.. Som oppo- nent begärde jag in

This type of filter is suitable for cleaning cooling lubricants, emulsions and cutting oils without filter residues. A vacuum pump which has been directly connected with the

In this paper we report the results by the polarization photoabsorption measurements of Cu(In,Ga)Se2 solar cells prepared with varyous thickness of CdS and ZnO

Att istället följa pågående undervisning i något av de naturvetenskapliga ämnena ger däremot en möjlighet att till exempel se hur intresse skapas och hur lärare arbetar för

I en senare studie, som baseras på telefonenkäter med en slumpvis vald population, visade Falk och Needham [56] att 50% av de tillfrågade ansåg att besök på ett science center

• Regeringen riktar specifika forskningsmedel mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa* för att generera kunskap, säkra en hög kvalitet inom kvinnovården samt

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet

Detta skulle skapa förutsättningar för att öka antalet lokala energilager kostnaden för batterier, enligt t.ex.. Northwolt, ser ut att gå ner i pris inom

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

serna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs