• No results found

Kvinnor och män i belysning handledning 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kvinnor och män i belysning handledning 2017"

Copied!
12
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kvinnor och män

i belysning

Västerbotten 2017

HANDLEDNING

(2)

1

Handledning: Kvinnor och män i belysning

Denna handledning är ett stöd för dig som undervisar niondeklassare eller gymnasieelever. Syftet med handledningen är att eleverna ska få en inblick i Sveriges jämställdhetspolitik samt de frågor som berör politikområdet. Handledningen inleds med ett avsnitt om förekommande begrepp inom

jämställdhetsområdet, därefter följer ett avsnitt om Sveriges jämställdhetspolitik. Handledningen presenteras i form av två olika valbara spår. Ett spår som följer de jämställdhetspolitiska delmålen och ett spår som följer de åtta teman som presenteras i statistikboken.

Begreppslista

Jämställdhet: Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.

Jämlikhet: Jämlikhet avser lika möjligheter, skyldigheter och rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället oavsett till exempel kön, funktion, etnicitet, ålder, könsidentitet, sexualitet etc. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen, medan jämlikhet är ett vidare begrepp som kan syfta på vilka grupper eller individer som helst.

Normer: Normer avser det ”normala” eller godtagna beteendet i ett sammanhang. Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem.

Kön: En beteckning som används för att skilja på individer beroende på vilken typ av könsceller de producerar. Tvåkönsnormen delar in människor i man och kvinna. Könsidentitet handlar om vilket kön en själv känner sig som, och är inte kopplat till hur ens kropp ser ut. Könsuppdelad statistik utgår vanligtvis från tvåkönsnormen och det är viktigt att poängtera att den typen av statistik osynliggör grupper såsom t.ex. de transpersoner som inte identifierar sig själva som varken man eller kvinna.

(3)

2

Sveriges jämställdhetspolitik

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Till det övergripande målet följer sex delmål: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den svenska jämställdhetspolitiken bygger på en förståelse att makt och kön görs och upprätthålls i alla delar av samhället. Kvinnor och män, flickor och pojkar, formas, påverkas och begränsas ständigt av könsstereotyper om hur vi förväntas vara eller inte vara och detta leder till en ojämn

maktfördelning mellan kvinnor och män. Ojämställdhet mellan kvinnor och män är resultatet av den sociala könsmaktsordning som vi alla ingår i, som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan könen. I detta sociala system är det mannen och det manliga som utgör normen och är överordnad medan kvinnor som grupp är underordnade. I samhället kan vi se detta genom att kvinnor generellt har svagare sociala, ekonomiska och politiska positioner. Den svenska jämställdhetspolitiken tar sikte på att förändra maktförhållandet mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden något som måste ske genom att ett maktperspektiv, som bygger på omfördelning och förändring av makt och resurser, genomsyrar allt jämställdhetsarbete oavsett område.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

(4)

3

Spår: Delmål

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Delmål 1 handlar bland annat om den fördelning makt som vårt demokratiska styrelseskick innefattar såsom jämn könsfördelning i det politiska styret av kommuner, landsting, regioner, riksdag och regering. Det omfattar också makt som representeras av företag, medier, trossamfund, folkbildning och utbildning etc. och att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att delta i det som formar våra föreställningar, tankar och idéer om oss själva och vårt samhälle.

Tips: Studera avsnittet om makt och inflytande på s. 60 – 64.

Förslag på diskussionsingångar

• Möjligheter, förutsättningar och hinder för att kunna påverka i samhället • Vad innebär makt och inflytande

(5)

4 Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Delmål 2 handlar om hur ekonomiska resurser, till exempel investeringar i utbildning, fördelas mellan kvinnor och män. Det kan handla om lönenivåer, arbetsvillkor och utbildningsnivå, men också om pensioner, sjukersättning och barnbidrag. Målet handlar även om möjligheten att påverka beslut om hur samhälleliga ekonomiska resurser fördelas. Målet omfattar också möjligheten att driva företag på lika villkor och åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken.

Tips: Studera avsnitten om förvärvsarbete på s. 32 – 48 och om inkomst på s. 49 – 53.

Förslag på diskussionsingångar

• Vilka resurser används av kvinnor respektive män

• Fördelar/konsekvenser för kvinnors respektive mäns liv utifrån fördelning av kapital • Åtgärder för att pengar likvärdigt ska investeras i, och nå, både kvinnor och män • Hur ska vi minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män

(6)

5 Delmål 3: Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Delmål 3 omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens

utbildningsverksamhet.

Tips: Studera avsnitten om utbildning på s. 17 – 24, om förvärvsarbete på s. 32 – 48 samt om inkomst på s. 49 – 53.

Förslag på diskussionsingångar

• Synliga mönster för kvinnor och mäns, flickor och pojkars studier och studieval

• Fördelar och konsekvenser av könsbundna utbildningsval för kvinnor och män, flickor och pojkar

(7)

6 Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Delmål 4 handlar om att både kvinnor och män ska ha möjligheten, rättigheten och skyldigheten att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Två exempel från detta område är vård av sjukt barn och anhörigomsorg av äldre.

Tips: Studera avsnittet om barn och familj på s. 25 – 31.

Förslag på diskussionsingångar

• Reflektera kring fördelningen i det egna hemmet och familjen

• Konsekvenser för kvinnor och män orsakade av en ojämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

• Hur kan samhällsmedborgare respektive makthavare agera för en jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

(8)

7 Delmål 5: Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmål 5 avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande

folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård.

Tips: Studera avsnittet om hälsa på s. 11 – 16.

Förslag på diskussionsingångar

• Reflektera kring möjliga scenarion inom området för vård och omsorg som skapar och upprätthåller ojämställd hälsa

• Konsekvenser för den enskilde individen av att kvinnor och män, flickor och pojkar inte erbjuds likvärdig vård

(9)

8 Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

I delmål 6 ingår mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, våldtäkt, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella övergrepp, prostitution och människohandel. I begreppet kroppslig integritet ingår också rätten att inte utsättas för sexistiska skämt, könsstereotyp eller sexistisk reklam och sexuella trakasserier.

Tips: Studera avsnittet om kriminalitet på s. 54 till s. 59.

Förslag på diskussionsingångar

• Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och män • Mönster i statistiken gällande brottsutsatthet

(10)

9

Spår: Tematiskt

Tema: Befolkning

Studera avsnittet om befolkning på s. 4 - 10.

Förslag på diskussionsingångar

• Fördelningen av kvinnor och män i kommunerna, i och utanför tätorter

• Orsaker bakom inflyttning och utflyttning i länet

• Antalet utrikesfödda kvinnor och män

Tema: Hälsa

Studera avsnittet om hälsa på s. 11 – 16.

Förslag på diskussionsingångar

• Reflektera kring möjliga scenarion inom området för vård och omsorg som skapar och

upprätthåller ojämställd hälsa

• Konsekvenser för den enskilde individen av att kvinnor och män, flickor och pojkar inte

erbjuds likvärdig vård

• Resonera kring vilka grupper som utöver könstillhörighet riskerar sämre hälsa

Tema: Utbildning

Studera avsnittet om utbildning på s. 17 – 24.

Förslag på diskussionsingångar

• Synliga mönster för kvinnor och mäns, flickor och pojkars studier och studieval

• Fördelar och konsekvenser av könsbundna utbildningsval för kvinnor och män, flickor

och pojkar

(11)

10

Tema: Barn och familj

Studera avsnittet om barn och familj på s. 25 – 31.

Förslag på diskussionsingångar

• Kvinnors och mäns användning av föräldraförsäkringen

• Antal hushåll där kvinnor och män bor med, respektive utan, barn

• Antalet äldre kvinnor och män med beviljad hemtjänst

Tema: Förvärvsarbete

Studera avsnittet om förvärvsarbete på s. 32 – 48.

Förslag på diskussionsingångar

• Antal förvärvsarbetande och arbetssökande kvinnor, män samt utrikesfödda personer

• Kvinnors och mäns yrkesval

• Kvinnors och mäns företagande

Tema: Inkomst

Studera avsnittet om inkomst på s. 49 – 53

Förslag på diskussionsingångar

• Orsaker bakom inkomstskillnader

• Fördelar/konsekvenser för kvinnors respektive mäns liv utifrån fördelning av kapital

• Åtgärder för att pengar likvärdigt ska investeras i, och nå, både kvinnor och män

(12)

11

Tema: Kriminalitet

Studera avsnittet om kriminalitet på s. 54 till s. 59.

Förslag på diskussionsingångar

• Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och män

• Mönster i statistiken gällande brottsutsatthet

• Upplevd risk för brottsutsatthet och faktisk utsatthet för brott

Tema: Makt och inflytande

Studera avsnittet om makt och inflytande på s. 60 – 64.

Förslag på diskussionsingångar

• Möjligheter, förutsättningar och hinder för att kunna påverka i samhället

• Vad innebär makt och inflytande

References

Related documents

38 Genus är till skillnad från det biologiska könet en social konstruktion som myntades av Yvonne Hirdman som också lanserade begreppen genussystem och genuskontrakt. 39

Slutsatsen av detta är att de skillnader i beteende mellan kvinnor och män som vi tycker oss kunna observera ofta är ”kontextberoende”; bete- endet speglar inte

Enligt grundlagen som diskuterades och antogs genom folkomröstning 1975 åtnjuter kvinnor och män samma rättigheter på alla områden, diskriminering p g a kön är förbjuden,

Även riskpreferenser bör spela en viktig roll för hur individer uppfattar en sådan situation, då ett konkret tävlingsmoment leder till att utfallet inte bara baseras på

Unlike the distinct differences observed in the disaggregation assays and the heat shock survival, all ΔclpB complemented with the M-domain variants of clpB showed similar

Det verkar som att en kvinnas talan utgör något slags hot och för att en kvinna ska tystas finns det vissa män som titulerar dessa kvinnor med ord som just kaxig, tjatig eller

Vi har också kommit fram till att enhetscheferna upplever det mer negativt än positivt att vara i minoritet i en kvinnodominerad ledningsgrupp där de indirekt

Från 1970-talet har kvinnors andel i riksdagen ökat stadigt (SCB 2018a) Forskningsfrågan är följande: på vilket sätt ändras andelen inlämnade motioner

(15) I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkta insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för

Andelen nominerade och valda kvinnor sjönk något i valet 2018 jämfört med 2014, andel nominerade var 2018 närmare 44 procent och valda närmare 48 procent, vilket är en minskning

Vår förhandstolkning var att barnen samtalar kring de olika mediefigurer de har på sina kläder samt ritar teckningar och leker lekar inspirerade från de filmer och spel

I stort sett alla respondenter (95 %) anser att de kompensatoriska hjälpmedlen underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter, därför borde det inte vara så svårt

När vi frågade flickorna om vad ordet populär betyder för dem, svarade de likartat ” alla tycker om en, vill vara med en och har många kompisar” Under diskussionen

I ett exempel taget från grundskolan är det ett vågspel för vägle- daren när denne varken får styra för mycket eller hålla en alltför stor distans till eleven.. Var vägledaren

• Hur menar pedagogerna i den obligatoriska särskolan att de får information om vad det finns för olika begåvningshjälpmedel och hur de kan användas i undervisningen.. •

A spatial risk factor that is associated with more crime, but not a higher risk for victimization after the population at risk has been taken into account, likely functions

Frågor vi ställde oss medan vi utförde den kvalitativa delen av undersökningen var: vilka ämnen prioriteras först, vilka intervjupersoner får mest plats i dessa inslag, vilka

Vi drar därmed slutsatsen att förskolepersonal är i behov av att samtala om ämnet barn som inte vill vara utomhus på förskolan i respektive arbetslag, eftersom det förekommer

Börja då arbeta för att din kom- mun eller ditt landskap ska underteckna Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå..

Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter

Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i

Omvårdnadsbidrag är ett bidrag till föräldrar vars barn på grund av en funktionsnedsättning har ett särskilt behov av omvårdnad och tillsyn. Merkostnadsersättning betalas ut