• No results found

Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik"

Copied!
40
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Högskolan på Gotland 2010/ 2010:11 Examensarbete Författare: Emma Johansson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren

Tre lampor och ett

ben

Produktserie för Gotlands Lampfabrik

 

(2)

Projektrapport

 

 

Utbildning     Design  &  Konstruktion  180  hp,    

      Högskolan  på  Gotland  

 

Kurs     Examensarbete  15  hp  

Titel     Tre  lampor  och  ett  ben  

Författare     Emma  Johansson  

Uppdragsgivare   Gotlands  Lampfabrik  

Handledare     Jonas  Kling,  Gotlands  Lampfabrik         Bo  Löfgren,  Högskolan  på  Gotland    

Datum     -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  -­‐    

Examinator     Magnus  Fredriksson  

                                             

(3)

Sammanfattning

 

Gotlands  Lampfabrik  är  en  nystartad  verksamhet  (2009)  som  drivs  av  Jonas   Kling  och  Jane  Odell  centralt  på  Gotland.  De  producerar  stilrena  

lampskärmar  i  ett  ljust  polymermaterial  med  papp  på  båda  sidorna.     Produktionen  är  liten  och  görs  för  hand  på  plats  i  den  egna  fabriken  i   Väskinde.    

Sortimentet  består  av  33  lampskärmar  och  i  nuläget  producerar  inte   Gotlands  Lampfabrik  sina  egna  lampben  eller  upphängningar  utan  köper  in   dem  från  fristående  parter  vilket  medför  att  sortimentet  kan  uppfattas  som   spretigt  och  osammanhängande.  Dagens  sortiment  saknar  även  vägglampor   och  ljuskällorna  som  används  är  glödlampor  som  från  och  med  2009  håller   på  att  urfasas  från  den  Europeiska  marknaden  efter  ett  beslut  från  EU.      

Möjligheten  att  kunna  välja  lampor  från  samma  serie  till  sitt  hem  är  både   efterfrågat  samt  kan  ge  en  känsla  av  sammanhållen  och  genomtänkt  interiör.   Genom  att  göra  en  produktserie  med  tillhörande  upphängning  samt  

lampben  skulle  verksamheten  kunna  profilera  sig  bättre  och  få  en  mer  tydlig   produktidentitet.    

I  ett  nära  samarbete  med  Jonas  på  Gotlands  Lampfabrik  kom  vi  gemensamt   överens  om  att  skapa  en  ny  produktserie  med  tydligt  släktskap  till  varandra.  I   produktserien  skulle  en  taklampa,  en  golvlampa  samt  en  bordslampa  ingå   men  efter  undersökningar  tog  vi  beslutet  att  byta  ut  bordslampan  till  en   vägglampa  då  Gotlands  Lampfabrik  saknade  denna  armatur  helt.  För  att   tydligare  visa  på  produktseriens  tillhörighet  till  varandra  valde  jag  även  att   utveckla  ett  ben  till  golvlampan.  Då  vi  arbetat  bort  bordslampan  och  den   möjliga  tillhörande  lampbenet  fann  jag  det  omöjligt  att  skapa  en  

upphängning  för  vägglampan  som  synligt  tillhörde  resten  av  produktserien.    

Projektet  började  med  förstudier  då  jag  gjorde  en  enkätundersökning,   marknadsundersökning,  trendspaning  samt  samlade  in  fakta  som  sedan   legat  till  grund  för  arbetet.  Efter  sammanställning  av  fakta  togs  skisser  och   enklare  modeller  fram  i  papper  för  att  presentera  mina  konceptförslag.   Tillsammans  med  Jonas  på  Gotlands  Lampfabrik  diskuterade  vi  fram  ett   favoritförslag  som  resulterade  i  ytterligare  ett  koncept  som  vi  båda  kände   oss  nöjda  med  och  sedan  producerade  jag  serien  i  fabriken.  Projektet   resulterade  i  tre  lampskärmar,  en  tak-­‐,  en  vägg-­‐  och  en  golvlampa  med   tillhörande  lampben  för  golvlampan.  Lampbenet  består  av  ett  modulsystem   med  utbytbara  delar  där  kunden  själv  får  välja  vilken  form  och  material  som   just  deras  lampben  ska  ha.  Samtliga  lampor  är  försedda  med  tvinnad  

textilsladd  för  en  mer  exklusiv  känsla  och  är  framtagna  i  det  vita  

plastlaminatet  som  Gotlands  Lampfabrik  redan  använder.  De  har  även  en   liten  märkning  på  sladden  som  visar  att  den  kommer  från  Gotlands   Lampfabrik.  

Ljuskällan  med  överlägsna  fördelar  för  projektet  blev  Philips  MasterLED  7W   vilket  ger  en  behaglig  belysning.    

(4)

Abstract

 

Gotlands  Lampfabrik  is  a  new  business  (2009)  run  by  Jonas  Kling  and  Jane   Odell  on  Gotland  in  Sweden.  They  produce  stylish  lampshades  in  a  bright   polymer  material  with  paper  on  both  sides.  Their  production  is  small  and   made  by  hand  in  their  own  workshop  in  Väskinde  with  a  current  collection   consisting  of  33  lamps.    

 

Gotlands  Lampfabrik  currently  does  not  produce  their  own  lamp  fixtures  or   suspensions  but  instead  buys  them  from  other  companies,  as  a  result   making  the  collection  seem  unclear  and  incoherent.    

The  current  collection  also  lacks  wall  lamps  and  the  light  sources  are   outdated  light-­‐bulbs  that  are  slowly  being  taken  off  the  market  after  a   decision  from  the  EU.  

 

The  possibility  to  select  well  designed  lamps  from  a  series  for  your  home  are   both  in  high-­‐demand  and  can  provide  a  sense  of  coherency  and  well  though-­‐ out  interior  design  for  the  consumer.  

By  making  a  new,  carefully  put  together  product  series  and  lamp-­‐foot,   branding  for  Gotlands  Lampfabrik  would  be  easier  and  help  their  lamps  have   a  more  clear  product  identity.  

 

In  a  close  collaboration  with  Jonas  we  both  agreed  that  I  would  create  a  new   product  series  for  Gotlands  Lampfabrik  with  a  distinct  design  relationship   within  the  new  series.  The  product  series  would  include  a  hanging  lamp,  a   floor  lamp  and  a  table  lamp  but  after  some  discussion  and  studies  we  took   the  decision  to  replace  the  table  lamp  with  a  wall  lamp  since  Gotlands   Lampfabrik  lacked  this  fixture  in  their  collection.    

 

The  project  started  with  a  pilot  study  where  I  did  market  research,  a  survey   and  investigated  trends  within  lighting  and  lamps.  After  I  compiled  these   facts  I  made  sketches  and  models  and  presented  them  for  Gotlands   Lampfabrik.  Together  with  Jonas  we  discussed  and  picked  our  favourite   concepts  which  was  developed  further.  The  final  concept  we  both  agreed  on   was  produced  by  me  in  their  workshop.  The  project  resulted  in  three  lamps   and  a  modular  system  for  the  floor  lamp  fixture  where  consumers  can  select   the  shape  and  materials  by  themselves.  All  lamps  are  equipped  with  a  textile   cord  for  a  more  exclusive  feel  and  are  designed  in  the  white  plastic  laminate   that  Gotlands  Lampfabrik  already  use  in  production.  The  lamps  also  have  a   small  label  on  the  cord  which  shows  that  it  comes  from  Gotlands  

Lampfabrik.  The  light  source  that  had  most  benefits,  and  was  well  suited  for   this  project  was  Philips  MasterLED  7W.  

   

(5)

Förord

 

Jag  vill  ge  ett  stort  varmt  tack  till  min  handledare  Jonas  Kling  och  Jane  Odell   på  Gotlands  Lampfabrik  för  ett  outtröttligt  engagemang,  stöd  och  filosofiska   kaffepauser  med  jämna  mellanrum.  Ett  stort  tack  till  Magnus,  Inge  och  Eva   Larsson  för  hjälp  med  detaljerna,  goda  grill-­‐  och  vinkvällar  samt  stöd  under   hela  projektets  gång.  

Jag  vill  även  tacka  Johanna  Enger  för  ovärderliga  råd  kring  belysning  samt  Bo   Löfgren  på  Högskolan  på  Gotland  för  råd  och  tips  rörande  rapporten.  

Förklaringar  till  ord  som  används  i  texten  hittas  i  appendix.    

Examensarbete,  Högskolan  på  Gotland     Visby,  2010-­‐05-­‐31     ____________________   Emma  Johansson                                        

(6)

Innehållsförteckning

1.  Inledning...6   1.1  Bakgrund...6   1.2  Problemställning ...6   1.3  Projektmål ...6   1.4  Avgränsningar ...7   1.5  Lösningsmetod ...7   1.6  Kravspecifikation ...8   2.  Faktainsamling ...9   2.1  Gotlands  Lampfabrik ...9  

2.1.1  Gotlands  Lampfabriks  formspråk...9  

2.1.2  Inköpta  Lampben... 10  

2.1.3  Gotlands  Lampfabriks  målgrupp... 10  

2.2  Imageboard... 11  

3.  Analys... 12  

3.1  Tydliga  trender... 12  

3.2  Ljuset  vi  ser... 12  

3.2.1  Vanligaste  ljuskällorna  idag... 13  

3.2.2  LED... 14   4.  Marknadsundersökning ... 15   4.1  Enkätresultat... 15   5.  Genomförande ... 17   5.1  Skisser ... 17   5.1.1  Koncept  1... 18   5.1.2  Koncept  2... 19   5.1.3  Koncept  3... 20   5.2  Koncept  Lampben ... 21   5.2.1  Modulben... 21   5.2.2  Pinnben ... 21   5.2.3  Tvinnat  ben... 22   5.3  Konceptbeslut ... 23   6.  Resultat ... 24   6.1  Taklampan... 24   6.2  Golvlampan ... 25   6.2.1  Lampben  (Golvlampan) ... 26   6.3  Vägglampan ... 27   6.4  Fullständig  lampserie ... 28   7.  Slutsats ... 29   8.  Referenser... 30   9.  Appendix... 32   9.1  Enkätresultat... 32   9.2  Brainstorming  skisser ... 36   9.3  Pappmodeller... 37   9.4  Ordförklaringar  från  texten ... 39  

(7)

 

1. Inledning

1.1  Bakgrund    

Gotlands  Lampfabrik  är  en  nystartad  verksamhet  som  drivs  av  Jonas  Kling   och  Jane  Odell  centralt  på  ön  Gotland  i  Sverige.  De  producerar  stilrena   lampor,  främst  lampskärmar,  i  ett  ljust  polymermaterial  med  papp  på  båda   sidorna.  Skärmarna  sys  ihop  med  kraftig  symaskin  och  monteras  på  

förbeställda  lampben  eller  hängare  köpta  från  andra  designföretag.   Produktionen  är  liten  och  görs  för  hand  på  plats  i  den  egna  fabriken  i   Väskinde.    

Sortimentet  består  av  33  lampor  med  sex  små  produktserier,  i  nuläget   producerar  inte  Gotlands  Lampfabrik  sina  egna  lampben  eller  upphängningar   utan  köper  in  dessa  från  fristående  parter  vilket  medför  att  sortimentet  kan   uppfattas  som  spretigt.  Dagens  sortiment  saknar  även  vägglampor.  Genom   att  skapa  en  helt  ny  produktserie  för  Gotlands  Lampfabrik  med  ett  tydligt   släktskap  i  den  produktserien  och  även  göra  en  egen  upphängning  samt   lampben  som  bara  är  till  för  Gotlands  Lampfabriks  lampor  så  skulle  

verksamheten  få  ett  mer  sammanhängande  och  tydlig  design.  I  dagsläget  har   Gotlands  Lampfabrik  en  unik  position  som  de  enda  lampproducenterna  på   ön  och  skulle  kunna  etablera  sig  som  representant  för  det  gotländska  ljuset   med  en  sammanhängande  design.    Möjligheten  att  kunna  välja  lampor  från   samma  serie  till  sitt  hem  är  efterfrågat  och  det  kan  även  ge  en  känsla  av  en   sammanhållen  interiör.  

 

I  förstudien  ingår  även  att  studera  och  analysera  utvecklingen  kring  LED   (Light  Emitting  Diods)  som  kommit  att  bli  ett  av  de  starkaste  alternativen  till   den  gamla  glödlampan.  

   

1.2  Problemställning    

Hur  ska  en  tak-­‐,  golv  samt  vägglampa  utformas  för  att  

skapa  en  produktserie  till  Gotlands  Lampfabrik?  Hur  skapar  jag  en  intressant   lampben  som  kan  särskilja  Gotlands  Lampfabrik  från  andra  tillverkare?    

1.3  Projektmål  

Målet  är  att  utforma  en  produktserie  av  3  lampor  -­‐  vägglampa,  golvlampa   samt  taklampa  med  ett  tydligt  släktskap  till  varandra  och  utforma  lampben   till  lampskärm    

Fördjupa  mig  i  ljuskällorna  som  finns  idag,  titta  på  utvecklingen  kring  LED   samt  välja  en  ljuskälla  till  min  serie.  

Resultatet  ska  presenteras  i  en  digital  presentation,  en  rapport,  tre  fysiska   modeller  samt  en  slututställning  för  allmänheten.  

(8)

1.4  Avgränsningar    

• Jag  kommer  inte  kolla  på  de  elektriska  komponenterna  inuti   lampben,  upphängning  och  väggupphängning,  dvs.  CE-­‐ märkningen  utgår.    

• Materialet  som  används  till  lampskärmarna  kommer  i  första  hand   bestå  av  det  material  som  används  idag  för  att  smälta  in  i  

nuvarande  lampkollektion  

• Projektet  omfattar  ej  att  utarbeta  försäljnings  samt   marknadsföringsstrategier.  

• Jag  kommer  inte  ta  fram  en  ny  ljuskälla   • Kostnadseffektivitet  är  ej  medräknat  

 

1.5  Lösningsmetod    

Möten  och  kontakt  med  handledare  på  Högskolan  samt  företaget  Gotlands   Lampfabrik  kommer  ske  kontinuerligt  och  löpande  för  att  bolla  idéer  och   lösningsförslag.  

 

Projektarbetet  planeras  enligt  projekthandbokens  designprocess  som  delar   upp  arbetet  i  fem  olika  faser.  

Fas  1,  planeringsfasen  innefattar  utformningen  av  projektbeskrivningen.  En   första  kravspecifikation  definieras  av  företaget  och  tidsplanen  som  för   projektet  framåt  förankras  med  Högskolan  och  företaget.  

 

Fas  2,  faktainsamlingsfasen,  innebär  att  all  information  som  behövs   för  att  slutföra  projektet  samlas  in,  analyseras  och  sammanställas.    

Fas  3,  idégenereringsfasen  tas  konceptförslag  fram  genom  pappersskisser   samt  enklare  fysiska  modeller.  Dessa  koncept  diskuteras  med  företaget  för   att  välja  ut  en  eller  flera  att  gå  vidare  med  i  projektet.    

 

Fas  4,  genomförandefasen,  innefattar  byggande  av  den  fysiska  modellen   baserat  på  utvalt  koncept.  

Fas  5,  redovisningsfasen  färdigställs  rapporten,  redovisningsmaterial,  samt   en  PowerPoint  presentation  av  resultatet.  En  presentation  av  projektet   kommer  att  hållas  på  Högskolan  på  Gotland.  Projektet  avslutas  med  en   utställning  öppen  för  allmänheten.  

 

Styrkorna  med  denna  metod  är  att  projektet  får  ett  genomarbetat  och   kronologiskt  upplagt  utförande  som  båda  parterna  kan  ha  översikt  över  och   planera  kring.  Även  att  kunna  ta  beslut  och  hålla  fast  vid  dem  genom  att   avsluta  föregående  fas  för  projektet  framåt  mot  målet.  

       

(9)

1.6  Kravspecifikation    

En  kravspecifikation  används  som  mål  eller  riktlinjer  för  designarbetet  och   som  facit/kvalitetskontroll  vid  slutsatsenoch  skapas  av  mig  tillsammans  med   företaget.  I  kravspecifikationen  finns  tekniska  detaljer  och  attribut  som  inte   får  förbises  eller  åsidosättas  på  vägen.  Nedan  följer  en  detaljerad  

kravspecifikation  för  respektive  lampa.      

Gemensamt  för  produktserien   • Ge  belysning  

• Passa  in  med  befintligt  sortiment   • Justerbart  ljusflöde   • Inte  blända     Taklampan     • Tåla  tyngd   • Inte  blända   • Justerbart  ljusflöde     Golvlampan     • Vara  stabil   • Justerbart  ljusflöde   • Vira  upp  sladd  

  Vägglampan  

• Monteras  så  ljuskällan  inte  bränner  väggen   • Slimmad  mot  väggen  

• Justerbart  ljusflöde                                      

(10)

2. Faktainsamling

2.1  Gotlands  Lampfabrik    

Gotlands  Lampfabrik  är  som  tidigare  nämnt  en  relativt  ny  verksamhet  som   startades  av  Jonas  Kling  och  Jane  Odell.  Företaget  har  funnits  sedan  2009   och  säljer  just  nu  sin  första  kollektion.  Arbetet  bedrivs  helt  i  deras  egen   fabrik  i  Väskinde  och  de  strävar  efter  att  göra  armaturer  som  är  tidlösa,  med   fokus  på  form  mer  än  färg.  Tanken  är  att  lamporna  ej  ska  följa  dagens   trender  utan  vara  tidlösa  i  sitt  formspråk.  

Lampbenen  kommer  bland  annat  från  Bergo,  Watt&Veke  samt  Storelight   och  är  antingen  i  trä  eller  borstat  stål.  

De  använder  i  dagsläget  vanliga  glödlampor  och  enstaka  energilampor  men   eftersom  kunderna  själva  vill  bestämma  ljuskälla  så  har  inte  energi  lagts  på   att  välja  bättre  alternativ.  

 

2.1.1  Gotlands  Lampfabriks  formspråk    

Majoriteten  av  dagens  lampskärmar  utgår  från  

geometriska  former  så  som  cirklar,  kvadrater,  trianglar   och  rektanglar.  De  består  ofta  av  separata  bitar  laminat   som  sytts  ihop  i  vertikala  linjer.  De  flesta  lampor  har  sin   sömsmån  på  utsidan  av  skärmen.  

En  överblick  delar  in  sortimentet  i  två  kategorier;     • kantiga  och/eller  spetsiga  skärmar   • rundade  och/eller  organiska  skärmar    

Det  kategorierna  har  gemensamt  är  att  de  båda  använder   skuggor  som  en  del  av  designen.  Laminat  som  överlappar   varandra  bildar  ett  mörkare  parti  där  tanken  är  att  ersätta   tryckta  mönster  och  istället  skapa  ett  spännande  

formmönster.  Ett  fåtal  skärmar  har  utklippta  mönster  i   laminatet.    Sortimentet  innefattar  tak-­‐,  golv-­‐,  och   bordslampor  men  saknar  vägglampor  som  enligt  Jonas   blivit  en  efterfrågad  armatur.  

                    Från  toppen:  Kantig,   rundad  och  organiska   skärmar  av  Gotlands   Lampfabrik  

(11)

2.1.2  Inköpta  Lampben  

De  inköpta  lampbenen  varierar  i  både  form  och  material.   Även  om  sortimentet  består  av  mer  än  tio  olika  lampben   så  delas  de  in  i  3  huvudkategorier;  

• Oval  glasfot  

• Rak  aluminiumben  med  rund  platta  som  bas   •  Stativben  med  tre  ben  

 

De  olika  lampbenen  har  enligt  Jonas  olika  funktioner  och   fungerar  olika  bra  till  respektive  lampskärmsmodell  och   kunderna  har  möjlighet  att  själva  välja  lampben  till  den   lampskärm  de  köper.  På  grund  av  att  sortimentet  av   lampben  är  brett  och  inte  skapat  av  Gotlands  Lampfabrik   själva  kan  sortimentet  uppfattas  som  spretigt  och  

osammanhängande.    

Detta  faktum  gör  att  verksamheten  skulle  kunna  dra  nytta   av  fördelarna  med  att  designa  egna  lampben  och  

upphängningar  då  de  kan  få  en  mer  enhetlig  design  och   sammanhållet  intryck  av  kollektionen.    

 

2.1.3  Gotlands  Lampfabriks  målgrupp    

Gotlands  Lampfabriks  målgrupp  är  designmedvetna  människor,  främst   kvinnor  med  en  medelinkomst,  eller  över  medelinkomst  i  åldersgruppen  25   –  80  år.    

Enligt  Jonas  är  dock  den  mest  köpstarka  målgruppen  de  som  är  ca  35  –  40  år,   anledningen  tros  vara  att  dessa  ofta  har  en  fast  inkomst,  ett  stabilt  liv  och   möjligheten  att  kunna  ”unna  sig”  vackra  ting  och  kvalitet.  

Den  nya  lampserien  kommer  även  att  vända  sig  till  denna  målgrupp.                                     Från  toppen:   Glasfot,   aluminiumben,   stativben  

(12)

2.2  Imageboard    

För  att  visualisera  uttrycket  jag  ville  att  produktserien  skulle  utstråla  

skapades  en  så  kallad  imageboard,  en  samling  utvalda  bilder  som  istället  för   text  representerar  tankegångar  kring  exempelvis  känslan,  färger  och  former   som  skall  uppnås.  Jag  utgick  från  analysen  av  Gotlands  Lampfabriks  

målgrupp  och  formspråk  för  att  skapa  min  imageboard  som  jag  använt  för   inspiration.    

Jag  ville  att  produktserien  skulle  kännas  organisk,  och  jag  ville  att  de  skulle   passa  in  i  både  en  gammal  och  modern  skandinavisk  miljö.  Det  skulle  kännas   fräscht,  ha  möjlighet  till  individuellt  uttryck  och  även  kännas  lyxig  och  

kvinnlig.  Jag  ville  skapa  materialmöten  och  ha  naturen  som  inspiration.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(13)

3. Analys

3.1  Tydliga  trender  

Det  som  sticker  ut  mest  under  början  på  2010  är  att   istället  för  att  gömma  ljuskällan  och  sladden  så  tas  de   fram  och  blir  en  del  av  lampdesignen.  De  färgglada  och   synliga  sladdarna1  i  textil  eller  gummi  gör  intåg  i  

belysningsbranschens  medvetande  men  även  synliga   lampor  får  ta  plats  och  bli  mittpunkten  av  lampan.2      

Den  Japanska  origami,  vikt  papper,  har  också  slagit   igenom  på  belysningsmarknaden  med  fantasifulla,   strama  och  geometriska  former  i  vita  pappmaterial.3    

En  annan  trend  som  påverkat  branschen  är  det  nakna   ljusa  trämaterialet  som  lite  oväntat  slagit  sig  in  bland   övriga  trender  som  bland  annat  går  att  se  på  Muuto´s   trä  lampa  som  blev  en  stor  uppstickare  i  designvärlden   2010.  Det  var  längesen  ljust  trä  försvann  från  

interiördesign  världen  och  ersattes  av  mörkare  träslag   eller  målade/behandlade  trämaterial.4  

 

Den  sista  trenden  jag  vill  ta  upp  är  den  organiska   designen  där  lampor  inte  längre  begränsas  av  det   traditionella  med  skärm  och  lampben  utan  hänger  i   klasar,  klättrar  på  väggarna,  smälter  ut  över  golv  och   står  och  lurar  i  ett  hörn.5  

   

3.2  Ljuset  vi  ser  

Ljus  är  så  mycket  mer  än  en  glödlampa.  Tekniskt  sett  är  ljus  

elektromagnetisk  strålning  som  finns  runt  omkring  oss  som  vi  först  uppfattar   när  den  studsar  mot  objekt  i  vår  omgivning8.  Det  mänskliga  ögat  uppfattar   dock  inte  allt  ljus.  Hur  pass  mycket  av  ljuset  som  vi  faktiskt  ser  beror  på   strålningens  våglängd  och  enligt  Annell  (ljuskompendium,  2007)  så  kan  vi   uppfatta  ett  våglängdsområde  från  

ungefär  380  –  780  Nm  (nanometer)   där  det  lägsta  numret  representerar   vad  vi  uppfattar  som  kallt  ljus  och  det   högsta  varmt  ljus.    

 

  Bild:  Annell  ljuskompendium,2007  

Från  toppen:  Synliga   sladdar/ljuskällor,   Origami.  Trä.  Organisk  

(14)

Detta  kallas  även  för  ljusstrålning.    

Till  skillnad  från  solens  ljus  så  alstras  artificiellt  ljus  genom  el  som  omvandlas   till  elektromagnetisk  strålning.  Vi  uppfattar  en  våglängd  på  550  Nm  som  allra   bäst,  detta  uppfattas  som  gult  ljus.    

 

Med  glödlampans  utfasning  kom  ett  antal  alternativa  ljuskällor  att  försöka   dominera  marknaden  och  det  kommer  ständigt  dagligen  nya  

revolutionerande  lösningar.    Det  finns  både  positiva  och  negativa  aspekter   kring  dessa  och  nedan  följer  en  förklaring  på  de  mest  världsledande   teknikerna  och  vad  som  gör  dem  intressanta  eller  inte  för  projektet.    

 

3.2.1  Vanligaste  ljuskällorna  idag  

Enligt  företaget  Annell  (kompendium,  2007)  har  vi  fyra  olika  sätt  att  lysa  upp   vår  vardag  artificiellt.  Glödljus,  det  vill  säga  glödlampor  och  

halogenglödlampor,  har  varit  den  vanligaste  ljuskällan  under  en  lång  tid  men   sedan  glödlamporna  förbjöds  i  Europa  har  de  andra  ljuskällorna  tagit  mer   plats.  Glödljusets  positiva  aspekter  är  att  de  tänder  direkt,  de  återger  färger   normalt  och  de  upplevs  som  klara  och  ljusa.  Men  livslängden  är  bara  cirka     1  000  timmar  för  glödlampan  och  2  000  –  3  000  timmar  för  

halogenglödlampan.  De  är  även  känsliga  för  rörelse  och  stötar.9   Andra  ljuskällor  är  Urladdningsljus  såsom  lågtryckslampor  och  

högtryckslampor.  Visserligen  ligger  urladdningsljus  på  cirka  130  lumen  per   watt  men  det  faktum  att  de  kan  flimra  och  att  de  behöver  magnetiska  eller   elektroniska  driftdon  för  att  lysa  gjorde  att  jag  räknade  bort  dessa.  (Annells   ljuskompendium,  s.20)  

Enligt  Annell  fungerar  induktionsljus  enligt  följande  citat  ”…ett  lampsystem   bestående  av  en  liten  antenn  inuti  en  glaskolv  eller  ett  glasrör  placerat  i   en  lamphållare  som  är  kopplad  till  ett  elektroniskt  HF-­‐driftdon  av  speciell   typ.  Lampsystemets  ingående  komponenter  är  inte  utbytbara  utan  tanken   är  att  den  armatur  man  valt  för  denna  ljuskälla  är  en  engångsarmatur  som  

endast  kan  servas  hos  fabrikanten.”  (Annells  ljuskompendium  s.40)  En  

belysning  som  inte  kvalificerar  som  en  bra  ljuskälla  till  en  nätt  lampa.  

Jag  har  valt  att  fokusera  på  det  fjärde  sättet  at  lysa  upp  dvs.  luminiscens  LED   som  avancerar  på  marknaden  och  bryter  nya  gränser  löpande.  

 

(15)

3.2.2  LED    

LED  är  en  förkortning  för  Light  Emitting  Diods,  

ljusemitterande  dioder.  En  LED  lampa  utvecklar  väldigt   lite  värme  till  skillnad  från  dess  föregångare  glödlampan   och  detta  gör  det  möjligt  att  bygga  in  ljuskällan  på  ett   sätt  som  inte  gått  förut  pga.  risken  för  överhettning  och   brand.    

Kritiken  mot  LED  har  förut  varit  det  kalla  ljuset  de  avgav.     LED  mäts  fortfarande  i  Watt  men  eftersom  de  är  mycket   mer  effektiva  än  dess  föregångare  så  motsvarar  en  LED   på  7Watt  lika  mycket  som  en  50Watts  glödlampa.    

En  vanlig  60  watts  glödlampa  har  en  livslängd  på  ungefär  1  000  timmar.  Dess   färgåtergivning  är  närmare  100  i  Ra-­‐index,  dvs.  den  stämmer  med  hundra   procent  med  ett  s.k.  referensljus,  ju  längre  tal  desto  sämre  färgåtergivning.   Färgtemperaturen  för  en  vanlig  glödlampa  ligger  på  cirka  2  700  –  3  200°   Kelvin  och  ljusutbytet  är  10  –  14  lumen/watt.  För  att  förstå  Kelvin  bättre  så   är  dagsljus  5  000  K,  vitt  ljus  är  cirka  3  300  -­‐  5  000  K  och  en  varm  ton  är  under   3  000  K.  Lumen  är  ett  mått  för  ljusflöde  och  watt  är  energin  som  går  åt,  dvs.   lumen  per  watt  syftar  till  hur  mycket  ljusflöde  det  går  att  få  ut  per  förbrukad   watt.  12  

Eftersom  glödlampan  nu  sakta  fasas  ut  från  den   europeiska  marknaden  har  jag  valt  att  fokusera  på  LED   som  är  nytt  och  bryter  nya  gränser  löpande.  Jag  ville  ha  en   dimbar  belysning  med  varmt  sken  och  lång  livslängd  och   när  jag  letade  hittade  Philips  MasterLED.  Enligt  Philips  är   lampan  varmvit  och  dimbar,  vilket  uppfyllde  två  av  mina   krav  på  belysning.    Det  är  en  7  watts  lampa  som  ger  240   lumen  per  watt.  Färgtemperaturen  uppnår  3  100°  kelvin   och  dess  livslängd  är  upp  emot  45  000  timmar  vilket   jämfört  med  glödlampan  är  450  gånger  längre  men  ljuset   är  kallare  vilket  har  varit  ett  problem  för  LED  ända  sen  de     introducerades  på  marknaden.  10  

 

I  slutet  av  projektet  lanserade  Philips  en  helt  ny  LED   lampa  som  heter  EnduraLED  och  motsvara  en  60  watts   glödlampa.  Det  är  en  12  watts  lampa  som  ger  hela  806   lumen  per  watt  vilket  jämfört  med  glödlampan  ger   nästan  åttio  gånger  mer  ljusflöde  per  förbrukad  watt  .   Detta  betyder  att  den  lyser  mer  men  förbrukar  mindre   energi.  EnduraLEDs  förväntade  livslängd  är  dock   endast  25  000  timmar,  vilket  jämfört  med  MasterLED   är  avsevärt  sämre.  Anledningen  till  att  jag  ej  valt  denna   ljuskälla  är  för  att  den  inte  kommer  att  lanseras  förrän   tredje  kvartalet  i  år  och  det  återstår  tester  att  göra   innan  den  finns  tillgänglig  på  marknaden.  11  

  Philips   MasterLED   Philips   EnduraLED   LED  Diod  

(16)

4. Marknadsundersökning

4.1  Enkätresultat  

I  början  av  projektet  skapade  jag  en  enkät  på  internet  som  68  individer   svarat  på,  se  Appendix.  Jag  ville  ta  reda  på  vilka  sorters  människor  som  skulle   vara  intresserade  av  just  Gotlands  Lampfabriks  lampor  och  även  svara  på   frågan  vad  som  är  avgörande  när  kunden  köper  en  ny  lampa,  vilka  attribut   och  vilka  tekniska  kvaliteter  de  söker  efter.  

Av  68  svaranden  var  det  42  kvinnor  och  25  män.  Jag  har  valt  att  fokusera  på   data  av  kvinnorna  då  målgruppen  är  just  kvinnor  enlig  Jonas  på  Gotlands   Lampfabrik.  Majoriteten  av  kvinnorna  var  mellan  ålder  18  –  21  år  resterande   var  jämt  fördelat  på  kategorierna  29  –  39  år,  40  –  50  år  samt  51+  år.  

En  majoritet  av  kvinnorna  var  anställda  som  sysselsättning  och  ansåg  att  de   själva  var  den  bestämmande  personen  i  hushållet  rörande  inredning  så  som   lampor  till  skillnad  från  männen  där  bara  åtta  stycken  ansåg  att  de  själva  var   den  bestämmande  personen.  Med  tanke  på  att  Gotlands  Lampfabriks   målgrupp  är  kvinnor  är  resultatet  av  den  här  frågan  ett  bra  bevis  på  en   målgrupp  med  avgörande  beslutsfattning  i  det  egna  hemmet.  

Medelinkomsten  för  både  kvinnorna  och  männen  låg  på  cirka  20  –  30000   kronor  i  månaden.    

 

Trettiotvå  av  kvinnorna  och  sexton  av  männen  hade  inte  hört  talas  om   Gotlands  Lampfabrik,  nio  stycken  kvinnor  och  nio  män  hade  dock  hört  talas   om  dem.  Kvinnorna  svarade  på  vad  som  var  avgörande  när  de  köpte  en  ny   lampa  och  en  majoritet  på  26  personer  svarande  Hur  den  är  utformad.  Detta   ansåg  jag  vara  intressant  då  just  formen  är  det  som  Gotlands  Lampfabrik   jobbar  med  att  utveckla  mest  och  det  var  även  det  som  projektets  tyngsta   fokus  låg.  

De  fick  även  svara  på  vilka  övriga  kvaliteter  de  önskade  att  sin  lampa  hade   och  fick  möjlighet  att  välja  flera  svarsalternativ  till  frågan.    

Svarsalternativet  som  de  flest  hade  valt  var  att  den  skulle  vara  tidlös  tätt   följd  av  svarsalternativet  miljövänlig,  lysa,  lättanvändbar  och  annorlunda   design.  Endast  sju  ville  ha  en  trendig  lampa,  dvs.  en  lampa  som  följer  den   senaste  trenden.  Med  tanke  på  att  Gotlands  Lampfabriks  fokus  är  att  sträva   efter  en  tidlös  design,  såg  jag  det  som  intressant  att  så  en  majoritet  valt  just   det  svarsalternativet.  Jag  ville  även  att  min  serie  skulle  utstråla  tidlöshet.       Några  tog  möjligheten  att  utveckla  sitt  svar  på  vilka  övriga  kvaliteter  de   önskade  att  sin  lampa  hade  och  skrev  bland  annat,  ”…unik  lampa  i  få   exemplar  för  att  höja  den  exklusiva  känslan”,  ”hållbar”,  ”funktionell  och  en   del  i  inredningen,  lampan  förhöjer  statusen  i  hemmet”.  Jag  tog  med  mig   detta  till  idégenereringen  och  lät  dem  påverka  mina  skisser.  Jag  ville  att   serien  skulle  utstråla  exklusivitet.  

Nitton  av  kvinnorna  ville  att  lamporna  i  deras  hem  skulle  matcha  varandra  i   antingen  färg  eller  form.  Fjorton  tyckte  det  var  viktigt  att  det  syntes  att   lampan  var  av  kvalitet  och  åtta  kvinnor  tyckte  att  enhetlig  belysning  i   hemmet  var  viktigt.  Eftersom  jag  skulle  skapa  en  ny  serie  ansåg  jag  att  

(17)

kvinnornas  åsikt  om  att  lamporna  skulle  matcha  varandra  i  antingen  färg   eller  form  var  intressant  och  användbart.      

Enkäten  frågade  även  vilken  praktisk  och/eller  teknisk  lösning  som  skulle  få   personen  att  köpa  en  lampa.  Det  fanns  en  möjlighet  till  flera  svarsalternativ   på  denna  fråga.  Intressant  nog  svarade  en  majoritet  att  anpassningsbart   ljusflöde  och  anpassningsbar  höjd  skulle  påverka  till  köp.  Även  uppvirning  för   sladden  på  lampan  för  att  slippa  lång  slagg  var  efterfrågat.    

Utöver  dessa  svar  önskades  det  även  att  det  ska  vara  lätt  att  byta  skärm   efter  humör  eller  säsong  men  efter  diskussioner  med  Jonas  kring  färg   bestämde  vi  ändå  att  fokusera  på  vitt.  Detta  på  grund  av  att  fokus  låg  på   form  istället  för  färg.  

Intressanta  observationer  från  kvinnorna  om  frågan  ”Vad  är  det  första  du   tänker  på  när  du  ser  Gotlands  Lampfabriks  lampor?”  var  följande;    

Alla  är  vita,  stilrena  på  gränsen  till  tråkiga,  ingen  färg,  kombination  av   gammalt  och  nytt,  skitsnyggt,  enkelt,  tidlöst,  enkla  IKEA-­‐lampfötter,  

färgmässigt  tråkiga,  tidlösa  men  moderna,  fräscha,  enkla  och  fina,  har  redan   en  från  Gotlands  Lampfabrik  den  funkar  inte  med  lågenergilampa,  snygga   och  stilrena,  fint  sken,  vanliga,  stilrent  och  modernt,  naturnära,  rena  

material,  trevlig  att  se  på,  gedigen  konstruktion,  lite  pretentiösa,  lite  som  alla   andra  lampaffärer  vad  är  deras  utmärkande  koncept?,  inga  vägghängda   lampor,  ljust.  

Många  ansåg  därmed  att  enkelhet,  stilrenhet  och  tidlöshet  var  positivt   betingade  attribut  och  att  de  gick  hand  i  hand.  Detta  kom  att  bli  något  som   jag  strävade  efter  för  att  uppnå  ett  resultat  i  projektet.  

                               

(18)

5. Genomförande

5.1  Skisser    

Projektet  inleddes  utan  begränsningar  för  material  och  en  stor  del  av   skissförslagen  utgick  därför  från  blandade  material  med  blandade  resultat,   se  appendix.    

Efter  första  presentationen  av  skissförslag  kom  jag  och  Jonas  fram  till  att   användandet  av  det  befintliga  laminatet,  pergamino  blanco13,  vore  det  bästa   för  att  lamporna  skulle  smälta  in  i  nuvarande  kollektion  som  jag  sedan  utgick   ifrån  när  de  tre  skissförslagen  togs  fram.  Dock  fanns  det  begränsningar  i   laminatets  styvhet  som  förhindrade  att  göra  invecklade  vik  i  skärmarna  vilket   jag  tog  i  beaktning  inför  skissförslagen.  

Följande  skissförslag  är  resultatet  av  en  stor  idégenerering  (se  appendix)   som  slutligen  resulterade  i  3  koncept.  Ursprungligen  bestämdes  att  en   bordslampa  skulle  tas  fram,  men  efter  diskussioner  med  Jonas  byttes   bordslampa  ut  mot  en  vägglampa.  

Jag  har  även  använt  mig  av  en  imageboard  för  att  återkoppla  till  de  värden   och  attribut  jag  ville  att  serien  skulle  utstråla.  

Skissförslagen  har  presenterats  för  Jonas  Kling  i  omgångar  på  Gotlands   Lampfabrik  i  syfte  att  visa  upp,  sålla  ut  och  diskutera  de  idéer  som  tagits   fram.  Skisserna  har  gjorts  både  för  hand  med  markers  och  genom   modellerande  av  pappmodeller,  se  appendix  för  pappmodellerna.                                                

(19)

5.1.1  Koncept  1      

Detta  koncept  leker  med  tanken  på  att  fälla  ut  lampan  och  på  så  sätt  öka   eller  minska  ljusstyrkan.  Tekniken  påminner  om  ett  paraply.  

            Taklampa     Vägglampa   Golvlampa  

(20)

5.1.2  Koncept  2    

Koncept  2  är  inspirerat  av  svampar  och  har  ett  hårt  hölje  med  ett  mjukt  tyg   för  att  justera  ljusflödet.  

            Taklampa     Vägglampa   Golvlampa  

(21)

5.1.3  Koncept  3  

Koncept  3  är  uppbyggd  av  pappstrutar  i  olika  storlekar  som  skapar  form   genom  skuggorna  som  bildas  mellan  viken.  

            Taklampa     Vägglampa   Golvlampa  

(22)

5.2  Koncept  Lampben    

Jag  valde  mellan  3  koncept  för  lampbenet.      

5.2.1  Modulben  

Med  modulbenet  kan  kunden  själv  välja  hur  hög  lampa  den  vill  ha  och  även   byta  ut  en  enhet  till  en  med  exempelvis  möjlighet  att  vira  upp  sladden  på.   Moduldelarna  skruvas  fast  i  varandra.  

 

5.2.2  Pinnben  

Pinnbenet  är  enkel  och  stilren.  Den  går  lätt  att  ändra  höjd  beroende  på   ändamål.  

 

(23)

 

5.2.3  Tvinnat  ben  

Två  metallstänger  tvinnade  runt  varandra  utgör  benet.  Sladden  viras  sen  i   samma  riktning  ner  längst  benet  som  ett  designelement.  

 

 

                               

(24)

5.3  Konceptbeslut    

Koncept  1  (paraply-­‐lampan)  bestod  av  en  mekanisk  funktion  som  låg  för   långt  bort  från  dagens  kollektion  samt  kändes  en  aningen  tråkig  och  vi   diskuterade  om  den  skulle  fungera  som  vägglampa  med  den  utfällande   funktionen  och  kom  fram  till  att  svaret  var  nej.  Koncept  2  (svamp-­‐lampan)   innebar  att  tyg  var  tvunget  att  integreras  i  designen,  jag  gjorde  en  testlampa   i  litet  format  och  insåg  omgående  att  det  inte  såg  bra  ut  i  verkligheten  samt   att  formspråket  med  textilier  integrerat  inte  passade  in  i  nuvarande  

kollektion.  Vi  diskuterade  kring  fördelar  och  nackdelar  med  koncepten  och   vägde  även  in  delar  av  enkätsvaren  inför  valet  av  koncept  samt  hur  bra  det   passade  in  i  det  nuvarande  sortimentet.  Bland  annat  kvinnornas  svar  på  att   lampan  skulle  kännas  unik,  se  exklusiv  ut  och  vara  tidlös.  Tillsammans  valde   vi  koncept  3  att  jobba  vidare  med  som  vi  ansåg  var  av  en  tidlös  modell,  dock   behövdes  konceptet  utvecklas  en  del  innan  det  kunde  fungera  

tillfredsställande  för  båda  parter  så  ytterligare  ett  koncept  togs  fram,   koncept  4,  som  uppfyllde  de  önskemål  som  enkätsvaren  samt  Gotlands   Lampfabrik  framfört  under  visningen  av  de  tidigare  koncepten,  se  Appendix.      

 

Vid  valet  av  lampben  för  golvlampan  föll  det  första  valet  på  den  tvinnade   lampbenet  men  efter  som  projektet  fortskred  kändes  modulsystemet   mycket  mer  tilltalande  och  det  uppfyllde  även  önskemålet  från  enkäten  att   kunna  justera  höjden  själv  och  även  möjligheten  till  att  vira  upp  sladden  på   lampbenet.  

Vi  diskuterade  även  vad  som  kunde  göras  för  att  få  kunden  att  känna  att  just   den  lampan  som  de  köpt  var  unik  och  kommer  från  Gotlands  Lampfabrik.   Tanken  på  att  ”ringmärka”  lamporna  kändes  tilltalande.  Vi  diskuterade  bland   annat  metallringar  med  information  som  kläms  fast  på  sladden,  träbit  med   information  som  träs  på  runt  sladden  men  valde  tillslut  en  tygbit  med   information  som  sys  fast  på  sladden.    

                     

(25)

6. Resultat

6.1  Taklampan    

 

Koncept4  behövde  ett  avbrott  i  den  annars  släta  och  relativt  vanliga  

lampskärmen,  jag  testade  mig  fram  med  enkla  modeller  i  papp,  se  appendix.   Den  regelbundna  skärmen  avhjälptes  med  att  rikta  50  procent  av  

laminatbitarna  uppåt.  Skärmen  består  av  sex  stycken  nedåtriktade   laminatbitar  och  sex  stycken  uppåtriktade.  För  att  göra  det  ännu  mer   intressant  fick  de  nedåtriktade  laminatbitarna  bli  större  än  de  uppåtriktade.   Ställningen  inuti  består  av  två  metallringar  som  hålls  uppe  av  skåror  i  

laminatet.  Lampan  är  försedd  med  en  tjock  textilkabel  för  att  öka  känslan  av   exklusivitet  och  har  även  en  liten  märkning  som  visar  på  att  den  kommer   från  Gotlands  Lampfabrik.  Den  är  även  försedd  med  en  dimmer,  för  att   kunna  reglera  ljusflödet.  

                                                           

(26)

6.2  Golvlampan    

Utformningen  på  golvlampa  utgick  jag  från  taklampans  uppbyggnad  men   reducerad  till  fyra  stycken  stora  nedåtriktade  laminatbitar  och  fyra  stycken   mindre  nedåtriktade  bitar.  Den  fick  även  en  snävare  ställning  i  metallringar   inuti  för  att  rikta  och  koncentrera  belysningen  neråt  mer  än  vad  taklampans   utformning  tillät.    

Lampan  är  försedd  med  en  tjock  textilkabel  för  att  öka  känslan  av  

exklusivitet  och  har  även  en  liten  märkning,  som  visar  på  att  den  kommer   från  Gotlands  Lampfabrik.  Den  är  även  försedd  med  en  dimmer,  för  att   kunna  reglera  ljusflödet.  

     

 

   

(27)

6.2.1  Lampben  (Golvlampan)  

Det  valda  benet  består  av  ett  modulsystem  där  kunden  själv  får  möjlighet  att   välja  höjd,  färg,  material  och  form  efter  rum,  känsla  och  årstid.  Standard   kommer  vara  30  centimeter  långa  konkava  stavlängder  med  gängor.  

Materialet  är  antingen  keramik  eller  trä.  Möjligheten  att  välja  en  krokmodul   gör  att  denna  konstruktion  uppfyller  kravet  att  kunna  vira  upp  sladd.  Den   breda  foten  på  lampbenet  gör  att  lampbenet  uppfyller  kravet  för  att  vara   stabil.  Lampan  är  försedd  med  en  tjock  textilkabel  som  löper  längst  utsidan   av  lampbenet  för  att  öka  känslan  av  exklusivitet.  Den  är  även  försedd  med   en  liten  märkning,  som  visar  på  att  lampan  kommer  från  Gotlands  

Lampfabrik.                               Varje  modul  

skruvas  fast  i   varandra.  

En  märkning     för  att  öka     Känslan  av   exklusivitet  

(28)

6.3  Vägglampan  

Vägglampans  utformning  är  även  den  baserad  på  taklampans  formgivning.   Den  består  av  tre  stora  uppåtriktade  laminatbitar  samt  två  mindre  

nedåtriktade.  Ställningen  består  av  två  halvmånar  i  metall.  Lampan  är   försedd  med  en  tjock  och  lång  textilkabel  för  att  öka  känslan  av  exklusivitet   Kabeln  går  från  lampskärmen  ner  på  golvet  och  slingrar  sig  i  en  hög.  Den  är   även  försedd  med  en  dimmer,  för  att  kunna  reglera  ljusflödet.    

                                                         

(29)

6.4  Fullständig  lampserie    

Tillsammans  skapar  golvlampan,  vägglampan  och  taklampan  serien  som  fått   namnet  Magnolia.  Gotlands  Lampfabriks  målgrupp  är  kvinnor  och  enligt   enkäten  ansåg  en  majoritet  av  kvinnorna  som  svarade  på  frågorna  att  de   ville  att  lamporna  i  deras  hem  skulle  matcha  varandra.  De  önskade  även  att   höjden  på  lampan  skulle  vara  anpassningsbar  samt  att  det  syntes  att  

lamporna  var  av  kvalitet.  Jag  tycker  att  resultatet  uppfyller  dessa  önskningar   och  att  det  just  är  kvinnor  som  är  målgruppen  har  även  påverkat  den  

kreativa  processen  vilket  medfört  att  formerna  är  mjuka,  runda  och  

kvinnliga.  Resultatet  återspeglas  även  i  den  imageboard  (s.11)  som  gjordes  i   början  av  projektet  där  jag  ville  att  serien  skulle  kännas  organisk,  fräsch,   lyxig,  kvinnlig  samt  vara  inspirerad  av  naturen  vilket  jag  anser  att  den  gör.  

                                                         

(30)

7. Slutsats

Projektet  startades  med  en  vision  av  att  ta  fram  en  serie  lampor  till  Gotlands   Lampfabrik  med  tydligt  släktskap  till  varandra.  I  serien  skulle  det  ingå  en   taklampa,  en  bordslampa  och  en  golvlampa.  Efter  diskussioner  med  Jonas  på   Gotlands  Lampfabrik  byttes  bordslampan  ut  mot  en  vägglampa  med  

motiveringen  att  bordslampor  ofta  är  en  miniatyr  av  golvlampan.  Även  att   Gotlands  Lampfabrik  inte  hade  någon  vägglampa  i  sitt  sortiment  och  

utmaningen  att  skapa  den  första  vägglampan  kändes  utmanande.  I  och  med   ändringen  från  bordslampa  till  vägglampa  såg  jag  att  möjligheten  att  göra  en   upphängning  för  vägglampan  som  skulle  ha  ett  tydligt  släktskap  med  de   andra  två,  var  en  omöjlig  uppgift  då  upphängningen  skyms  av  skärmen.    

Arbetet  har  fortskridit  som  planerat  med  både  med-­‐  och  motgångar,  och  jag   har  dagligen  bollat  idéer  med  Jonas  på  Gotlands  Lampfabrik.  

Målet  att  ta  fram  en  serie  lampor  till  Gotlands  Lampfabrik  med  tillhörande   lampben  har  uppnåtts  med  hjälp  av  marknadsundersökningar,  enkät  och  ett   nära  samarbete  med  handledare  Jonas  Kling  på  Gotlands  Lampfabrik.  

Gotlands  Lampfabriks  målgrupp  är  kvinnor  och  enligt  enkäten  ansåg  en   majoritet  av  kvinnorna  som  svarade  på  frågorna  att  de  ville  att  lamporna  i   deras  hem  skulle  matcha  varandra.  De  önskade  även  att  höjden  på  lampan   skulle  vara  anpassningsbar  samt  att  det  syntes  att  lamporna  var  av  kvalitet.   Jag  tycker  att  resultatet  uppfyller  dessa  önskningar  och  att  det  just  är   kvinnor  som  är  målgruppen  har  även  påverkat  den  kreativa  processen  vilket   medfört  att  formerna  är  mjuka,  runda  och  kvinnliga.    

   

Genom  det  annorlunda  modulsystemet  av  lampben  som  tagits  fram  anser   jag  att  projektet  uppnått  sitt  mål  att  skapa  en  intressant  lampben  som  kan   särskilja  Gotlands  Lampfabrik  från  andra  tillverkare.  De  har  ett  tydligt   släktskap  till  varandra  och  med  den  nya  ljuskällan,  Philips  MasterLED  7W,   har  lampserien  fått  en  mer  miljövänlig  och  energisnål  ljuskälla  än  dagens   glödlampor.  

 

Under  arbetets  gång  har  jag  blivit  intresserad  av  ljusdesign  i  vardagen  som   jag  gärna  vill  fortsätta  fördjupa  mig  i  efter  projektets  slut.  

 

       

(31)

8. Referenser

 

Internet  

Annell,  LED  som  kvalitetsljus,  2010-­‐02-­‐01  

<http://www.annell.se/WebModules/CMS/file.axd?pageId=234&fileDescId= 15>    

Annell,  Våra  vanligaste  ljuskällor,  Kompendium  2007,  2010-­‐05-­‐20  

<http://www.annell.se/WebModules/CMS/file.axd?pageId=66&fileDescId=1

>    

Annell,  Liten  ordbok,  2010-­‐05-­‐18  

<http://www.annell.se/Page/Standard/48/Liten-­‐ordbok.aspx>      

9.  Lampinfo.se,  Fakta  om  halogenglödlampor,  2010-­‐05-­‐22   <http://www.lampinfo.se/fakta-­‐om-­‐halogenglodlampor/>    

9.  Ljuskultur,  Glödlampor,  2010-­‐05-­‐10    

<http://www.ljuskultur.se/fakta-­‐och-­‐miljo/teknik/ljuskallor/glodlampor/>    

8.  Ljuskultur,  Vad  är  ljus?,  2010-­‐04-­‐19  

<http://www.ljuskultur.se/fakta-­‐och-­‐miljo/belysningsplanering/vad-­‐ar-­‐ljus/>    

Ljuskultur,  Ljustekniska  begrepp,  2010-­‐05-­‐18  

<http://www.ljuskultur.se/fakta-­‐och-­‐miljo/ljustekniska-­‐begrepp/>      

9.  Macbloggen,  Glödlampor,  2010-­‐05-­‐18  

<http://macbloggen.se/artiklar/glodlampor-­‐och-­‐lagenergilampor/>    

12.  Osram,  Lilla  ljusskola,  2010-­‐05-­‐18  

<http://osram.se/osram_se/Ljuskunskap/Lilla_Ljusskolan/index.html>     13.  GPC,  Catalogue,  2010-­‐05-­‐18     <http://www.gpcmares.com/index.php?p=product&prod=73&pg=1&search =pergamino+blanco  >    

11.  Philips,  Press  information,  2010-­‐05-­‐12   <http://www.newsinfusion.com/philips/>    

10.  Philips,  Elegance  meets  efficiency,  s.10,  2010-­‐05-­‐18  

<http://www.lighting.philips.co.uk/pwc_li/main/shared/assets/images/mast erled/master_ledlamps_brochure.pdf>    

(32)

 

Ljustrender      

Chrysalix,  Four  solid  state  lighting  trend  for  2010,  2010-­‐01-­‐13,   <http://www.chrysalix.com/four-­‐solid-­‐state-­‐lighting-­‐trends-­‐2010>      

3.  Harry,  ICFF  2010:  BOOK  LAMP  BY  MYUNG-­‐SEO  KANG,  2010-­‐05-­‐16  

<http://mocoloco.com/fresh2/2010/05/16/icff-­‐2010-­‐book-­‐lamp-­‐by-­‐myung-­‐ seo-­‐kang.php>    

 

1.  Jaime,  FRIDAY  LIGHT  BY  REINHARD  DIENES,  2010-­‐02-­‐02    

<http://mocoloco.com/fresh2/2010/02/02/friday-­‐light-­‐by-­‐reinhard-­‐ dienes.php>    

 

2.  Loechner,  E,  Trendwatch:  Exposed  lightbulbs,  2010-­‐05-­‐21   <http://www.shelterpop.com/2010/04/05/trend-­‐watch-­‐exposed-­‐ lightbulbs/>    

 

5.  Mike,  LIANES  LAMPS  BY  RONAN  &  ERWAN,  2010-­‐04-­‐27  BOUROULLEC   <http://mocoloco.com/fresh2/2010/04/27/lianes-­‐lamps-­‐by-­‐ronan-­‐erwan-­‐ bouroullec.php>  

 

4.  Polyakov,  Igor,  Honest  design  a  new  take  on  the  classic  tealight  holder,     2010-­‐05-­‐18     <http://www.nordicdesignblog.com/archives/5113>           Litteratur    

6.  C  &  P  Fiell,  Scandinavian  Design,  Taschen,  2005,  p.8    

7.  Sommar,  I  &  Gyllenstierna,  T,  Nordiskt  ljus  hemma,  Forum,  årtal  okänt  

         

(33)

9. Appendix

9.1  Enkätresultat    

I  början  av  projektet  skapade  jag  en  enkät  på  internet  som  68  individer   svarat  på.  Jag  ville  ta  reda  på  vilka  sorters  människor  som  skulle  vara   intresserade  av  just  Gotlands  Lampfabriks  lampor  och  även  svara  på  frågan   vad  som  är  avgörande  när  kunden  köper  en  ny  lampa,  vilka  attribut  och  vilka   tekniska  kvaliteter  de  söker  efter.  

 

Enkäten är anonym, men vi behöver veta din åldersgrupp

18-28 33

29-39 15

40-50 10

51+ 10

Är du kvinna eller man?

Kvinna 42

Man 25

Vilken sorts anställning har du?

Anställd 37

Arbetslös 3

Chef 2

Egenföretagare 6

Student 17

Ungefärlig inkomst per månad

10 000 - 20.000 14

20 000 - 30.000 30

< 10 000 16

> 30 000 7

Vem bestämmer i ditt/erat hushåll om inredning så som lampor?

Barnen 0

Hela familjen 28

Jag 32

Min sambo 8

Känner du till Gotlands Lampfabrik?

Ja 18

Nej 49

Vad är det första du tänker när du ser Gotlands Lampfabriks lampor? (För att se lamporna: http://gotlandslampfabrik.se/album/index.html )

22

50-tal. Naturmaterial. 1

ATT ALLA ÄR VITA. 1

Att jag gärna hade fått bestämma. 1

De är väldigt stilrena på gränsen till tråkiga. Somliga är väldigt

snygga men det finns ingen färg!!! 1

elegant sagolik romantisk lite tråkiga fötter 1

(34)

Enkelt, tidlöst, kanske något tråkiga 1 Enkla lampfötter alla lika jag tänker IKEA..., däremot ser

skärmarna roligare ut! Lamporna ger mig inte någon direkt aHa upplevelse men är säkert fina där de passar in. Färgmässigt tråkiga, jag hittade bara vita. Tidlösa.

1

enkla och moderna 1

Enkla, men vackra. 1

Enkla, stilrena, tidlösa men moderna. 1

Fina stilrena lampor men lite tråkig sida. Det är bara bilder och

ingen mer information. Lite för färglös sida. 1

Fotograferade mot en ful bakgrund som får lamporna smälter in i

och ser tråkiga ut.. 1

fräscha, enkla och fina 1

färgen vit 1

hemtrevligt och mysbelysning 1

Himla läckra lampor, måste gå in på den sidan ofta och titta. 1

IKEA 1

Inget 1

Jag var där i somras, vi har till och med en lampa från Gotlands lampfabrik. Skärmen är toppfin, men funkar inte så bra med lågenergilampa.

1

Klassiskt, prisvärt, svenskt. 1

lampans utformning, och hur fint sken den ger 1

ljus 1

Ovanlig och rolig design. 1

Skärmarna ser rätt lika ut? Inga vägglampor 1

snygga 1

Snygga lampor! Men lite färg hade varit trevligt. 1

Snygga och stilrena lampor 1

Snyggt, stilrent men färglöst 1

Speciell utformning, lite enformigt, samma material rakt igenom. 1

Stilrena men med en tvist. 1

Stilrena men ändå ganska vanliga. 1

Stilrena, enkla 1

Stilrent och modernt 1

stilrent, naturnära, rena material 1

Såg väl trevliga ut. Lite trist med bara vita lampskärmar dock 1

Trevlig att se på, gedigen konstruktion. 1

tråkiga, lite pretentiösa.. 1

tycker att upplägget på bilderna är tråkiga, man blir inte inspirerad av att se vita lampor på en grå bakgrund. Fina lampor men samma genomgående tema, lite som alla andra lampaffärer, vad är just deras utmärkande koncept? Inga vägghängda lampor.

1 Tänker på IKEA-plattpaketlampor som man monterar själv av

plastbitar. 1

Verkar fina, undrar vad de kostar? 1

vita "pappskärmar" vi spännande varianter, vikningar. I övrigt inte

speciellt speciella. 1

Vita, stilrena lampor med vågad design. 1

Vitt! Mycket vitt! 1

vitt, fräscht, ljust 1

Walkthrough-Emma! 1

Vad är avgörande när du köper en ny lampa?

References

Related documents

Visserligen är ovanstående tagen från en sida som kommer ifrån Dubai, men propaganda eller inte, allt som skrivs måste stämma med verkligheten när man besöker platsen, och därför

Även om samtliga dessa förutsättningar lett till den situation som lärarna befinner sig i idag tolkar jag det som att samtliga skolor som ingår i intervjustudien skulle kunna

Jag hade också en fråga om man kunde använda ljuset innan man kliver på cykeln, detta var en fråga som skulle kräva att man har löstagbara ljus och jag märkte i min research att

het, men hon kämpade för sitt barn och meriad esig böra gripa in i rätt tid. Ännu var det ju ej fråga om någon djupare känsla mellan Lennart och Anna, tänkte hon. Den

I mitt examensarbete har jag valt att fördjupa mig i varelser och okända ting som av någon anledning inte har upptäckts än och aldrig kanske kommer göra. Tanken på att skapa en

Stödet sjuksköterskan gav kollegor som behövde hjälp var en strategi vilken togs till för att hantera utmattning samt stress på arbetet (Steege &amp;..

Beroende på hur aktivt man deltar kan det bidra till de olika förhållnings- sätt som tjejerna har när de beskriver sidan som en parallell respektive avgränsad plats för sitt

Hade personalen haft en närmre relation till den fysiska miljön hade möjligen även kännedom om ursprung och material varit större.. Att skapa en relation har utifrån de