• No results found

med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten Motion 2020/21:3786 av Daniel Riazat m.fl. (V) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten Motion 2020/21:3786 av Daniel Riazat m.fl. (V) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommittémotion V023

Motion till riksdagen

2020/21:3786

av Daniel Riazat m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter

försöksverksamheten

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:58.

Motivering

I propositionen föreslås en ändring i skollagen så att rektor kan besluta om att införa betyg från årskurs 4. Det finns mycket som behöver förändras i den svenska skolan, samtidigt som skolan har ett behov av arbetsro och välförankrade och välutredda refor-mer. Betyg från årskurs 4 är inte en sådan reform. Nyfikenhet och lust att lära är viktig-are som drivkraft för lärandet än ytterligviktig-are krav och betyg. Samverkan mellan lärviktig-are, förskollärare och fritidspedagog är väsentligt i grundskolans lägre åldrar. För att garan-tera elevernas rätt till kunskap behöver deras kunskapsutveckling följas upp. En tydlig och likvärdig uppföljning i tidig ålder är bättre än tidiga betyg. Det finns ingenting som talar för att betyg i tidiga åldrar har en positiv effekt på inlärningen; tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning.

Den 1 mars 2017 beslutade riksdagen (bet. 2016/17:UbU10) att införa en försöksverksamhet med betyg fr.o.m. årskurs 4. Vänsterpartiet reserverade sig med hänvisning till motion 2016/17:3537 som innebar avslag till propositionen.

Skolan behöver mer resurser, fler anställda och ett slut på vinstintressen och vinst-uttag. Tidigare betyg är inte efterfrågade av någon inom skolväsendet och saknar stöd i forskningen. Vi instämmer därför i remissvaren från Barnombudsmannen, Falkenbergs kommun, Göteborgs universitet, Härryda kommun, Idéburna skolors riksförbund, IFAU, Kalix kommun, Kils kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Myndigheten för delaktighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges Elevråd, Tingsryds kommun, Umeå universitet och Uppsala universitet som alla menar att det är ett dåligt förslag.

(2)

2

I samband med beslutet om försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att utvärdera resultatet. Denna utvärdering ska vara klar i december 2021, vilket är ännu en anledning att avslå en ytterligare utökning av betygsexperimentet.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten. Detta bör riksdagen besluta.

Daniel Riazat (V)

Ida Gabrielsson (V) Momodou Malcolm Jallow (V) Maj Karlsson (V) Karin Rågsjö (V)

References

Related documents

pensionsavgifter för framtida och nuvarande pensionärer genom att kapitalkoncentrationen i utbetalningsfasen sker i traditionell försäkring utan möjlighet att byta

Härmed meddelas att förbundet avstår från att lämna synpunkter..

I det förslag som nu lämnas vad gäller stödet till myndigheter framkommer exempelvis (i avsnitt 4.2.3) att det kan finnas en eventuell målkonflikt i att tilldela

Vinnova föreslår att det kompletteras med uppdrag till de viktigaste förvaltningspolitiska myndigheterna att i relevanta fall integrera principer för tillitsbaserad styrning

uppfattningar Tillitsdelegationen uttrycker i betänkandet och har på det underlag som lämnas ingen erinran mot förslagen, tvärtom tillstyrks på ett generellt plan att det är

Polismyndigheten välkomnar de förslag som lämnas i promemorian då de kan förväntas förbättra situationen för barn som placeras i ett skyddat boende.. Detta yttrande har beslutats

Region Gävleborg har erbjudits inkomma med yttrande kring remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser

Det kan öka risken för att denne aldrig söker skydd alternativt avbryter sin placering på skyddat boende, vilket innebär en allvarlig risk för barnet rätt till frihet från våld