• No results found

Visar FÖRÄLDRABERÄTTELSE OM LIV OCH KAMP | Socialmedicinsk tidskrift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar FÖRÄLDRABERÄTTELSE OM LIV OCH KAMP | Socialmedicinsk tidskrift"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

recension

Socialmedicinsk tidskrift 6/2018 713

Föräldraberättelse om liv och kamp

Recenserad bok: När livet inte följer manus Författare: Sophie Dow

Förlag: Volante (274 sidor), Stockholm, 2018.

Boken När livet inte följer manus är skriven

av en mamma som berättar om sin dot-ter genom livet. Sophie Dow är journa-list och lever tillsammans med familjen i Edinburgh, Skottland. Det här är en bok som handlar om författarens egna upplevelser och beskrivningar av att få ett barn med en funktionsnedsättning. Sophie Dow berättar om dottern An-nie och om hur livet förändras. Hon berättar om livet de har tillsammans men också om den kamp som hon fört i samhället om rättigheter. Boken be-skrivs som ett personligt detektivdrama och innehåller många upplevelser, tan-kar och reflektioner. I bokens inledning berättar författaren om olika begrepp inom funktionshinderområdet. Boken börjar med följande ord:

”Att använda korrekt terminologi eller benämning när man ska tala om intel-lektuell funktionsnedsättning är inte lätt. Terminologin förändras eller uppda-teras i takt med att diskussionen kring ämnet fortgår” (s.11).

Boken som Sophie Dow har skrivit är hennes egen historia och berättelse om sin dotter. Det är en intressant och tänkvärd bok på flera vis. Hon använ-der språket och orden för att visa så-väl utsatthet som möjlighet. Författa-ren lämnar inte läsaFörfatta-ren oberörd utan finns med läsaren genom hela boken. Situationer förklaras och hon delar sina tankar och reflektioner med läsa-ren genom sitt varma sätt att skriva. För språket är levande och hon

använ-der orden och uttryckningsformerna i texten. Det är en mammas egen be-rättelse. Redan i bokens inledning när hon skriver om begrepp står det klart för läsaren att hon vill skriva okonst-lat. Sophie Dow skriver:

”Jag ser ingen anledning att vara annat än okonstlad och beskriva hennes han-dikapp, för det är ett hanhan-dikapp, hur man än vrider och vänder på saken. Handikappet är inte bara hennes egen biologiska funktionsnedsättning utan uppstår också i förhållande till samhället och omgivningen” (s.11).

I bokens början finns också en så kallad ”rollista” med olika aktörer i samhället som Sophie Dow har mött genom åren och som hon beskriver i boken. Det finns också så kallade ”sta-tister”. Hon skriver:

”Mer eller mindre aktiva socialarbetare. Anonyma kommunaltjänstemän och kvinnor med licens att klampa runt i sårbara familjers livsplanering” (s.13).

Skrivandet har haft en stor del i förfat-tarens liv. Hon beskriver skribentens tankar, sina egna på följande vis:

”På nätterna, när det är lugnt och tyst i huset, skriver jag mina artiklar, alltid med en kompromisslös deadline hängan-de över mig. Masochistiskt nog, så jobbar jag som bäst på det viset. Jag trivs med mitt liv och tycker att jag fått det bästa av alla världar. Men Annies andra lev-nadsår kommer och går utan några fram-steg på språkfronten. Hon går, springer, ler och skrattar men pratar inte.

(2)

Sam-714 Socialmedicinsk tidskrift 6/2018 recension

tidigt avancerar mammas cancer obarm-härtigt och jag slits mellan livet och famil-jen i London och att vara med mamma hemma i Stockholm. Helst vill jag ju bara krypa upp i mammas famn och förbjuda henne att dö. Vem ska trösta min syster Helena och mig när hon inte längre finns? Och vänta här nu mamma, du hinner ju inte se dina barnbarn växa upp och vi hinner inte bli äldre tillsam-mans. Det är alldeles för tidigt” (s.26).

Författaren beskriver situationer, till-stånd och kamp som hon själv och familjen har upplevt under åren. Med boken vill hon gestalta och beskriva det. Och att det finns flera anledning-ar till att hon skrivit boken.

Hon skriver alldeles i början av boken:

”I mitt fall är det direkt tack vare det förflutna som jag nu har anledning att skriva denna bok, denna genetiska de-tektivroman som handlar om min dotter och hennes livsvillkor” (s.28).

Det är svårt att lägga ifrån sig boken för att den så starkt berör läsaren. För-fattaren pekar på vilka möjligheter det skulle kunna finnas i samhället om man arbetade mer aktivt med både in-tegrering och jämlikhetsfrågor. Hon skriver om individnivån, gruppnivån men också samhällsnivån och vilka synsätt som finns. Sophie Dow avslu-tar boken med följande ord:

”Du har så mycket visdom i dig min äls-kade dotter, att uttrycket ”utvecklings-störd” verkligen är fel benämning. Visst, du kan inte läsa, räkna eller skriva och visst, det och dina andra svårigheter är ett handikapp, men du är obesvärad av att vara funktionshindrad. Det är däre-mot inte samhället, som i mina ögon är den handikappade parten. Precis som experterna inom hjärnforskningen som efterlyser ett radikalt nytt tänkande, så efterlyser jag ett holistiskt tänkande vad

det gäller alla former av intellektuella funktionsnedsättningar. Jag efterlyser ett nytt sätt att se på intelligens, talang och kapacitet, ett sätt som innebär integre-ring och jämlikhet” (s.262).

