Vibrationsmätning på skördare

12 

Full text

(1)

8612080

Richard Uusijärvi

Vibrationsmätning

på skördare

Trätekni kCentru m

I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G

(2)

R i c h a r d Uusijärvi V I B R A T I O N S M Ä T N I N G PÄ S K Ö R D A R E TräteknikCentrum, R a p p o r t P 8612080 N y c k e l o r d

fores t management

harvester

harvesting

harvesting equipment

vibration

vibrational properties

vibrational testing

S t o c k h o l m december 1986

(3)

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

S i d

SAMMANFATTNING 3

(4)

SAMMANFATTNING

En k o n s t r u k t i o n s d e t a l j belägen på en s k o g s m a s k i n är u t s a t t för mycket v a -r i e -r a n d e påkänninga-r. Fö-r a t t s t u d e -r a i n v e -r k a n av v i b -r a t i o n e -r h a -r T-rätek- Trätekn i k C e Trätekn t r u m företagit eTrätekn pilotfältstudie på eTrätekn skördare, v a r v i d a c c e l e r a t i o -nen i t r e r i k t n i n g a r mätts upp med a c c e l e r o m e t e r p l a c e r a d på t r e ställen:

- På m a s k i n c h a s s i t u n d e r förarhytten, se f i g u r 1 . På b e a r b e t n i n g s e n h e t e n , se f i g u r 4.

- På fälldonet, se f i g u r 7.

De inmätta a c c e l e r a t i o n e r n a h a r utvärderats i en f r e k v e n s a n a l y s a t o r , d e s s -utom h a r den m a x i m a l a a c c e l e r a t i o n s a m p l i t u d e n mätts upp.

RESULTAT

De största a c c e l e r a t i o n s a m p l i t u d e r n a , ± 70 g, uppträder på b e a r b e t n i n g s e n h e t e n p a r a l l e l l t med stammens m a t n i n g s r i k t n i n g . På fällhuvudet är a c c e l e r a

-t i o n e n ungefär hälf-ten så s -t o r o c h på c h a s s i -t ca en -t i o n d e l så s -t o r som på b e a r b e t n i n g s d e l e n .

Toppen på f r e k v e n s s p e k t r a är 5 kHz på b e a r b e t n i n g s d e l e n , 3 kHz på fällhuvu-d e t samt 1 kHz på c h a s s i t v i fällhuvu-d h y t t e n .

Mätningen utfördes med en t r i a x i e l l a c c e l e r o m e t e r t y p 4340 B r u e l & K j e r som s k r u v a d e s f a s t i de p u n k t e r mätningarna g j o r d e s . Förstärkning av g i v a r -s i g n a l e n g j o r d e -s i två e n k a n a l i g a laddning-sför-stärkare t y p 2635

B r u e l & K j e r .

För i n s a m l i n g o c h l a g r i n g av mätvärdena användes en bärbar b a t t e r i b a n d s p e -l a r e P a n a s o n i c t y p NV-180 samt en 2 - k a n a -l s d i g i t a -l a u d i o p r o c e s s o r T e c h n i c s SV 100.

V i d utvärderingen av mätvärdena användes d e l s en f r e k v e n s a n a l y s a t o r t y p HP 3582 A för erhållande av f r e k v e n s s p e k t r a , d e l s e t t d i g i t a l t m i n n e s o s c i l l o s c o p e t y p N i c o l e t E x p l o r e r I I I för uppmätning av den m a x i m a l a a c c e

(5)

-l e r a t i o n e n . En HP 8 5 - d a t o r med p -l o t t e r HP 7470 A s v a r a d e för p r e s e n t a t i o n e n av f r e k v e n s - a m p l i t u d d i a g r a m m e n samt t i d - a m p l i t u d d i a g r a m m e n .

T o t a l t u p p a r b e t a d e s 12 g r a n a r med t o t a l t 22 f r e k v e n s s p e k t r a som följd. Träddiametrarna v i d rotskäret v a r i e r a d e m e l l a n 13 och 40 cm.

På g r u n d av den begränsade mängden mätningar k a n e n d a s t några y t l i g a s l u t -s a t -s e r d r a -s :

* Under de omständigheter som rådde v i d provtillfället erhölls a c c e l e r a -t i o n s a m p l i -t u d e n ± 70 g i -trädrik-tningen på d e -t a l j e r f a s -t förbundna med b e a r b e t n i n g s d e l e n , ± 30 g på fällhuvudet, och i trädriktningen, samt ± 7 g på c h a s s i t u n d e r h y t t e n , i v e r t i k a l l e d .

* På c h a s s i t u n d e r h y t t e n uppmättes maximala a c c e l e r a t i o n s a m p l i t u d e n v e r -t i k a l -t , 2/3 av denna a m p l i -t u d uppmä-t-tes h o r i s o n -t e l l -t å-t s i d a n och 1/3 av a m p l i t u d e n h o r i s o n t e l l t i trädriktningen.

* På fällhuvudet råder ungefär samma a c c e l e r a t i o n s a m p l i t u d v e r t i k a l t samt h o r i s o n t e l l t i trädets fälIriktning, medan a c c e l e r a t i o n e n h o r i s o n t e l l t vinkelrätt mot trädets fällriktning är ungefär hälften så s t o r .

* A c c e l e r a t i o n s a m p l i t u d e n på b e a r b e t n i n g s d e l e n vinkelrätt mot trädrikt-n i trädrikt-n g e trädrikt-n , både h o r i s o trädrikt-n t e l l t o c h v e r t i k a l t , är uträdrikt-ngefär 2/3 av m o t s v a r a trädrikt-n d e a m p l i t u d i trädriktningen.

* F r e k v e n s s p e k t r a t g e r t o p p a r r u n t 3 kHz för fällhuvudet, 5 kHz för b e a r -b e t n i n g s d e l e n samt 1 kHz för c h a s s i t v i d h y t t e n . S k i l l n a d e r m e l l a n x-, y- och z - k o m p o s a n t e r är e j s i g n i f i k a n t a .

(6)

F i g u r 1 . A c c e l e r o m e t e r n p l a c e r a d på m a s k i n c h a s s i t u n d e r förarhytten (acce-l e r o m e t e r n är d e t (acce-l i (acce-l (acce-l a föremå(acce-let i änden på s (acce-l a d d e n ) .

Mätriktningarna är: ( 1 ) V e r t i k a l t

( 2 ) H o r i s o n t e l l t i m a s k i n e n s längdriktning

(7)

M a s k i n c h a s s i t u n d e r h y t t e n

F i g u r 2. T i d - a m p l i t u d k u r v a som v i s a r största uppmätta u t s l a g e t v e r t i k a l t på m a s k i n c h a s s i t u n d e r h y t t e n . 10 mV m o t s v a r a s av a c c e l e r a t i o n e n 1 m/s2, således en a c c e l e r a t i o n på ± 4 g. F i g u r 3. Frekvensfördelning: h y t t v e r t i k a l t .

CH A: 80.0 mV FS

MKR: 62. 2 mV

\ O Hz

MKR: 920 Hz

10.0 mV/DIV

5 KHz /

BW: 40.0 Hz

(8)

F i g u r 4. A c c e l e r o m e t e r n p l a c e r a d på b e a r b e t n i n g s e n h e t e n . Mätriktningarna är:

( 1 ) V e r t i k a l t

( 2 ) H o r i s o n t e l l t i trädriktningen

(9)

B e a r b e t n i n g s e n h e t e n V o l t

+0,5

-0.5

• o . e

F i g u r 5. T i d a m p l i t u d k u r v a som v i s a r största uppmätta u t s l a g e t på h e a r h e t -n i -n g s e -n h e t e -n i trädrikt-ni-nge-n. 1 mV m o t s v a r a s av a c c e l e r a t i o -n e -n 1 m/s2, således en a c c e l e r a t i o n på d r y g t ± 70 g. F i g u r 6. Frekvensfördelning: b e a r b e t n i n g s d o n i trädriktningen.

CH B: 400 mV FS 50.0 mV/DIV

MKR: 218 mV

1

\ »i

il

i

vy

W

f\ W

1

\ O Hz

MKR: 5 040 Hz

10 KHz /

BW: 80.0 Hz

(10)

6 U

F i g u r 7. A c c e l e r o m e t e r n p l a c e r a d på fästet t i l l fälldonet. Mätriktningarna är:

( 1 ) H o r i s o n t e l l t och ( 2 ) v e r t i k a l t i trädets fällriktning ( 3 ) Vinkelrätt mot fällriktningen.

(11)

10 Fälldon V o l t + 2 - 2 40. O

F i g u r 8. T i d - a m p l i t u d k u r v a som v i s a r största uppmätta u t s l a g e t v e r t i k a l t på fälldonet. 10 mV m o t s v a r a s av a c c e l e r a t i o n e n 1 m/s^, således en a c c e l e r a t i o n på ± 30 g.

CH A: 400 mV FS

MKR: 231 mV

50.O mV/DIV

F i g u r 9. Frekvensfördelning: fälldonet v e r t i k a l t .

1

1

11

II

1

%

1^

1

n

I*

r

1

M l

\ O Hz

MKR: 3 120 Hz

5 KHz /

BW: 40. O Hz

(12)

Detta digitala dokument

skapades med anslag från

Stiftelsen Nils och Dorthi

Troédssons forskningsfond

Trätekn i kCent ru m

I N S l l l l 11 1 l ( ) R I R A I I . K N i S K l O k S K M N l ,

Box 5609,114 86 STOCKHOLM Åsenvägen 9, 552 58 JÖNKÖPING Box 354, 931 24 SKELLEFTEÅ

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 Telefon: 036-12 60 41 Besöksadress: Bockholmsvägen 18

Telefon: 08-14 53 00 Telefon: 0910-881 40

Telex: 144 45 tratek s Telex: 650 31 expolar s

Telefax: 08-11 61 88 Telefax: 0910-889 88

Huvudenhet med kansli

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :