• No results found

Strandskyddet Motion 2020/21:2750 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strandskyddet Motion 2020/21:2750 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1992

Motion till riksdagen

2020/21:2750

av Ann-Sofie Alm (M)

Strandskyddet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet behöver reformeras för att främja bostadsbyggande i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet behöver reformeras. Idag upplever kommunerna strandskyddets regler som oförutsägbara, strandskyddets tolkningar är olika sett över landet och uppfattningen om att strandskyddet hindrar bostadsbyggandet och utvecklingen går inte att ta miste på. Ett borttagande av det generella strandskyddet är ett första steg framåt i arbetet för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige. Strandskyddet har ett gott syfte och att helt ta bort det vore enligt många att svika kommande generationer, men utformning och

oliklydande tolkningar av nuvarande strandskydd ger upphov till berättigad och omfattande kritik. Sverige lider av akut bostadsbrist, i stora kommuner liksom i små kommuner, och samtidigt hämmas markägare att använda sin mark och bygga i attraktiva lägen, kommuner hindras att tillåta markägare att exploatera lönsamma vattennära områden.

Munkedals kommun har en areal på 667,69 km² varav land är 634,02 km².

Vattenarealen uppgår till 33,67 km² uppdelat på otaliga små sjöar och vattendrag med fantastiskt laxfiske samt en kustlinje mot Gullmarn, Guds hav, Sveriges enda

tröskelfjord och även nationens första marina skyddsområde. Folkmängden uppgår till 10467 människor som bor uppdelat på 16,51 km² per invånare. Det finns onekligen plats

(2)

för utveckling i denna dramatiskt natursköna kommun, Sveriges närmaste nöjescentrum, men bygglov på bygglov stoppas pga. strandskyddet. Därmed minskar också

allmänhetens tillgång till dessa vackra sjöar och vattendrag, mellan hav och fjäll, eftersom byggnation även möjliggör bättre och lättare tillgänglighet.

Bristen på bostäder går att lösa i Sveriges byggnadsvilliga kommuner. Utvecklingen på den innovativa och tillväxtvänliga landsbygden går att få igång. Men det kräver flera rejäla och verkningsfulla insatser. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden. Sverige bör uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast, samtidigt som de generella restriktionerna tas bort.

Kommunerna ska vara ytterst ansvariga för att fatta beslut om strandskydd. Strandskydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag och detta utvidgade

strandskydd ska endast komma i fråga då det behövs för att skydda speciella naturvärden och säkerställa strandskyddets syften.

Ann-Sofie Alm (M)

References

Related documents

41 LANDFILL MINING: Space Saving, Material Recovery and Energy Use William Hogland University College of Kalmar, Lund University Marcia Marques Gomes Lund University Rio

The key elements of the NHWMS involve: the upgrading of the suitable former Russian military site to function as a storage facility for hazardous waste; the purchase

Strand- skydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag och detta utvidgade strandskydd ska

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. De svenska reglerna för mark- nadsföring av

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att lägenheter under 30 kvadratmeter som byggs på råvindar bör ges dispens från

• Avloppsslam omfattas inte inom begreppet kommunalt avfall utan det föreslås istället att det bör regleras i miljöbalken (15 kap 20 9) att... kommunen har ansvar för

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller arnrn.oniumkarbonat och har inga synpunkter på materialet i promemorian. I

8.2.2 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor för att betala ut assistansersättningen Bra villkor för landets personliga assistenter innebär i ett långsiktigt perspektiv

Utredarna föreslår därför att lämplig myndighet får i uppdrag att kart- lägga i vilken utsträckning assistansanvändarna använder sig av möjligheten att få ett högre

Hovrätten noterar i detta sammanhang att ett införande av vägransgrunden inte bedöms ha någon inverkan på antalet surrogatarrangemang i utlandet (se s. 645) och att antalet fall

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få