• No results found

Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning : En litteraturstudie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning : En litteraturstudie"

Copied!
26
0
0

Full text

(1)

EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

2017:75

Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med

psykisk ohälsa på somatisk avdelning

En litteraturstudie

Sandra Backman

Matilda Holmlund

(2)

Examensarbetets titel:

Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning

Författare: Sandra Backman och Matilda Holmlund

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK15v

Handledare: Anna Einerskog

Examinator: Lena Nordholm

SAMMANFATTNING

Många av de patienter som vårdas på somatiska avdelningar lider också av samtidig psykisk ohälsa. Det innebär att det finns behov av kunskap att bemöta dessa patienter hos sjuksköterskor på somatiska avdelningar. Behovet av en utökad kompetens hos sjuksköterskor i den somatiska sjukvården ökar i takt med den ökade psykiska ohälsan i världen. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att möta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk sjukvård.

Med hjälp av en litteraturöversikt har vi studerat 8 artiklar, och utifrån dem sammanställt ett resultat. I resultatet presenteras 3 kategorier: attityder, kompetens och faktorer i organisationen med tillhörande 7 underkategorier. Det framgår att sjuksköterskor på somatiska avdelningar har stora kunskapsbrister när det kommer till psykisk ohälsa. Vidare har det lett till rädsla för att göra fel och en känsla av att inte vara tillräcklig. Sjukvården är också påverkad negativt av samhällets stigmatisering mot personer med psykisk ohälsa. Men med hjälp av bland annat en bredare grundutbildning, med inkluderad utbildning i att bemöta patienter med samtidig somatisk sjukdom och psykisk ohälsa, kan både sjuksköterskan och patient få en positiv syn på mötet.

Nyckelord: Psykisk ohälsa, somatisk avdelning, attityder, stigmatisering, samsjuklighet kompetens, sjuksköterskor.

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 BAKGRUND 4 Somatisk vård 4 Definition 4 Psykisk ohälsa 4 Definition 4

Psykisk ohälsa i samhället 4

Stigmatisering 5 Samsjuklighet 6 Sjuksköterskans ansvarsområde 6 Vårdrelation 7 Förförståelse 7 PROBLEMFORMULERING 7 SYFTE 7 METOD 8 Datainsamling 8 Dataanalys 8 RESULTAT 9 Attityder 9

Rädsla för att göra fel 9

Viljan att göra rätt 10

Bristande kompetens 10

Avsaknad av erfarenhet och utbildning 10

Stigmatisering 11

Faktorer i organisationen 11

Bristande förståelse från ledning 11

Tids- och personalbrist 11

DISKUSSION 12

Metoddiskussion 12

Resultatdiskussion 13

Attityder 13

Kompetens 14

(4)

SLUTSATSER 15

REFERENSER 17

BILAGA 1 21

(5)

INLEDNING

Alla patienter har rätt till en bra och jämlik vård. Människor är olika både till kön och ursprung men också till personligheter, styrkor och svagheter. I den stund en människa kommer i kontakt med den somatiska sjukvården blir hen en patient i behov av bedömning och behandling. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser vi haft under utbildningen, har vi båda sett hur patienter med psykisk ohälsa ofta behandlats annorlunda. Det kan vara alltifrån en ogrundad misstanke för missbruk, misstro kring patientens upplevelse av sin sjukdom samt negativa attityder mot patienter. Utifrån vår upplevelse, har fokus ofta legat på patientens psykiska ohälsa istället för den faktiska diagnosen/ anledningen till att denne ligger på somatisk vårdavdelning. Vårt antagande blir därför att patienter med psykisk ohälsa riskerar att få en sämre somatisk vård. Utifrån detta har vi valt att skriva om sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning.

BAKGRUND

Somatisk vård

Definition

Ordet somatisk betyder kroppslig, motsatsen till psykisk, som handlar om själen (Nationalencyklopedin 2017). Avdelningar som behandlar patienter med kroppsliga sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, kallas för somatiska avdelningar. Här behandlas alltså primärt kroppsliga sjukdomar.

Psykisk ohälsa

Definition

Psykisk hälsa innebär enligt Goldman och Grob (2006) ett resultat av en mental funktion som leder till en fungerande relation till andra människor. Det ger en produkt i form av förmåga att klara motgångar och livets variationer och förändringar. Benämningen psykisk ohälsa syftar till alla sjukdomar inom psykiatrin. Psykiska sjukdomar innebär avvikelser i humör, beteende och tankeverksamhet. Enligt Socialstyrelsen (2016) är psykisk ohälsa en sammanfattande definition för mindre allvarliga psykiska problem exempelvis oro, nedstämdhet och allvarligare sjukdomar som innefattar diagnoskriterierna enligt DSM-5 (exempelvis schizofreni och psykoser) för att få en psykisk diagnos.

Psykisk ohälsa i samhället

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) hade år 2016, 16 procent av Sveriges befolkning självskattad nedsatt psykiskt välbefinnande. Psykisk ohälsa ökar bland både män och kvinnor, utbildningsgrupper samt åldersgrupper i Sverige. Men detta sker inte bara i Sverige, utan är ett stort problem världen över. Enligt WHO (2017) är ökning av

(6)

psykisk ohälsa vanligt, och förekommer oavsett land, ålder eller ekonomi. År 2003 uppmättes att ca 450 miljoner människor lider av psykisk ohälsa världen över, och det är också anledningen till varför ca 1 miljon människor tar sitt liv varje år (WHO 2003). WHO (2013b) beskriver psykisk ohälsa som ett av de största hälsoproblemen i Europa. Depression, anorexia samt schizofreni är några av orsakerna till tidig pension, vilket i längden påverkar landets ekonomi. WHO (2013a) beskriver även psykisk hälsa som ett av de grundläggande förutsättningar för ett gott samhälle. För med god psykisk hälsa kan människor se deras egen potential, hantera stress bättre, jobba effektivare och på så sätt bidra till vårt samhälle.

Stigmatisering

Stigmatisering innebär att medlemmar av sociala kategorier - om vilka andra har negativa uppfattningar eller stereotyper - diskrimineras av andra samhällsmedlemmar. Fokuo et al (2016) definierar i sin studie ”Decreasing the stigma of Mental Illness - Trough a Student-Nurse Mentoring Program” stigmatisering som skadliga attityder i samhället som understöds av beteende och därmed leder till diskriminering i olika former. Stigmatisering drabbar vanligen minoriteter eller subgrupper av samhället: exempelvis homosexuella, rasifierade och personer med psykisk ohälsa. Diskrimineringen som orsakas av stigmatisering kan se ut på en mängd olika sätt och förekomma överallt där det finns mänsklig interaktion exempelvis i skolor, i offentliga utrymmen eller på sjukhus. I flera studier har det påvisats ett samband mellan stigmatisering av psykisk ohälsa och bristande omhändertagande i somatisk vård. Det framkommer också att medicinsk personal är särskilt benägna att ha stigmatiserande syn på subgrupper. Fokuo et al. (2016) menar att det allmänna stigma som finns gentemot personer med psykisk ohälsa kan uppstå när människor upplever att de inte har kontroll på den stigmatiserade personens reaktioner och känslor. Det finns stereotyper av psykiskt sjuka personer som skrämmer allmänheten, en bild som fortfarande kan orsaka felaktiga föreställningar hos vårdpersonal.

Vogel, Bitman och Hammer (2016) beskriver två steg av stigmatisering. Det första steget som de kallar för ”allmänt stigma” innefattar andras attityder gentemot den stigmatiserade. Den andra varianten kallas ”självstigmatisering” och är ett begrepp som beskriver den inre process som skapas när den som är utsatt för stigmatisering tar åt sig samhällets attityder och riktar dem mot sig själv. Enligt författarna till studien leder ett allmänt stigma till självstigma, sambandet riktas aldrig åt det andra hållet. Som exempel beskriver författarna att personer som sökt hjälp för depression ses som mindre intressanta, mer emotionellt instabila och mindre självsäkra jämfört med de patienter som söker hjälp för ryggsmärta. Allmänt stigma kan leda till felbehandling i somatisk vård. Förutom detta kan även det så kallade ”självstigmata” som finns hos en person med psykisk ohälsa innebära att denne inte vågar söka vård eller hjälp för sina besvär. I slutändan kan den stigmatiserade personens symtom och situation förvärras av stigmatiseringsprocessen vilket kan leda till att både den psykiska och fysiska (somatiska) ohälsan ökar. En person som diskriminerats på grund av allmänt stigma, tar åt sig det och blir sannolikt än mer hämmad när den ska prata med andra om sitt faktiska hälsotillstånd. Det kan leda till att de känner sig tvungna att beskriva en mer acceptabel variant av de problem som de söker vård för. I den somatiska vården kan det leda till feldiagnostisering och felmedicinering som yttersta konsekvens (Vogel, Bitman & Hammer 2016).

(7)

Samsjuklighet

Socialstyrelsen (2012) beskriver i sin rapport om hur samsjuklighet kan påverka patienten och vården som erbjuds, negativt. Samsjuklighet innebär enligt socialstyrelsen, att en person har två eller flera sjukdomar samtidigt, och kan vara både psykiska och somatiska. Alexandersson, Korkelia och Norlund (2010) konstaterar att samsjuklighet inte är detsamma som multisjuklighet, även om det låter liknande. Samsjuklighet skiljer sig från multisjuklighet på så vis att patienten har en sjukdom som anses primär. De andra sjukdomarna (somatiska eller psykiska) har då uppkommit sekundärt. I socialstyrelsens rapport (2012) beskrivs det att sambandet mellan psykisk ohälsa och somatisk sjukdom är mycket vanligt förekommande, inte sällan i form ångest och depression samt smärtproblematik. Ordet samsjuklighet definierar dock inte enbart relationen mellan somatisk och psykisk ohälsa utan kan även beskrivas när två eller flera psykiska problem finns. I socialstyrelsens rapport framkommer det att det är vanligt med psykisk ohälsa i olika former hos samma patient. Patienter med någon form av psykisk funktionsvariation har ofta en kombinerad depression eller ångestproblematik samtidigt. Patienter med missbruk kan ha en samtidig psykisk problematik, vilket kan leda till en sekundär somatisk sjukdom som påföljd. Den här typen av patient kan vara i behov av vård från flera instanser samtidigt.

En rapport från Socialstyrelsen (2011a, 2011b, 2011c, 2011d) baserad på flera studier visar att personer med psykisk ohälsa inte får den vård de är berättigade. I studien från socialstyrelsens rapport framkommer att personer med psykisk ohälsa exempelvis med hjärtinfarkt, i mindre omfattning behandlas mot den faktiska sjukdomen. Det innebär att risk för död ökar vid exempelvis hjärtinfarkt, stroke, cancer och diabetes om personen också har en psykisk problematik. Rapporten visar dessutom att de med samsjuklighet inte får utskrivet läkemedel och smärtlindring i samma utsträckning som de med enbart somatisk sjukdom. Sjukvården har ett ansvar att bemöta patienter med samsjuklighet. Därför beskriver socialstyrelsen att det är av stor vikt att samverkan mellan somatisk och psykiatrisk vård fungerar och utökas (Socialstyrelsen 2011a, 2011b, 2011c, 2011d).

Sjuksköterskans ansvarsområde

Socialstyrelsen (2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen innebär att den enskilda sjuksköterskan ska arbeta för en humanistisk värdegrund och att alltid se till patientens autonomi (självbestämmande). Det ska genomsyra allt omvårdnadsarbete som utförs. Socialstyrelsen beskriver även att sjuksköterskans skall arbeta evidensbaserat och ha ett etiskt förhållningssätt. International Council of Nurses (ICN) har tagit fram en etisk kod där det står beskrivet att sjuksköterskor skall arbeta för att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa. ICN tar även upp att alla har rätt till vård, oavsett kön, ålder, religion eller hudfärg, och skall behandlas med samma respekt och värdighet. Det innebär att alla människor ska behandlas jämlikt med en vård av hög kvalité. Den legitimerade sjuksköterskan har som skyldighet att följa ett antal lagar. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs målet för hälso- och sjukvården, att god vård ska ges med respekt och för allas lika värden, för hela befolkningen. Den skall värna om den enskilda personens värde. För att stärka den enskilda personens värde samt ställning finns patientlagen (2014:821) som främjar patientens integritet, delaktighet samt självbestämmande.

(8)

Vårdrelation

En vårdrelation är det som sker mellan sjuksköterskan och patienten. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika arbetsuppgifter, istället för att värna om patientens värdighet. Vårdrelationen präglas av förhållandet som sjuksköterskan och patienten har till varandra. Genom ömsesidig respekt, tillit samt sjuksköterskans uppmärksamhet till patienten skapas en stark vårdande relation. Detta kan uppstå när sjuksköterskan jobbar efter caritasmotivet, som är grunden för sjuksköterskans etiska förhållningssätt. Caritasmotivet beskrivs som vårdandets grundmotiv, där utgångspunkten är medmänsklig kärlek, barmhärtighet och medlidande. Som medmänniska bär man ett ansvar för den andra och vill henne väl. Det ska ge en djup mening för sjuksköterskan och motiverar vårdandet och därmed vårdrelationen. För att skapa en bra vårdrelation måste sjuksköterskan lyssna på patientens berättelse och på så vis ta del av patientens livsvärld. Det är genom livsvärlden som sjuksköterskan ser att varje individ är unik, och skall vårdas därefter (Wiklund 2003, ss. 31, 155-157).

Förförståelse

Wiklund (2003 ss. 52, 224) beskriver att människan aldrig kan bli helt objektiv i förhållande till tillvaron. Det är för att vi är en del av den verklighet vi förhåller oss till. Genom tidigare erfarenheter samt kunskaper, kan vi människor uppfatta samma saker på olika sätt. Detta har betydelse om hur vi uppfattar omvärlden, hur vi tänker, känner samt handlar vid varje situation. Wiklund menar alltså att människan omedvetet förväntar sig hur saker och ting ska ske eller vara, och det blir vår förförståelse. Den omedvetna förförståelsen kan leda till att sjuksköterskor tror sig veta hur en patient ska känna eller agera i en viss situation, eftersom erfarenheterna visar det. Därför är det viktigt att som sjuksköterska tänka att varje människas upplevelser samt känslor är unika, och bör behandlas därefter.

PROBLEMFORMULERING

Antalet personer som lider av psykisk ohälsa ökar enligt WHO (2017). Det betyder att fler av de patienter som vårdas på somatisk avdelning också lider av samtidig psykisk ohälsa. Behovet av utökad kompetens hos sjuksköterskor på somatisk avdelning ökar i takt med den ökade psykiska ohälsan runt om i världen. Då sjukvården idag är uppdelad mellan somatisk och psykiatrisk sjukvård innebär det att de somatiska sjuksköterskorna inte erhåller en fullgod kompetens gällande psykisk ohälsa. Det medför att många sjuksköterskor känner sig otrygga i vårdandet av patienter med samtidig psykisk ohälsa. För att förbättra sjukvården blir det därför på grund av detta angeläget att undersöka hur sjuksköterskor upplever av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning och hur den kan förbättras.

SYFTE

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att möta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk sjukvård.

(9)

METOD

En litteraturbaserad studie har valts. En litteraturundersökning är enligt Östlundh (2012) uppdelad i två olika steg, den inledande litteratursökningen samt den egentliga litteratursökningen. I den inledande litteratursökningen behöver inte sökningen vara systematiserad, utan ska istället vara experimentell och överblickande. Detta steg är viktigt då sökningen ger en övergripande blick över det valda forskningsområdet. Under det andra steget, egentlig litteratursökning, sker det slutgiltiga urvalet av information som ska användas i studien.

Datainsamling

I det första steget användes flera olika ordkombinationer för att skapa en så bred faktagrund som möjligt. Här erhölls en överblick kring hur forskningsområdet ser ut. Databaserna som användes var PsycInfo, Medline, Cinahl samt Pubmed för att få det stora perspektivet. De sökord som användes i början var Mental illness, nurse och

attitudes. Ett stort antal artiklar hittades med de sökorden och den egentliga

informationssökningen påbörjades. I den egentliga sökningen slogs de första sökorden ihop med flera olika kombinationer för att få fram artiklar som passar syftet i studien. Sökorden var exempelvis stigma och nursing och qualitative study och co-morbidity. Därefter användes databaserna PsycInfo och Medline, som gav många artiklar i den andra sökningsprocessen, men många fick rensas bort då de inte passade syftet. 8 artiklar valdes ut varav 7 kvalitativa och 1 kvantitativ användes i resultatet. För att se sökhistorik se bilaga 1. Sökningen kompletterades även med en manuell sökning. Enligt Östlundh (2012) kan en manuell sökning vara bra om forskaren kört fast eller behöver inspiration i sitt område. Det innebär att författaren själv söker efter sitt syfte i tidskriftsartiklar, böcker eller annat material för att hitta relevant information. Manuella sökningar utfördes i våra redan relevanta artiklars referenslistor. Genom referenslistorna hittades ytterligare artiklar med information där syftet också besvarats. På så sätt framkom god information för båda bakgrund och resultat.

För att hålla information och fakta relevant så valdes ett antal inklusionskriterier. Artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 och framåt och handla om sjuksköterskor som arbetar på somatisk avdelning. För att hålla resultatet reliabelt och med hög validitet, fastställdes två exklusionskriterier: sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar samt psykiatrisjuksköterskors upplevelse. I någon artikel bestod resultatet av attityder från all vårdpersonal, inte enbart sjuksköterskor. Den inkluderades, dock med fokus på sjuksköterskornas upplevelse.

Dataanalys

För artiklar vars titlar och syfte verkade relevant, lästes abstrakt för att avgöra huruvida artikeln var lämplig för studien. Vidare lästes hela artikeln igenom och därav kunde det fastställas om syftet besvarades. I de manuella sökningarna fastställdes syftet och relevansen på samma sätt. För att jämföra resultat hos artiklar med liknande syften har Friberg (2012) konstruerat en struktur att följa. Här kan lik- och olikheter ställas mot varandra på ett tydligt sätt. De artiklar som sedan väljs ut för studien ställs upp i en

(10)

översiktstabell. I översiktsmodellen redovisas syfte, metod och resultat genom en särskild struktur, se bilaga 2. Genom att uppföra en tabell över artiklar som användes gavs arbetet en tydlig bild av artiklarnas resultat och översikten underlättade nästa steg. Här växte då kategorier fram. Friberg (2012) beskriver att nästa steg är att sammanställa artiklarnas resultat. I sammanställningen togs också hänsyn till de olika sätten att redogöra resultat på i kvalitativa och kvantitativa artiklar. Genom denna analys framkom tre huvudkategorier med flertalet underkategorier. Examensarbetet består av sjuksköterskans attityder, kompetens och faktorer i organisationen.

RESULTAT

I analysarbetet framgår det att sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård grundar sig i tre olika kategorier samt ett flertal underkategorier; Attityder, kompetens och faktorer i organisationen. Se presentation nedan.

Översikt av kategorier tillsammans med underkategorier

Kategorier Underkategorier

Attityder -Rädsla för att göra fel

-Rädsla för att inte ha kontroll -Viljan att göra rätt

Kompetens -Avsaknad av erfarenhet och utbildning

-Stigma

Faktorer i organisationen -Bristande förståelse från ledning -Tids- och personalbrist

Attityder

Rädsla för att göra fel

När en patient med psykisk ohälsa vårdas på en somatisk avdelning, där fokuseringen vanligtvis är på den fysiska hälsan, kan detta skapa förvirring och osäkerhet hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att veta vart fokuseringen kring omvårdnaden hos en patient samsjuklighet ska ligga. Några uttryckte att de kände sig obekväma att behandla patienter med psykisk ohälsa. Viljan att göra rätt och hjälpa till kommer i skymundan i patientmötet. De uttryckte att det uppstår en känsla av kontrollförlust när rädslan för att göra fel tog överhand. Det medför att sjuksköterskan undviker patienten i stor grad och förskjuter då dennes behov av vård och tillsyn. Detta ledde till att patienterna undveks, vilket i sin tur ledde till att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga professionellt, etiskt samt legitimt. Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och oroliga för att inte kunna ge den vård av hög kvalité som patienterna var värda att få. Rädslan handlar ofta om att missförstå eller göra fel så till den grad att patienten gör sig själv illa eller övriga på avdelningen. Det uppstår en osäkerhet i yrkesutförandet när

(11)

en patient beter sig oförutsägbart. Sjuksköterskorna brister i sin förmåga att kontrollera eller förhindra obehagliga situationer. Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle bete sig runt denna typ av patient vilket bidrog till ångest och minskad trygghetskänsla på arbetsplatsen. Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor känner rädsla inför att möta denna typ av patient (Sharrock & Happels 2006; Mavundla 2000; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011; Reed & Fitzgerald 2005). Reed och Fitzgerald (2005) samt Zolnierek och Clingerman (2012) beskriver i sina studier att sjuksköterskor på somatisk avdelning har en frustration som förstärks i mötet med patienter med psykisk ohälsa, då en del av dem inte visar uppskattning på samma sätt som patienter utan en psykisk problematik.

Viljan att göra rätt

Vissa sjuksköterskor hade även en positiv syn i att behöva behandla patienter med psykisk ohälsa. De uttryckte att det var en självklarhet att patienten skulle vårdas på deras avdelning om patienten hade en somatisk sjukdom. Sjuksköterskor hade ambitioner att ge patienter med psykisk ohälsa god omvårdnad på en somatisk avdelning, för att reducera sjukvårdens stigmatisering av psykisk ohälsa. Den sjuksköterska som hade en positiv inställning till patienter med psykisk ohälsa, såg inte denna patientgrupp som potentiellt farliga. De hade till skillnad från de med negativ attityd, skapat och utvecklat ett samspel med dessa patienter, vilket gjorde vården mer effektiv. Deltagarna i studierna ansåg även att respekt i mötet med dessa patienter var avgörande för att kunna skapa tillit samt trygghet till vårdpersonalen. De utgick från att vårda patienter ur ett holistiskt synsätt, där den psykiska delen är en självklar del av helheten. Men de tyckte däremot att det var svårt och att behandla dessa patienter då de inte hade tillräckligt bra och uppdaterad kunskap. De kände en stark oro över att inte kunna ge patienten en god vård (Mavundla 2000; Plant & White 2013; Sharrock & Happell 2006; Reed & Fitzgerald 2005).

Bristande kompetens

Avsaknad av erfarenhet och utbildning

Sjuksköterskor på somatiska avdelningar vårdar ofta patienter med psykisk ohälsa, men har trots det bristande resurser och kompetens. Många sjuksköterskor uttryckte att de inte fått verktygen för att samla erfarenhet i ämnet. Vårdandet blir inte tillräckligt då denna typ av kunskap grundad på erfarenhet inte varit tillfredsställande. Detta kan leda till att sjuksköterskorna känner en frustration över att behöva behandla dessa patienter. Sjuksköterskor uttryckte att deras attityd mot dessa patienter dels handlade om deras bristande kompetens, men också deras avsaknad av intresse för psykisk ohälsa. Vissa sjuksköterskor uttryckte att de inte gillade att vårda patienter med psykisk ohälsa, och att de gärna avstått om de hade ett val. De uttrycker även att de upplevt negativ respons från dessa patienter, vilket lett till att sjuksköterskorna inte kände sig uppskattade i sin yrkesroll (Reeds & Fitzgeralds 2005; Sharrock & Happell 2006). Däremot hade sjuksköterskor med nära samarbete med psykiatrikollegor, mindre svårigheter att vårda patienter med psykisk ohälsa. Kontakten med psykiatrin och deras kunskap och assistans, skapade en känsla av trygghet (Fradelos et al. 2015; Reed & Fitzgerald 2005).

(12)

Stigmatisering

Enligt MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och O'Mahony studie (2012) får sjuksköterskan redan vid rapporten av patienten en förutfattad mening. Vissa sjuksköterskor kategoriserar patienter med psykisk ohälsa som riskpatienter. En sådan kategori innebär att patienten antingen är en risk för sig själv eller andra, alltså en vårdkrävande patient. I studien framkommer det att sjuksköterskor som utgår från riskkategorisering arbetar utifrån den istället för att utgå ifrån patienten som subjektiv varelse. Den patientcentrerade vården försummas och därmed patientens autonomi. Studien visar också att de sjuksköterskor som inte utgick från kategorin riskpatient, utan istället från patient med särskild utsatthet, omvandlades hård attityd till en mildare. Vården blev därför mer sympatisk och patientcentrerad.

Faktorer i organisationen

Bristande förståelse från ledning

Somatiska avdelningar är inte gjorda för patienter med psykisk ohälsa, då rummen ofta är långt ifrån sjuksköterskornas station. Detta gör att patientens behov av uppsikt och snabb assistans försvåras. Vårdavdelningen kan även vara belägen på hög höjd då många sjukhus har högt antal våningar. Dörrarna är heller inte larmade vilket kan vara direkt farligt för suicidala patienter. Sjuksköterskornas rädsla för patienternas, och personalens säkerhet togs inte på allvar från sjukhusstyrelsen (Reed & Fitzgerald 2005).

Tids- och personalbrist

Det framkommer att sjuksköterskor känner sig hindrade i sitt jobb när patienter med psykisk ohälsa läggs in. De berättar att deras rutiner och arbetet utefter dessa påverkas när en sådan person uppför sig avvikande från de andra patienterna (Mavundla 2000; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011; Reed & Fitzgerald 2005). Enligt sjuksköterskorna handlar mycket av den negativa attityden mot att vårda patienter med psykisk ohälsa om tidsbrist. Flera sjuksköterskor upplever patienter med psykisk ohälsa som tidskrävande. De uttrycker att patienter som är aggressiva, oroliga och högljudda tar fokus från strukturen de annars arbetar utifrån. Då mycket av somatiska avdelningars rutiner är anpassade till en typ av patient vars vård och omhändertagande inte överlag tar mycket tid blir det mer tydligt när en tidskrävande patient skrivs in. Strukturer på somatiska avdelningar som saknar psykiatrins anpassningar kan påverka hur sjuksköterskan bemöter patienter med psykiatriska behov (Macdonald 2007; Mavundla 2000; Sharrock & Happell 2006; Zolnirek & Clingerman 2012). I studier framgår det att om det inte finns tid till att samordna och koordinera en vårdplan för att tillgodose en adekvat vård blir förväntningar och krav från sjukhusledning och avdelning, stora på sjuksköterskorna. De upplevde på grund av detta en känsla av stress, ångest och ineffektivitet som resulterat i utbrändhet hos personalen (Mavundla 2000; Plant & White 2013; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011; Reed & Fitzgerald 2005; Sharrock & Happell 2006; Zolnierek & Clingerman 2012).

(13)

DISKUSSION

Metoddiskussion

En litteraturöversikt valdes för att kunna svara på syftet, då vi inte har tillräcklig med kunskap eller möjlighet att genomföra en empirisk studie. Enligt Friberg (2012 s. 100) är en litteraturöversikt ett bra sätt för att få kunskap om det praktiska vårdarbetet som väntar i yrkeslivet. Eftersom vi snart kommer ut i yrket med färsk teoretisk kunskap tyckte vi att det kunde passa med ytterligare lärdom i hur vårt praktiska yrkesutövande kan bli bättre. Med hjälp av en litteraturöversikt kunde vi sammanställa resultaten och därmed också se vad vi saknade. De artiklar vi fick fram vid vår första sökning gav oss en stor grund att utgå ifrån.

Ett inklusionskriterie var att bara använda oss av artiklar publicerade under år 2000 och framåt. Detta för att hålla reliabiliteten och relevansen. Vår ambition var från början att hålla oss till artiklar skrivna inom 10 års-ramen, det vill säga från och med 2007 och framåt. Vi valde dock att inkludera äldre artiklar då informationen var densamma som i de nyare varianterna, men med en mer utförlig och beskrivande text. Vi valde därför att med försiktighet använda oss av inklusionskriterie från år 2000 och framåt. Vårt andra inklusionskriterie var att enbart välja studier baserade på sjuksköterskor som arbetade på somatiska avdelningar, eftersom vårt syfte handlar om dem. I vissa artiklar har andra yrkeskategorier också varit inkluderade. I dem har vi noggrant valt ut sjuksköterskans upplevelse och exkluderat de andra yrkeskategorierna. Vi ansåg dock att de artiklar som inte enbart fokuserade på sjuksköterskans attityder gentemot personer med psykisk ohälsa, utan all vårdpersonal, var viktiga för att understryka det befintliga problemet. Vi exkluderade artiklar som gjorde studier på specialistutbildade sjuksköterskor då litteraturstudien vi gör skrivs på kandidatnivå samt för att vårt syfte inte behandlar det ämnet.

6 av 8 artiklar utgår från andra kontinenter än Europa och från många olika länder. Vi har haft detta i åtanke under tidens gång men förstått att det inte utgjort ett problem för resultatet, eftersom slutsatsen i artiklarna har blivit densamma oavsett land. Enligt WHO (2017) har hela världen problem med stigmatisering av psykisk ohälsa och det visas ofta på samma sätt hos sjuksköterskor med liknande utbildningsgrund. Vi har noterat att många sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa är densamma oavsett vilket land denne befinner sig i. Det stora antalet artiklar över hela världen visar att problemet vi belyser är utbrett och vi kan dra slutsatsen att det med stor sannolikhet då även finns i Sveriges sjukvård. Alla artiklar är skrivna på engelska vilket har medfört risk för feltolkningar. Vi har varit medvetna om detta och gjort noggranna översättningar innan vi använt dem i resultatet. Den artikel som inte kan läsas i bilaga 1 fann vi genom en manuell sökning så den står enbart med i bilaga 2. 1 artikel fann vi genom en manuell sökning.

Vi har under tiden vi sökt artiklar och skrivit resultatet varit noggranna med att vara öppna i våra val av sökord. Eftersom vi sedan tidigare har en förförståelse har vi varit försiktiga med att stödja denna och enbart ställt öppna frågor. Vi har valt ord som kan besvara vårt syfte och inte vår förförståelse. När vi pratar om vår egen förförståelse menar vi att vi har haft upplevelser av mötet med patienter med psykisk ohälsa och har

(14)

sedan tidigare antagit att bemötandet är annorlunda. Med det vill vi säga att vi varit öppna för att vår upplevelse inte är den faktiska sanningen. Det har ibland uppstått svårigheter att vara helt objektiva då vår förförståelse från början satte grunden för vårt syfte. Men vi har försökt bortse från det med all den medvetenhet vi haft. Vi författare har under arbetets gång reflekterat mycket över hur och var vår förförståelse kan ha satt spår och med hjälp av detta kunnat göra att tillförlitligheten i arbetet trots allt är hög.

Resultatdiskussion

Syftet med studien har varit att klarlägga hur sjuksköterskor upplever mötet med patienter med psykisk ohälsa inom somatisk slutenvård. Det fanns en förhoppning att utifrån det sammanställda resultatet, kunna erbjuda ett sätt att förstå hur man praktiskt skulle kunna förbättra yrkesutförandet eller praktiken inom den somatiska slutenvården. Med konkret information om vad det finns att förbättra är chanserna att faktiskt göra skillnad större.

Attityder

Resultatet visar att sjuksköterskor i somatisk vård har en negativ attityd vid omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Majoriteten av sjuksköterskorna ville inte vårda dessa patienter alls. Enligt Brinn (2000) kan vårdpersonal ha svårt, i jämförelse med andra patienter med enbart somatisk ohälsa, att känna ett professionellt och känslomässigt engagemang för denna patientgrupp. År 2001 beräknade WHO (2001) att psykisk ohälsa kommer att bli den andra mest vanliga folkhälsosjukdomen efter hjärt- och kärlsjukdomar år 2020. Vi har inte hittat en uppdaterad information kring det, men vet genom litteraturstudien att psykisk ohälsa fortfarande ökar världen om. Därför är det så otroligt viktigt för sjuksköterskan att vara öppen i möten med patienter med psykisk ohälsa. Arnold and Mitchell (2008) uttrycker att tystnad kring den psykiska ohälsan hos patienten kan orsaka förlust av patientens välbefinnande. Vidare leder det inte sällan till både missförstånd och ett onödigt lidande. Sjuksköterskan kan öppna upp för samtal och lämnar då utrymme för den psykiska ohälsan. Om både sjuksköterska och patient upplever öppenhet kan tystnaden oskadliggöras. Enligt Angelman, Björkman och Jönsson (2008) ville vissa sjuksköterskor genom kommunikation med patienten skapa en förståelse, och utifrån det skapa en vårdrelation som bygger på respekt och tillit. Vi anser att en enkel fråga angående den psykiska ohälsan till patienten vid första mötet ger möjlighet till en god relation och kan på så sätt också bli vårdande, ex. - Jag vet att du

kan känna ångest ibland, vad kan jag göra för dig för att du ska må bättre? Den brutna

tystnaden avdramatiserar den tabubelagda psykiska ohälsan och kan på så sätt göra så att även sjuksköterskans omvårdnadsarbete underlättas. Kompetensen som sjuksköterskan har kan utnyttjas bäst ifall patienten vågar ge uttryck för sina behov och ge en bild av sin subjektiva upplevelse. Det underlättar för sjuksköterskan att se till patientens livsvärld och kan då ge en patientcentrerad vård.

I Arnold and Mitchell (2008) artikel framgår det att patienter med psykisk ohälsa känner sig besvärliga och ovälkomna när en sjuksköterska inte ser hela deras problematik, utan enbart den somatiska sidan. Patienten upplever att sjuksköterskan är nonchalant och negligerar den psykiska ohälsan. Det är möjligt att sjuksköterskans arrogans egentligen grundar sig i osäkerhet och rädsla för att göra fel. Vid en ökad medvetenhet om sina brister och okunskaper kan sjuksköterskan förändra sin attityd genom att ställa öppna

(15)

frågor till sin patient. Vid samtal med patienten kan sjuksköterskan då vara öppen och ärlig och förklara att det finns okunskap. Här kan också okunskapen vändas till en styrka och patienten får möjlighet att berätta och informera utifrån sin subjektiva upplevelse, och vad som kan vara till hjälp för just hen.

Kompetens

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor upplever en stor osäkerhet och rädsla i att behandla patienter med psykisk ohälsa. Kunskapsbrist samt för lite erfarenhet om psykisk ohälsa har en stor betydelse för sjuksköterskornas upplevelse. Om patienten inte uppträder som sjuksköterskan är van vid efter en specifik åtgärd, kanske det skadar bilden av sin egen kompetens och därav riskerar mötet mellan vårdaren och patienten att bli drabbad. De sjuksköterskor som hade en positiv syn i att behandla patienter med psykisk ohälsa, hade ofta goda erfarenheter. De försökte vårda ur ett holistiskt förhållningssätt, men uttryckte även svårigheter med det. Svårigheterna i vårdandet grundade sig på kunskapsbrist, vilket resulterade i att sjuksköterskan i slutändan fick en känsla av inte uppfylla yrkesrollens krav, en känsla av att inte räcka till eller göra tillräckligt. Foldemo (2014) beskriver att sjuksköterskan lätt kan tappa förtroende för sin egen kompetens om upplevelsen av att sakna kunskap blir för stor.

Studien vi gjort visar att brist på kunskap i psykiatrisk omvårdnad på somatisk avdelning leder till att den holistiska vården kan utebli. Svårigheter med kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan göra det svårt att se helheten. Carlén & Nilsson (2008) beskriver att vårdpersonal som vårdar utifrån en holistisk människosyn visade en större respekt för patienten. Enligt ICN har sjuksköterskan som plikt att vårda utifrån ett holistiskt synsätt. Det innebär att se det psykiska och fysiska som en helhet och inte separat från varandra, de hör samman. Hedelin, Jormfeldt, och Svedberg (2009) definierar ett holistiskt perspektiv som ett sätt att se människan ur olika dimensioner. Istället för att se begreppet hälsa ur ett negativt perspektiv (frånvaro av sjukdom) så är holismen ett positivt sätt att se på hälsa, ett sätt att se människans välbefinnande och handlande. Wiklund (2003, ss. 57, 46-47), Dahlberg och Segesten (2010, s. 109) uttrycker att människan är både kropp, själ och ande. Människan är allt detta samtidigt, och ingen del är viktigare än den andra. Det är därför viktigt att inte enbart se sjukdomen vid omvårdnaden utan hela människan bakom den. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ta med patientens självbestämmande i vårdandet. Sjuksköterskan har den kliniska kunskapen och kan därför ibland hamna i en maktposition. Men med maktpositionen kan sjuksköterskan förlora viktig kunskap som bara patienten besitter. Patienten är den som lever med sitt tillstånd och har därmed mer kunskap om hur den upplevs samt påverkar dennes liv. Dessa unika erfarenheter tillsammans med sjuksköterskans kunskap kan skapa en stark vårdrelation.

Sjuksköterskor bör utföra omvårdnad utifrån ett holistiskt perspektiv och därför lära sig lika delar psykisk ohälsa som somatisk. Utbildning i psykisk ohälsa på grundnivå inkluderad i somatisk omvårdnad är därför av stor vikt och direkt nödvändig för att få sjuksköterskor att känna sig säkrare i sin yrkesroll. Utbildningen skulle exempelvis kunna ingå i kurser där det diskuteras hur omvårdnad och samtal ser ut för patienter. Som det ser ut nu är psykisk ohälsa på väg att bli en av de vanligaste folkhälsosjukdomar i världen. Det innebär att det krävs mer kunskap hos sjuksköterskor inom somatisk slutenvård samt öppenvård.

(16)

Faktorer inom organisationen

Resultatet uppvisar att somatiska avdelningar inte är anpassade för att tillfredsställa behoven hos patienter med psykisk ohälsa. Vidare visar resultatet hur den bristfälliga vårdmiljön påverkar sjuksköterskornas arbeten, då den är tidskrävande och rent ut av farlig för både patient och sjuksköterskan. Enligt Berglund (2014, s. 388) är en anpassad vårdmiljö en stor förutsättning för att kunna ge en god och patientsäker vård. Dessutom visar resultatet i vår studie att personer med psykisk ohälsa är påverkade och drabbade av stigmatisering både ute i samhället men också inom sjukvårdens väggar. Stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa leder ofta till att de upplever diskriminering och en känsla av utsatthet. I Sveriges hälso- och sjukvård bör inte samhällets stigmatisering av psykisk ohälsa påverka huruvida dessa patienter får en jämlik vård. Det är därför än mer angeläget att sjukvården tar sitt ansvar och följer patientlagen och ger patienten med psykisk ohälsa en jämlik vård.

I vår studie har viktiga aspekter tagits upp om varför mötet mellan sjuksköterska och patient med psykisk ohälsa varit annorlunda och inte jämlikt andra patienter. Vår förhoppning är att, med hjälp av konkreta förslag, visa hur det går att förbättra och utveckla slutenvården. Ett sätt att på organisatorisk nivå lägga grund för förbättring är att avvara ett ombud för de frågor som uppkommer kring psykisk ohälsa på somatiska avdelningar. En sjuksköterska kan hålla i reflektionsgrupper och på så vis öppna upp medvetenheten kring problematiken. Genom att hålla i grupper där sjuksköterskor får reflektera över mötet med denna typ av patient, ökar medvetenheten kring bemötande och tystnaden bryts. Eftersom det åligger i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att utföra patientsäker vård kan ett ökat samarbete mellan sjuksköterskor på somatisk avdelning och kollegor i psykiatrisk vård, öka möjligheten för en god samverkan och nyttigt kompetensutbyte.

För att säkerställa att vården blir hållbar är det viktigt att se till sjuksköterskornas hälsa och arbetsmiljö. Utan en säker miljö för personalen kommer inte Sveriges hälso- och sjukvård möjliggöra en god och patientsäker omvårdnad. Om vårdpersonalen känner sig stressade, pressade och upplever att de arbetar mot krav som är svåra att uppnå kan risk för utbrändhet uppstå. Kidd och Finlayson (2010) beskriver att personal som lider av utbrändhet ofta slutar från de avdelningar som utbrändheten startade. Deras studie visar också på att psykisk ohälsa ofta drabbar personalen på avdelningar med stressfaktorer såsom press och ouppnåeliga krav. En sjukvård som får brist på personal på grund av stress är inte hållbar. Kutney-Lee och Aiken (2008) menar att personalbrist på somatiska vårdavdelningar ökar dödligheten hos patienter med psykisk ohälsa jämfört med patienter utan. Återigen ser vi anledningar till att förbättra och öka kunskapen kring psykisk ohälsa. Organisationen måste ta sitt ansvar i att sjukvården blir patientsäker, utan hjälp från dem kan inte sjuksköterskorna utföra det jobb som krävs utav dem. Organisationen måste ta hand och värna om sina anställda genom att handha lösningar på brister som framkommit, för att på så vis säkerställa att vården blir hållbar.

SLUTSATSER

Genom syftet i litteraturstudien får vi fram ett resultat som visar att sjuksköterskor på somatisk avdelning uppfattar patienter med psykisk ohälsa som mer krävande och svåra

(17)

än andra patienter. Det betyder att det finns ett stort utrymme för förbättring och det är dessa slutsatser som framgår av vår diskussion.

Psykisk ohälsa är ett stort problem världen över och beräknas vara en av de största folkhälsosjukdomarna om bara några år, vilket innebär att stora åtgärder måste tillfogas. Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av litteraturstudien är att sjuksköterskor behöver mer kunskap om ämnet i den somatiska omvårdnaden och erfarenhet om hur de ska vårda patienter med psykisk ohälsa. Deras bristande kompetens gav negativa

upplevelser, vilket förstärkte stigmatiseringen av dessa patienter. Även organisationen har en stor inverkan i hur en patient med psykisk ohälsa kan vårdas. Det kan exempelvis handla om personalbrist, olämpliga lokaler samt avsaknad av förbättringsarbete.

Grundutbildningen för sjuksköterskor bör förändras för att skapa större förståelse samt kunskap om ämnet, då tillräcklig utbildning inte finns. Stöd på arbetsplatsen med nära samarbeten av kollegor med större erfarenhet samt kunskap (exempelvis psykiatrisköterskor) kan även vara stora resurser. Stöd från chefer och ledning är en väsentlig del för att skapa en mer anpassningsbar organisation, där tydliga rutiner vid vård av psykisk ohälsa finns. Det kan exempelvis innebära mer personal när en patient behöver mer stöd och tid. Allt detta med syfte att göra den somatiska vården mer holistisk, då den kan erbjuda god vård och återhämtning för både fysiska och psykiska besvär. Med hjälp av bredare utbildning i bemötande av patienter med psykisk ohälsa i grundutbildningen, kan sjuksköterskan inte bara få en ökad grundkompetens utan också en möjlighet att känna sig mer säker i sin yrkesroll. I mötet med en patient med psykisk ohälsa i somatisk vård ökar chanserna att sjuksköterskan inte följer sin egen förförståelse, påverkad av samhällets stigmatisering. Det kan vidare leda till en ökad patientsäkerhet. Om sjuksköterskan har en god och bred grundutbildning gällande både somatisk och psykiatrisk vård, resulterar det i slutändan till att sjuksköterskan känner sig mer säker i sin yrkesroll. Med en säkrare yrkesgrupp blir chanserna större att organisationen i fråga kan ställas till svar om det finns otillräckligheter. Med hjälp av vår studie hoppas vi kunna hjälpa till att hitta möjligheter för utveckling. En utveckling av exempelvis samarbete mellan somatisk och psykiatrisk sjukvård, skulle kunna öka möjligheten för att patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning får rätt vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har alla rätt till vård på lika villkor, oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller sjukdom. Enligt Patientlagen (SFS 1982:763) har alla rätt att uppleva trygghet och ett jämlikt bemötande av vårdpersonal och vid behandlingar. Sjuksköterskor arbetar utifrån en vårdvetenskaplig syn på vårdandet och den skall präglas av en helhetssyn, psykiska och fysiska aspekter skall erkännas lika (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskor i den somatiska vården måste därför ha kunskapen att bemöta människor med samsjuklighet av olika slag. Dels för att erhålla den säkra vården enligt lag men också för att själva behålla hälsa. Gemensamt med samhället kan då sjuksköterskan erbjuda en god och hållbar sjukvård.

Genom vår sammanställda litteraturstudie erbjuder vi ett underlag för en ökad kunskap och medvetenhet i ämnet. Förhoppningsvis kan vi därmed också bidra till att kvalitén i vården för personer med psykisk ohälsa förbättras och utvecklas.

(18)

REFERENSER

Alexandersson, K., Korkelia, M. och Norlund, A. (2010). Finns det samband mellan

samsjuklighet och sjukfrånvaro? (Sociala Rådet). Stockholm: Elanders Sverige AB.

[Elektronisk] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/finns-det-samband-mellan-samsjuklighet-och_GYB389/html [2017-11-05] Angelman, T., Björkman, T., och Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with mental illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. Scandinavian Journal of Caring Science, 22, ss.170-177.

Arnold, M. och Mitchell, T. (2008). Nurses' perceptions of care received by older people with mental health issues in an acute hospital environment. Nursing Older

People, 20(10), ss. 28- 34

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/docview/218634767?accountid=9670&rfr_id=info%3Axri% 2Fsid%3Aprimo

Berglund, I. 2014. Vårdmiljön - spelar den någon roll? ss. 383 - 397 Skärsäter, I. (red).

Omvårdnad vid Psykisk ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Brinn, F. (2000) Patients with mental illness: general nurses' attitudes and expectations.

Nursing Standard, 14, 32 - 36.

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/docview/219823158/fulltextPDF/485458AC5A7D4986PQ/1 ?accountid=9670

Carlén, K. och Nilsson, K. (2008) Andlighet i vården- intervjustudie bland vårdpersonal. Vård i norden, 28(1), ss.13-17.

Dahlberg, K. och Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur

Fokuo, J. K., Goldrick, V., Rossetti, J., Wahlstrom, C., Kocurek, C., Larson, J., Corrigan, P. (2016) Decreasing the Stigma of Mental Illness Through a Student-Nurse Mentoring Program: A Qualitative Study. Community ment health J. 53, ss. 257-265. https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/content/pdf/10.1007%2Fs10597-016-0016-4.pdf [2017-11-08]

Foldemo, A. (2014) Mötet med individer med psykisk ohälsa i olika öppenvårdsformer. Skärsäter, I. (red.) uppl. 2, Omvårdnad vid Psykisk ohälsa. Lund: Studentlitteratur, ss. 369-382.

Folkhälsomyndigheten. (2016) Nationella folkhälsoenkäten- Hälsa på lika villkor. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/ [2017-10-25]

Folkhälsomyndigheten. (2017). Nedsatt psykiskt välbefinnande

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ [2017-10-31]

(19)

Fradelos, E. C., Velentza, O., Anastopoulou, K., Vasiliadi, E., Argyrou, P., Mitsi, D., Tsaras, K., Alikari, V., Papathanasiou, I.V., Zyga, S. (2015) Assessment of Factors That Influence Nurses´Attitudes Towards Mental Illness. Open Access Library Journal. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=68832 [2017-11-04] Friberg, F. (2012) Att göra en litteraturöversikt. Dags för uppsats – vägledning för

litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. ss. 133-144.

Goldman, H. och Grob, G. (2006) Defining ‘Mental Illness’ In Mental Health Policy.

Health Affairs, 25(3), ss. 737-749.

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/docview/204653410/fulltextPDF/50C1D05CD3854072PQ/1 ?accountid=9670 [2017-10-30]

Hedelin, B. Jormfeldt, H. och Svedberg, P. (2009) Hälsobegreppet - Synen på hälsa och sjuklighet. Friberg, F. och Öhlén, J. (red.) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och

förhållningssätt. Kristianstad: Studentlitteratur AB, ss. 237-258.

Kidd, J. D. och Finlayson, M. P. (2010) Mental illness in the nursing workplace: A collective autoethnography. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing

Profession, 36, 21 - 33.

Kutney - Lee, A. och Aiken, L. H. (2008) Effect of nurse staffing and education on the

outcomes of surgical patients with comorbid serious mental illness. Psychiatric services

(Washington, D.C.), 59, 1466 - 1469.

Macdonald, M.T. (2007) Nurse - patient encounters: constructing harmony and difficulty. Advanced Emergency Nursing Journal, 29(1), ss. 73-81

http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1002/nur.21466/full MacNeela, P., Scott, P. A., Treacy, M., Hyde, A., O`Mahony, R. (2012) A risk to

himself: Attitudes towards psychiatric patients and choice of psychosocial strategies among nurses in medical-surgical units. Research in nursing & health 35, 200-213.

Mavundla, T. R. (2000), Professional nurses’ perception of nursing mentally ill people in a general hospital setting. Journal of Advanced Nursing, 32(6), ss. 1569–1578

http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1046/j.1365-2648.2000.01661.x/full

Nationalencyklopedin (2017) Somatisk. Hämtad den 24 november ,från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/somatisk

Poggenpoel, M, Myburgh, C.P.H & Morare, M.N. (2011) Registered nurses´

experiences of interaction with patients with mental health challenges in medical wards in Johannesburg. Journal of Nursing Management, 19, ss. 950-958.

Plant, L. D. och White, J. H. (2013) Emergency room psychiatric services: a qualitative study of nurses' experiences. Issues in Mental Health Nursing, 34, 240-248.

(20)

Reed, F, och Fitzgerald, L (2005), 'The mixed attitudes of nurse's to caring for people with mental illness in a rural general hospital', International Journal Of Mental Health

Nursing, 14(4), ss. 249-257

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

Sharrock, J. och Happell, B (2006) Competence in providing mental health care: a grounded theory analysis of nurses’ experiences. Australian Journal of Advanced

Nursing, 24(2), ss. 9-15

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/docview/236182280?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&acco untid=9670 [2017-10-30]

Socialstyrelsen (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer- svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2017-10-31] Socialstyrelsen (2012) Samsjuklighet. http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Samsjuklighet/Sidor/default.aspx [2017-10-30]

Socialstyrelsen. (2011a). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –

diabetes (Artikelnr 2011-2-5 ). Från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18237/2011-2-5.pdf Socialstyrelsen. (2011b). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –

stroke (Artikelnr 2011-5-3 ). Från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18320/2011-5-3.pdf Socialstyrelsen. (2011c). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –

akut hjärtinfarkt (Artikelnr 2011-6-15 ). Från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18363/2011-6-15.pdf Socialstyrelsen. (2011d). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –

cancer (Artikelnr 2011-6-22 ). Från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18370/2011-6-22.pdf Socialstyrelsen. (2016) Vad är psykisk ohälsa?

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx [2017-10-30]

Vogel, D.L, Bitman, R.L, Hammer, J.H (2013) Is stigma internalized? The longitudinal impact of public stigma on self-stigma. Journal of counseling psychology. 60, (2). ss. 311-316.

(21)

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/docview/1289468356/fulltext/D87B45C322E849A 4PQ/2?accountid=9670 [2017-11-08]

World Health Organization (2003) Investing in mental health.

http://www.who.int/mental_health/media/investing_mnh.pdf [2017-10- 31] World Health Organization (2001) Mental disorders affect one in four people. http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/ [2017-11-23] World Health Organization (2013a) Mental health action plan 2013-2020.

http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/bw_version.pdf?ua=1 [2017-11-04]

World Health Organization (2013b) The European Mental Health Action Plan.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/194107/63wd11e_MentalHealth-3.pdf?ua=1 [2017-11-05]

World Health Organization (2017) WHO Mental Health Gap Action Programme

(mhGAP) http://www.who.int/mental_health/mhgap/en/ [2017-10-31]

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur.

Zolnierek, C.D och Clingerman, E.M (2012) A Medical–Surgical Nurse’s Perceptions of Caring for a Person With Severe Mental Illness. Journal of the American Psychiatric

Nurses Association, 18(4), ss. 226-235.

http://journals.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/abs/10.1177/1078390312446223 [2017-11-04]

Östlundh. L. (2012) Informationssökning. Friberg, F. (red). Dags för uppsats –

(22)

BILAGA 1

DATABAS SÖKORD RESULTAT UTVALDA

PsycINFO + peer review + 2000-2017

mental illness AND stigma AND nursing AND attitude AND Nurses AND Europe

2 1

Medline + peer review + 2000-2017

Co-morbid AND care AND mental illness AND Nurse

3 1 PsycINFO + peer review + 2000-2017 attitude, education nursing, mental health, nursing, rural hospitals

10 1

PsycInfo + peer review + 2000-2017

Mental illness AND Stigma AND nursing AND qualitative AND study AND Attitude AND Nurses 23 3 PsycINFO + peer review + 2000-2017

Stigma AND mental illness AND Mental health AND nursing AND study

(23)

BILAGA 2

Titel, Årtal,

Författare och

Tidskrift

Problem och

syfte

Metod

Resultat

Titel: A Medical– surgical nurse’s

perceptions of caring for a person with severe mental illness.

Författare: Zolnierek, C.

D. & Clingerman, E.M.

Årtal: 2012

Tidskrift: Journal of the

American Psychiatric Nurses Association Land: USA Undersöka en medicinskkirurg isk sjuksköterskas uppfattning av att vårda en patient med allvarlig psykisk sjukdom På en allmän vårdavdelning Metod: En fallstudie med kvalitativ deskriptiv design. Urval: Ändamålsriktat, subjektivt bekvämlighetsurval. Datainsamling: Semistrukturerad intervju. Analys: Induktiv-innehållsanalys. 4 teman framkom, sjuksköterskan upplevde mötet med en patient med psykisk ohälsa som negativt, främst på grund av att hon kände sig oförberedd och situationen gjorde henne frustrerad. Rutinerna som

sjuksköterskan var van vid att följa, blev störda och det uppstod viss moralisk press över sitt eget handlande.

Titel: A risk to himself:

Attitudes toward psychiatric patients and choice of psychosocial strategies among nurses in medicalsurgical units.

Årtal: 2012

Författare: MacNeela,P.

Scott,P. Treacy,M. Hyde,A. och O´Mahony R.

Tidskrift: Research in

Nursing & Health

Land:Irland

Undersöka vad för attityder som redan finns hos sjuksköterskor om psykiatriska patienter och hur dessa påverkar vården av dem på allmänna sjukhus Metod: Kvalitativ ansats. Urval:Ändamålsenlig, subjektivt. Datainsamling: Multimetod-design i fyra steg, de

deltagande fick bland annat “tänka högt” kring ett fiktivt case med en patient som flyttats från en psykiatrisk avdelning till en

medicinskkirurgisk och tre andra case. Sedan fick de beskriva ett liknade fall de varit om utifrån en intervjuguide. Analys: En fyrastegsanalys gjordes Två olika attityder identifierades, hos den ena och mest

övervägande attityden ansågs patienten som en risk för sig själv och andra på avdelningen. Den andra attityden var att patienten sågs som sårbar. De iakttagelser som gjordes i studien illustrerar utmaningen för sjuksköterskor som arbetar inom

medicinsk/kirurgisk avdelning att förbättra sin beredskap i vården för personer med psykisk ohälsa.

(24)

Titel: Assessment of

Factors That Influence Nurses´Attitudes Towards Mental Illness

Författare: Fradelos, E.

C., Velentza, O., Anastopoulou, K.,

Vasiliadi, E., Argyrou, P., Mitsi, D., Tsaras, K., Alikari, V.,

Papathanasiou, I.V., Zyga, S

Årtal: 2015

Tidskrift: Open Access

Library Journal Land: Grekland Syftet är att undersöka hur sjuksköterskors attityder ser ut mot patienter med psykiska sjukdomar och hur de står i relation till sjuksköterskans ålder, kön, utbildning och erfarenheter inom psykiatrin. Metod: Kvantitativ studie med enkäter Urval: 160 sjuksköterskor var med, både psykiatrisjukskötersko r och sjuksköterskor på somatiska avdelningar. Datainsamling: Frågeformulär med 51 frågor. De valde ett färdigt frågeformulär “opinion of mental illness” Analys: Dessa analyserades med hjälp av att dra slutsatser med inferentiell statistik och med korrelationsanalys. Sjuksköterskors ålder, utbildningsgrad och arbetsmiljö visades i artikelns resultat ha stor betydelse i hur attityderna mot patienter med

psykiska sjukdomar ser ut.

Titel: Competence in

providing mental health care: a grounded theory analysis of nurses' experiences. Författare: Sharrock, J. & Happell, B. Årtal: 2006 Tidskrift: Australian Journal of Advanced Nursing Land: Australien Undersöka och beskriva sjuksköterskor subjektiv upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa.

Metod: Grundad teori med kvalitativ ansats. Urval: Subjektivt och teoretiskt guidat urval. Datainsamling: Genom enskilda semistrukturerade intervjuer. Analys: Med hjälp av en konstant jämförande metod. De deltagande sjuksköterskorna saknar självförtroende i att vårda patienter med psykisk ohälsa. Även om utbildning gav dem generell kunskap på psykiatriska sjukdomar så upplever de sig inte kompetenta nog. Grundutbildningen i holism och helhetstänk utgjorde skillnader och det märktes.

Titel: Emergency room

psychiatric services: A qualitative study of nurses’ experiences. Författare: Plant, L., D. och White, J.H. Årtal: 2013

Tidskrift: Mental Health

Nursing Land: USA Undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenhet, upplevelser och känslor till att vårda patienter med psykisk ohälsa.

Metod: Induktiv med kvalitativ deskriptiv ansats. Urval: Genom ett snöbollsurval. Datainsamling: Intervjuer i fyra fokusgrupper och fältanteckningar. Analys: Innehållsanalys. Sjuksköterskorna kände en Maktlöshet över att vårda denna patientgrupp. Alla tyckte att de hade god kunskap oavsett ålder och erfarenhet när det kom till att bedöma patienter med fysiska besvär. Dock uppgav de, oberoende av ålder och erfarenhet, att när det kom till psykisk

(25)

ohälsa var det svårare att hjälpa och förstå om de sökte vård eller bara uppmärksamhet.

Sjuksköterskorna upplevde också att de inte fick bekräftelse på att

informationen som gavs uppfattades och att vården inte kändes koordinerad.

Titel: Professional

nurses' perception of nursing mentally ill people in a general hospital setting. Författare: Mavundla, T. R. Årtal: 2000 Tidskrift: Journal of Advanced Nursing Land: Sydafrika Undersöka och beskriva generella, professionella sjuksköterskors uppfattning utav att vårda patienter med psykisk sjukdom på ett tertiärt sjukhus i Durban Kvalitativ, undersökande, beskrivande och kontextuell konstruktion. Urval: Ändamålsenligt, subjektivt. Datainsamling: Två metoder användes, fenomenologisk semistrukturerade intervjuer och observationer med fältanteckningar. Analys: Innehållsanalys med hjälp av en oberoende granskare

Fyra teman framkom. Sjuksköterskornas attityder till att vårda psykiskt sjuka patienter var allmänt negativ och den påverkade även hur de vårdade patienterna. De sjuksköterskor med en negativ självuppfattning tyckte att de saknade kunskap hur de skulle bemöta och vårda patienten. För att kunna bilda en positiv

självuppfattning tyckte sjuksköterskorna att det krävdes mer kännedom och terapeutiska

kunskaper för att kunna hantera patientgruppen rätt.

Titel: Registered nurses'

experiences of interaction with patients with mental health challenges in medical wards in Johannesburg. Författare: Poggenpoel, M. Och Myburgh, C. P. H. och Morare, M.N. Årtal: 2000 Tidskrift: Journal of Nursing Management Land: Sydafrika Undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter av mötet och av att vårda patienter med psykiska svårigheter på medicinska avdelningar i Johannesburg Metod: Kvalitativ ansats. Urval: Subjektivt kvoturval. Datainsamling: Individuella djupgående, fenomenologiska intervjuer gjordes. Analys: Dataanalys med öppen kodning.

Resultatet presenteras i 3 teman. Olika grad av frustration påvisades då sjuksköterskorna inte upplevde kontroll över situationen. Deltagande ville gärna bara vårda de med fysiska problem. Brist på kunskap fick

sjuksköterskorna att uppleva rädsla och viss kaos i mötet med

patienterna med psykiska svårigheter. De uppfattade sin arbetsmiljö som farlig

(26)

och var rädda för deras egen och patienters säkerhet.

Titel: The mixed

attitudes of nurse’s to caring for people with mental illness in a rural general hospital

Författare: Reed, F. och

Fitzgerald, L.

Årtal: 2005

Tidskrift: International

Journal of Mental Health Nursing Land: Australien Syftet med studien är att utforska sjuksköterskor på landsbygdens attityder och hur det påverkar omvårdnaden samt om utbildning stöd och erfarenhet förändrar det. Metod: Kvalitativ deskriptiv ansats. Urval: Genom ett stratifierat, randomiserat urval. Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. Analys: Innehållsanalys.

Det framgick i studien att många sjuksköterskor upplever rädsla och oro i samband med att behandla patienter med psykisk ohälsa då de inte har någon erfarenhet eller utbildning i hur det bäst ska göras.

References

Related documents

Nyckelord: bassängträning, depression, fibromyalgi, livskvalitet, smärta Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för sjukgymnastik.. Fristående

I det 80-100 åriga beståndet bortgallras dels "öfverskärmande träd som uppvuxit till god timmerdimension" samt "en mängd undertryckta och kronsvaga träd

3 University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden 4 University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT,

Första huvudkategorin handlar om hur det upplevs att insjukna i en sjukdom som diabetes typ 1. Barnen beskriver rädsla och oro. De flesta beskriver att de hört

Enligt resultatet är det vanligt att den utsatta kvinnan upplever en rädsla och misstro i relation till män efter våldtäkten. Det visade sig även att många kvinnor hade

of Infection in Developing Countries Undersöka följsamhet till handhygien hos vårdpersonal, observation före och efter patientkontakt samt undersöka vilka resurser som

(2016) där det framkommer att sjuksköterskor upplever patienter med psykisk ohälsa som opålitliga, farliga och vårdkrävande. Då studien speglar upplevelser av att möta en

Endast meios valdes ut för att se om eleverna kunde särskilja dessa åt, även om vissa elever helgarderade sig i enkäten och beskrev processerna för båda, vilket visar att

Männen sätter gränser med våldet och menar att de måste göra detta för att uppfostra kvinnan så hon lever upp till den bild mannen har av henne, dock kan kvinnan aldrig leva

förhållningssätt till patienten vilket har gett flera nya tankegångar om vad en kombinerad helhetssyn skulle få för effekt i samhället. Med tanke på alla kostnader både

Lärarna behöver skapa legitimitet för sitt arbete inte bara i relation till staten och den bredare allmänheten, utan också i relation till andra yrkesgrupper inom skolan, inte

Bristande delaktighet från de närstående berodde oftast på att sjukvårdspersonalen inte efterfrågat deras åsikter, de önskade att sjukvårdspersonalen inbjöd till samtal

Begreppet psykisk ohälsa används i vissa sammanhang för psykiska symtom som visserligen kan vara mer eller mindre plågsamma för symtombäraren, men ändå inte så uttalande att de

By drawing on feminist explorations of female em- bodiment, it discerns how young women make sense of their ‘atypical’ sex development and discusses how the women position their

Our aim was therefore to investigate how the perfusion in scalds in children (as measured by LSCI) changes during the first 15 days after the injury, and how this relates to

Förskolepedagogerna var helt övertygade om att en anmälan skulle skada relationen till föräldrarna och att det skulle leda till att barnet fick det sämre än det redan hade det

Vi vill ge läsaren en förståelse för diagnosen autism samt ta reda på vad som krävs av pedagoger för att ge elever med autism en likvärdig grundskoleutbildning, eftersom den

Dessa program har till ungefär 80-95% givit positiva resultat för personer i arbetsför ålder med just sikte på återgång i arbete.. Det saknas dock resultat för individer över

Endast två samlingsprov av lax underskrider gränsvärdet och dessa är från Egentliga Östersjön, övriga ligger mellan 6,7 och 12,5 pg PCDD/F-PCB-TEQ 2005 /g fisk (Figur

Vissa livsmedel har till exempel större behov av att förvaras kallt än andra och för konsumenten kan det därför vara lämpligt att mäta temperaturen i olika delar av kylskåpet

Collectively owned traffic information company Traffic information expert Male Face-to-face Public train company Head of traffic management Male Face-to-face Regional public

The market research consists of findings about Sweden as a country and the gathered information regarding Swedish interior doors industry’s competitive structure,