• No results found

Metallsökning som hobby Motion 2020/21:2050 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Metallsökning som hobby Motion 2020/21:2050 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1146

Motion till riksdagen

2020/21:2050

av Roza Güclü Hedin (S)

Metallsökning som hobby

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om metallsökning som hobby och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att söka efter metallföremål med hjälp av metallsökare är en hobby för många. Den 1 januari 2018 infördes en avgift på 700 SEK för att ansöka om tillstånd att använda metallsökare. Det är länsstyrelserna som utfärdar tillstånden och hur de är utformade kan se olika ut på grund av till exempel hur fornlämningstätt ett län är.

I samtal med äldre och pensionärer som har detta som hobby i kombination med att röra sig så blir det tydligt att många av dem inte längre har råd efter införandet av av-giften.

I Sverige får man äga hur många metallsökare som helst men inte använda dem utan tillstånd. Sedan avgiften på 700 SEK tillkom har antalet sökta tillstånd minskat kraftigt men inte försäljningen av metallsökare. Det finns nyttor med att våra metallsökare fort-sätter som tidigare. Det främjar folkhälsan och metallskräp försvinner från stränder och andra ytor där det inte skall finnas. Jag vill med denna motion lyfta vikten av att under-lätta för dem som har metallsökande som hobby.

References

Related documents

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med