• No results found

Gårdsförsäljning Motion 2019/20:3154 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gårdsförsäljning Motion 2019/20:3154 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:3154

av Markus Wiechel (SD)

Gårdsförsäljning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under riksdagsåret 2017/18 riktades ett antal tillkännagivanden från riksdagen till regeringen. Ett av dessa rörde gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Det har dock fortfarande inte genomförts.

Vi har länge fått läsa om hur de svenska bönderna får det allt svårare ekonomiskt. På grund av höga skatter, flertalet regler och en allt hårdare internationell konkurrens får svenska småjordbruk det allt svårare att hävda sig. Detaljmonopolet fick vara kvar efter att andra monopol på alkoholområdet avskaffades under 90-talet, vilket har missgynnat småskaliga alkoholproducenter i Sverige då Systembolaget kräver möjlighet att sälja en produkt i stora kvantiteter. En förändring på detta område behövde inte vara helt

otänkbar för några år sedan, men som det ser ut med denna regering finns det inte mycket hopp, till landsbygdens, kulturvännernas och turistnäringens stora besvikelse.

Redan tidigare har olika remissinstanser visat sig vara positiva till att tillåta gårds-försäljning. Viktiga instanser som Jordbruksverket, Tillväxtverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och Företagarnas

Riks-organisation har alla fått säga sitt, vilket borde tydliggöra vilka möjligheter detta kan ge. Faktum är att detta förbud kan slå hårt mot olika näringsidkare och det gynnar inte möjligheten till att nya idéer blir verklighet. Långsiktigt blir det svårare att skapa nya arbetstillfällen inom området, vilket missgynnar tillväxten i områden som ofta behöver just mer företagsamhet och mer tillväxt. Utan att behöva bry sig om ett antal mellan-händer och krångliga regler kan producenter av egentillverkade alkoholdrycker

distribuera sin produktion i det lokala samhället. Det är en miljövinst som dessutom kan göra den aktuella orten unik på olika sätt och därför också gynna besöksnäringen som behöver utveckla områden som anses vara framtidsbranscher.

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle gynna entreprenörer i hela Sverige och ytterligare sätta svensk mat- och dryckeskultur på kartan. Riksdagen bör därför på nytt ge regeringen i uppgift att återkomma med ett lagförslag där gårdsförsäljning av

(2)

alkoholhaltiga drycker tillåts för att främja en miljövänlig handel som gynnar före-tagande och turism.

Markus Wiechel (SD)

References

Related documents

som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper.. Det är anmärkningsvärt att

Att tidningsbranschen inte vill höja priserna på papperstidningar med risk för att färre köper tidningarna vilket skulle ge en för snabb övergång till digitala medier, vilket de

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att, inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för

Ett sätt att införa ett nationellt biljettsystem är att koppla sam- man befintliga biljettsystem med gemensamma standarder för biljettsystemets utformning (BoB-standarden) och

• Den strategiska planen för biologisk mångfald löper ut 2020 och behöver ersättas..

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Formellt skydd bevarar värdefull natur.6. Naturvårdsverket | Swedish Environmental

Många svenskar väljer även att bosätta sig i ett tredje land och där ser vi en enorm orättvisa i att en person som uppfyller förmånskraven för grundpension, blir fråntagen

avgörande är att de svenska reglerna rörande garantipension inte är tillämpliga, dvs att garantipensionen ska baseras på det antal år individen varit bosatt i Sverige och

Regeringens förslag: Om det inte finns någon som kan fullgöra ansva- ret för säkerheten enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet övergår ansvaret till staten.. Staten

Om en enskild som fyllt 18 år på grund av sitt hälsotillstånd eller av annat skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen enligt 1 § inte att

På motsvarande sätt som gäller för uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning bör uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar

Den föreslagna begräsningen kan ha stor inverkan på situationen för de som riskerar att få en längre preskriptionstid på sina beslut om avvisning eller utvisning, Vi

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-02-19 (Det här är en

[r]

Visita anser sammantaget att tillämpningsområdet för den svenska lagstiftningen på aktuellt område inte ska vara vidare än vad UTP-direktivet kräver och avstyrker

− analysera samverkan med andra aktörer som är relevanta för SiS förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.. Myndighetsanalysen ska syfta till att identifiera utvecklingsbehov

Socialstyrelsen har tagit del av remiss På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdig- het inom komvux för elever med svenska som andraspråk och bedömer att för- slagen inte

Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är viktigt att beakta behoven hos studerande med funktionsnedsättning och att de får den tid som krävs. Föredragande har i detta

Av bestämmelserna framgår att utbildningen för skolpliktiga ska motsvara utbildning i grundskola eller i förekommande fall grundsärskola eller specialskola medan den för

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-07-02 DIARIENR 2019/133-4 ER BETECKNING U2019/02278/GV Regeringskansliet