• No results found

Visar En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn. Titel: Bara en liten vit sömntablett

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn. Titel: Bara en liten vit sömntablett"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

460 Socialmedicinsk tidskrift 5/2007

recensioner

En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn

Titel: Bara en liten vit sömntablett Författare: Nadja Yllner

Förlag: Recito, 2007

Redan julen 1956 föddes det första barnet, som blivit skadat av att mam-man under graviditeten ätit talido-mid, den verksamma beståndsdelen i Neurosedyn. Pappan arbetade på läkemedelsfirman i Tyskland, som git fram preparatet och han hade ta-git hem det innan det godkänts och fanns på marknaden. Tyvärr var det ingen som 1956 insåg sambandet mel-lan missbildningen och preparatet.

Talidomid hade först lanserats som ett medel att förstärka effekten av antibiotika för att sedan bli ett myck-et eftertraktat sömnmedel. I djurför-sök hade man fördjurför-sökt förgifta råttor, kaniner, katter och hundar till synes utan att lyckas. Det öppnade vägen för ett nytt sömnmedel, som till skill-nad från de som användes vid den tiden inte kunde användas för själv-mord.

I Sverige skyndade sig Astra att skaffa licens och försäljningen av Neurosedyn som sömnmedel star-tade vid apoteken i januari 1959. Då hade redan biverkningar konstaterats i Tyskland i form av nervpåverkan. Samtidigt hade en ökande frekvens av missbildningar noterats, men kopplingen till talidomid var ännu inte tydlig.

Framgångarna i Europa ledde till att Astra ville lansera talidomid i USA, men dotterbolagets chefer i USA ansåg att det vetenskapliga un-derlaget var för dåligt och chansen

gick i stället till firman Merrell. FDA i USA gjorde samma bedömning som Astras dotterföretag, att underlagen var för dåliga och FDA kom aldrig att godkänna talidomid innan samban-den med missbildningar blev allmänt kända. Frances O Kelsey var FDAs handläggare och hennes tveksamhet belönades så småningom av president Kennedy med en medalj.

Berättelsen om Neurosedyn bygger på intervjuer med ett stort antal be-slutfattare, vårdpersonal, advokater, forskare och journalister. Dessutom har Nadja Yllner träffat drabbade fa-miljer och anhöriga, som fyllt på med personliga berättelser om misstro, brist på förståelse och så småningom rättegångarna om vållande och ersätt-ning. Yllner för också frågan vidare genom att redovisa dagens kontroll-system och de register som finns för att tidigt upptäcka nya samband mel-lan läkemedel och dess biverkningar. Detta är inte bara en historiebok. Den är i hög grad aktuell, ty Talido-mid, som orsakade den värsta läke-medelskatastrofen genom tiderna, är återigen ett läkemedel på jakt efter nya sjukdomar.

Vill ni veta hur det gick i Sverige, hur många missbildade barn som föddes, hur Astra, Medicinalstyrelsen och andra agerade – läs Yllners bok!

Ingvar Karlberg

Redaktör SMT

References

Related documents

I de inledande texterna i ämnesplanen i svenska som andraspråk för gymnasieskolan från 2011 finns skrivningar om att eleven ska tillgodogöra sig svenskkunskaper som behövs för vidare

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och föreställningar om skolstart och skola samt var de säger att de har lärt sig detta. Min

Ändringen innebär att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som sker efter den 30 juni 2020.. Länsstyrelsen

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av.. privatbostad

I allt finns det 14 belägg för varianten med utsatt kommunnamn, om vi nämligen väljer att hit också räkna några få fall med andra slags attribut som har en delvis litet

Utifrån kvantitativa data från ScriptLog har jämförelser gjorts mellan de olika texterna vad gäller tangentnedslag under själva skrivprocessen och den färdiga texten, hur lång

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en person som dömts för att ha mördat sitt eget barns förälder automatiskt ska förlora vårdnaden om sina barn

Det finns enligt regeringen därför anledning att utvidga möjligheten att utse regionala skyddsombud så att sådana kan få tillträde till fler arbetsställen.. Regeringen menar