• No results found

Ibland räcker inte ens de här

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ibland räcker inte ens de här"

Copied!
8
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Ibland räcker

inte ens de här

Läslhklijsdng Läs mer om

Läs mer om Kreditgaranti från Boverket

(2)

Sverige behöver fler bostäder. Boverkets Kreditgaranti kan var ett

verktyg för att öka tryggheten vid finansieringen. Garantin finns för

att underlätta för både byggherrar och bankerna att komma igång

med nya projekt.

Kreditgaranti från Boverket kan enklast beskrivas som en försäkring. Den ger ett skydd mot kreditförluster och minskar också behovet av egen kapitalinsats eller topplån för den som vill bygga. Kreditgarantier kan lämnas för lån upp till 90 procent av marknadsvärdet som Boverket bedömer utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden.

Boverket kan göra en preliminär bedömning av möjligheten att teckna en garanti redan innan ett projekt har börjat byggas.

Det finns många fördelar med

Kreditgaranti från Boverket

(3)
(4)

Själva avtalet skrivs mellan banken och Boverket, men för byggherren

finns det all anledning att undersöka kreditgarantins möjligheter och

betydelse för byggprojekten.

• Förhandsbesked • Förhandsbesked • Avtal • Kreditiv • Slutfinansiering BOVERKET BANK BYGGHERRE

Ett projekt med tre parter

Byggherren kan be om en preliminär bedömning om möjligheterna till kreditgaranti hos

Boverket. Bedömningen kan sedan användas som stöd vid låneansökan.

Banken beviljar lånet – oberoende av om en garanti tecknas eller inte. En preliminär

bedömning från Boverket kan dock underlätta utlåningsprocessen då kreditgarantin medför en extra trygghet.

(5)

Steg för steg i processen

Kreditgarantin träder in om låntagaren inte fullgör sina åtaganden mot långivaren och fastigheten därför måste säljas. I och med att garantin infrias övertar Boverket långivarens fordran på låntagaren. Låntagaren blir med andra ord återbetalningsskyldig till Boverket i stället.

Avgiftens exakta storlek beror på riskerna i det specifika projektet, samt andra faktorer såsom region, läge på ort samt bedömningar kring säkerhet och kreditvärdighet hos låntagare. På Boverkets webbplats finns preliminära procentsatser baserat på olika kriterier.

När låntagare och långivare är överens om finansieringen är det banken som ansöker om att teckna en kreditgaranti. I garantiavtalet fastställs villkoren och avgiften för garantin.

Redan innan ett projekt startar kan Boverket lämna en preliminär bedömning. Denna kan både byggherrar och banken ansöka om. Boverket tar inte ut någon avgift vid en preliminär bedömning.

Förhandsbesked

Ansökan

Avgift

(6)

Kom igång snabbare

Bostadsbyggande kostar mycket pengar och kapital binds upp under lång tid. Det här kan vara ett problem, inte minst för mindre eller medelstora byggherrar. Att bevisa lönsamhet i ett projekt är tidskrävande och banker vare sig vill, eller får, ta för stora risker. Så för att sänka trösklarna inom byggsektorn finns kreditgaranti från Boverket.

När bankerna tecknar statliga garantier för lånen så sänks ribban för deras kapitaltäckningskrav.

Med en statlig kreditgaranti öppnas därför nya möjligheter upp.

Banken kommer dock aldrig att godkänna ett lån om de inte tror på projektet. Däremot kan kreditgaranti från Boverket göra skillnad då den kan täcka upp till 90 procent av det av

Boverket bedömda marknadsvärdet. Med kreditgaranti krävs alltså mindre eget kapital från den som ska låna.

Kreditgarantin innebär en rad olika fördelar och möjligheter. För mindre

byggherrar, och nystartade verksamheter, kan kreditgarantin ibland vara

en förutsättning för att få finansiering över huvud taget.

(7)

För att kreditgarantin ska kunna tecknas krävs att banken gör en sedvanlig bedömning att låntagaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Även Boverket gör en prövning av det långsiktiga marknadsvärdet på objektet, men också av låntagarens betalningsförmåga.

Garantin kan tecknas för projektets byggkreditiv, i samband med byggstart eller under byggprojektets gång, och/eller för projektets slutfinansiering. När Boverket och banken är överens om förutsätt-ningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs.

Så tryggas kreditsäkerheten

Kreditgarantins kanske viktigaste funktion för banktjänstemännen

är tryggheten. Förutsättningen är förstås att banken tror på

bygg-projektet, men av olika anledningar behöver stöd i kreditgivningen.

(8)

www.boverket.se/kreditgaranti ANNA DYBERG-EK

regionansvarig Syd, Norr civilekonom Boverket telefon: 0455–35 33 71 e-post: anna.dyberg-ek@boverket.se FRIDA JOHANSSON regionansvarig Mälardalen civilekonom Boverket telefon: 0455–35 33 72 e-post: frida.johansson@boverket.se

Kontakta oss

På Boverkets webbplats finns all information om hur du ansöker om förhandsbesked eller om att teckna avtal om kreditgaranti från Boverket. Inom 1–3 veckor från att ansökan kommit in lämnas besked om möjligheterna.

Boverket arrangerar också möten för information och diskussion kring kreditgarantin. Här får du lära dig mer om kreditgarantier, hur Boverket arbetar med dessa frågor samt vad som är på gång.

På begäran kan broschyren tas fram i alternativa format.

Ta reda på förutsättningarna

Boverket, september 2016. Upplaga 2. ISBN PDF: 978-91-7563-404-3. Layout: GoBrave. Illustration: Premiummilk och Thinkstock. F

oto: GoBrave, Thinkstock och Boverket.

LISA BORGSTRÖM ÅKESSON regionansvarig Öst, Väst ekonom

Boverket

telefon: 0455–35 32 91

References

Related documents

Pedagog B menar att det är mycket viktigt att miljön inbjuder till lek samt att den tillgodoser alla barns behov och främjar deras utveckling, vilket jag tycker överensstämmer

with a 0.2 seconds delay, a variable load (can be exampled to demand-side management) in order to maintain balance between generation and consumption, a synchronous condenser to

Detta stycke ingår också i Nilssons opera Nox Angustie (”Natt av ångest”) och om detta säger Nilsson själv i en radiointervju från 1980: ”Det kan jag inte säga att det

När jag var elva år och började spela saxofon kunde jag aldrig föreställa mig att jag i framtiden skulle spela klassisk musik.. Klassiskt var bara för stråk och piano, spelade

En bidragande orsak till att de Gouges inte inkluderats i senare tids svenska kanon över europeisk genushistoria kan vara att de Gouges texter inte föreslår någon given läsart..

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till!. Ansvarig lärare: Telefonnummer:.. a) Bestäm

Glom inte att skriva Tentamenskod pa al/a blad d11 liimnar in.

Välj ut två av dessa och förklara kortfattat hur dessa är implementerade mellan användare och hårdvara.. Rita gärna en

Lisa har definierat sina beslutsvariabler (X1, X2, X3, X4, X5, X6 och X7) som binärer för att representera de olika chokladkakorna. När det kommer till att skriva restriktionerna

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för

Detta på grunden av de fyra respondenter som kodas som kritiska endast uttryckt ett lågt förtroende för polisen och att uppfattningen bygger på A.C.A.B attityden som bara är

Förvaltningen har kartlagt avtalen om extern drift som finns idag, samt tagit fram förslag över anläggningar som kan bli aktuella för nya avtal.. Förutsättningar finns för att

Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två

Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två

om att ta cistern ur bruk enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.. (kan godtas

Ett fysiologiskt utgivande av arbetskraft har på så sätt med bruksvärden att göra – genom historien och är därmed inte utmärkande för kapitalismen: jfr Marx Kapital I 1867,

The fairly recent addition to the Akade- mie Ausgabe of Immanuel Kant’s gesammelte Schriften, Vorlesungen über Anthropologie (1997), a voluminous collection of lecture notes from the

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Idrottsföreningarna i hela landet planerar och genomför olika insatser riktade mot barn och ungdomar med utländsk bakgrund, dess för- äldrar och även de vuxna som

I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system och i familjerela- terad omvårdnad är personen/patienten i centrum för vård och omsorg men hänsyn tas till hens

Region Skåne ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag om hur ansva- ret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska orga- niseras framöver samt

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se..

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid