• No results found

Remiss PM Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss PM Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Remiss

2021-03-08 S2021/02250

Socialdepartementet

Promemoria Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Remissinstanser AFA Försäkring Almega AMF Pension Arbetsförmedlingen Arbetsgivaralliansen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arjeplogs kommun Arvika kommun Centrala studiestödsnämnden (CSN) Collectum

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Diskrimineringsombudsmannen (DO)

(2)

Domstolsverket Dorotea kommun Ekonomistyrningsverket (ESV) Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Falu kommun

Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige Folkhälsomyndigheten Fora Forte Fremia Funktionsrätt Sverige Företagarförbundet Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Stockholm Gotlands kommun Göteborgs kommun Halmstads kommun

(3)

Haparanda kommun Huddinge kommun

Independent Living Institute (ILI)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Institutet för framtidsstudier Jämställdhetsmyndigheten Jönköpings kommun Kammarrätten i Stockholm Karlstads kommun Kommunal Konjunkturinstitutet (KI)

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) Konstnärsnämnden

KPA Pension Kumla kommun

Landsorganisationen i Sverige (LO) Lantbrukarnas Riksförbund

Lessebo kommun LO/TCO Rättsskydd

(4)

Ludvika kommun Luleå kommun Lunds universitet Länsstyrelsen Jönköpings Länsstyrelsen Skåne Malmö kommun Medlingsinstitutet Mittuniversitetet Motala kommun Myndigheten för arbetsmiljökunskap Myndigheten för delaktighet (MFD)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Nyköpings kommun

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) Oskarshamns kommun

Pensionsmyndigheten

Pensionärernas riksorganisation (PRO) PTK

Regelrådet Region Dalarna

(5)

Region Jämtland Härjedalen Region Norrbotten

Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten Region Västra Götaland

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) SACO Studentråd Skatteverket SKPF Pensionärerna SPF Seniorerna SPP Statens tjänstepensionsverk (SPV) Statistiska centralbyrån (SCB) Statskontoret Sundsvalls kommun Svensk Försäkring Svensk Scenkonst Svenska ILO-kommittén Svenskt Näringsliv

(6)

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Sveriges företagshälsor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Sveriges läkarförbund

Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Tjörns kommun Umeå kommun Umeå universitet Vårdförbundet Växjö kommun Åre kommun Älvsbyns kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 10 maj

2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sf@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/02250 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

(7)

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036) innehåller förslag på följdändringar i skatte- och

socialavgiftssystemet med anledning av justeringen av de pensionsrelaterade åldersgränserna. Promemorian remitterades under perioden 15 december 2020 – 22 februari 2021.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Therese Karlberg Departementsråd

Kopia till

References

Related documents

kommuns/Tekniska kontorets hemsida (www.jonkoping.se) samt Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se) och delas ut till samtliga järnvägsföretag som tecknar trafikeringsavtal

därefter föreslagit Miljönämnden att förelägga Billyvind bedriva verksamheten så att befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område på 5 x 5 meter intill

Efter att den dåvarande Miljönämnden 2018-12-12 fattat beslut om förbud att etablera vindkraftverk på fastigheten och Billyvind överklagat detta beslut, upphävde Länsstyrelsen

Bygg- och miljönämnden motiverar sitt beslut med att vindkraftverket uppförs på jordbruksmark av klass 7, vilket är den bästa i Hörby och att brukningsvärd åkermark endast

Enligt EU-kommissionens vägledningsdokument (Vägledning för strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen, slutlig version februari 2007) måste även

Idé- och förslagsverksamhet i Motala kommun – I samband med beslut om en fortsättning på PIMM i juni 2009 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta

Diaeta naturalis och Lachesis naturalis har funnits tillgängliga för forsk- ningen i femtio respektive hundra år eller mer (dissertationerna), utan att de har analyserats. Hur det

Ludvika kommun Luleå kommun Lunds universitet Länsstyrelsen Jönköping Länsstyrelsen Skåne Myndigheten för arbetsmiljökunskap Malmö kommun Medlingsinstitutet

Landsorganisationen i Sverige (LO) Linköpings kommun Luleå kommun Lunds universitet Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Örebro län

Linnéuniversitetet Ljungby kommun Luleå kommun Lunds universitet Lycksele kommun Länsstyrelsen i Stockholms län Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Malmö kommun

2 (4) Kumla kommun Kävlinge kommun Ljungby kommun Luleå kommun Lunds universitet Länsstyrelsen i Jönköpings län Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Malmö kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen har bjudits in att lämna synpunkter på departementsskrivelsen om Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor. Luleå

Med både naturen och Ludvika stadskärna i närheten erbjuder området något för alla.

För mer inf ormation om pris oc h plats besök.

För prövning av anmälan faktureras en avgift enligt en taxa som har beslutats

Upptäcker du ett fel eller något farligt för allmänheten längs våra cykelvägar så kan du anmäla det antingen genom appen ”Felanmälan Ludvika kommun” som finns till både

Kommunen ska äga mark och fastigheter för att kunna användas i utvecklingen av Ludvika kommun. Kommunen ska införskaffa mark för framtida utveckling

Folkhälsoarbetet ska verka för och främja goda levnadsvanor genom samverkan med kommunens kostorganisation för att måltider inom vård, skola och omsorg ska vara

En projektgrupp ledd av Bodens kommun utsågs och fick av nämnden uppdraget att i samarbete främst med Luleå och Gällivare kommuner att ta fram ta fram en komplett

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för annan kommunal verksamhet och tillsyn.. Tillsyn av olovligt utförda bygglovspliktiga åtgärder till

3.3 Quantum chemical calculations on the model system Since similar aqueous solution experiments with astaxanthin itself are not possible, due to aggregate formation and the

Höjningen måste ske samordnat så att äldre arbetssökande kan få stöd genom arbetsmarknadspolitiska program och insatser fram till pension även när pensionsåldern höjs.. En

Universitetet och kommunen har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av och ansvar för att de unika publika kultur- och museiverksamheterna vid Lunds universitet utvecklas som en