• No results found

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen"

Copied!
5
4
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2021-01-07 N2021/00041 I 2 1 bilaga Näringsdepartementet Se bilagan

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova), Myndig-heten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att gemensamt ta fram ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala

struktur-omvandlingen. Vinnova ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Programmet ska bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i hela landet, en högkvalitativ forskning som stödjer innovationssystemet och som möter samhällsutmaningarna samt en effektiv, tillgänglig och öppen offentlig förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Förslaget om ett

strategiskt program ska skapa förutsättningar för att bl.a.:

− svenska aktörers förmåga och kunskaper inom avancerad digital teknik och datadrivna affärsmodeller utvecklas, med säkerhet och hållbarhet som integrerade perspektiv,

− insatser inom tillämpad forskning och innovation, testbäddar, infrastruktur, datadelning, kompetensförsörjning samt digital förvaltning genomförs,

− möjligheter som digital teknik för med sig avseende klimat- och energiomställning tillvaratas,

− ett öppet och transparent arbetssätt möjliggörs, − insatser från olika finansiärer och parter koordineras, − relevant EU-finansiering nyttjas effektivt,

(2)

− insatser genomförs med ett brett deltagande av offentliga aktörer, näringsliv, inklusive stora och små företag och forskningsinstitut, där lärosäten kan erbjudas att medverka,

− avtalsbunden samverkan mellan myndigheter och berörda företag initieras, med företagen som medfinansiär där så är möjligt, samt − olika programdelar skapas med öppna utlysningar av medel för att

möjliggöra ett brett engagemang.

Myndigheterna ska i uppdraget hämta in synpunkter från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet, Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap, RISE Research Institutes of Sweden AB, näringsliv, innovations- och forskningsråden i relevanta länder, regionerna, lärosäten samt andra aktörer som bedöms relevanta.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet, med kopia till Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2021, med delredovisning senast den 31 mars 2021. Redovisningen ska beskriva hur ett program kan utformas och genomföras i olika programdelar och steg.

Skälen för regeringens beslut

Den digitala strukturomvandlingen påverkar samhället i grunden. Verksam-heter organiseras på nya sätt med arbetsinnehåll som förändras, försvinner och tillkommer. Digitala verktyg och plattformar används i allt högre utsträckning för att automatisera och effektivisera produktion, besluts-fattande och förvaltning. Utvecklingen mot en datadriven ekonomi går särskilt snabbt och data har utvecklats till att bli den digitala struktur-omvandlingens drivmedel genom att vara en grund för analys och besluts-fattande, uppkopplade system och lösningar baserade på artificiell intelligens (AI).

Den digitala strukturomvandlingen innebär många möjligheter att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga, utveckla välfärden och påskynda omställningen mot en hållbar utveckling och en giftfri cirkulär ekonomi. Samtidigt väcks frågor kring aspekter som etik, säkerhet, demokrati och integritet. Utvecklingen förstärker även behovet av ett moderniserat utbildningssystem som understödjer digital kompetens-försörjning och livslångt lärande samt som kan möta arbetsmarknadens

(3)

förändrade behov. Med digitala lösningar och verktyg kan matchningen mellan behov och utbud effektiviseras, utbildningar individanpassas och tillgängliggöras för fler. Att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt möta dess utmaningar är av central betydelse för såväl näringslivet som den offentliga förvaltningen i hela landet. Det finns också behov av kunskap och tydliga rekommendationer för policyutveckling av hållbara och inkluderande regelverk, standarder och tekniska lösningar.

Förutseende reformer såsom bredbandsutbyggnad, e-förvaltning, strategisk forskning och hem-PC-reformen har tidigare bidragit till ett gott utgångsläge, och det krävs samverkan för att svenska aktörer även framgent ska kunna utveckla och skala upp nya, innovativa och banbrytande teknikområden, digitala tillämpningar och lösningar. Innovationsupphandling är ett medel att främja tillämpning av avancerade digitala lösningar för samhällsnytta.

Regeringens fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019–2022 bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I samverkansprogrammet Näringslivets digitala struktur-omvandling har behov identifierats av att öka koordineringen av insatser samt att förstärka initiativ för tillämpad forskning och innovation som involverar både näringsliv och offentlig sektor. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) har lyfts fram som ett exempel på ett samarbete där nytta kan skapas i långsiktiga strukturer och privat-offentlig samverkan. FFI är en avtalsreglerad samverkan mellan fordonsindustrin och staten genom Vinnova, Statens energimyndighet och Trafikverket. Utvärderingar visar att den gemensamma satsningen har stärkt industrins konkurrenskraft, fördjupat samverkan samt ökat kompetensförsörjningen och kunskapsuppbyggnaden (N2020/00855).

Regeringen har i flera sammanhang antagit mål som är relevanta för

uppdraget. Strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliserings-strategi tar upp målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (N2017/03643). Den nationella AI-inriktningen pekar bl.a. på att Sverige behöver pilotprojekt, testbäddar och miljöer för utveckling av AI-applikationer inom offentlig och privat sektor samt att det behövs både stark grundforskning och tillämpad forskning inom AI för att säkerställa kunskaps- och kompetensförsörjningen inom området

(N2018/03008). I regeringens strategi för cirkulär ekonomi – omställningen i Sverige konstaterar regeringen att digital och datadriven innovation kan bidra till omställningen genom att produkter ersätts av tjänster eller genom att det

(4)

blir det enklare att återanvända eller dela produkter och tjänster

(M2020/01133). Vidare nämns i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet att ingen aktör ensam kan lösa säkerhets-utmaningar och att det är särskilt viktigt med samverkan och en gemensam riktning mellan offentlig sektor och näringsliv (skr. 2016/17:213). I strategin för smart industri fastslås att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka industriell och hållbar produktion i hela landet (N2016/04273). I strategin Med medborgaren i centrum beskriver regeringen mål för myndigheternas förmåga att samverka digitalt i syfte att förenkla vardagen, stödja innovation och delaktighet samt öka

verksamhetens effektivitet och kvalitet (N2012/37). Även regeringens kommande datastrategi, som aviserades i budgetpropositionen för 2021, blir relevant. I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och

innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) presenterar regeringen ett antal satsningar på forskning och innovation för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter (U2020/06628).

För att förverkliga regeringens målsättningar ser regeringen behov av att myndigheterna gemensamt tar fram ett förslag på ett strategiskt program som genom samverkan kan skapa förutsättningar för svenskt ledarskap inom områden med potential att förse näringslivet, men också forskarsamhället och offentlig sektor, med nästa generations avancerade och innovativa digitala lösningar inklusive de möjligheter som användning av data och AI ger.

På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan

(5)

Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/SSK Utrikesdepartementet/HI och FH Socialdepartementet/SAM Finansdepartementet/BA och SFÖ Utbildningsdepartementet/F och UH Miljödepartementet/KL och KE

Infrastrukturdepartementet/E och ESD

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens energimyndighet

References

Related documents

Boverket, som nationellt ansvarig myndighet för planering, byggande och boende, har ett särskilt ansvar att bidra till ökad förståelse för teknikutvecklingens betydelse för

Från och med nu blev i princip alla rutnätsplaner rätvinkliga och för det mesta rektangulära, vid både grundande av nya och reglering av äldre städer, ett typiskt kännetecken

För åtgärder som görs för att stimulera ungdomsverksamhet i samlingslokalen, till exempel för att anställa en projektledare, betalas bidraget ut som ett förskott. Tänk

Preliminärt ser vi potentiella förklaringar till ett lågt småhusbyggande i storstadsregionerna inom följande områden: det råder brist på lämplig mark, markpriserna är för

järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011 från enbart inhemska utsläpp. Alt 1) betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg,

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

c) i en av dessa strukturer sker en mycket exakt integrering mellan det sensoriska, visuella inflödet och de motoriska styrsignalerna. Beskriv hur detta går till, samt ange även

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

Vilken klinisk kemisk analys beställer du i första hand för att bekräfta eller förkasta en hormonell orsak till tröttheten.. Ange endast

Att säkerställa tillgång till data, digitala nyckelteknologier och spetskompetens för att hantera, utveckla och tillämpa data och digitala nyckelteknologier måste därför vara en

Syftet är att säkerställa att Region Gotland erhåller största möjliga nytta av IT för medborgarna och för verksamheten och dess utveckling.. Programmet gäller för Region

Samtidigt som den svenska arbetslösheten ökat, i synnerhet antalet långtidsarbets- lösa, har arbetsgivare svårt att rekrytera den personal de behöver. En förklaring är att

Den nationella ambitionen i Nordisk sommarkväll fick inget varaktigt fäste i Richard Berghs konstnärskap vilket gör att målningen inte blir representativ för Richard Bergh.

Vitaminer och mineraler och prestation Trots att behovet av vitaminer och mineraler är relativt litet ger brist upphov till typiska sjukdomssymptom (bristsjukdomar). Det är

”Idol” gav inspiration att leta efter ett nytt koncept där TV4 kunde äga varumärket och inte endast betala för en licens” Därför resulterade sam- arbetet

En analys av Lundström & Wijkström (1997) visar att idrottsrörelsen i början av 90-talet utgjorde cirka 14 % av omsättningen inom den ideella sektorn och att

• Fryspunkt: Temperaturen då ett flytande ämne stelnar och övergår till fast form. • Kokpunkten beror på

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

I Lomma och Åtvidaberg innebar försäljningarna att det nu inte längre finns några allmännyttiga bostäder överhuvudtaget att tillgå i dessa kom- muner, vilket måste anses

De sammanfallande skrivningarna visar på allmän överensstämmelse mellan det regionala utvecklingsprogrammet och översiktsplanerna när det gäller energifrågan för

Brottsofferjouren Sverige Remissinstans: Diarienummer/Remiss: Datum: Justitiedepartementet Ju2020/04109 2021-02-03 Brottsofferjouren Sverige Hammarby fabriksväg 25, 6 tr

Migrationsverket har beretts möjlighet att yttra sig gällande utredningen Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse