• No results found

Avtal LIA YH 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avtal LIA YH 2020"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yrkeshögskolan Halmsta AVTAL – LIA - FÖRSÄKRING Fr.o.m. augusti 2020

Anders Lövdahl anders.lovdahl@halmstad.se

Utbildningsledare YH Tel. 070-628 73 26

Skepparegatan 36

302 38 Halmstad www.yhhalmstad.se

Avtal

(originalet förvaras vid utbildningssäte –skola)

Yrkeshögskolan Halmstad / Lidköping Härmed intygas att

... ...

(studentens namn) (studentens person nummer)

kommer att genomföra LIA- ( lärande i arbetslivet ) praktik

fr. o. m. t. o. m. ... ... ... ... ... ... (år) (mån) (dag) (år) (mån) (dag) Vid ……… (företagets namn) ……… (företagets utdelningsadress) ……… (företagets besöksadress) ……… (ansvarige kontaktperson) ……… ……….

(tel. ansvarig kontaktperson) (e-postadress ansvarig kontaktperson)

... ... ... (underskrift kontaktperson företag) (underskrift ansvarig vid skola) (underskrift student)

... ... ...

(namnförtydligande) (namnförtydligande) (namnförtydligande)

... ... ...

(ort och datum) (ort och datum) (ort och datum)

För ytterligare information:

Utbildningsledare Anders Lövdahl, 070-628 73 26, anders.lovdahl@halmstad.se

Avtalet utgör underlag vid eventuella försäkringsfrågor. Därför är det viktigt att detta avtal är undertecknat och är aktuellt för innevarande praktikperiod.

Gällande försäkringsavtal (www.kammarkollegiet.se)

Personskada (Sverige) Ansvar (Sverige)

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet skade-ståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. En försäkrad persons självrisk vid varje skadehändelse är 500 kr.

Ersättning med anledning av en och samma skadehändelse lämnas sammanlagt med högst tio miljoner (10 000 000) kronor. Försäkringen gäller utan självrisk.

References

Related documents

Höörs kommun ansvarar för nya investeringar avseende lös egendom vilket den gemensamma nämnden finansierar inom tilldelad budget.. Informationstjänster och databaser som

Trygg Hansas vill- kor som möjliggör omprövning av det frivilliga åtagandet vid stämning ter sig oskäligt och krav på både tvist och anhängiggörande vid domstol

Har den skadelidande dessutom rätt till ersättning från andra försäkringar utgår ingen ersättning för kostnader eller

I uppsatsen förekommer en rad olika föremål som av författaren klassificerats som just vapen, dessa är: svärd, spjut, pilspetsar, yxor, vapenknivar samt sköldar.. Enbart den

Under de senaste fyra kvartalen, till och med tredje kvartalet 2020, ökade antalet påbörjade bostäder i Storstockholm med 8 procent jämfört med ett år tidigare.. I

Efter korta ge- nomgångar från Boverkets experter – inom områden som till exempel brandskydd, buller, energi, konstruktion, tillgänglighet och kontroll – har

Båda förslagen förutsätter att utformningsdelen av krav på lämplighet för sitt ändamål och krav på tillgänglighet och användbarhet flyttas från att prövas vid bygglov till

32 Det kan därmed konstateras att en del av arbetstidsregleringens intention genom åren varit att skydda arbetstagarna från att utnyttjas till för mycket arbete och

8 § Den som vill ha ersättning enligt denna lag ska, oavsett om vaccinet omfattas av försäkringen eller inte, anmäla sin skada till försäkringsgivaren inom tio år

Anhörigs sjukdom eller dödsfall (Läkarintyg eller dödsfallsintyg samt resebevis eller färdbiljett bifogas.). Väsentlig egendomsskada i bostaden på hemorten Vilket datum fick du

I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även det som sägs nedan i detta kapitel.. Det som där sägs om en kommun gäller också en region och

Sänd en person från organisationen till sjukhus för att stötta anhöriga samt föra information vidare till tävlingsledningen.. Kom ihåg att fråga anhöriga om nivå på

Förslaget innebär att den som i arbete smittas av covid-19 eller andra sjukdomar som har klassificerats som samhällsfarliga enligt smittskyddslagen omfattas

Viktigt: Om snöslungan rör sig när drivningsreglaget är i uppsläppt läge, ska du kontrollera drivkabeln (se Kontrollera och justera drivkabeln) eller lämna in snöslungan hos

För att gemenskapsrättens krav ska kunna upp- fyllas bör det bli möjligt att dra av utgifter som direkt hänför sig till inkomst som bygger på personlig verksamhet av begränsat

Concerning the impact of gender, Olsson and Hwang (2006) made a comparative study about mothers and fathers’ well-being and involvement in paid work and child- care when having

Om anmälan eller begäran om omprövning inte görs inom de tidsfrister som anges i 8 § och det inte finns synnerliga skäl för en senare anmälan eller begäran om omprövning enligt

Detta är av största vikt, inte enbart på grund av att ersättningen skall följa den verkliga förlusten så nära som möjligt, utan även för att det tydligt skall framgå

patientförsäkringen om skadan bedömts som en behandlingsskada enligt 6§1 st p. 1 PsL behandlingsskada är utslagsgivande för om en person skall få ersättning. När det gäller

must be carried out when human activities that might have an impact on the biological diversity are planned, e.g. This assess- ment should present what effects the activity is

Arbetstagaren eller annan ersättningsberättigad äger ej rätt till ersättning enligt ovanstående bestämmelser i den mån ersättning kan utges från stat, kommun,

Särskild ersätt- ning till äldre arbetstagare gäller anställda som har haft en tillsvidareanställning enligt AB med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal

När enbart löneuttaget läggs till grund för beräkningen av inkomstförlusten kan resultatet bli att den skadelidande inte alls har rätt till något skadestånd för