• No results found

Möjlighet att vara skriven i två kommuner Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjlighet att vara skriven i två kommuner Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion -

Motion till riksdagen

2019/20:1726

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Möjlighet att vara skriven i två kommuner

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras om att kunna vara folkbokförd/beskattas på två adresser och tillkännager detta för

regeringen.

Motivering

Förr så bodde vi oftast på samma ställe under hela vårt liv och vi var väldigt begränsade av dåliga kommunikationer. Men tiderna förändras och idag flyttar vi runt på ett helt annat sätt. Arbetsmarknaden gör också att vi veckopendlar mellan vår bostad och vår arbetsplats. Flertalet av oss har, på pappret, både permanent boende och ett fritids-boende. I verkligheten så tillbringar vi stora delar av vår tid i den s.k. fritidsbostaden. Detta gör att vi nyttjar den kommunala servicen på båda bostadsorterna men vi betalar endast skatt i en bostadsort.

Flertalet ”fritidsbostäder” ligger i mindre kommuner på landsbygden som måste tillhandahålla service men får ingen skatt för detta. Till viss del justeras detta med det kommunala skatteutjämningssystemet men det är inte tillräckligt för att ersätta dessa kommuner.

En översyn bör göras för att modernisera möjligheten att vara skriven, och skatta, i två olika kommuner. Då skulle lagen bli anpassad till dagens verklighet och inte som det såg ut i Sverige för många år sedan. Detta skulle också underlätta för de kommuner med många ”fritidsboende” som har höga kostnader för den kommunala servicen men låga skatteintäkter.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

a) De personer som ansvarar för företagsledningen för den systemansvarige för distributionssystemet får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt

Trots det talas det i rapporten att endast små företag får delta i Energigemenskaper. Det vänder sig Fastighetsägarna emot. Det återfinns ett faktafel i tabell 1 på sid 345

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Eva Melander Tell.. Verksjuristen Owe Hultin har

information och instruktioner ska överföras från aktieägaren via kontoförande institut för att uppfylla dessa initiativ. Kontoförande institut administrerar inte endast

Det bör därför införas en bestämmelse som innebär att sekretess gäller hos SPV för uppgifter om enskilds personliga förhållanden i ärenden om statliga

ArkDes ställer sig spontant positiva till Lantmäteriets förslag att det ska finnas en infrastruktur för nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner och att denna ska

Lantmäteriet, Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess den 30 september

Inflationen, som varit för hög, skulle bekämpas för att penningvärdet inte skulle urholkas och för detta behövde Riksbanken ett ökat formellt oberoende från politiska beslut?.

Vidare konstaterar Bankföreningen att kostnaderna för kontanthanteringen skulle minska om Riksbanken finansierar Bankomat AB:s sedellager med ett räntefritt lån, istället för att

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med