• No results found

Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll"

Copied!
4
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 5 2019-07-11 N2019/02363/DL Näringsdepartementet Livsmedelsverket Box 622 751 26 Uppsala

Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till

kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att ta fram underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen (kommissionen) om nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll enligt artikel 45 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv

87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,

kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (livsmedelsinformationsförordningen).

Utgångspunkten för uppdraget ska vara den analys av vilka underlag som behöver tas fram inför en anmälan till kommissionen som Livsmedelsverket har redovisat i december 2018 (N2008/04131/DL). Det handlar om ett författningsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning som också tar upp omfattningen av informationen och tidsaspekten, en redogörelse för de skäl som motiverar införandet av ursprungsmärkning, en

konsument-undersökning som kan visa att en majoritet av konsumenterna anser att uppgift om ursprung är mycket viktigt samt en redogörelse som visar sambandet mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung. Konsekvensanalysen ska inkludera en analys av kostnader för restauranger och storhushåll. I uppdraget ingår också att utifrån dessa underlag motivera

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

införandet av nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll som ska bifogas författningsförslaget i anmälan till kommissionen. Utifrån de erfarenheter som har gjorts i Finland ska Livsmedelsverket också bedöma hur ett system med

ursprungs-information för kött på restaurang och storhushåll kan genomföras på ett praktiskt och ändamålsenligt sätt. Systemet ska så långt möjligt begränsa de administrativa kostnaderna både för berörda kontrollmyndigheter samt för restauranger och storhushåll.

Arbetet ska ske i nära samarbete med berörda branscher. Livsmedelsverket ska vid behov inhämta synpunkter från Konsumentverket, Jordbruksverket och Kommerskollegium samt från andra relevanta myndigheter i

genomförandet av uppdraget. Livsmedelsverket ska redovisa de framtagna underlagen till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020.

Ärendet

I december 2018 redovisade Livsmedelverket regeringsuppdraget

(N2018/04131/DL) om att analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll. Analysen gav vid handen att följande underlag behövs tas fram för att Sverige ska kunna göra en anmälan till

kommissionen:

- Ett författningsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning som också tar upp omfattningen av märkningen och tidsaspekten. - En redogörelse för det/de skäl som motiverar införandet av

ursprungsmärkning.

- En konsumentundersökning som kan visa att en majoritet av konsumenterna anser att uppgift om ursprung är mycket viktigt. - En redogörelse som visar sambandet mellan vissa kvaliteter hos

livsmedlet och dess ursprung.

Skälen för regeringens beslut

Det finns idag ett stort intresse bland svenska konsumenter för var maten, främst kött, kommer ifrån. God information är en förutsättning för att konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val.

(3)

De grundläggande bestämmelserna om märkning av livsmedel inom EU finns i livsmedelsinformationsförordningen och dessa regler kompletteras av bestämmelser om information om ursprungsland i andra regelverk. Det innebär att det finns tydliga bestämmelser om hur information om ursprung ska lämnas för färdigförpackat kött. Det finns däremot inga motsvarande krav på obligatorisk ursprungsangivelse för kött som tillhandahålls på restaurang eller i storhushåll. Medlemsstaterna får enligt artikel 39.2 i livsmedelsinformationsförordningen anta nationella åtgärder rörande

obligatorisk uppgift om livsmedels ursprungsland om det kan motiveras. När en nationell åtgärd om ursprungsmärkning vidtas ska anmälningsförfarandet enligt artikel 45 tillämpas.

Frivilliga branschgemensamma ursprungsmärkningar, som exempelvis ”Från Sverige”, används i stor utsträckning i dagligvaruhandeln men hittills i liten omfattning på restaurang och i storhushåll.

Finland anmälde till kommissionen i november 2017 ett förslag om

nationella bestämmelser om krav på ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang. Kommissionen lämnade invändningar mot förslaget i januari och september 2018. Baserat på kommissionens invändningar anmälde Finland kompletteringar i juni och i oktober 2018 som bl.a. innebar att

bestämmelserna inte längre omfattade fisk och att bestämmelserna begränsades till att gälla i två år. Kommissionen hade i januari 2019 inte längre några invändningar avseende Finlands anmälan. De nya

bestämmelserna om tillhandahållande av information om köttets ursprungsland trädde ikraft den 1 maj 2019 och ska gälla i två år. I enlighet med den sakpolitiska överenskommelsen som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, januariavtalet, ska regeringen stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket genom att bland annat införa ursprungsmärkning av kött på restaurang och i storhushåll. För att kunna göra en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll krävs ett uppföljande uppdrag till Livsmedelsverket. Detta uppdrag är ett led i processen att möjliggöra ett system med obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll.

På regeringens vägnar

(4)

Jennie Nilsson Pernilla Ivarsson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM och EU Utrikesdepartementet/HI Finansdepartementet/BA, KO och K Näringsdepartementet/EUI, MK och JL Jordbruksverket Kommerskollegium Konsumentverket 4 (4)

References

Related documents

c) i en av dessa strukturer sker en mycket exakt integrering mellan det sensoriska, visuella inflödet och de motoriska styrsignalerna. Beskriv hur detta går till, samt ange även

(120) Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att metoden för beräkningen av ersättning, som tillämpas på beslutet om förordnande av en tjänst av allmänt

(17) Stöd för anslutning till fjärrvärme eller installation av värmepump eller anordning för uppvärmning med biobränsle kommer att beviljas med upp till 30 % av de

(46) Samtliga anläggningar ansågs också tidigare vara berättigade att ta emot stöd enligt den åländska stödordning som var tillämplig omedelbart före den anmälda

De löpande bränslekostnaderna är således högre än marknadspriset på 50 euro/MWh (även då de omfattar det maximala driftstödet på 10 euro/MWh när priset på utsläppsrätter

I detta sammanhang har PTS för avsikt att införa en kompletterande samlokaliseringsskyldighet för TeliaSonera i syfte att göra det möjligt för samlokaliserade operatörer att dra

§ 1 i loven, 2) ikkebeskatningen af fødevarer med et indhold af mættet fedt på højst 2,3 %, 3) afgiftsfritagelsen for virksomheder, som har en årlig

( 7 ) Ur ett arbetsdokument från kommissionen som utarbetats inom ramen för en projektgrupp som omfattar kommissionen, ECDC och företrädare för experter från behöriga

Om enhetens minsta kontrollsteg är högre än den kyllast som krävs beräknas EER PL vid det dellastförhållande som krävs med hjälp av ekvationen för enheter med fast

Vad avser utvärderingen av yttrandena framgår av rapporten att de flesta nationella parlamenten behandlade konkreta politiska frågor i sina yttranden och att relativt få

8. Den berörda medlemsstaten kan ge ersättning till ett lufttrafikföretag som har valts ut enligt punkt 7 för att det uppfyller de normkrav som gäller för den

Före övergångsperiodens utgång omfattades den berörda personen inte av personkretsen enligt förordning (EG) nr 859/2003 eftersom han eller hon inte befann sig i

törerna kan få på konkurrerande linjer. Kommissionen tvivlar därför på att åtgärderna i fråga uppfyller detta kriterium. j) Medlemsstaterna ska se till att det varje år och

De upphandlande myndigheterna får tilldela offentliga kontrakt genom ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande i följande fall: ”Om det, när det

riska råvaror bör specificeras för att säkra särarten. Användningen av tillåtna råvaror påverkar inte på ett avgörande sätt livsmedlets särart. Ändringen innebär en

( 5 ) Kriterierna för bedömning av förenligheten med den inre marknaden när det gäller statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt

Kommissionen anser därför att alla spanska tätorter med mer än 15 000 personekvivalenter måste ha anläggningar för sekundär rening från och med den 31 december 2000, även

a) Försäljning av varor och tjänster för konsumtion ombord. b) Verksamheter som är nödvändiga för och nära anknutna till transport av last och passagerare, lastning och lossning

• Kommunerna Tomelilla och Simrishamn har utan någon insyn i förfarandet tilldelat kontrakt om hantering av hushållsavfall till Sydvästra Skånes Renhållning AB (SYSAV), som är

Den 25 september 2019 gav kultur- och fritidsnämnden idrott-/fritidschef i uppdrag att ta fram en strategi för öppnandet av en ny fritidsgård i.. Turebergsområdet (KFN

2. Interimsåtgärder tills det att Bertelsmann utträder ur AOL Europe och AOL CompuServe France. Under förutsättning att dess sammanslagning med Time Warner slutförs, skall AOL och

Åtgärder bör vidtas i EU-hamnar för att skydda sjöfartspersonal och hamnarbetare, liksom sjöfolk och andra personer ombord när de går ombord eller går i land ( 6 )5. För att

i) Ett förfarande för hantering av klagomål. ii) Ett förfarande för att underrätta behöriga myndigheter och innehavare av godkännanden för försäljning om misstänkta