I höst gör vi diesel av den svenska rapsen

Download (0)

Full text

(1)

Svensk Frötidning nr 5 augusti 2005 10

Under hösten startar Svenska Ecobränsle byggandet av en svensk RME-fabrik i Carlshamn Mejeriers gamla anläggning i Karlshamn. Den har en op-timal placering, granne med Karlshamns AB vars befintliga pipelines åter kommer att flöda av svenskodlad rapsolja men nu till dieselfordon.

Text: Johan Biärsjö, Svensk Raps AB

De svenska dieselfordonen förbru-kar 3,5 miljoner kubikmeter diesel per år. I EU-15 förbrukas 150 miljo-ner kubikmeter diesel men så drivs också nästan varannan personbil med diesel medan det i Sverige en-dast är var tionde. Redan i dag ger dieselfordon väsentligt lägre ut-släpp av växthusgaser än motsva-rande bensindrivna fordon, bland annat beroende på lägre bräns-leförbrukning. I takt med att det kommer fram nya och ännu renare

dieselmotorer kan vi räkna med att dieselanvändningen ökar på bensi-nens bekostnad även i Sverige.

Som en följd av detta och po-litiska beslut i EU kring vår miljö mm, sätter Svenska Ecobränsle igång med byggandet av en svensk RME-fabrik. Den kommer att lig-ga i Karlshamn och sluka uppåt 100 000 ton svenskodlad raps. Optimalt i Karlshamn

– Vi räknar med att bygget i Karls-hamn startar i början av hösten 2005 med målsättningen att stå klar en bit in på det nya året 2006, säger Kjell Lindqvist på Agro Oil, vilka äger Svenska Ecobränsle.

Placeringen blir i gamla Carls-hamn Mejeris lokaler i direkt an-slutning till Karlshamns AB. Det är en optimal placering. Från Karls-hamns AB går det färdigdragna led-ningar för rapsolja direkt ned till den kommande biodieselfabriken. Det var ledningar som utnyttjades

när Carlshamn Mejeri var en stor kund till Karlshamns AB. De har nu flyttat till Finland och lämnat plats för bygget av RME-fabriken. – Men läget i Karlshamns ger oss även en hel del flexibilitet, beto-nar Kjell Lindqvist.

Fabriken byggs i en första om-gång för en kapacitet på 40 000 ton. Men behovet av biodiesel i Sverige och Europa motiverar att kapaciteten ganska snart byggs ut och Kjell Lindqvist räknar med att inom några år kunna produ-cera minst 80 000 ton. Om inte den svenska odlingsarealen skulle räcka till ger hamnläget möjlighet att importera rapsolja.

Ren RME eller inblandning I dag finns två alternativ till an-vändning av RME:

• 2-5 procents låginblandning i vanlig diesel

• 100 procent RME i tanken – ingen diesel

I höst gör vi diesel av den svenska rapsen

Från Omega 3 till RME. Vi befinner oss

i Karlshamns gamla hamn. Den avlånga byggnaden längst till höger kommer under hösten att byggas om till RME-fabrik. Ti-digare var byggnaden säte för Carlshamn Mejeri. I bakgrunden tornar Karlshamns AB upp sig, optimalt placerad för direktle-verans av rapsolja i befintliga pipelines till RME-produktionen.

(2)

11 Svensk Frötidning nr 5 augusti 2005

I princip alla diselmotorer kan köras på ren RME efter en smärre justering. Det är ofta fråga om tät-ningar i motorn som måste bytas ut eftersom RME är aggressivare på gummi än vanlig diesel. Trots detta är det inte så många nya die-selbilar som är anpassade för att köras på ren RME. De fl esta Volks-wagen-modeller kan köras på ren RME. Så är tyvärr inte fallet för till exempel Audi, Mercedes, SAAB el-ler Volvos nya dieslar. Det är be-klagligt eftersom det är många som gärna vill ta steget fullt ut och köra på helt förnyelsebart bränsle. Men om vi ser till miljöeffekten så är nog alternativet med lågin-blandning ett effektivare sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Fem procent på gång

I dag är det tillåtet att blanda in två procent RME i diesel men allt talar för att regeringen under hös-ten 2005 beslutar om att denna

I höst gör vi diesel av den svenska rapsen

Fakta och information

>> RME (Raps Metyl Ester)

framställs genom en omförestring av någon form av fett, till exem-pel rapsolja. Vid omförestringen byter man ut fettets glycerol mot metanol. Anledningen till att man måste byta ut glycerolen är att den bildar avlagringar på spridare och kolvar. Metanol tillsätts i överskott så en del kan återvinnas. Resultatet blir biodiesel samt glycerol vilket bland annat används vid kosme-tikaframställning. En kubikmeter rapsolja ger 970 – 1000 liter RME.

>> Svenska Ecobränsle AB

pro-ducerar och marknadsför RME, rapsdiesel, och andra förnyelsebara drivmedel till den svenska markna-den. Hemsida: www.ecobransle.se

>> Agro Oil AB är helägt

dot-terbolag till Svenska Lantmännen. Agro Oil levererar smörjolja, driv-medel, eldningsolja, värmepellets och biobränsle till jordbruket och skogsindustrin, men även till entre-prenadsektorn.

Hemsida: www.agrol.se

>> Mer information om RME

på Svensk Raps hemsida: www.svenskraps.se, sök i Kun-skapsbanken på RME. Läs även ti-digare artiklar i Svensk Frötidning, till exempel nummer 2 och 6 år 2004 samt nummer 6 år 2003.

gräns kan höjas till fem procent. Det är en nivå som de svenska bensinbolagen och fordonstillver-kare gärna vill nå. Nya dieselbi-lar är redan i dag godkända för att köras på diesel med upp till fem procent inblandning av RME vilket är en önskvärd nivå att nå. Utöver miljövinsten med att ersätta fem procent av fossil diesel med RME så kan man därmed även ta bort andra syntetiska smörjmedel som vanlig diesel innehåller.

Vi instämmer i vad Svenska Pet-roleuminstitutet, SPI säger på sin hemsida:

”Låginblandning är det enklaste och i särklass mest kostnadsef-fektiva sättet att reducera koldi-oxidutsläppen. Sammantaget re-sulterar inblandning av tio procent etanol i bensin och fem procent RME i diesel att koldioxidutsläp-pen minskar med 1,5 miljoner ton per år, vilket motsvarar drygt halva det svenska klimatmålet!” ■

Figure

Updating...

References

Related subjects :