• No results found

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida material om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida material om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat"

Copied!
3
3
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se Regeringsbeslut 3 2020-02-27 Ku2020/00364/MD Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

Regeringens beslut

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida det utbildnings- och informationsmaterial som myndigheten tagit fram för att stödja personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar till att öka kännedomen om och användningen av materialet, bland både utsatta och dem som stödjer utsatta. Arbetet ska ske i samverkan med Polismyndigheten och andra relevanta statliga och icke-statliga aktörer.

Brottsoffermyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 400 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 juni 2020. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021.

Brottsoffermyndigheten ska slutredovisa uppdraget inklusive en ekonomisk redovisning till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till

Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande samt en analys och bedömning av utfall. Redovisningen kan också innehålla förslag på hur arbetet kan utvecklas ytterligare.

(2)

2 (3)

Skäl för regeringens beslut

Inom ramen för regeringens handlingsplan Till det fria ordets försvar (dnr Ku2017/01675/D) har Brottsoffermyndigheten under 2017–2019 haft ett uppdrag att ta fram utbildnings- och informationsmaterial för att stödja deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat (dnr Ku2017/01674/D).

Brottsoffermyndigheten har tagit fram webbplatsen tystnainte.se som erbjuder samlad och lättillgänglig information som kan användas av olika målgrupper, t.ex. det civila samhällets organisationer, enskilda

opinionsbildare och myndigheter. Det finns ett fortsatt behov av att sprida information om webbplatsen och dess innehåll till utsatta och dem som möter utsatta personer. Spridningsinsatserna kan ske digitalt men också i form av fysiska utbildnings- och informationstillfällen, temadagar och kompetenshöjande insatser. I uppdragets genomförande ska skillnader i utsatthet t.ex. kopplat till kön, ålder och olika former av rasism beaktas. Alla som deltar i det offentliga samtalet och engagerar sig i samhällsfrågor ska ha tillgång till ett grundläggande stöd vid utsatthet för hot och hat. Samtidigt finns det fortfarande stora variationer i vilka stödinsatser som olika målgrupper får och har tillgång till. För regeringen är det av vikt att

målgrupper som är särskilt utsatta, har låg kännedom om vilket stöd som finns och som inte omfattas av andra insatser nås genom uppdraget. På regeringens vägnar

Isabella Lövin

(3)

3 (3) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/KRIM, PO Finansdepartementet/BA Kulturdepartementet/CSM, KO Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Ku 2018:04)

Kammarkollegiet Konstnärsnämnden Medieinstitutet Fojo

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Polismyndigheten

Brottsofferjouren Sverige

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer Sveriges Kommuner och Regioner

References

Related documents

Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjäns- ten Mina meddelanden med alla meddelandeflöden som adresseras till personer eller organisationer och som

Målsättningen med projektet är att pröva nya dialogformer för att medborgares idéer kring gestaltning av områdena ska få stort utrymme i pågående fysisk planering och

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

77 procent av de bostäder som är exponerade över riktvärdet har tillgång till ljuddämpad eller tyst sida med ljudnivåer under 50 dBA.. 67 procent av de bostäder som är

• SFMGs arbetsgrupp för NGS-baserad diagnostik vid ärftliga tillstånd har under året arbetat fram dokument rörande hantering av oväntade genetiska fynd, mall för

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Genom VindGIS kan man i kartform få information om förutsättningar för vindkraft med hänsyn till olika intressen som riksintressen för vindbruk och andra ändamål,

De sammanfallande skrivningarna visar på allmän överensstämmelse mellan det regionala utvecklingsprogrammet och översiktsplanerna när det gäller energifrågan för

Det beror på att behandling av personuppgifter i verksamhet inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten regleras av olika regelverk som

När det gäller den del av brottsskadeersättningen som utgår för sveda och värk, lyte och stadigvarande men samt olägenheter i övrigt enligt 5:1 p.3 SkL så har

Materialet finns samlat på webbplatsen tystnainte.se och innehåller information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel

Socialdepartementet vill också att remissinstanserna tar ställning till ett tidigarelagt införande av förslaget att endast undersköterska ska kunna vara fast omsorgskontakt redan

Humana Assistans vill i tillägg även föreslå att Försäkringskassan ska vara skyldiga att följa en betalningsanvisning från den assistansberättigade så länge som

I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild kan

I jämförelse med de krav som ställs på andra myndigheter att lösa krissituationer är det helt orimligt att detta krav ställs på 290 kommuner utan reell kompensation vare sig

Enligt MKB-direktivet ska medlemsstaterna se till att medlemmar av den berörda allmänheten har rätt till rättslig prövning av vissa frågor. Inne- börden av bestämmelsen

Om stödet enligt första eller andra stycket uppgår till minst 100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning

hälsodatafrågorna, precisionsmedicin och omställningen till ett datadrivet samhälle, då det är en förutsättning för att Sverige ska kunna leverera en modern hälso- och

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och

Yttrande angående promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22).

Brottsoffermyndigheten ser även ur ett brottsofferperspektiv positivt på de föreslagna åtgärderna då de kan ge incitament till skötsamhet för den dömde och därmed bidra