Helhetssynen är mycket viktig inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom socialt arbete. Boken visar på ett tydligt och genomgripande vis hur viktigt det är med ett gott bemötan-de, stödinsatser och att kunna blicka framåt.

Boken består av totalt 38 scener där varje scen är ett kapitel. I slutet av bo-ken finns en guide/förteckning över olika resurser som finns i samhället med webblänkar. Det finns också en liten ordlista som beskriver och för-klarar Attention Deficit Hyperacti-vity Disorder (ADHD), Autism, As-pergers syndrom, Dyslexi, Tourettes syndrom och Neuroplasticitet. I slutet finns också en källförteckning över litteratur för den som vill läsa vidare. Det finns också några sidor med färg-fotografier och illustrationer i boken. Boken kan läsas av alla som är intres-serade av livsomställningar, funk-tionsnedsättningar, stöd, bemästring och att se möjligheterna utifrån hel-hetsperspektiv. Den kan med fördel användas som litteratur som under-lag för diskussioner och reflektioner i olika utbildningar. I rollkaraktärerna i boken finns flera olika professioner som till exempel läkare, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter, socialar-betare, psykiatriker, assistenter och forskare för att nämna några. Det är en bok som starkt berör och som alla borde läsa.

Jörgen Lundälv Docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet. Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se

References

Related documents

”Många tror att bara för att man är kriminell så uppfostrar man sina barn till att bli kriminella men jag tror inte det finns någon förälder, kriminell eller inte som vill se

Our empirical findings from using focus groups can be related to general user participation research, since collecting citizens’ opinions and needs in focus groups might be seen as

Med det i fokus så betyder det att sjuksköterskan har en betydande roll, inte bara för att föräldrar ska ta makten över situationen utan även att familjen skall kunna

kvar. För kurser som ordnas under vinter- eller vårterminen görs anmälningarna senare. En månad innan den följande terminen börjar, öppnas anmälningen igen och är öppen

Till varje bostadsrätt hör antingen garage eller parkeringsplats. Du som har garage, skall utnyttja detta för Din bil. Gästparkeringen är endast till för våra gäster och inte för

Till exempel går det åt cirka 50 liter vatten för en dusch på jorden – en astronaut får använda mindre än fyra liter för sin personliga hygien och maximalt

SIRIUS, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, ska vara en arena för kommunikation och erfarenhetsut- byte med fokus på det som sker ”innanför

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att LOU och stadens riktlinjer efterlevs gällande

Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.. Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens

Anledningen till att vi yr kade bifall på motio nen angående "samordning av vårdcentraler s telefonisystem" var för att något sådant arbete inte hade påbörjats

Instruktörerna genomgår en utbildning som tar upp olika aspekter av kvinnofridsfrågan och ska sedan fungera som hjälp och stöd för sina medarbetare i dessa frågor och även

Den upplevda motsättningen mellan en anslutning till palliativ vård och palliativ cytostatika- behandling kan förstås tydligare i en kontext där den palliativa vården inte

tillräcklig väl kända för att kunna slutligt optimera förvarsdjupet och att SKB:s bedömning möjligen har baserats på alltför pessimistiska antaganden i avseendet bergspänningar

Kravet på att sänka befordringstiden från att 95 till att 85 procent på de inrikes brev som lämnas in för innebär i klartext att A-post i realiteten blir en tre-fyradagarstjänst

So, let’s now turn to the case of publicly procured public transport in Sweden and trace how price indexing have been used as a market device for standardizing calculations

surveillance studies, the book argues that digital technologies are increasingly reshaping citizenship negatively as “the digital has transformed from something we use to

Utifrån studiens syfte, att ta reda på vilka motivationsfaktorer klasslärare i grundskolans tidigare år anser är betydelsefulla för elevens motivation att prestera och

Enligt Nathanson (2009); Payne (2010); Zebracki (2020) kan läraren genom undervisning använda sig av bild- och kritisk pedagogik, för att stärka det normkritiska tänkandet,

Elevernas syn på de olika samtalspraktikerna leder oss in på hur de ser på utveckling av muntlighet när vi får reda på när och hur de talar i olika samtalspraktiker, således får

För att uppnå syftet kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras med myndighetspersoner samt personer från andra verksamheter verksamma inom Jämtlands län som kan

Brist på stöd och information gjorde det svårt för barnen att handskas med förälderns cancersjukdom eftersom det skapade känslor av att känna sig exkluderad, obetydlig,

Min slutsats från detta är att kvinnorna som kom ner till den första träningen på Alevallen och sedan fortsätter att spela i Halmia under 1970-talet gör detta för att det finns

Förutom att vi har visat att vuxna uppfattar äldre barn som mer kompetenta i stadsrummet än yngre barn, är ett viktigt resultat att också barn uppfattar äldre barn som mer rums-