• No results found

Bygga en koja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bygga en koja"

Copied!
1
119
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Copyri ght © Un ga F akta AB 2010 www .un gafakta.se

Bygg en koja

Om det visar sig att du måste bli kvar i skogen över natten så är det allra enklaste att hitta ett stort träd att söka skydd under. En rejäl gran ger bästa skydd. Granens grenar är så täta att man är ganska skyd-dad mot både vind och regn. Kryp ihop med armarna om knäna, så håller du värmen bättre.

Du kan också göra ett vindskydd genom att binda ihop långa pinnar med tunna grenar från ungträd som rep. Ställ upp pinnarna som bilden visar.

Bind fast fler pinnar på var sida om den långa sluttande pinnen och lägg sedan grangrenar eller ormbukar över. Nu har du ett vind- och regn-skydd. Lägg också granris eller orm-bukar på marken inne i kojan.

Ett enklare vindskydd gör du genom att binda samman långa pinnar så de bildar en bred stege. Denna klär du sedan med granris eller ormbunkar och lutar skyddet mot två träd.

Du kan också klä kanterna på detta skydd. Eftersom skyddet är öppet kan du elda framför det. Värmen kommer då att gå in i skyddet., vilket är bra om du har våta kläder eller om natten är kall.

References

Related documents

– Jag vill förmedla en annan syn på känslor än de två motpoler som är förhärskande i dag, där ena sidan hävdar att vi ska följa våra känslor vad vi än känner och där

tivet som en biogeografisk förteckning med en kort ,något ofullständig allmän introduktion över ordningen Phasmida, är det en trevlig liten bok - helt utmärkt för

Bestämningsnycklar finns för de vuxna djuren av båda könen, för förstasta- dienymfer och för äggen.. Ön Guadeloupe har

Tre arter från Nya Zeeland av släktena Acanthoxyla och Clitarchus kom av misstag till England i bör- jan av seklet i tron att äggen var växtfrön och har sedan

manga arter lcvcr isoleradc, har hanama ofta stora vingar och kan flyga till honorna sonl fё r―.. modligcn utsander feromoner.ヽ ′ id

vlningsyta, där man tagit bort inflatiomeffekten och rälmat i 1965 års kronor. Prisskillnaden mellan respektive lr kunde haft två orsaker, dels mark-

Så länge tejpen sitter plant mot ett rent underlag påverkas den inte nämnvärt men så fort tejpens lim exponeras för luften, i till exempel veck eller springor, blir den känslig

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Från 1957 vilade ansvaret för kontoret i Stockholm på Léonie, efter att Charles-Edouard Geisendorf tillträtt en professur på ETH i Zürich och öppnat en filial där..

Nästan var fjärde respondent, 23 procent, uppger att någon till dem närstående blivit utsatt för hot, våld, personangrepp eller förtal med anledning av respondentens

Många som utsätts i område Mitt får inget eller otillräckligt stöd av sin arbetsgivare 33 procent av de som utsatts i område Mitt svarar att de tycker arbetsgivaren

Uppnår inte arrangemanget minimiantalet för genomförande ställs det in minst 14 dagar innan..

The exhibition ends on Sunday 15 November with a large RAIN meeting that brings together art teachers, artists and students to discuss and plan how to participate in the

Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma tillbyggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också

projekt för att ta fram en förvaltningsplan för slotts¬. ruinen, och därigenom också peka ut

vit gul orange magenta röd lila lime petrol euroblå marin ljusgrå grå svart.. vit röd petrol euroblå lila marin

Total inflyttning (reservationer) till både hyresrätt och bostadsrätt på Gävle Strand 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hyresrätt Bostadsrätt Från Gävle kommun Från övriga Gävleborg

Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör.. Inom exempelvis hälso-

I förlängningen av Gjuterivägen och gång- och cykelvägen som leder till Vattentornsvägen skapas också en yta för att fördröja dagvatten inom området. I normalfallet

I samband med att kommunen öppnar upp den södra infarten till området från väg 252 är det dock viktigt att det längs denna del av Yllestavägen finns utrymme också för gång-

I plankartan har en kombination av bestämmelsen för allmän plats i form av GATA och markreservat för underjordiska ledningar, i form av vatten- och avloppsledningar, elledningar

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för