New Church of Christ the King and Frihamnen City

Download (0)

Full text

(1)

FRIHAMNEN

— STADSPLAN

ACEX-05-19-13 — GABRIEL DANIELSSON — RITSAL 3

SKALA 1 : 3000

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

(2)

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PLANRITNINGAR OCH SEKTIONER

SKALA 1 : 400

SKALA 1 : 400 SKALA 1 : 1000

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION I detta projekt har överblickbarhet och orienterbarhet varit av stor vikt

och fondmotiv av olika slag har varit viktiga att skapa. Dessa utgörs oftast av offentliga byggnader som kyrka, skola, skyskrapa eller dylikt längs en centralaxel.

Grönytor har sprängts in på olika ställen i stadsstrukturen för att ge närhet till parker för så många kvarter som möjligt. Olika parker får därmed olika karaktär på grund av sitt läge: lugnare parker ut mot vattnet till skillnad från de mer centrala.

Den dominerande bebyggelsestrukturen är kvarter med en genomsnittlig höjd på 6 våningar, men även parhusliknande stadshus och urbana radhus finns i stadsdelen i lugnare miljöer.

De flesta kvarter utformas för att möjliggöra verksamhetslokaler i bottenplan, men specifika kontorshus är primärt placerade längs med de båda

trafikerade lederna. Exploateringstal: 1,55

KORT BESKRIVNING

(3)

FRIHAMNEN

— NYA KRISTUS KONUNGENS KATOLSKA KYRKA

ACEX-05-19-13 — GABRIEL DANIELSSON — RITSAL 3

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

SITUATIONSPLAN — SKALA 1 : 1000

FÖRSAMLINGSHEM PLAN 2 — SKALA 1 : 200 FÖRSAMLINGSHEM PLAN 3 — SKALA 1 : 200

Den nya katolska kyrkan är placerad längst ut på en av Frihamnens tre ud-dar ut mot vattnet. Kyrkan i sig ämnar bli ett vackert fondmotiv i slutet av en axiell gata. Vägen till kyrkan bjuder på en sekvens av olika stadsrum; en breddad gata, en mer offentlig plats, en lugnare plats med växtlighet och vattenspegel (med ett litet baptisteri placerat i vattnet) och slutligen kyr-kan. Denna byggnad har ett semipri-vat kyrktorg markerat med kolonnader för permeabilitet ut mot kyrkparken. Kyrkans olika funktioner är separerade i tre olika byggnader: kyrka och två församlingshem. Det ena församlings-hemmet huserar kyrkcafé och kör-verksamhet medan det andra rymmer garage, verkstad, kontor, undervis-ningslokaler och ungdomsverksamhet. Huvudbyggnadens plan är konstru-erad enligt geometriska principer för proportioner enligt renässanslära. Un-der projektets gång har kontakt hållits med kyrkoherden för den nuvarande katolska kyrkan i Göteborg (Kristus Konungens) och ett önskemål var att rita ett kyrkorum som kan husera drygt 1000 personer på högtider men inte kännas ödslig de andra dagarna då till-strömningen per söndagsmässa (6st) kan väntas vara ca hälften.

Lösningen på detta var att göra en kyr-ka som, i fasta sittplatser, rymmer färre än 1000 personer samt att dela upp platserna på en cirkel (som fyller flest människor) och långskepp. Kolonna-der skärmar av och skapar mindre rymd men ändå ett högtidligt och mo-numentalt intryck.

Utformningen av koret har varit av särskild vikt och då basilikaformen inte var lämplig med tanke på önske-målet om att kyrkan inte ska kännas ödslig när det är låg tillströmning, blev lösningen en centraliserad plan. Trappor och gradänger bidrar till att skapa dramatik och tabernaklet och sakramentet placeras centralt på en upphöjd avsats framför vilken proces-sionskorset kan placeras eller heders-plats vid besök från kardinal utan att denne skymmer tabernaklet. Under tabernaklets avsats går en servicegång för ministranter med dold anslutning in mot sakristian.

Prästgården är baserad på en variation av en typiskt romerskt atrium/inner-gård med gemensamma ytor i bot-tenplan och prästbostäder på plan 2. Tvättrum, torkrum och dylikt huseras i källarplan.

KORT BESKRIVNING

FÖRSAMLINGSHEM PLAN 1 — SKALA 1 : 200

4 m² HWC 2 m²WC 2 m²WC 4 m² HWC 4 m² Toalett 108 m² Garage 51 m² Entréhall 9 m² Kontor Fastighetsskötare 10 m² Verktygsförråd 140 m² Samlingssal 100 p. 44 m² Verkstad alt. Förråd 8 m² Förråd 197 m² Café/Matsal 130 p. 3 m² Garderob 4 m² Toalett 11 m² Entré/In- utlast 17 m² Förvaring 10 m² Servering 51 m²Entré 12 m² In-/Utlast 10 m² Soprum 2 m²WC 2 m²WC 2 m²WC 4 m² HWC 1 m² Förråd 29 m²Kök 14 m² Kylförvaring 27 m² Cykelrum 29 m² Pausyta 6 m² Garderob 5 m² Förråd 11 m² Toalett 14 m²Hall 11 m² Servicerum Förråd8 m² 40 m²Butik 55 m²Rum 13 m² Servicerum 12 m²Förråd 7 m² Passage 7 m² Passage 6 m² Passage 23 m² Korridor 8 m² Passage 8 m² Passage

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION 4 m² HWC 2 m²WC 2 m² WC 4 m² HWC 4 m² Toalett 108 m² Garage 51 m² Entréhall 9 m² Kontor Fastighetsskötare 10 m² Verktygsförråd 140 m² Samlingssal 100 p. 44 m² Verkstad alt. Förråd 8 m² Förråd 197 m² Café/Matsal 130 p. 3 m² Garderob 4 m² Toalett 11 m² Entré/In- utlast 17 m² Förvaring 10 m² Servering 51 m² Entré 12 m² In-/Utlast 10 m² Soprum 2 m² WC 2 m² WC 2 m² WC 4 m² HWC 1 m² Förråd 29 m² Kök 14 m² Kylförvaring 27 m² Cykelrum 29 m² Pausyta 6 m² Garderob 5 m² Förråd 11 m² Toalett 14 m²Hall 11 m² Servicerum 8 m² Förråd 40 m² Butik 55 m² Rum 13 m² Servicerum 12 m² Förråd 7 m² Passage 7 m² Passage 6 m² Passage 23 m² Korridor 8 m² Passage 8 m² Passage

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5 m²Arkiv 17 m² Kontor 13 m² Kontor 13 m² Kontor 19 m² Kontor Kyrkoherde 7 m² Kopieringsrum Garderob4 m² 26 m² Matplats 26 m² Kontorslandskap 3p. 6 m² Pentry 4 m²WC 12 m² Kontor Kanslist 7 m² Garderob 3 m² Toalett 2 m²WC 2 m²WC 7 m² Toalett 47 m² Föreläsningssal 26 m² Konferensrum 3 m² Förråd 2 m² Förråd 216 m² Repetitionslokal Körsal 23 m² Förråd 9 m² Kontor 3 m² Förråd 28 m² Pausrum 36 m² Övningssal 32 m² Övningssal 26 m² Övningssal alt. Förråd 34 m² Pausyta 29 m² Grupprum 25 m² Grupprum 2 m²WC 2 m²WC 5 m² Toalett 21 m² Entré Expedition 22 m² Kök/Fikarum 45 m² Pausyta Expedition 17 m²Hall 14 m² Entréhall 4 m² Förråd 8 m² Kopieringsrum 48 m² Kommunikationsyta 17 m² Korridor 7 m² Entré 21 m² Korridor 16 m² Korridor PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION 5 m² Arkiv 17 m² Kontor 13 m² Kontor 13 m² Kontor 19 m² Kontor Kyrkoherde 7 m² Kopieringsrum 4 m² Garderob 26 m² Matplats 26 m² Kontorslandskap 3p. 6 m² Pentry 4 m² WC 12 m² Kontor Kanslist 7 m² Garderob 3 m² Toalett 2 m² WC 2 m² WC Toalett7 m² 47 m² Föreläsningssal 26 m² Konferensrum 3 m² Förråd 2 m² Förråd 216 m² Repetitionslokal Körsal 23 m² Förråd 9 m² Kontor 3 m² Förråd 28 m² Pausrum 36 m² Övningssal 32 m² Övningssal 26 m² Övningssal alt. Förråd 34 m² Pausyta 29 m² Grupprum 25 m² Grupprum 2 m² WC 2 m² WC 5 m² Toalett 21 m² Entré Expedition 22 m² Kök/Fikarum 45 m² Pausyta Expedition 17 m²Hall 14 m² Entréhall 4 m² Förråd 8 m² Kopieringsrum 48 m² Kommunikationsyta 17 m² Korridor 7 m² Entré 21 m² Korridor 16 m² Korridor PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

18 m²Hall 54 m² Stort Klassrum 40 m² Litet Klassrum 43 m² Litet Klassrum 71 m² Matsal och Kök 69 m² Takterrass 2 m²WC 2 m²WC 54 m² Ungdomslokal 50 m² Ungdomslokal 7 m² Förråd 79 m² Rotunda 34 m² Förvaring 62 m² Läktare 71 m² Förvaring 43 m² Förvaring 42 m²

Hall Till Läktare Pausyta51 m²

2 m²WC 2 m²WC 18 m² Omklädningsrum Kör 15 m² Omklädningsrum Kör 11 m² Duschrum 7 m² Duschrum 13 m² Passage 6 m² Korridor

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

18 m²Hall 54 m² Stort Klassrum 40 m² Litet Klassrum 43 m² Litet Klassrum 71 m² Matsal och Kök 69 m² Takterrass 2 m² WC 2 m² WC 54 m² Ungdomslokal 50 m² Ungdomslokal 7 m² Förråd 79 m² Rotunda 34 m² Förvaring 62 m² Läktare 71 m² Förvaring 43 m² Förvaring 42 m² Hall Till Läktare

51 m² Pausyta 2 m² WC 2 m² WC 18 m² Omklädningsrum Kör 15 m² Omklädningsrum Kör 11 m² Duschrum 7 m² Duschrum 13 m² Passage 6 m² Korridor

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

(4)

PLANER OCH SEKTION

ACEX-05-19-13 — GABRIEL DANIELSSON — RITSAL 3

PLAN 1 — SKALA 1 : 200 58 m² Kapell 58 m² Kapell 20 m² Samtalsrum 83 m²Kor 17 m² Passage 49 m² Sakristia 18 m² Kontor Kyrkoherde 18 m² Kontor Kaplan 17 m² Entréhall 11 m² Passage 11 m² Passage 5 m² Vinförråd Säkerhetsförvaring5 m² 32 m² Trädgård 29 m² Mötesrum 29 m² Matsal 54 m² Narthex 13 m² Möbelförråd 4 m² Badrum 2 m² Förråd 2 m² Förråd 4 m² Klädkammare 4 m² Klädkammare 23 m² Förrum/Samlingsrum 5 m² Förråd Ljus 5 m² Städförråd 32 m² Vardagsrum 8 m² Passage 17 m²Kök 15 m² Matplats 8 m² Passage 69 m² Korridor 23 m² Passage 2 m² Skafferi 4 m² Biktbås 4 m² Biktbås 20 m² Biktkapell 4 m² Biktbås 4 m² Biktbås 7 m² Förråd Förråd7 m² 4 m² HWC 2 m²WC 2 m²WC 6 m² Toalett 3 m² Städförråd 6 m² Förråd

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

SEKTION — SKALA 1 : 200

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5 m² Badrum 7 m² Sovrum 2 m² Entré 4 m² Kök 17 m² Vardagsrum 5 m² Badrum 17 m² Vardagsrum 7 m² Sovrum 4 m² Kök 2 m² Entré 48 m² Takterrass 5 m²WC 2 m² Klädkammare 9 m² Sovrum 4 m² Kök 24 m² Vardagsrum 5 m² Badrum 24 m² Vardagsrum 4 m² Kök 9 m² Sovrum 2 m² Klädkammare 7 m² Sovrum 5 m²Kök 5 m² Badrum 17 m² Vardagsrum 4 m² Entré 3 m² Städförråd 2 m² Förråd 32 m² Omklädningsrum Ministranter 15 m² Passage 15 m² Passage

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

(5)

FASADER OCH PERSPEKTIV

ACEX-05-19-13 — GABRIEL DANIELSSON — RITSAL 3

FASAD SYDÖST OCH NORDVÄST — SKALA 1 : 200

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

FASAD SYDVÄST — SKALA 1 : 200

FASAD NORDÖST — SKALA 1 : 200PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

(6)

VÄGGSEKTION

ACEX-05-19-13 — GABRIEL DANIELSSON — RITSAL 3

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

VÄGGELEVATION OCH SEKTION — SKALA 1 : 20

15 TERRAKOTTAPLATTOR 5 BRUK 10 ASFALTMASTIX 5 POLYMERASFALTSMATTA FALLBETONG 50 BETONG 100×3 CELLPLASTISOLERING 200 ARMERAD BETONGPLATTA 5 BRUK 10 MOSAIKPLATTOR INBYGGT VATTENAVLOPP 150 KALKSTEN 250 ARMERAD BETONG 150 PERLIT 200 KALKSTEN 22 MARMORPLATTOR 5 BRUK 300 BETONGPLATTA 5 BRUK 15 MOSAIKPLATTOR 22 MARMORPLATTOR 5 BRUK BETONGPLATTA 125×3 CELLPLASTISOLERING MAKADAM FIBERDUK

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :