Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan - Myndigheten för yrkeshögskolan

Download (0)

Full text

(1)

1 (2) Datum: 2014-10-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Internet/E-post

Box 145 721 05 Västerås Ingenjör Bååths gata 19 Västerås 010-209 01 00 (vx) www.myh.se 021-13 20 16 (fax) info@myh.se Linda Wiklund, 010-2090114, 070-9533314, linda.wiklund@myh.se

Frågor och svar kring den regionala rapporten

Vad är regionala rapporten och varför gör vi den?

Innehållet i en ansökan är det som utgör grunden för myndighetens bedömning av vilka utbildningar som ska få ingå i yrkeshögskolan och beviljas statligt stöd. Ett av kriterierna för att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan är att den har en ur samhällssynpunkt lämplig regional placering. Den regionala rapporten tas fram för att utgöra ett av underlagen i myndighetens bedömningsarbete för att bevilja eller avslå

utbildningsansökningar.

Hur samarbetar vi med regionala aktörer då rapporten tas fram?

Myndigheten har etablerad kontakt med ansvariga för de regionala

kompetensplattformarna, till exempel inom ramen för olika regionala kompetensnätverk. Innehållet i rapporten baseras till stor del på enkätsvar och befintlig information från regionerna. De texter som tas fram till rapporten stäms alltid av med förträdaren för den regionala kompetensplattformen och följdfrågor ställs för att få mer detaljerad information.

Varifrån hämtar vi informationen i den regionala rapporten?

Innehållet i rapporten baseras till stor del på befintlig information från regionerna samt de enkätsvar som regionerna inkommer med. Dessutom ombeds de ansvariga för de regionala kompetensplattformarna att bedöma vilket behov av utbildningsplatser som finns i regionen på 3-5 års sikt. I rapporten används också statistik från Statistiska centralbyrån och från Myndigheten för yrkeshögskolan. I viss mån används även information från Arbetsförmedlingens länsprognoser.

Vilka frågor ställer vi till regionerna?

Två frågor ställs till regionerna:

1. Vad händer i er region, exempelvis särskilda satsningar eller händelser som skulle kunna påverka utvecklingen i regionen positivt och/eller negativt, som innebär att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft skulle kunna förändras i vissa branscher/yrkesområden/yrken på 3-5 års sikt? Ange vilka

branscher/yrkesområden/yrken som kan påverkas.

2. Hur bedömer ni att det redan beviljade utbildningsutbudet tillgodoser den efterfrågan som finns på utbildade inom yrkeshögskolan i er region de närmaste 3-5 åren? Som stöd för detta finns i bifogad Excelfil utbildningsutbudet med koppling till kommun, län och FA-region.

Finns det några begränsningar i informationen?

Att bedöma framtida efterfrågan på olika yrken och behovet av yrkeshögskoleutbildade är en komplex uppgift. Myndigheten är väl medveten om att det finns begränsningar i informationen, som gör att den måste tolkas med viss försiktighet. Olika regioner har också olika förutsättningar att ta fram och förse myndigheten med sådan information. För att myndighetens bild av de regionala behoven av yrkeshögskoleutbildningar ska bli så tydlig som möjligt, är det viktigt att regionerna har en god uppfattning om sitt framtida behov av arbetskraft och i synnerhet det behov av kompetens som yrkeshögskolan kan tillgodose. Det är också viktigt att myndigheten genom samverkan med regionerna håller

(2)

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (2) Datum: 2014-10-13

sig uppdaterad om deras uppfattning. Den information myndigheten har tillgång till, ger dock sammantaget en bild av behovet av yrkeshögskoleutbildning för den specifika regionen.

Hur gör myndigheten sin bedömning om ett behov inte är uttryckt i

den regionala rapporten men anordnare har skickat in en ansökan

som uttrycker ett behov?

I myndighetens handläggning av en ansökan är det alltid ansökan som är det viktigaste underlaget. Analyser, rapporter och andra underlag är tilläggsinformation. Om det skulle uppstå en situation där behovet inte står uttalat i den regionala rapporten, kan ansökan ändå i den samlade bedömningen visa på en så stor efterfrågan att den beviljas.

Figure

Updating...

References

Related subjects :