Utveckling av en webbaserad donationstjänst för företag  som involverar medarbetarna i processen

56  Download (0)

Full text

(1)

Institutionen för datavetenskap

Department of Computer and Information Science

Examensarbete

Utveckling av en webbaserad donationstjänst för företag som

involverar medarbetarna i processen.

av

Martina Eksmo och Linus Talltjän

LIU-IDA/LITH-EX-G—14/021--SE

2014-05-27

Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings universitet 581 83 Linköping

(2)

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP

DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE

Utveckling av en webbaserad

donationstjänst för företag som

involverar medarbetarna i processen

LIU-IDA 2014-05-27

LINKÖPINGS UNIVERSITET SE-581 83 LINKÖPING, SWEDEN

(3)
(4)
(5)
(6)

Innehållsförteckning

1. Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 Syfte 7 1.3 Forskningsfrågor 7 1.4 Avgränsningar 8 1.5 Struktur 8 2 Teoretisk bakgrund 9 2.1 Altruism 9 2.2 Imperfekt altruism 9 2.3 Motivation 10

2.4 Inre och yttre motivationsfaktorer 11

2.5 Maslows motivationsteori 11 2.6 CSR 13 3. Metod 15 3.1 Arbetsprocess 15 3.2 Målinriktad designprocess 15 3.3 Intervju 17 3.4 Scenario 19 3.5 Kravspecifikation 19 3.6 Prototyp 20 3.7 Användbarhetstest 21 3.8 Analys 22 3.9 Validitet 23 4. Resultat 24 4.1 Scenario 24 4.3 Kravspecifikation 24 4.4 Prototyper 25 4.5 Företagsgåvan 32 4.6 Användartest 37 4.7 Intervju 39 4.8 Utvärdering 41 5 Avslutande del 43 5.1 Diskussion 43 5.2 Metodkritik 44 5.3 Slutsats 45

5.4 Förslag till fortsatta studier 45

Referenslista 46

Bilagor 48

Bilaga 1 - Intervju 1 48

Bilaga 2 - Intervju 2 49

(7)
(8)

1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte

(9)

1.4 Avgränsningar

(10)

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Altruism

(11)

2.3 Motivation

2.3.1 Enskilda människan

2.3.2 Företaget

(12)

2.4 Inre och yttre motivationsfaktorer

2.5 Maslows motivationsteori

(13)

2.5.2 Trygghetsbehov

2.5.3 Behov av gemenskap

2.5.4 Behov av uppskattning

(14)

2.6 CSR

(15)
(16)

3. Metod

3.1 Arbetsprocess

3.2 Målinriktad designprocess

(17)

3.2.2 Bakgrundsstudier

3.2.3 Modellering

(18)

3.2.5 Ramverksdesign

3.2.6 Detaljdesign

3.2.7 Implementeringsstöd

(19)
(20)

3.4 Scenario

3.5 Kravspecifikation

3.5.1 Databehov

3.5.2 Funktionella behov

(21)

3.5.4 Begränsningar

3.6 Prototyp

(22)

3.7 Användbarhetstest

(23)
(24)
(25)

4. Resultat

4.1 Scenario

4.2.1 Scenariot

4.3 Kravspecifikation

(26)

4.3.2 Produktegenskaper

4.3.3 Begräsningar

4.4 Prototyper

4.4.1 Div-prototyp Wizard

(27)
(28)

4.4.2 Div-prototyp Meny

Denna prototyp är en variation på en förloppsindikator och består av en symbol som blir mer ifylld i takt med att användaren fyller i information inom flera lämpliga kategorier. Dessa nås genom knappar placerade på samma sida som förloppsindikatorn. När användaren har fyllt i en kategori grönmarkeras knappen för denna kategori och förloppsindikatorn blir ifylld med en viss procentsats. Om en kategori inte är helt ifylld eller om något fel har upptäckts i den inmatade datan blir knappen röd istället. När samtliga kategorier är ifyllda på ett korrekt sätt och förloppsindikatorn står på 100 % går det att trycka på en “Klar”-knapp som är oklickbar fram tills sessionen är slutförd (se Figur 8. Meny). Denna lösning ger användaren större frihet i

navigeringen än en wizard men risken är att användaren missar ett steg i processen och sedan måste gå tillbaka och genomföra ändringar.

Förloppsindikatorn

(29)

Knapparna

(30)

Modalpanel

Historik

(31)
(32)
(33)

4.5 Företagsgåvan

(34)

4.5.2 Uppgifter

(35)

4.5.4 Summa

(36)
(37)

4.5.6 Meddelande

4.5.7 Spara ändring och nästa

(38)

4.5.9 Förhandsvisning

4.5.10 Betalningsstatus

(39)
(40)

4.7 Intervju

Funktioner

Koncept

(41)

Välgörenhetsorganisationer

Motivation

(42)
(43)

Ändringar • • • • • • •

(44)

5 Avslutande del

(45)
(46)

5.3 Slutsats

(47)
(48)
(49)

Bilagor

(50)
(51)

Bilaga 3 - Uppgifter

PERSON 1

PERSON 2

(52)

PERSON 4

PERSON 5

(53)
(54)
(55)
(56)

På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

Figure

Updating...

References

Related subjects :