Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Download (0)

Full text

(1)

8

Regeringen

Protokoll

vid regeringssammanträde 1:4 1 bilaga 2020-04-23

S2020/02191 /FS (delvis)

Socialdepartementet

Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Regeringens beslut

Regeringen bemyndigar statsrådet Hallengren eller den hon sätter i sitt ställe, att underteckna en tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SK.R) om ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk­ vården 2020 med i huvudsak det innehåll som framgår av bilagan.

Ärendet

I december 2019 träffade regeringen och SKR en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S2019 /05300/FS). För 2020 avsatte regeringen 2 896 000 000 kronor till ändamålet.

Mot bakgmnd av situationen med covid-19, orsakat av det nya corona­ virnset, ser regeringen och SKR ett behov av att revidera överens­

kommelsen. Efter överläggningar mellan representanter för Socialdeparte­ mentet och SKR har därför en tilläggsöverenskommelse tagits fram som kompletterar den tidigare ingångna överenskommelsen. Inga nya medel tillförs ändamålet.

Utdrag till

Statsråds beredningen/ SAM

Finansdepartementet/BA, OF A K, Socialutskottet

Kammarkollegiet

Sveriges Kommuner och Regioner

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)
(3)
(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :