Remiss av Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2021-01-27 I2020/02765

Infrastrukturdepartementet

Enheten för transportinfrastruktur och planering Elisabet Bodin 08-405 37 17 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande

transportinfrastrukturinvesteringar

Remissinstanser Försvarsmakten

Havs- och vattenmyndigheten JO Justitieombudsmannen Lantmäteriet Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Kronobergs län

(2)

2 (3) Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket

Region Skåne

Riksantikvarieämbetet

SGU Sveriges geologiska undersökning SHM Statens historiska museer

Sjöfartsverket

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

(3)

3 (3)

Statskontoret

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 27

april 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se

och med kopia till peter.kalliopuro@regeringskansliet.se. Ange

diarienummer I2020/02765 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Christer Pettersson Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :