Remiss PM Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Full text

(1)

Remiss

2021-03-08 S2021/02250

Socialdepartementet

Promemoria Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Remissinstanser AFA Försäkring Almega AMF Pension Arbetsförmedlingen Arbetsgivaralliansen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arjeplogs kommun Arvika kommun Centrala studiestödsnämnden (CSN) Collectum

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Diskrimineringsombudsmannen (DO)

(2)

Domstolsverket Dorotea kommun Ekonomistyrningsverket (ESV) Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Falu kommun

Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige Folkhälsomyndigheten Fora Forte Fremia Funktionsrätt Sverige Företagarförbundet Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Stockholm Gotlands kommun Göteborgs kommun Halmstads kommun

(3)

Haparanda kommun Huddinge kommun

Independent Living Institute (ILI)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Institutet för framtidsstudier Jämställdhetsmyndigheten Jönköpings kommun Kammarrätten i Stockholm Karlstads kommun Kommunal Konjunkturinstitutet (KI)

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) Konstnärsnämnden

KPA Pension Kumla kommun

Landsorganisationen i Sverige (LO) Lantbrukarnas Riksförbund

Lessebo kommun LO/TCO Rättsskydd

(4)

Ludvika kommun Luleå kommun Lunds universitet Länsstyrelsen Jönköpings Länsstyrelsen Skåne Malmö kommun Medlingsinstitutet Mittuniversitetet Motala kommun Myndigheten för arbetsmiljökunskap Myndigheten för delaktighet (MFD)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Nyköpings kommun

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) Oskarshamns kommun

Pensionsmyndigheten

Pensionärernas riksorganisation (PRO) PTK

Regelrådet Region Dalarna

(5)

Region Jämtland Härjedalen Region Norrbotten

Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten Region Västra Götaland

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) SACO Studentråd Skatteverket SKPF Pensionärerna SPF Seniorerna SPP Statens tjänstepensionsverk (SPV) Statistiska centralbyrån (SCB) Statskontoret Sundsvalls kommun Svensk Försäkring Svensk Scenkonst Svenska ILO-kommittén Svenskt Näringsliv

(6)

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Sveriges företagshälsor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Sveriges läkarförbund

Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Tjörns kommun Umeå kommun Umeå universitet Vårdförbundet Växjö kommun Åre kommun Älvsbyns kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 10 maj

2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sf@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/02250 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

(7)

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036) innehåller förslag på följdändringar i skatte- och

socialavgiftssystemet med anledning av justeringen av de pensionsrelaterade åldersgränserna. Promemorian remitterades under perioden 15 december 2020 – 22 februari 2021.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Therese Karlberg Departementsråd

Kopia till

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :